Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

FRUCTOZƠ- Lý thuyết

42146de58ca4199ddcc9c4fe670baf5e
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 6 tháng 3 2019 lúc 0:17 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 12:18 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NG PHÂN GLUCOZ FRUCTOZỒ Fructoz (Cơ6 H12 O6 ng ch là polihiđroxi xeton, có công th thu nở ọlà CH2 OH CHOH CHOH CHOH CH2 OH Ho vi là :ặ CH2 OH[CHOH]3 COCH2 OH Trong dung ch, fructoz ch ng vòng nh ho nh. tr ngạ ạthái tinh th fructoz ng vòng nh :ạ OHOOHCH 2OHHOHHH1 2345 6HOCH2 ng fructozơ Fructoz là ch tinh, tan trong c, có ng ng mía, có nhi trongơ ướ ườ ềqu ng và bi trong ong (t 40%) làm cho ong có ng m.ả ng nh glucoz fructoz tác ng Cu(OH)ươ ớ2 cho dung ch ph màu xanhị ứlam (tính ch ancol đa ch c), tác ng hiđro cho poliancol (tính ch nhómấ ủcacbonyl). Fructoz không có nhóm –CH=O nh ng có ph ng tráng và ph ng khơ ửCu(OH)2 thành Cu2 là do khi đun nóng trong môi tr ng ki nó chuy thành glucozườ ơtheo cân ng sau :ằFructoz ơOH-¾¾¾®¬ ¾¾ Glucozơ