Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 theo bài

e3f561baccfdc176150e6139e90076b2
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 11 2018 lúc 4:51 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 5:34 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NGÂN HÀNG CÂU TR NGHI CH 10Ỏ ỚPh I: ch th gi th nguyên thu và trung iầ ạCh ng I: Xã nguyên thuươ ỷBài XU HI LOÀI NG VÀ NG NGUYÊN THUỰ ƯỜ ƯỜ ỶCâu 1: Kho ng tri năm tr đây xu hi loài ng nh th nào? ướ ườ ếA. Loài ng i.ượ ườ B. Ng tinh khôn. ườC Loài ượ D. Ng ườ ổCâu Vi Nam di tích Ng tìm th tiên nh nào? ườ ượ ỉA. Ngh An Thanh Hoá C. Cao ng D.L ng ơCâu đi nào đây là đi Ng ướ ườ ổA. Bi ng công ng ng B. Đã bi ch công lao ng ộC. Đã bi tr ng tr và chăn nuôiế nh đã hoàn toàn đi ng hai chânầ ằCâu 4: Ng ng ph bi công lao ng gì? ườ ộA đá cũ. B. đá gi C. đá D. ng thauồ ồCâu Vi gi trong nhiên và ch ra là công lao a: ủA. Ng ườ ượ Ng ườ ổC. Ng tinh khôn.ườ D. Ng hi iườ ạCâu Nh lao ng mà Ng đã làm gì cho mình trên ng ti hoá? ườ ượ ướ ườ ếA. chuy hoá mình B. tìm ki th ăn ượ ứC bi n, hoàn thi mình ng ướ D. thiên nhiên ạCâu Thành ng nào ph ánh đúng nh tình tr ng ng ng nguyên thu ườ ỷA “Ăn long ”ở B. “Ăn ng nu i”ố ươC. “Nay đây mai đó” D. “Man di ”ọ ợCâu Cách đây kho ng năm đã xu hi loài ng nào? ườA. Ng B. Ng ườ ượ ườ C. Ng ườ ượ Ng tinh khônườCâu đi ng tinh khôn là gì? ườA Đã lo tích trên ng i. ượ ườB. Là Ng ti ườ ộC. còn ít tích trên ng i. ượ ườD. Đã bi ch ra chín th ăn. ứCâu 10 Khi Ng tinh khôn xu hi thì ng th xu hi nh ng màu da nào là ch ườ ủy u? ếA. Da tr ng B. Da vàng C. Da đen Da vàng, tr ng, đenắCâu 11 nh tiên trong quá trình ti hoá thành ng là gì? ướ ượ ườA. thành ượ ượ ổB. thành ng ượ ườ ổC. ng thành ng tinh khôn. ườ ườD. giai đo đá cũ sang giai đo đá i. ớCâu 12 đi cu "Cách ng th đá i" là gì? ớA. Con ng bi ng đá làm công ườ ụB. Con ng đã bi săn n, hái và đánh cá. ườ ượC Con ng đã bi tr ng tr và chăn nuôi. ườ ọD. Con ng đã bi ng kim lo i. ườ ạBÀI XÃ NGUYÊN TH YỘ ỦCâu Bi hi nào đây li th c? ướ ộA Nh ng gia đình hai ba th có chung dòng máu. ệB. Nh ng ng đàn bà gi vai trò quan tr ng trong xã i. ườ ộC. Nh ng ng ng chung trong hang ng, mái đá. ườ ộD. Nh ng ng đàn bà cùng làm ngh hái m. ườ ượCâu Bi hi nào đây li c? ướ ạA. th c. ộB. Các th có quan bó nhau. ớC th c, ng nh nhau, có hàng nhau và cùng ộngu tiên xa xôi. ổD. Là nhi th ng cùng nhau. ốCâu Kho ng 3.000 năm tr đây, dân nào là nh ng ng tiên bi đúc và ướ ướ ườ ếdùng t?