Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 1

5574006f7fd1f97d3270c56ff90aad72
Gửi bởi: Trà My 29 tháng 9 2016 lúc 5:52:44 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 1:34:33 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3965 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp vòng 1Bài thi số Fill the blankBài thi số Cool pair matchingBài thi số 3: Defeat the goalkeeper đánh bại thủ môn (chọn đáp án đúng a,b,c,d) Câu 1: She song now.a) is singb) singsc) sangd) is singingCâu 2: week has days. a) The b) Every c) All d) ÆCâu 3: Listen to I’m telling an interesting story. a) b) am c) me d) herCâu 4: can’t swim ... can dance.a) butb) andc) sod) tooCâu 5: Why do you go to the foot stall? –Because want .a) some booksb) some snacksc) some clothesd) some stampsCâu 6: Our rooms are the third floor.a) onb) toc) ofd) inCâu 7: Who are you going to have dinner …? a) to b) atc) withd) onCâu 8: Mai to school everyday.a) goesb) goc) goingd) to goCâu 9: Which sentence is correct?a) Do feel they cold?b) Do they feel cold?c) Do they cold feel?d) They feel cold do?Câu 10: They always football in the afternoon.a) plays b) playingc) playd) to playTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.