Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Toán - Sở GD & ĐT Thanh Hóa - Lần 1 có lời giải chi tiết

2a66c1f6c91d4d75efb3de80ee8947d3
Gửi bởi: Nguyễn Mạnh 4 tháng 5 2017 lúc 17:25:39 | Được cập nhật: 7 giờ trước (10:02:43) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 538 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LUY TR THI QU GIA 2017Ệ ƯỚ ỐĐ GD ĐT THANH HÓA Th gian làm bài: 90 phútỀ ờCâu 1: Cho hình ph ng có nh ng ươ và hình tr  có hai đáy là hai hình trònn iộ ti hai đi di hình ph ng. ươ ọ1S là di tích toàn ph hình pệ ậph ng, ươ2S là di nệ tích toàn ph hình tr  Tìm sỉ 12S.SA. 12S24.S 5 B. 12S4.S C. 12S8.S D. 12S6.SCâu 2: Cho F là nguyên hàm hàm ố3f sin x. cos x, bi ếF . TínhF .2   A. 1F .2 4    B. .2    C. 1F .2 4    D. .2    Câu 3: Cho hàm ố4 2y 2x 4. nh nào đây là đúng?ệ ướA. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả; 1 và 0; .B. Hàm đng bi trên các kho ng ả1; 0 và 1; .C. Hàm đng bi trên các kho ng ả; 1 và 0;1 .D. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả1; 0 và 1; .Câu 4: Cho hàm ố3x 1y .2x 1 Kh ng đnh nào đây đúng?ẳ ướA. th hàm có ti đng là ứ1x .2 B. th hàm có ti ngang làồ ậ1y .2C. th hàm có ti đng là ứ1y .2 D. th hàm không có ti n.ồ ậCâu 5: Cho hàm ốf có đo hàm trên đo ạ1; , bi tế4'1f 2017, dx 2016.  Tính f .Doc24.vnA. f 1. B. f 2. C. f 3. D. f 1. Câu 6: Cho các nh sau:ệ ề(1) Trên các ph thì ph ng trình hai luôn có nghi m.ậ ươ ệ(2) Trên các ph thì th âm không có căn hai.ậ ậ(3) Môđun ph là ph c.ủ ứ(4) Môđun ph là th ng.ủ ươTrong nh trên, có bao nhiêu nh đúng?ố A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 7: Tìm nguyên hàm hàm ố2 xf ?A. 2 xf dx C.  B. 2 x1f dx C.2 C. 2 xf dx ln C.  D. 2 xf dx 2e C. Câu 8: th hàm ố3 2y 3x 2x 1 và th hàm ố2y 2x 1 cót bao nhiêu đi chung?ấ ểA. 2. B. 0. C. 1. D. 3.Câu 9: nào đây 1?ố ướ ơA. log e. B. 3log 2. C. 323log .4 D. ln 3.Câu 10: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình có tâmớ ươ ầI 1; 4; 3 và đi qua A 5; 3; .A. 2 2x 16. B. 2 2x 18. C. 2 2x 18. D. 2 2x 16. Câu 11: ọ1 2x là hai đi tr hàm ố2x 4xy .x 1 Tính giá tr bi th cị ứ1 2P .A. 1. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 12: A, là các đi bi di các ph ượ ứz 3i và i trên ph ng đ. Tính dài đo th ng AB.ặ ẳA. 5. B. 3. C. 5. D. 13.Doc24.vnCâu 13: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình đng th ng đi qua haiớ ươ ườ ẳđi ểA 3; 2;1 và B 1; 0; .A. 3.2 2   B.x 3.1 1   C. 1.2 2   D. 1.4 4  Câu 14: Cho hàm ốy x liên trên ụ¡ và có th là đng cong nh hình bên.ồ ườ ẽTìm đi ti th hàm ốy .A. N 2; .B. 0.C. 2. D. M 0; .Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳP 2x 0. Trongcác nh sau, nh nào sai?ệ ềA.  song song tr Oz.