Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Hóa Học - Đề KSCL THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần 1

116096db9946d166a42edd3e5e014a1f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 16 tháng 3 2018 lúc 16:46 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 8:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 277 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? KSCL THPT Khoi Chu - H?ng Yn - L?n 1 - N?m 2018
I. Nh?n bi?t
Cu 1. ??t chy hon ton 0,15 mol m?t h?n h?p g?m cc axit cacboxylic ??n ch?c c?n v?a ?? V lt O2 (? ?ktc), thu ???c 0,45 mol CO2 v 0,2 mol H2O. Gi tr? c?a V l
A. 8,96. B. 13,44. C. 6,72. D. 11,20.
Cu 2. S? oxi ha cao nh?t c?a cacbon th? hi?n ? h?p ch?t no sau ?y?
A. CaC2. B. CH4. C. CO. D. CO2.
Cu 3. Cng th?c chung este no, ??n ch?c, m?ch h? l:
A. CnH2nO2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2nO D. CnH2n+2O
Cu 4. Dung d?ch ch?t no v?a tc d?ng v?i dung d?ch HCl, v?a tc d?ng v?i dung d?ch NaOH?
A. Na2CO3. B. (NH4)2CO3. C. NaCl. D. H2SO4.
Cu 5. M?t m?u n??c m?a c pH = 4,82. Mi tr??ng c?a m?u n??c ? l:
A. trung tnh. B. baz?. C. axit. D. khng xc ??nh ???c.
Cu 6. Dung d?ch ch?t no sau ?y lm qu? tm chuy?n mu xanh?
A. Etylamin. B. axit glutamic. C. Alanin. D. Anilin.
Cu 7. Hi?u ?ng nh knh l hi?n t??ng Tri ??t ?ang ?m d?n ln, do cc b?c x? c b??c sng di trong vng h?ng ngo?i b? gi? l?i, m khng b?c x? ra ngoi v? tr?. Ch?t kh no sau ?y l nguyn nhn gy ra hi?u ?ng nh knh?
A. CO2. B. N2. C. H2. D. O2
II. Thng hi?u
Cu 8. Cho m?t s? tnh ch?t: c d?ng s?i (1); tan trong n??c (2); tan trong n??c Svayde (3); ph?n ?ng v?i axit nitric ??c (xc tc axit sunfuric ??c) (4); tham gia ph?n ?ng trng b?c (5); b? th?y phn trong dung d?ch axit ?un nng (6). Cc tnh ch?t c?a xenlulozo l:
A. (2), (3), (4) v (5). B. (1), (2), (3) v (6). C. (1), (3), (4) v (6). D. (1), (3), (4) v (5).
Cu 9. Ti?n hnh ln men r??u 180 gam glucozo v?i hi?u su?t 80% th thu ???c a gam ancol etylic. Oxi ha 0,1 a gam ancol etylic b?ng ph??ng php ln men gi?m th thu ???c h?n h?p X. ?? trung ha h?n h?p X c?n 720 ml dung d?ch NaOH 0,2M. Hi?u su?t c?a qu trnh ln men gi?m l:
A. 10%. B. 80%. C. 90%. D. 20%.
Cu 10. Cho cc ch?t: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH.
Dung d?ch no lm qu? tm ha xanh?