ồ ắA. Trung Qu B. Vi Nam ệC. In-đô-nê-xi-a Tây và Nam Châu Âu Câu qu nào đây đánh giá là qu nh vi ng công ướ ượ ụb ng kim khí, nh là t? ắA. Khai kh hoang. ượ ỏB. năng su lao ng tăng lên. ộC. xu nuôi ng ng ng. ồD ph làm ra không ch nuôi ng con ng mà còn th a. ườ ừCâu Trong bu th kim khí, lo kim lo nào ng nh t? ượ ấA. B. ng thau ng D. Thi ếCâu Đi ki nào làm cho xã có ph th a? ừA. Con ng hăng hái xu t. ườ ấB Công xu ng kim lo xu hi n. ệC. Con ng bi ti ki trong chi tiêu ườ ệD. Con ng đã chinh ph nhiên. ườ ượ ựCâu Khi ph xã th a, ai là ng chi đo th đó? ườ ừA. ng trong xã i. ườ ộB Nh ng ng có ch ph khác nhau. ườ ậC. Nh ng ng tr ti làm ra nhi nh t. ườ ấD. Nh ng ng ng gia đình. ườ ỗCâu Gia đình ph thay th cho th c; xã phân chia thành giai li ớcông xu nào đây? ướA. Công ng đá Công ng kim lo ạC. Công ng ng D. Công ng ng thau. ồCâu Th kì mà xã có giai tiên là th kì nào? ờA. Th nguyên thu B. Th đá Th i. D. Th kim khíờ ờCâu 10 nghĩa nh xu hi công cũ ng kim khí? ằA. Con ng có th khai phá đai ườ B. xu hi nông nghi dùng cày. ệC Làm ra ng ph th ượ D. Bi đúc công ng t. ắCâu 11 Lo công nào mà khi xu hi đánh giá là không có gì so sánh c?ạ ượ ượA. Cung tên. B. Công ng, ng.ụ ươ ừC. Công ng ng. ồD Công ng t. ắCâu 12 Khi ch xu hi đã kéo theo xu hi gia đình nh th nào? ếA. Gia đình xu hi n. ệB. Gia đình ba th xu hi n. ệC Gia đình ph xu hi n. ệD. Gia đình hai th xu hi nế ệCH NG II: XÃ IƯƠ ẠBÀI 3: CÁC QU GIA PH NG ĐÔNGỐ ƯƠCâu Các qu gia ph ng Đông hình thành vào kho ng th gian nào? ươ ờA Thiên niên IV- III TCN. B. 3.000 TCN. C. Cách đây 4.000 năm. D. Cách đây 3.000 năm. Câu Khi xã nguyên th tan rã, ng ph ng Đông th ng qu đâu sinh ườ ươ ườ ểs ng? ốA. Vùng ng núi B. Vùng trung du Các con sông D. Vùng sa ạCâu dân Ph ng Đông sinh ng ch ng ngh gì? ươ ềA. Tr ng tr t, chăn nuôi. ọB. Th ng nghi p. ươ ệC. th công nghi ệD. Nông nghi và các ngành tr cho ngh nông. ềCâu 4: Công vi nào đã khi ng ph ng Đông bó ràng bu nhau ườ ươ ớtrong ch công xã? ứA. Tr ng lúa ướ Tr thu ỷC. Chăn nuôi D. Làm ngh th công nghi pề ệCâu 5: Xác nh các ki đôi sau đây cho phù tên và các dòng sông màị ước dân ph ng Đông nh tiên. ươ ầ1. Trung Qu