Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thực hành Môn Lập Trình Máy Tính - Đề 11

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 10 tháng 10 2019 lúc 10:12 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0.145408 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

?? THI T?T NGHI?P CAO ??NG NGH? KHO 3 (2009 - 2012)
NGH?: L?P TRNH MY TNH
MN THI: TH?C HNH NGH?
M ?? thi: LTMT - TH11

Th?i gian: 06 gi? (khng k? th?i gian giao ?? thi)

N?I DUNG ?? THI
TT
Tn Modul
?i?m
Module 1
T?o c? s? d? li?u
10
Module 2:
T?o form c?p nh?t d? li?u
30
Module 3:
T?o report in ha ??n
15
Module 4:
T?o report th?ng k
10
M ?un 5:
T?o menu
5
T?ng:
70

Ghi ch: Ph?n t? ch?n 30 ?i?m do cc tr??ng bin so?n.

A. M T? K? THU?T C?A ?? THI
?? thi bao g?m cc k? n?ng v? ngh? L?p trnh my tnh. ?? thi chia lm ?? cu v ???c b? tr n?i dung nh? sau:

Phn tch thi?t k? m?t h? th?ng qu?n l bn hng ng??i ta th?y ???c cc th?c th? chnh nh? sau:
NHAN VIEN: m?i m?t nhn vin c m?t m nhn vin duy nh?t, h?, tn, phi, ngy sinh, ?i?n tho?i v ??a ch?
SAN PHAM: m?i s?n ph?m c m?t m s?n ph?m ?? phn bi?t v?i nh?ng s?n ph?m khc, m?t tn s?n ph?m, ??n v? tnh, ??n gi. ??n gi c?a s?n ph?m lc no c?ng ph?i >0
HOA DON: m?i m?t ha ??n c m?t m ha ??n duy nh?t, m nhn vin l?p ha ??n ny, lo?i ha ??n (nh?p ho?c xu?t ho?c chuy?n ho?c tr?), m?t ngy l?p ho ??n, 1 ngy giao nh?n hng, di?n gi?i ha ??n. Ngy l?p ha ??n lun lun nh? h?n hay b?ng ngy hi?n hnh.
T? vi?c phn tch ng??i ta ? thi?t k? cc b?ng c? s? d? li?u qu?n l bn hng ???c tm l??c nh? sau:
NHAN VIEN
Field Name
Description
MANV
M Nv
HONV
H? nhn vin
TENNV
Tn nhn vin
PHAI
Phi
NGAYSINH
Ngy sinh
DIACHI
??a ch?
DIENTHOAI
S? ?i?n tho?i
KHACH HANG
Field Name
Description
MAKH
M Khch hng
TENKH
Tn Khch hng
DIACHI
??a ch?
THANHPHO
Thnh ph?
DIENTHOAI
S? ?i?n tho?i

SAN PHAM
Field Name
Description
MASP
M s?n ph?m
TENSP
Tn S?n ph?m
DONVITINH
??n v? tnh
DONGIA
??n gi
SLTON
S? l??ng t?n
HOADON
Field Name
Description
MAHD
M ho ??n
LOAIHD
Lo?i ha ??n: N-X
MAKH
M khch hng
MANV
M nhn vin
NGAYLAPHD
Ngy l?p ho ??n
NGAYGNHANG
Ngy giao nh?n hng
DIENGIAI
Di?n gi?i