A. X1, X2. B. X2, X4. C. X2, X3. D. X2, X5.
Cu 11. Nguyn t?c chung c?a php phn tch ??nh tnh cc h?p ch?t h?u c? l
A. chuy?n ha cc nguyn t? C, H, N thnh cc ch?t v c? ??n gi?n, d? nh?n bi?t.
B. ??t chy ch?t h?u c? ?? tm cacbon d??i d?ng mu?i ?en.
C. ??t chy ch?t h?u c? ?? tm nit? do c mi kht tc chy.
D. ??t chy ch?t h?u c? ?? tm hi?ro d??i d?ng h?i n??c.
Cu 12. D?n lu?ng kh CO d? ?i qua h?n h?p Al2O3, CuO, CaO, Fe2O3 (nung nng). Sau khi ph?n ?ng x?y ra hon ton thu ???c ch?t r?n g?m
A. Al, Fe, Cu, Ca. B. Al2O3, Fe2O3, Cu, CaO.
C. Al2O3 Cu, Ca, Fe. D. Al2O3, Cu, CaO, Fe.
Cu 13. Cho 26,4 gam h?n h?p hai ch?t h?u c? c cng cng th?c phn t? C4H8O2 tc d?ng v?i dung d?ch NaOH v?a ??, thu ???c dung d?ch X ch?a 28,8 gam h?n h?p mu?i v m gam ancol Y. ?un Y v?i dung d?ch H2SO4 ??c ? nhi?t ?? thch h?p thu ???c ch?t h?u c? Z c t? kh?i h?i so v?i Y b?ng 0,7. Bi?t cc ph?n ?ng x?y ra hon ton. Gi tr? c?a m l:
A. 9,6. B. 6,4. C. 6,0. D. 4,6.
Cu 14. M?t este ??n ch?c X c t? kh?i so v?i H2 b?ng 50. Khi th?y phn X trong mi tr??ng ki?m t?o ra cc s?n ph?m ??u khng c kh? n?ng tham gia ph?n ?ng trng g??ng, s? ??ng phn X th?a mn l
A. 6 B. 7 C. 4 D. 5
Cu 15. H?n h?p X g?m anka?ien (Y) v ankin (Z) c s? mol b?ng nhau. Cho x mol h?n h?p X l?i qua dung d?ch brom (d?), s? mol brom tham gia ph?n ?ng l
A. 3x. B. 1,5x. C. x. D. 2x.
Cu 16. S? ??ng phn c?u t?o c cng th?c phn t? l C8H10O, ch?a vng benzen, tc d?ng ???c v?i Na, khng tc d?ng v?i dung d?ch NaOH l
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Cu 17. X phng ha hon ton m?t trieste X b?ng dung d?ch NaOH thu ???c 9,2 gam glixerol v 83,4 g mu?i c?a m?t axit bo no Y. Ch?t Y l:
A. axit linoleic. B. axit oleic. C. axit stearic. D. axit panmitic.
Cu 18. Cho ancol A c c?u t?o l

Tn g?i c?a A l
A. 4-metylpentan-2-ol. B. 2-metylpentan-l-ol. C. 4-metylpentan-l-ol. D. 3-metylpentan-2-ol.
Cu 19. Cc ch?t trong dy no sau ?y ??u t?o k?t t?a khi cho tc d?ng v?i dung d?ch AgNO3 trong NH3 d?, ?un nng?
A. Glucozo, ?imetylaxetilen, an?ehit axetic. B. Vinylaxetilen, glucozo, an?ehit axetic.
C. Vinylaxetilen, glucozo, axit propionic. D. Vinylaxetilen, glucozo, ?imetylaxetilen.
Cu 20. Chia dung d?ch H3PO4 thnh 3 ph?n b?ng nhau: Ph?n I ???c trung ha v?a ?? b?ng ?? b?ng ?? b?i 300 ml dung d?ch NaOH 1M. Tr?n ph?n II v?i ph?n III r?i cho ti?p vo m?t l??ng d? dung d?ch NaOH nh? ? dng ? ph?n m?t, c c?n thu ???c m gam mu?i. Gi tr? m l:
A. 16,4 gam. B. 27,2 gam. C. 26,2 gam. D. 24,0 gam.
Cu 21. Th?y phn hon ton tinh b?t trong dung d?ch axit v c? long, thu ???c ch?t h?u c? X. Cho X ph?n ?ng v?i kh H2 (xc tc Ni, t), thu ???c ch?t h?u c? Y. Cc ch?t X, Y l?n l??t l:
A. glucozo, saccarozo. B. glucozo, fructozo. C. glucozo, etanol. D. glucozo, sobitol.
Cu 22. H?n h?p M g?m m?t anken v hai amin no, ??n ch?c, m?ch h? X, Y l ??ng ??ng k? ti?p (cho MX < MY). ??t chy hon ton m?t l??ng M c?n dng 4,536 lt kh oxi (?ktc) thu ???c n??c, nit? v 2,24 lt kh cacbonic (?ktc). Ch?t Y l
A. etyl amin. B. propyl amin. C. butyl amin. D. etylmetyl amin.
Cu 23. Khi cho h?n h?p A g?m butilen v buta-l,3-?ien tc d?ng kh hi?ro d? ? nhi?t ?? cao, c ni ken lm xc tc th thu ???c
A. butilen v butan. B. butan. C. buta-l,3-?ien. D. butilen.
Cu 24. ??t chy hon ton a gam triglixerit (m?t ch?t bo) X c?n v?a ?? 3,26 mol kh oxi, thu ???c 2,28 mol kh cacbonic v 39,6 gam n??c. M?t khc th?y phn hon ton gam X trn trong dung d?ch NaOH d? th thu ???c dung d?ch ch?a b gam mu?i. Gi tr? c?a b l:
A. 40,40. B. 31,92. C. 36,72. D. 35,60.
Cu 25. Nguyn nhn gy nn tnh baz? c?a amin l
A. do nguyn t? N c ?? m l?n nn c?p electron chung c?a nguyn t? N v H b? ht v? pha N.
B. do amin tan nhi?u trong n??c.
C. do phn t? amin b? phn c?c m?nh.
D. do nguyn t? N cn c?p electron t? do nn phn t? amin c th? nh?n proton.
Cu 26. Dy cc ch?t no sau ?y ??u ph?n ?ng v?i Cu(OH)2 ? ?i?u ki?n th??ng?
A. Glucoz?, glixerol v metyl axetat. B. Etylen glicol, glixerol v ancol etylic.
C. Glixerol, glucoz? v etyl axetat. D. Glucozo, glixerol v saccaroz?.
Cu 27. Nhi?t phn hon ton Fe(NO3)3 trong khng kh th thu ???c:
A. Fe3O4, NO2 v O2. B. Fe, NO2 v O2. C. Fe2O3, NO2 v O2. D. Fe(NO2)2 v O2
Cu 28. ?? ph?n ?ng v?a ?? v?i 25 gam dung d?ch m?t amin ??n ch?c X n?ng ?? 12,4% c?n dng 100 ml dung d?ch HCl 1M. Cng th?c phn t? c?a X l:
A. C2H7N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C3H5N.
Cu 29. Cho m?t m?u natri vo ?ng nghi?m ??ng phenol nng ch?y, th?y
A. s?i b?t kh. B. mu h?ng xu?t hi?n. C. thot kh mu vng. D. c k?t t?a tr?ng.
Cu 30. Ph?n ?ng no sau ch?ng minh HNO3 c tnh axit?
A. HNO3 + KI ? KNO3 + I2 + NO + H2O. B. HNO3 + Fe(OH)2 ? Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.
C. HNO3 + NH3 ?NH4NO3. D. HNO3 + FeO ? Fe(NO3)3 + NO + H2O.
Cu 31. Th? t? tnh baz? t?ng d?n c?a CH3NH2; CH3NHCH3, C6H5NH2 v NH3 l
A. CH3NH2 < CH3NHCH3 < NH3 < C6H5NH2 B. CH3NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < C6H5NH2
C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3 D. C6H5NH2 < CH3NHCH3 < NH3 < CH3NH2
Cu 32. Cho Ag tc d?ng v?i dung d?ch HNO3 long, nng t?o ra kh A khng mu, ha nu ngoi khng kh. Cho Cu tc d?ng v?i dung d?ch HNO3 ??c, nng t?o ra kh B mu nu ??. A v B l?n l??t l:
A. N2 v NO B. NO v N2O C. NO v NO2 D. NO2 v NO
Cu 33. Pht bi?u no sau ?y khng ?ng?