A. Sông ng, sông ấ2. ng Hà ưỡ B. Sông Nin. 3. Đấ C. Sông ng ồ4. Ai D. Sông Hoàng Hà 5. Vi Nam E. Sông -ph -rát, Ti-g -rƠ ơCâu sao các qu gia ph ng Đông hình thành và phát tri ươ ựcác dòng sông n? ớA. Đây là bàn sinh ng ng nguyên thu ườ ỷB Đi ki nhiên thu i, đai màu canh tác, đi ki cho ảxu phát tri nấ ểC. dân đây ch ra công ng kim lo ạD. Có khí nóng m, phù cho gieo tr ngậ ồCâu Trong các qu gia ph ng Đông: Trung Qu c, ng Hà, Ai p, ươ ưỡ ậqu gia nào hình thành nh t? ượ ấA. Ân Ai pậC. Trung Qu D. ng Hà. ưỡCâu ng xu chính trong XH ph ng Đông là: ượ ươA Nông dân công xã B. Nô ệC. Th th công. D. Th ng nhân.ươCâu9 Công xu ban dân ph ng Đông là gì? ươA. đáồ B. ngồ ồC. tồ ng thau, đá, tre, gồ ỗCâu 10: ng nhà các qu gia ph ng Đông là ai? ướ ươA Vua chuyên ch B. Đông qu quan i. ạC. Ch ru ng và ng tăng D. Quí c. ộCâu 12 ng đông nh xã ph ng Đông là ng nào? ượ ươ ớA. Nô .ệ Nông dân công xã C. Nông dân do D. Nông nôCâu 11 Trong các qu gia ph ng Đông, ng nào th nh trong xã i? ươ ộA Nô B. Nông nô C. Nông dân công xã D. các ng đó. ớCâu 12: Nh ng ng nào ườ không ph iả là nô trong xã ph ng Đông ươA. Tù binh chi tranh B. Nông dân nghèo không tr nả ượ ợC. trong nhà quí cầ Nông dân công xã Câu 13 Vua Ai là gì? ượ ọA Pha-ra-on. B. En-xi. Thiên .ử D. Th thánh tr gian ướ ầCâu 14 "D tr ng không có nào là không ph nhà vua; trong ướ ủph vi lãnh th không ng nào không ph th dân nhà vua". Câu nói đó thạ ườ ượ ểhi trong qu gia nào ph ng Đông? ươA. Ai B. Trung Qu C. ĐẤ D. Vi Nam ệCâu 15 Ch vi tiên ng ph ng Đông là gì? ườ ươ ạA. Ch ng ượ B. Ch La-tinh.ữC Ch ng hình ượ D. Ch ng hình và ng ượ ượCâu 16 Đi vào ch tr ng câu sau đây sao cho đúng: ố"...................... là ngành khoa ra nh t, li nhu xu nông ấnghi p". ệA. Ch vi t. Thiên văn và ch. ịC. Toán c.ọ D. Ch vi và ch.ữ ịCâu 17 Trong lĩnh toán th ph ng Đông, dân nào th ươ ướ ốh c? Vì sao? ọA. Trung Qu c. Vì ph tính toán xây ng các công trình ki trúc. ếB Ai p. Vì ph đo di tích phù sa p. ắC. ng Hà. Vì ph đi buôn bán xa. ưỡ ảD. Vì ph tính thu ếCâu 18: Vì sao trong th ng Ai th hình c? ườ ọA Ph đo ru ng và các hình xây tháp. ểB. Ph đo ru ng và chia cho nông dân. ấC. Ph các hình xây tháp và tính di tích nhà vu. ủD. Ph tính toán các công trình ki trúc. ếCâu 19 Kim Tháp là thành ki trúc dân nào? ưA. ng Hàưỡ Ai pậC. Trung Qu