Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp án

659ae769c4ef74205d7fda3db712e3bd
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 10 2018 lúc 22:09:55 | Được cập nhật: hôm kia lúc 16:50:45 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 718 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTRƯỜ NG THPT YÊN CẠ thi có 03 trangề KH SÁT CH NG 3, NĂM 2016 -Ề ƯỢ Ọ2017Đ THI MÔN: SINH KH 10Ề ỐTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã thi 111ềH tên thí sinh:..........................................................S báo danh:……………….ọ ốCâu 1: Ch năng chính chu trình Canvin làứ ủA. thu nh ánh sáng tr i.ậ B. sinh Oả2 .C. Cạ6 H12 O6 D. oxi hóa C6 H12 O6 .Câu 2: nhân đôi nhi th ra pha nào chu kì bào?ự ếA. pha S. B. pha G1. C. pha G2. D. kì u.ầCâu 3: Màng tilacoit ng ng mào ti th đi nào sau đây?ủ ươ ểA. Tham gia chuy hóa năng ng.ể ượ B. màng ngoài.ề ớC. Ch quang p.ứ D. Ch hô p.ứ ấCâu 4: Trong chu kì nguyên phân, tr ng thái nhi th ởA. kì cu i, kì gi a.ố B. kì sau, kì cu i.ố C. kì sau, kì gi a.ữ D. kì u, kì cu i.ầ ốCâu 5: AND có tính linh ho và có th đóng xo hay tháo xo là vìạ ắA. liên hóa tr gi các nucleotit trên ch nhi nh ng u.ố ếB. liên hóa tr gi các nucleotit là ng ng.ế ươ ữC. liên hiđro gi các nucleotit trên ch nhi nh ng u.ố ếD. nguyên sung không ch ch .ắ ẽCâu 6: Khi đi th th lo virut trên vi khu phá thì không ra hi ng nàoả ượsau đây?A. Không ra các ph ng hóa ng ng.ả ươ ứB. Các phag ph trên bào vi khu n.ơ ẩC. Các phag tan bi n.ơ ếD. Phag xâm nh vào vi khu n.ơ ẩCâu 7: axit nucleic ch ng virut tr protein ch ng thì chúng ráp đế ểt thành virut lai. Ch ng virut lai nàyạ ủA. gi ng ch ng A.ố B. gi ng ch ng B, lõi gi ng ch ng A.ỏ ủC. gi ng ch ng B.ố D. gi ng ch ng A, lõi gi ng ch ng B.ỏ ủCâu 8: trong các cộ đi chung các lo lipit là gì?ể ạA. Chúng là ngu nguyên li tr năng ng cho bào.ề ượ ếB. có ái ho không có ái c.ề ướC. là dung môi cho các ch hòa tan.ề ấD. tham gia nên màng bào.ề ếCâu 9: Ch ra câu sai khi nói gi phân?ề ảA. phân bào là gi phân và gi phân II nên có nhi th nhân đôi.ồ ượB. có phân li nhi th bào.ầ ếC. ra ti nhi th .ả ểD. Có nhi th trên măt ph ng xích thoi phân bào.ầ ủCâu 10: trong nh ng ch đi ch nh quá trình chuy hóa bào làộ ếA. xu hi tri tr ng nh lí trong bào.ấ B. đi ch nh nhi bào.ề ếC. đi ch nh ng các ch trong bào.ề D. đi hòa ng ch ng c.ề ượCâu 11: Virut ng nguyên li và enzim bào ch ng axit nucleic và protein. Ho tử ạđ ng này ra giai đo nào sau đây?ộ ạA. ráp.ắ B. Xâm nh p.ậ C. Sinh ng p.ổ D. ph .ấ ụCâu 12: Màng sinh ch là trúc ng vìấ Trang Mã thi 111ềA. các phân nên màng có th di chuy trong ph vi màng.ử ạB. nhi lo ch khác nhau.ượ ơC. ph bao xung quanh bào.ả ếD. có liên khung ng bào.ự ươ ếCâu 13: Tính th ch màng bào có nghĩa gì?ấ ếA. Ch cho ch xác nh đi vào bào.ỉ B. Giúp cho bào có th trao ch môi ớtr ng.ườC. bào.ả D. Không cho ch đi vào bào.ấ ếCâu 14: Năng ng ATP tích lũy ượ ởA. liên photphat phân ng.ế ườ B. ch liên photphat ngoài cùng.ỉ ởC. nhóm photphat.ả D. liên photphat ngoài cùng.ế ởCâu 15: Liên hóa ch cóỉ trong trúc protein làấ ủA. liên tĩnh đi n.ế B. liên ion.ế C. liên hiđro.ế D. liên peptit.ếCâu 16: Có loài vi khu sau th gian là gi 30 phút đã ti hành phân bào n. Th gian aộ ủm th loài vi khu nói trên làỗ ẩA. 40 phút. B. 60 phút. C. 20 phút. D. 30 phút.Câu 17: Môi tr ng nuôi vi sinh ch nhiên và ch hóa làườ ượ ọmôi tr ng gì?ườ A. Môi tr ng nhiên.ườ B. Môi tr ng ng p.ườ C. Môi tr ng bán ng p. ườ D. Môi tr ng nhân o.ườ ạCâu 18: trúc nào sau đây có bào ng và bào th t?ấ ậA .Thành bào.ế B. Ti th .ể C. p.ụ nh y.