A. Ch?t bo l este c?a glixerol v axit cacboxylic m?ch cacbon di, khng phn nhnh.
B. Ch?t bo khng tan trong n??c.
C. D?u ?n v d?u bi tr?n c cng thnh ph?n nguyn t?.
D. Ch?t bo l th?c ?n quan tr?ng c?a con ng??i.
Cu 34. Pht bi?u no sau ?y khng ?ng?
A. Metylamin l ch?t kh c mi khai, t??ng t? nh? amoniac.
B. Etylamin d? tan trong n??c do c t?o lin k?t hidro v?i n??c.
C. Phenol tan trong n??c v c t?o lin k?t hidro v?i n??c.
D. Nhi?t ?? si c?a ancol cao h?n so v?i hi?rocacbon c phn t? kh?i t??ng ???ng do c lin k?t hidro gi?a cc phn t? ancol.
Cu 35. Cho 4 lt N2 v 14 lt H2 vo bnh nhin k? r?i th?c hi?n ph?n ?ng t?ng h?p amoniac thu ???c h?n h?p kh c th? tch 16,4 lt. Hi?u su?t c?a ph?n ?ng t?ng h?p NH3 l (gi? thi?t cc kh ?o ? cng ?i?u ki?n)
A. 80%. B. 50%. C. 20%. D. 30%.
III. V?n d?ng
Cu 36. Cho cc pht bi?u sau:
(a) Hi?ro ha hon ton glucozo t?o ra axit gluconic.
(b) ? ?i?u ki?n th??ng, glucozo v saccarozo ??u l nh?ng ch?t r?n, d? tan trong n??c.
(c) Xenluloz? trinitrat l nguyn li?u ?? s?n xu?t to nhn t?o v ch? t?o thu?c sng khng khi.
(d) Amilopectin trong tinh b?t ch? c cc lin k?t ?-1,4-glicozit.
(e) Saccaroz? b? ha ?en trong H2SO4 ??c.
(g) Trong cng nghi?p d??c ph?m, saccarozo ???c dng ?? pha ch? thu?c.
Trong cc pht bi?u trn, s? pht bi?u ?ng l
A. 3. B. 2 C. 4. D. 5.
Cu 37. Cho 22,72 gam h?n h?p g?m Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 ph?n ?ng h?t v?i dung d?ch HNO3 long, d? thu ???c V lt kh NO (duy nh?t ? ?ktc) v dung d?ch X. C c?n dung d?ch X thu ???c 77,44 gam mu?i khan. Gi tr? c?a V l:
A. 2,688 lt. B. 5,600 lt. C. 4,480 lt. D. 2,240 lt.
Cu 38. ?? dung d?ch Ba(HCO3)2 l?n l??t vo cc dung d?ch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. S? tr??ng h?p t?o thnh k?t t?a l:
A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.
Cu 39. Cho m?t pentapeptit (A) th?a ?i?u ki?n: khi th?y phn hon ton 1 mol A th thu ???c cc ?-amino axit g?m: 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. M?t khc khi th?y phn khng hon ton peptit A, ngoi thu ???c cc a-amino axit th cn thu ???c 2 ?ipeptit l Ala-Gly; Gly-Ala v 1 tripeptit l Gly- Gly-Val. Cng th?c c?u t?o c?a A l
A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.
C. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.
Cu 40. Cho cc ch?t sau ?y: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dy g?m cc ch?t ??u ???c t?o ra t? CH3CHO b?ng m?t ph??ng trnh ha h?c l
A. (1), (2), (6), (7). B. (1), (2), (3), (6). C. (2), (3), (5), (7). D. (1), (2), (4), (6).
H??NG D?N GI?I CHI TI?T
Cu 1. Ch?n ?p n A
V h?n h?p g?m cc axit cacboxylic ??n ch?c ? ?nCOOH = 0,15 mol.