D. ộCâu 20 Ch p, dùng ngày nay là thành a: ượ ủA. Ng Ai ườ B. Ng ng Hàườ ưỡC. Ng La Mã ườ Ng iườ ạCâu 23 đi kinh các qu gia ph ng Đông là gì? ươA Nông nghi lúa c. ướ B. Làm ảC. Chăn nuôi gia súc. D. Buôn bán gi các vùng. ữCâu 21 Các ng chính trong xã ph ng Đông làầ ươA. Ch nô, nông dân do, nô ệB. Quý c, quan i, nông dân công xã ạC. Vua, quý c, nô lộ ệD Nô quí c, nông dân công xã. ộCâu 22 ch do ng ph ng Đông ra là ườ ươ ọA. ch Pháp. ịB. Âm ch. ịC Nông ch. ịD. ng ch. ươ ịBÀI CÁC QU GIA PH NG TÂY HI VÀ RÔ-MAỐ ƯƠ ẠCâu Ph lãnh th các ph ng Tây hình thành trên nh ng ướ ươ ượ ữvùng nào? ấA. ng ng B. Cao nguyên Núi và cao nguyên D. Núi Câu 2: Vào kho ng th gian nào dân Trung bi ch công ngả ằs t? ắA Kho ng thiên niên TCNả B. Kho ng thiên niên II TCNả ỉC. Kho ng thiên niên IIII TCNả D. Kho ng thiên niên IV TCNả ỉCâu 4: Ngành xu nào phát tri và nh nh khu Trung i? ảA. Nông nghi Th công nghi ệC. Th ng nghi ươ D. Câu và đúng. Câu 5: Ng Hi và Rô-ma đã các ph th công nghi bán đâu? ườ ởA. Kh các ph ng Đông. ướ ươB. Kh th gi i. ớC. Kh Trung Qu và ộD Kh mi ven bi Trung iắ ảCâu 6: Ng Hi và Rô-ma đã mua nh ng ph nh lúa mì, súc t, lông thú ườ ừđâu ềA. Trung i, Ai ậC. Trung Qu cừ D. các trên th gi i. ướ ớCâu 7: Trong các qu gia Hi và Rô-ma, giai nào tr thành ng lao ượđ ng chính làm ra nhi nh cho xã i? ộA. Ch nô Nô C. Nông dân D. Quý ộCâu Trong xã chi nô Hi và Rô-ma có hai giai nào? ảA. ch và nông dân B. Quý và nông dân ộC Ch nô và nô .ủ D. Ch nô và nông dân công xã. ủCâu 10: Rô-ma, nh ng ng lao ng kho nh nh ng làm gì? ườ ượ ụA. Làm vi ng th công ưở B. Làm vi trang tr ạC Làm sĩ tr ng ườ D. các lĩnh trên. ựCâu 11 Ngoài nô là ng đông nh t, trong xã Hi và Rô-ma còn có ượ ựl ng nào cũng chi khá đông? ượ ệA. Nông dân B. Th ng nhân ươ C. Th th công Bình dânCâu 12: là xã chi nô, xã có ph có tr ng tiêu bi nh là gì? ượ ấA. Ch nô chi nhi nô ệB. Xã ch có hoàn toàn ch nô và nô ệC Xã ch trên lao ng nô bóc nô ệD. Ch nô buôn bán, nô ệCâu 13: bàn sinh ng nh ng dân Trung đông nh đâu? ởA. nông thônở B. mi núi thành th D. trung du ởCâu 14: đi Th qu Trung là gì? ảA. Trung nhi qu gia có thành th ịB Trung thành th là qu gia. ốC. Trung có nhi ph ng thành th ịD. Trung thành th có nhi qu gia. ốCâu 15: Quy xã các qu gia Trung trong tay thành ph ầnào? A. Qu ch phong ki B. Vua chuyên