ỏ ầCâu 19: thúc kì sau nguyên phân, NST trong bào làế ếA. 2n n.ơ B. 4n n.ơ C. 4n kép. D. 2n kép.Câu 20: ATP truy năng ng cho các ch khác nh th nào?ượ ếA. Chuy nhóm photphat cu cùng tr thành ADP, ADP ngay nhóm photphat tr ởthành ATP.B. Chuy nhóm photphat cu cùng tr thành ADP và tích lũy năng ng tr thành ATP.ể ượ ởC. ATP phân gi phóng năng ng cung cho các ch khác.ủ ượ ấD. Chuy nhóm photphat cu cùng tr thành ADP và tích lũy năng ng tr thành ATP.ể ượ ởCâu 21: Trong quá trình quang p, ng năng ng nào ng tr ti ng pợ ượ ượ ợcacbohidrat?A. Năng ng ánh sáng tr i.ượ B. ATP, NADPH.C. Năng ng gi phóng các ch vô .ượ ượ D. ATP, NADPH, FADH2 .Câu 22: Trong hô hi khí, axit piruvic ra đâu trong bào?ấ ượ ếA. Ch ti th .ấ B. Màng ngoài ti th .ể C. Màng trong ti th .ể D. bào ch t.ế ấCâu 23: Colesteron màng sinh ch có vai tròở ấA. liên protein,có ch năng và cung năng ng.ế ượB. làm nhi chuy các ch t, là th th thu nh thông tin.ệ ậC. làm cho trúc màng thêm nh.ấ ịD. là ngu tr năng ng cho bào.ồ ượ ếCâu 24: Trong nhiên, phân có th liên đa iự ướ ớA. phân khác.ử ướ B. phân khác.ử ướC. phân khác.ử ướ D. phân khác.ử ướCâu 25: Căn ch xem bào là ng làứ ốA. chúng có ph p.ấ B. bào có các đi ch ng.ế ốC. chúng có trúc nh nh t.ấ D. chúng có gi n.ấ ảCâu 26: tính nào sau đây ch ng là nh chi ph các tính còn i?ặ ạA. ng và đi ch nh.ả B. Sinh tr ng và phát tri n.ưở ểC. Trao ch và năng ng.ổ ượ D. Phát tri và đi ch nh.ể Trang Mã thi 111ềCâu 27: Có nhóm bào vi khu cùng loài đã ti hành phân bào và đã ra ng 640 bàoộ ếm i. Bi ng vi khu đa phân bào n. bào ban nhóm vi khu ngớ ượ ằA. 6. B. 7. C. 5. D. 4.Câu 28: Kh năng nào sau đây đã giúp ch ng duy trì và đi hòa cân ng ng trong hả ệth ng?ốA. đi ch nh.ự B. ng.ả C. Phát tri n.ể D. Sinh tr ng.ưởCâu 29: nhà có NST 2n 80. Có bào nhà nguyên phân n. kì tr c, các bàoị ướ ếcóA. 800 cromatit. B. 160 cromatit. C. 320 cromatit. D. 640 cromatit.Câu 30: Có bào sinh chín loài gi phân. Bi NST loài là 2n 40. bào conế ếđ ra sau gi phân và nhi th có trong các bào con làượ ượA. và 400. B. 10 và 400. C. 15 và 400. D. 20 và 400.Câu 31: phân lo nh nh sinh gi làơ ớA. .ộ B. chi. C. .ọ D. loài.Câu 32: Th gian thi bào phân chia làờ ượ ọA. th gian th .ờ B. th gian sinh tr ng.ờ ưởC. th gian sinh tr ng và phát tri n.ờ ưở D. th gian ti phát.ờ ềCâu 33: Trên ch đo AND có T+X/A+G 2/3 thì này trên ch sung là:ộ ổA. 1/3. B. 1,5. C. 0,5. D. 2/3.Câu 34: nào sau đây đúng virut?ớA. bào có màng, bào ch t, ch có nhân.ế B. bào có màng, capsit, nhân .ế ơC. Có capsit, gen lo axit nucleic.ỏ D. Có capsit, ch gen bên trong.ỏ ệCâu 35: qu nào sau đây ra khi nhi môi tr ng quá nhi enzim?ậ ườ ượ ủA. Ho tính enzim gi và có th hoàn toàn.ạ ấB. Ho tính enzim tăng lên.ạC. Ph ng luôn ng i.ả ạD. Enzim không thay ho tính.ổ ạCâu 36: Tham gia nên lo bào quan là ch năng lo ARN nào sau đây?ấ ạA. tARN. B. rARN. C. mARN. D. tARN và rARN.Câu 37: Không th ti hành nuôi virut trong môi tr ng nhân gi ng nh vi khu vì virutể ườ ượA. có kích th vô cùng nh bé.ướ B. có gen ch ch lo axit nucleic.ệ ạC. không có hình ng thù.ạ D. ch ng kí sinh bào bu c.ỉ ộCâu 38: Thành ph chính màng sinh ch mầ A. photpho lipit và các phân protein.ử B. photpho lipit, glicoprotein.C. photpho lipit, colesteron. D. photpho lipit và glixerol.Câu 39: gen có 96 chu kì và có gi các lo Nu là 1/3G. ng ng lo Nu gen là:ộ ượ ủA. 360, =120. B. 720, =240.C. 240, =720. D. 120, =360.Câu 40: Không bào th ng ườ ượ ởA. bào ng cao.ế B. bào ch có nhân chính th c.ế ứC. bào th tr ng thành.ế ưở D. vi khu n.ẩ----------- ----------ẾH sinh không ng tài li u; Cán coi thi không gi thích gì thêm./.ọ ượ Trang Mã thi 111ề