CHITIETHOADON
Field Name
Description
MACTHD
Ma chi tiet hoa ?on
MASP
M s?n ph?m
SOLUONG
S? l??ng
DONGIA
??n gi xu?t nh?p
Hy th?c hi?n cc yu c?u sau:
* T?o th? m?c mang tn H? v tn c?a th sinh ln mn hnh DESKTOP. L?u bi thi vo th? m?c ny
Module 1 (10 ?i?m): T?o m?t c? s? d? li?u v?i tn qlbh.mdf ch?a cc b?ng d? li?u trn trong SQL Server. T?o cc b?ng d? li?u v?i ki?u d? li?u, ?? r?ng, ...., kha chnh, kha ph?, ..... (cc rng bu?c ton v?n d? li?u ??y ??) c?a cc tr??ng sao cho ph h?p c?a bi ton. Nh?p d? li?u t?i thi?u m?i b?ng 5 b?ng ghi.
Module 2 (30 ?i?m): T?o cc form c?p nh?t d? li?u cho cc b?ng (c?p nh?t khch hng, c?p nh?t ha ??n v chi ti?t ha ??n), trn form c l??i hi?n th? d? li?u, bao g?m cc nt thm, s?a, xa, thot. .
Module 3(15 ?i?m): T?o report in ha ??n cho 1 khch hng trong m?i l?n khch hng mua (bn) hng. Thm m?t nt l?nh In ha ??n vo form C?p nh?t ha ??n (khi nh?n vo nt ny s? g?i m? report cho ha ??n hi?n hnh trn form c?p nh?t ha ??n).
Module 4: (10 ?i?m): T?o report th?ng k s? l??ng c?a m?i s?n ph?m ? bn ???c theo t?ng thng. T?o form th?ng k bn hng theo thng ?? g?i ??n report trn.
Module 5: (5 ?i?m): T?o m?t form g?m h? th?ng menu theo m?u d??i ?y r?i g?n t?t c? cc form ? t?o ? cc cu trn vo ch?c n?ng trn menu.
B. THI?T B?, MY MC V V?T LI?U C?N THI?T.
I. PH?N B?T BU?C
STT
MY MC THI?T B?
Thng s?
Ghi ch
1
Thi?t b?

B? my tnh
Core - Dual 2.0, Ram 1G, ? c?ng 80G


My in


2
Ph?n m?mVisual Studio
Visual Studio 2005 tr? ln


Sql Server
Sql Server 2000 tr? ln

3
V?t t???a CD, gi?yII. PH?N T? CH?N
Ph?n m?m th?c hnh
STT
Tn ph?n m?m
Thng s?
Ghi ch
1.2.3.4.5.C. TIU CH ?NH GI:
Module
CC TIU CH CH?M
K?T QU?
?I?M T?I ?A
I. PH?N B?T BU?C

70
Module 1
T?O C? S? D? LI?U

10 ?i?m
A
T?o b?ng nhn vin ?ng

1,5 ?i?m
B
T?o b?ng s?n ph?m ?ng

1,5 ?i?m
C
T?o b?ng Khch hng ?ng

1,5 ?i?m
D
T?o b?ng Ha ??n v Chi ti?t ha ??n ?ng

3,5 ?i?m
E
T?o bi?u ?? quan h? ?ng

1 ?i?m
F
Nh?p d? li?u cho cc b?ng ?ng

1 ?i?m
Module 2
T?O FORM C?P NH?T D? LI?U

30 ?i?m
A
T?o form C?p nh?t s?n ph?m ?ng

10 ?i?m

Thm m?i

3 ?i?m

S?a

3?i?m

Xa

2 ?i?m

Hi?n th? d? li?u b?ng list view

2 ?i?m
B
T?o form C?p nh?t ha ??n (bao g?m c? chi ti?t ha ??n) ?ng

20 ?i?m

Thm m?i

5 ?i?m

S?a

5 ?i?m

Xa

4 ?i?m

Hi?n th? d? li?u b?ng list view

6 ?i?m
Module 3
T?O REPORT HA ??N

15 ?i?m
A
T?o report ?ng

10 ?i?m
B
T?o ???c nt In ha ??n v g?i ???c report ha ??n

5 ?i?m
Module 4
T?O REPORT TH?NG K

10 ?i?m
A
T?o report ?ng

5 ?i?m
B
T?o form th?ng k s?n ph?m bn ???c theo thng v g?i ???c report th?ng k s?n ph?m bn ???c theo thng ?ng

5 ?i?m
Module 5
T?o menu

5 ?i?m
A
T?o ???c giao di?n menu

2 ?i?m
B
G?i ?ng cc form

3 ?i?m
II. PH?N T? CH?N

30
III. TH?I GIAN
A. ?ng th?i gian

0
B. Ch?m d??i 15 pht so v?i th?i gian lm bi

-10
T?NG S? ?I?M

100

Qui ??i t?ng s? ?i?m v? thang ?i?m 10 : ???? (b?ng ch? : ?????????)


???, ngy ???. thng ??. n?m ???

DUY?T
H?I ??NG THI T?T NGHI?P
TI?U BAN RA ?? THI