ch ếC Ch ch ng, nhà buôn ưở D. Bô lão th ộCâu 17: Th ch dân ch A-ten Hi có ti nh th nào? ướ ếA. đi ki cho ch nô quy nh công vi c. ệB. đi ki cho ch ng quy nh công vi c. ưở ệC đi ki cho các công dân có quy tham gia ho giám sát ng chính ốtr c. ướD. đi ki cho vua th hi quy chuyên ch thông qua các Vi nguyên ệlão. Câu 18: Sau cu chi tranh Ba th qu A-ten nh th nào? ếA. điêu tàn do chi tranh. ếB Tr thành minh ch các qu gia Hi p. ạC. Tr thành qu nh nh khu Trung i. ảD. Tr thành qu gia p. ậCâu 19 Rô-ma tr thành qu gia nh nh khu Trung vào th gian nào? ờA Th III TCN. B. Th II TCN ỷC. Th IV TCNế D.Th TCNế ỉCâu 20: ng nào gi vai trò quan tr ng nh các th qu trong các qu gia iự ượ ạĐ Trung i? ảA. Th dân Th ng nhân ươC. Nô D. Bình dânCâu 21 Cu kh nghĩa Xpac-ta-cút di ra vào năm nào? ễA Năm 73 TCN B. Năm 71-73 TCN C. Năm 71-72 TCN D. Năm 476-477Câu 22: Năm 476, qu nào Trung th oai hùng, ổA. qu Hi p. qu Rô-ma. ốC. qu Ba D. các qu trên.ấ ốCâu 23: nào đi trong vi hi bi chính xác Trái và tr i? Nh ướ ờđâu? A. Rô-ma, Nh canh tách nông nghi p. ệB Hi p. Nh đi bi n. ểC. Hi p. Nh buôn bán gi các th qu ốD. Ba Nh khoa thu phát tri n. ểCâu 24: Ng nào đã tính năm có 365 ngày và 1/4, nên nh tháng ườ ướ ượ ộcó 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày? A. Hi B. Ai ậC. Trung Qu Rô-maCâu 25: nào đã phát minh ra th ng ch cái A, B, C? ướ ữA. Ai B. Hi ạC Hi p, Rô-maạ D. Ai p, Đậ ộCâu 26: "Trong tam giác vuông, bình ph ng nh huy ng ng bình ph ng hai ươ ươc nh góc vuông". Đó là nh lí ai? ủA Pi-ta-go B. -clitƠC. Ta-let D. ác-si-métCâu 27 I-li-at và Ô-đi-xê là anh hùng ca ti ng nào th i? ướ ạA Hi B. Ai ậC. Rô-ma D. Trung Qu ốCâu 28: Tác ph ngh thu it ng th gi "Ng sĩ ném đĩa, Th Mi ườ ữlô" nào? ướA Hi B. ộC. Trung Qu c. D. Rô-maCâu 29: Nh ng công trình ki trúc nên dáng oai nghiêm, hoành tráng và thi tữ ếth c, đó là đi ngh thu qu gia nào? ạA. Hi B. Đấ ộC. Trung Qu Rô-ma.CH NG III: TRUNG QU TH PHONG KI NƯƠ ẾBÀI TRUNG QU TH PHONG KI NỐ ẾCâu Vào năm nào nhà th ng nh Trung Qu c?ầ ốA Năm 221 TCN. B. Năm 212 TCN. C. Năm 122 TCN. D. Năm 215 TCN. Câu Chia thành các qu n, huy và tr ti quan cai tr ban hành ướ ịm ch đo ng và ti th ng nh cho c, gây chi tranh, ng lãnh thộ ườ ướ ổv phía và phía nam. Đó là chính sách tri nào Trung Qu c? ốA Nhà (221 206 TCN). B. Nhà Hán (206 TCN 220). ếC. Nhà Tuỳ (589-618). D. Nhà ng (618-907) ườCâu 3: Ch phong ki Trung Qu th nhà nào? ờA. Nhà .