B?o ton nguyn t? oxi ta c VO2 = = 8,96 ? Ch?n A
Cu 2. Ch?n ?p n D
Trong 4 ?p n th s? oxi ha cao nh?t l +4
c?a cacbon th? hi?n ? phn t? CO2? Ch?n D
Cu 3. Ch?n ?p n A
Este no ??n ch?c m?ch h? (k=1) c cng th?c chung l CnH2nO2 ? Ch?n A
Cu 4. Ch?n ?p n B
(NH4)2CO3 v?a tc d?ng v?i dung d?ch HCl, v?a tc d?ng v?i dung d?ch NaOH
(NH4)2CO3 + 2HCl ? 2NH4Cl + CO2 + H2O
(NH4)2CO3 + 2Na2CO3 ? Na2CO3 + 2NH2 + 2H2O.
? Ch?n B
Cu 5. Ch?n ?p n C
pH = 4,82 < 7 ? m?u n??c m?a c mi tr??ng axit ? Ch?n C
Cu 6. Ch?n ?p n A
+ Nhm phenyl c?a anilin lm gi?m m?t ?? electron ? nguyn t? nit?
? Gi?m l?c baz? c?a anilin ? Anilin khng lm ??i mu qu? tm.
+ Etylamin c nhm ankyl lm t?ng m?t ?? electron ? nguyn t? nit? ? t?ng l?c baz?.
? Ch?n A
Cu 7. Ch?n ?p n A
Hi?n t??ng hi?u ?ng nh knh ngoi CO2 cn do SO2, NO2, ...
Nh?ng ph? bi?n v chi?m s? l??ng l?n nh?t v?n l CO2 ? Ch?n A
Cu 8. Ch?n ?p n C
+ Xenlulozo khng tan trong n??c ? Lo?i A v B.
+ Xenlulozo khng tham gia ph?n ?ng trng b?c ? Lo?i D ? Ch?n C
Cu 9. Ch?n ?p n C
+ Ta c nGlucozo = 1 mol ? nC2H5OH = 120,8 = 1,6 mol
+ Oxi ha 0,1 a gam C2H5OH ? nC2H5OH = 1,6 10 = 0,16 mol
? H = 100% = 90% ? Ch?n C
Cu 10. Ch?n ?p n D
(X1) C6H5NH2 Anilin c tnh bazo r?t y?u nn dung d?ch c?a n k th? lm xanh qu? tm ???c ? Lo?i X1
(X2) CH3NH2 Mrtyl amin c tnh bazo m?nh h?n NH3 ? Ch?n X2
(X3) H2NCH2COOH Glyxin c s? nhm -NH2 v -COOH b?ng nhau ? pH ~ 7 ? Lo?i X3
(X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH Axit Glutamic (Glu) c 2 nhm -COOH v 1 nhm -NH2 ? dd c?a n lm qu? ha h?ng ? Lo?i X4
(X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Lysin c 1 nhm -COOH v 2 nhm -NH2 ? dd c?a n lm qu? ha xanh ? Ch?n X5 ? Ch?n D
Cu 11. Ch?n ?p n A
Nguyn t?c chung c?a php phn tch ??nh tnh ? l chuy?n cc nguyn t? trong h?p ch?t h?u c? thnh cc ch?t v c? ??n gi?n r?i nh?n bi?t chng b?ng cc ph?n ?ng ??c tr?ng ? Ch?n A
Cu 12. Ch?n ?p n D
+ CO ch? kh? ???c cc oxit sau nhm.
? Ch?t r?n g?m Al2O3, Cu, CaO, Fe ? Ch?n D
Cu 13. Ch?n ?p n C
MZ MY = 0,7 ? MZ < MY ? Z l anken.
