Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

GDCD - 8

Gửi bởi: LÊ THỊ BÍCH THỦY 8 tháng 4 2020 lúc 8:57:11 | Được cập nhật: 18 giờ trước (14:57:27) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 696 | Lượt Download: 6 | File size: 0.023055 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 13 PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN Xà HỘI. A. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Thế nào là tệ nạn xã hội ? Tệ nạn xã hội bao gồm :  Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật;  Gây hậu quả xấu về mọi mặt. VD như: ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan.. 2. Tác hại:     Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức; Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình; Gây rối loạn trật tự xã hội; Làm suy thoái giống nòi, dân tộc Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS. 3. Pháp luật quy định : Nghiêm cấm :  Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;  Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.  Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm… Đối với trẻ em:  Không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích;  Nghiêm cấm lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội … 4. Trách nhiệm của học sinh:  Sống lành mạnh, biết giữ mình;  Tuân theo các qui định của pháp luật;  Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. B.BÀI TẬP1, 2,3,4,5,6( SGK): Các em hs tự làm. Bài tập 1/36: - Những hình thức đánh bạc : chơi tú- lơ khơ, cá độ bóng đá, chơi điện tử ăn tiền, chơi bài các kiểu, đánh số đề. Ở trường chúng ta có một số bạn hút thuốc lá. Bài tập 2/36: Nguyên nhân: - Lười nhác, ham chơi, đua đòi. - Cha mẹ nuông chiều. - Do bạn bè xấu rủ rê lôi kéo. - Do thiếu hiểu biết. - do bị ép buộc, khống chế.... Biện pháp: Sống lành mạnh. Phấn đấu học tập, rèn luyện tốt. Có ý chí nghị lực, làm chủ bản thân. Bài tập 3/36: - Ý nghĩ của Hoàng là sai. Nếu là Hoàng, thì em nên nói thật với mẹ và xin lỗi mẹ và hứa không lấy tiền của mẹ nữa... Bài tập 4/36: a.- Em sẽ từ chối bạn và đưa ra lí do về nhà học bài. b. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không neenchowi trò đó, vì nó không tốt mà lại vi phạm pháp luật. Bài tập 5/37 - Những điều có thể xảy ra: Hằng sẽ bị bị đàn ông lợi dụng. Hằng có thể sẽ bị bắt cóc tống tiền hoặc bán qua biên giới... Nếu là Hằng em sẽ kiên quyết từ chối và báo cho bố mẹ hoặc của thầy cô... Bài tập 6/37 - Đồng ý với những ý kiến: (a),(c), (g), (l0, (k). - Không đồng ý với những ý kiến: (b),(d), (đ), (e). BÀI 14 PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/ AIDS ( Học sinh tự đọc bài trong sgk/ trang 38,39,40) Bµi 15 Phßng ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y , næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. A. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. C¸c lo¹i vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc h¹i - Vò khÝ th«ng thêng nh: sóng, ®¹n, lùu ®¹n, b¬m, m×n …. - ChÊt næ: thuèc næ, ph¸o, ga… - ChÊt ch¸y: x¨ng, dÇu háa… - ChÊt ®éc h¹i: phãng x¹, chÊt ®éc mµu da cam, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thñy ng©n… 2. T¸c h¹i : - G©y tæn thÊt to lín cả vÒ ngêi vµ tµi s¶n cho c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. 3. Pháp luật quy định: - CÊm vËn chuyÓn , tµng tr÷, bu«n b¸n, sö dông tr¸i phÐp C¸c lo¹i vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc h¹i. - C¬ quan , tæ chøc , c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, chuyªn chë, sö dông C¸c lo¹i vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc h¹i ph¶i ®îc huÊn luyÖn chuyªn m«n, cã ®ñ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt vµ ph¶i lu«n tu©n thñ quy ®Þnh vÒ an toµn . B. BÀI TẬP 1, 2,3,4,5,( SGK): Các em hs tự làm. Bài tập 1/43 Chất và loại có thể gây nguy hiểm cho con người: (a),(c), (d), (đ), (e) (g), (h), (i), (l). Bài tập 2/43 a. Xã hội dễ xảy ra tình trạng bắn nhau, chém giết lẫn nhau, xã hội trở nên bất ổn. b. Qúa trình di chuyển rất dễ xảy ra hiện tượng nỗ xe, thiệt mạng về người và của , điều này rất nguy hiểm. c. Sẽ làm cho tình trạng buôn bán trái phép chất cháy nổ ngày càng tăng. Người tử vong ngày càng nhiều, không ai có thể kiểm soát được xã hội. Bài tập 3/44 Các hành vi: (a),(b), (d), (e), (g) Bài tập 4/44 a. Em sẽ giải thích cho họ hiểu sự nguy hiểm và khuyên họ dừng lại. b.Em sẽ ngăn cản họ và báo cho cơ quan công an để giải quyết. c. Em sẽ ngăn cản và khuyên họ dừng lại không được tiếp tục. d. Em sẽ báo ngay cho công an để họ giải quyết. Bài tập 5/44 Ở địa phương em tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại khá tốt như: Mọi gia đình dều thực hienj đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy Khóa bình ga sau khi đã nấu xong. Không sử dụng hóa chất độc hại chế biến thực phẩm. Sử dụng thực phẩm sạch, rau sạch.....