ạ B. Nhà Hán. Nhà n.ầ D. Nhà Chu. Câu 4: Nhà Trung Qu bao nhiêu năm, sau đó nhà Hán lên thay? ạA. 10 năm 15 năm C. 20 năm. D. 22 năm Câu 5: xu hi công ng Trung Qu vào giai đo ch nào? ửA Th Xuân Thu Chi Qu cờ B. Th Tam qu ốC. Th Tây n.ờ D. Th Đông n. ấCâu 6: Năm 770 475 TCN, ng ng th nào Trung Qu c? ươ ốA Th Xuân Thu B. Th Chi Qu ốC. Th nhà D. Th nhà Hán. ờCâu 7: Giai ch Trung Qu hình thành ượ ừA. Quan Quan và nông dân giàu có. ốC. Quý và tăng D. Quan i, quý c, tăng ữCâu Nông dân lĩnh canh Trung Qu th phong ki xu hi đâu? ừA. Nông dân canh. ựB Nông dân công xã nghèo, không có ho quá ít ru ng. ộC. Tá đi n. ềD. Nông dân giàu có phá n. ảCâu 9: Nông dân ru ng, tr nên nghèo túng, ph nh ru ng ch cày ọlà: A. Nông dân canh. Nông dân lĩnh canh. C. Nông dân làm thuê. D. Nông nô. Câu 10 Quan xu trong xã phong ki Trung Qu là quan gi giai ấnào giai nào? ấA. Quý nông dân công xã.ộ B. Quý nô ệC ch nông dân lĩnh canh.ị D. ch nông dân canh. ựCâu 11: Xoá ch pháp lu hà kh nhà n, gi nh tô thu và nh cho ịnông dân, khuy khích nh ru ng cày và khai hoang, phát tri xu nông ấnghi p. Đó là vi làm tri nào? ạA Nhà Hán B. Nhà ng ườ C. Nhà ngố D. Nhà NguyênCâu 12: hành chính cao nh th nhà là gì? ướ ầA. Tr n, ph .ầ Qu n, huy n.ậ C. Huy n, xãệ D. Ph thành ủCâu 13: Công trình phòng ng ti ng nhân dân Trung Qu xây ng ượ ướth nhà có tên là gì? ọA lí tr ng thành ườ B. thành ấC. Ng môn D. Lũy Tr ng c. ườ ụCâu 14: Ch phong ki Trung Qu th nhà trong kho ng th gian ướ ờnào? 206 TCN 221 B. 207 TCN 222 C. 207 TCN 221 D. 206 TCN 212 Câu 15: th Hán, Trung Qu đã phát ng các cu chi tranh xâm ướ ượnào? A. Vi Nam, Đệ ộB Bán Tri Tiên, Các ph ng Nam và Nam Vi t. ướ ươ ệC. Mông Cham-pa. ổD. Tri Tiên, Vi Nam. ệCâu 16 Trung Qu c, Nho giáo là tr ng phái ng xu hi vào th kì nào? Doở ườ ưở ờai sáng p? ậA. Th i, do Kh ng Minh sáng p.ờ ậB. Th phong ki Hán, do Kh ng sáng ậC. Th Xuân Thu Chi Qu c, do nh sáng pờ ậD Th i, do Kh ng sáng p. ậCâu 17: Quan đi Nho giáo là tôn ti tr nh trong các quan ịh ch xã i. Đó là quan nào? ệA. Vua-tôi, cha-con, n-bè. Vua-tôi, -ch ng, cha-conợ ồC. Vua-tôi, cha-con, -ch ngợ D. Các quan trên. ệCâu 18: "Quân th th trung Ph trung, trung hi u" Đó là quan đi a: ủA Nho giáo. B. Ph giáo C. giáo D. Thiên chúa giáoCâu 19: theo th cho đúng thuy "ngũ th ng" Nho giáo. ườ ủA. Nhân Nghĩa Tín Trí.