? MZ = MY - 18 ? = 0,7 ? MY = 60 ? C3H7OH
? H?n h?p ban ??u c nC3H7COOH = a mol v nHCOOC3H7 = b


? mC3H7OH = 0,160 = 6 gam ? Ch?n D
Cu 14. Ch?n ?p n B
+ CTPT c?a este X l C5H8O2 (k=2)
+ S? ??ng phn th?a mn yu c?u ?? bi l:
(1) CH3COO-CH2-CH=CH2
(2) CH2=CH-CH2COO-CH3
(3) CH3-CH=CHCOO-CH3 (+1 ?PHH)
(4) CH3COO-C(CH3)=CH2
(5) CH2=C(CH3)COO-CH3
(6) CH2=CHCOO-C2H5
? Ch?n B
Cu 15. Ch?n ?p n D
Anka?ien (Y) v ankin (Z) ??u c 2 ? ? ??u c?ng Br2 t? l? 1:2
M nh?n h?p = x ? nBr2 p? = 2x ? Ch?n D
Cu 16. Ch?n ?p n D
Cu 17. Ch?n ?p n D
Ta c nNaOH = 3nGlixerol = 0,3 mol || nTrieste = nGlixerol = 0,1 mol
? nMu?i = 0,3 mol ? 83,4 0,3 = 278
? MAxit bo = 278 - 22 = 256 ? MAxit panmitic
? Ch?n D
Cu 18. Ch?n ?p n C
?nh s? th? t? g?n nhm OH h?n
? Ancol A tn l 4-metylpentan-1-ol ? Ch?n C
Cu 19. Ch?n ?p n B
?? t?o k?t t?a v?i dung d?ch AgNO3 trong NH3 d?, ?un nng c?n c nhm -CHO v ch?t c n?i ba ??u m?ch.
+ ?imetylaxetilen CH3-C?C-CH3 ? Lo?i A v D.
+ Axit propionic CH3CH2COOH ? Lo?i C. ? Lo?i B
Cu 20. Ch?n ?p n C
+ Ta c nH3PO4 p1 = nNaOH 3 = 0,1
? nH3PO4 p1 + p2 = 0,12 = 0,2 mol
Ta c: 0,2 mol H3PO4 + 0,3 mol NaOH ? mMu?i + mH2O
nH2O = nOH/NaOH = 0,3 mol ? mH2O = 5,4 gam
BTKL ? mMu?i = 0,298 + 0,340 - 5,4 = 26,2 gam ? Ch?n D
Cu 21. Ch?n ?p n D
+ V tinh b?t ???c t?o ra t? cc ? glucozo.
? Th?y phn hon ton tinh b?t thu ???c glucozo.
+ Ph?n ?ng ln men r??u: CH2OH[CHOH]4CHO + H2 ? CH2OH[CHOH]4CH2OH
? Ch?n D
Cu 22. Ch?n ?p n A
Ta c nO2 = 0,2025 mol || nCO2 = 0,1 mol.
B?o ton oxi ? nH2O = 0,205 mol.
? nhh amin = (0,205 - 0,1) 1,5 = 0,07 mol.
? Ctrung bnh = 0,1 0,07 = 1,43 ? Y l etyl amin.
? Ch?n A
Cu 23. Ch?n ?p n B
+ V butilen v buta-1,3 ??u c m?ch cacbon khng phn nhnh
? c?ng h?p H2 d? v?i xc tc niken ? no ? Butan ? Ch?n B
Cu 24. Ch?n ?p n C
Ta c nCO2 = nC = 2,28 mol || nH = 2nH2O = 4,4 mol.
? nC:nH = 55:110 ? X l tristearin ? ntristearin = 2,28 57 = 0,04 mol
? mC17H35COONa = 0,043306 = 36,72 gam ? Ch?n C
Cu 25. Ch?n ?p n D
Nguyn nhn gy nn tnh baz? c?a amin l do nguyn t? nit? cn c?p electron t? do nn phn t? amin c th? nh?n proton ? Ch?n D
Cu 26. Ch?n ?p n D
+ Lo?i ?p n A v c metyl axetat.