ễB Nhân Nghĩa Trí Tín. ễC. Nhân Trí Nghĩa Tín.ễD. Nhân Nghĩa Tín Trí ễCâu 20: Vào th kì nào Vi Nam, Nho giáo tr thành ng chính th ng ch ưở ếđ phong ki n? ếA. Th nhà Lý.ờ B. Th nhà Tr n.ờ ầC Th nhà Lê.ờ D. Th nhà ồCâu 21: kí Mã Thiên, ghi chép th ch ngàn năm th kì ờnào th kì nào? ờA. Th Các tri truy thuy nhà n. ầB Th Các tri truy thuy th Hán Vũ ếC. Th nhà nhà Hán. ếD. Th nhà nhà Hán. ếCâu 22: Ch phong ki Trung Qu phát tri nh cao vào th nhà nào?ế ờA. Th nhà Hán B. Th nhà ầC Th nhà ng ườ D. Th nhà ng ốCâu 23: Vào th nào Trung Qu th ng nh tr i? ượ ạA. Nhà ngố B. Nhà ng.ườC. Nhà Minh D. Nhà Tuỳ Câu 24 Ai là ng ngôi nhà Tuỳ ra nhà ng? ườ ướ ườA. Tr Th ng B. Ngô Qu ng ảC Lý Uyên D. Chu Nguyên Ch ng ươCâu 25 Trong kho ng th gian năm 618 907 li nhà nào Trung Qu c? ốA. Nhà ngố Nhà ngườC. Nhà Minh D. Nhà TuỳCâu 26: Ch ru ng ti ng th nhà ng là gì? ướ ườ ọA. Ch công đi nế B. Ch ch đi nế ềC Ch quân đi D. Ch lĩnh canh ộCâu 27: th nhà ng, ng Trung Qu đã có nh ng phát minh quan tr ng, đó là gì?ế ườ ọA. Kĩ thu luy kim lo ạB Đóng tàu, ch súng ạC. Thu nhu m, thu in ốD. La bàn, thu súng, ngh in, gi vi tố ếCâu 28: Lý ch, Ph ch là ba nhà th th nào Trung Qu c? ướ ốA. Th nhà B. Th nhà Hán ờC Th nhà ng ườ D. Th nhà ng ốCâu 29: tri nào Trung Qu tr thành qu gia phong ki ng th nh nh ướ ườ ấchâu á? A. Nhà Nhà ng ườC. Nhà Minh D. Nhà Thanh Câu 30: Tình tr ng chia lo sau th ng tr th ng Trung Qu ườ ướ ượs sách là gì? ọA. Th Đông nờ Th Ngũ iờ ạC. Th Tam qu cờ D. Th Tây nờ ấCâu 31: Sau khi nhà ng tiêu di t, Trung Qu vào tri nhà nào? ướ ạA Nhà Minh B. Nhà Thanh C. Nhà Nguyên D. Nhà ng ốCâu 32: Nhà Nguyên Trung Qu trong th gian bao lâu? ờA. 79 năm 97 năm C. 99 năm D. 76 năm Câu 33: Ai là ng lên ngôi Hoàng ra nhà Minh? ườ ậA. Lý Thành B. Ngô Qu ng ảC Chu Nguyên Ch ng ươ D. Tr Th ng ắCâu 34: Binh, Hình, Công, i, th Minh Trung Qu xu hi ệtrong tri phong ki nào Vi Nam? ệA. Th Lýờ B. Th Tr ầC. Th Lê sờ D. Th Nguy ễCâu 35: móng quan xu ch nghĩa xu hi trong th kì nào Trungầ ởQu c? ốA. Nhà ngườ B. Nhà ngốC Nhà Minh D. Nhà Thanh Câu 36: Tri phong ki nhà Minh Trung Qu do ai ra? ậA. Lý Thànhự Chu Nguyên Ch ng ươC. Li D. BAng ưCH NG IV: TH PHONG KI NƯƠ ẾBÀI 6: CÁC QU GIA VÀ VĂN HÓA TRUY TH NG ĐỐ ỘCâu Qu gia tiên có tên là gì? ọA. Gúp-ta B. ng tri giáo Đê-li ươ ồC. ng tri Mô-gônươ Ma-ga-đa. Câu Vua tiên Ma-ga-đa là ai? ướA. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-caC A-c -baơ D. Không ph các vua trên. ảCâu3 Ông vua ki xu Ma-ga-đa và ti ng nh trong ch là ướ ộai? A. Bim-bi-sa-ra. A-sô-ca. C. A-c -baơ D. -ra-ma ơCâu Khi A-sô-ca t, nh th nào? ướ ếA. Th ng nh bán ộB tr nên hùng ng. ướ ườC. chia t, kh ng ho ng ảD. Mông xâm ngayẤ ượCâu Vua tri nào, mi th ng nh tr i, vào th kỳề ượ ướ ờm i, th kỳ phát tri cao và ch ộA. ng tri giáo Đê-li ươ B. ng tri Hác-sa ươ ềC ng tri A-sô-ca.ươ D. ng tri Gúp-ta ươ ềCâu 6: ng tri Gúp-ta do ai sáng p? Vào th gian nào? ươ ờA Gúp-ta sáng p, vào Công nguyên. ầB. A-sô-ca sáng p, vào th II. ỉC. A-c -ba sáng p, vào th IV. ỷD. Bim-bi-sa-ra sáng p, vào năm 1500 TCN. ậCâu ng tri Gup-ta có bao nhiêu vua? Tr qua bao nhiêu năm? ươ ảA. vua 120 nămờ vua 150 năm ờC. vua 140 năm D. 10 vua 150 năm. ờCâu 8: ng tri Hac-sa trong th gian nào? ươ ờA. 319-467 B.319-606 C.606-647 606-764Câu Ph ra vào th gian nào ng ng vua nào? ươ ờA. Th III TCN, ng ng vua A-sô-ca. ươ ớB. Th I, ng ng vua Gúp-ta. ươ ớC. Th IV, ng ng vua Hác-sa. ươ ớD. Th VI TCN, ng ng mua Bim-bi-sa-ra. ươ ớCâu 10: Ph giáo truy bá ng kh th vua nào ?ậ ượ ướ ộA. Bim-bi-sa-ra B. A-sô-ca C. A-c -baơ Gup-ta Câu 11 th vua nào Ph tôn làm qu giáo? ướ ượ ốA.A-sô-ca B. A-c -baơ Gúp-ta D. Hác-sa Câu 12 Trong th ch mà ng th th Bra-ma là th gì? ườ ầA. Th Sáng th gi i.ầ Th Tàn phá ầC. Th D. Th sét ấCâu 13 Th nào đây là th ?ầ ướ ượ ộA Bra-ma B. Si-va C. Vi-snu D. In-đra. Câu 14: Ch vi San-sk -rít (ch Ph n) hoàn thi th vua nào ượ ướ ộA. A-sô-ca B. A-b -caơ Gúp-ta D. Hác-saCâu 15: nào đây không thu phát tri văn hóa lâu ướ ộA. Tôn giáo (Ph giáo và Hin-đu giáo) ậB. Ngh thu ki trúc chùa, lăng ng Ph t. ượ ậC Ch vi t, bi là ch Ph n. ạD. ch vào mùa hái. ặCâu 16: Các nào đã ch nh ng rõ văn hóa truy th ng ướ ưở ộA. Trung Qu cố B. Đấ ộC Mông D. Các Đông Nam áướCâu 17: Tôn giáo nào đã gi vai trò quan tr ng trong quá trình th ng nh ng qu Ma-ữ ươ ốga-đa? A. giáo. Ph giáo C. giáo D. Thiên Chúa giáoCâu 18: Ph ra vào th gian nào ộA. Th III TCN.ế Th IV TCN ỉC. Th TCN D. Th VI TCN ỉCâu 19 th III TCN, Ma-ga-đa tr nên hùng nh nh th vua ướ ướ ờnào?