+ Lo?i B v c ancol etylic.
+ Lo?i C v c etyl axetat.
+ Glucoz?, glixerol v saccaroz? ??u nhi?u nhm -OH k? nhau ? ha tan Cu(OH)2.
? Ch?n D
Cu 27. Ch?n ?p n C
Ph?n ?ng 4Fe(NO3)3 ? 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 ? Ch?n C
+ to Fe(NO3)2 trong mi tr??ng c O2 hay khng v?n thu ???c s?n ph?m nh? trn.
Cu 28. Ch?n ?p n C
+ nHCl = nAmin ??n ch?c = 0,1 mol || mAmin = 3,1 gam.
? MAmin = 3,1 0,1 = 31 ? CH3NH2 ? CTPT l CH5N ? Ch?n C
Cu 29. Ch?n ?p n A
C6H5OH + Na ? C6H5ONa + H2 ? c kh thot ra ? Ch?n A
Cu 30. Ch?n ?p n C
+ Ph?n ?ng thu?c ?p n A B D HNO3 th? hi?n tnh oxi ha.
+ Ph?n ?ng thu?c ?p n C th HNO3 ? th??ng proton ? HNO3 th? hi?n tnh axit ? Ch?n D
Cu 31. Ch?n ?p n C
+ Trong 4 ch?t th anilin c tnh bazo y?u nh?t ? Lo?i A v B.
+ ?? m?nh c?a nhm ??y e 2(-CH3) > 1(-CH3)
? Tnh bazo NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3 ? Ch?n C
Cu 32. Ch?n ?p n C
+ Kh A khng mu, ha nu ngoi khng kh ? A l NO
+ Kh B mu nu ?? ? B l NO2 ? Ch?n C
Cu 33. Ch?n ?p n C
+ D?u ?n l ch?t bo nn thnh ph?n nguyn t? g?m C, H v O.
+ D?u bi tr?n thnh ph?n g?m cc CxHy cao phn t? g?m C v H. ? Ch?n C
Cu 34. Ch?n ?p n C
Phenol l ch?t r?n ? ?i?u ki?n th??ng v tan t trong n??c ? Ch?n C.
Cu 35. Ch?n ?p n C
Ta c ph?n ?ng 1N2 + 3H2 ? 2NH3
Hi?u su?t tnh theo N2 v: .
nN2 p? = ? Hp? = ? Ch?n C
Cu 36. Ch?n ?p n A
(a) T?o ra gluconic.
(c) Xenluloz? trinitrat l nguyn li?u ?? s?n xu?t t? nhn t?o.
(d) Amilopectin trong tinh b?t ch? c cc lin k?t ?-1,4-glicozit.
? Ch?n A
Cu 37. Ch?n ?p n A
+ mFe + mO = 22,72 || nFe = nFe(NO3)3 = 0,32 mol.
? nO = (22,72 - 0,3256) 16 = 0,3 mol
B?o ton e ? nNO = (3nFe - 2nO) 3 = 0,12 mol.
? VNO = 2,688 lt ? Ch?n A
Cu 38. Ch?n ?p n B
Tr??ng h?p c k?t t?a l:
CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4
? Ch?n B
Cu 39. Ch?n ?p n B
nPeptit = 1 v ?nAmino axit = 5 ? Penta peptit.
Th?y phn khng hon ton peptit A thu ???c tri peptit Gly-Gly-Val ? Lo?i C v D.
Ngoi ra cn c ?i peptit l Gly-Ala ? Lo?i A ? Ch?n B
Cu 40. Ch?n ?p n C
(2) C2H5OH + CuO ? CH3CHO + Cu + H2O
(3) C2H2 + H2O ? CH3CHO (Xc tc HgSO4, H2SO4 80oC)
(5) HCOOCH=CH2 + NaOH ? HCOONa + CH3CHO
(7) C2H4 + O2 ? CH3CHO (Xc tc PdCl2)
? Ch?n C