ớ ụB. Đi ểA 1; 1; 5 thu ộ P.C. Vect ơn 2; 1;1 r là vect pháp tuy ủ P.D.  vuông góc ph ng ẳQ 5z 0. Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho ba vect ơa 2; 1; 1; 2; 3 r vàc 4; 2; 1 r và các nh sau:ệ ềI br rII b.c 5r rIII ar cùng ph ng ươcrIV 14rTrong nh trên, có bao nhiêu nh đúng ?A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.Doc24.vnCâu 17: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trình đng th ng đi quaớ ươ ườ ẳđi ểA 1; 0; 2 và song song hai ph ng ẳP 2x 3y 6z 0 vàQ 2z 0. A. 1y 2tz t   B. 1y 2tz t  C. 1y 2tz t   D. 1y 2tz t  Câu 18: Cho kh nón ốN có th tích ng ằ4 và chi cao là 3. Tính bán kính đngề ườtròn đáy kh nón ốN .A. 3.3 B. 1. C. 2. D. 4.3Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh a, ạSA ABCD SB 3. Tính th tích kh chóp S.ABCD.ể ốA. 3a 2V .6 B. 3a 2V .3 C. 3V 2. D. 3a 3V .3Câu 20: Cho hình lăng tr đng ứ' ' ' 'ABCD.A có đáy là hình vuông nh ng 3, đngạ ườchéo 'AB bên ặ' 'ABB có dài ng 5. Tính th tích kh lăng trộ ụ' ' ' 'ABCD.A .A. 36. B. 48. C. 18. D. 45.Câu 21: Tìm đo hàm hàm ốx3y log . A. xx3 ln 3y .2 3 B. xx3y .2 ln 3C. xx3y .2 3 D. x1y .2 ln 3Câu 22: Tìm ph th ỏi 3i 2i. A. 4i. B. 4i. C. . D. . Câu 23: Trong các nh sau, nh nào sai ?A. ph ứz bi đc bi di ng đi ượ ểM x; trong ph ng Oxy.ặ ẳB. ph ứz bi có ph liên là ợz ai. Doc24.vnC. Tích ph ph liên nó là th c.ủ ựD. ph ứz bi có mô đun là 2a .Câu 24: Cho hàm ốy x liên trên đo ạ2; 2 và có th là đng cong nhồ ườ ưhình bên. Tìm nghi ph ng trình ươf 1 trên đo ạ2; .A. 3. B. 5.C. 4. D. 6.Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳP 2x 3y 0 vàđng th ng ườ ẳx 1d .2 1   Trong các nh sau, nh nào đúng?ệ ềA. và không vuông góc (P).ắ B. song song (P). ớC. vuông góc (P).ớ D. trên (P).ằCâu 26: Tìm nghi ph ng trình ươx x4 5.2 0. A. S 1; . B. 2S 1; log . C. 3S 1; log . D. S 2; .Câu 27: Tìm xác đnh hàm ố12y log 2x . A. D 1; .  B. D 1; .  C. 1D ;1 .2   D. 1D ;1 .2  Câu 28: Cho hàm ốy x là hàm ch và liên trên ụ¡ và22f dx 2. Tính 10f 2x dx.A. 10f 2x dx 1. B. 10f 2x dx 4. C. 101f 2x dx .2D. 10f 2x dx 2.Câu 29: Cho các hàm ốxx2e 3y log x; log x; .2        Trong các hàm sốtrên, có bao nhiêu hàm ngh ch bi trên xác đnh nó?ố ủA. 2. B. 3. C. 1. D. 4.Doc24.vnCâu 30: ọ1 2z là hai nghi ph ng trìnhệ ươ2z 0. Tính giá tr bi th cị ứ1 2S . A. 2. B. 4. C.1. D. 3.Câu 31: Cho7 12 54axy 1log 12 x; log 24 y; log 168 ,bxy cx  trong đó a, b, là các nguyên. Tính giá trố ịc bi th ứS 2b 3c. A. 4. B. 10. C. 19. D. 15.Câu 32: công ty qu ng cáo mu làm tranh trang trí hình MNEIF chínhộ ởgi ng hình ch nh ABCD có chi cao ườ ềBD 6m, chi dài ềCD 12m(hình bên). Cho bi MNEF là hình ch nh có ậMN 4m, cung EIF có hình ng làạm ph cung parabol có đnh là trung đi nh AB và đi qua hai đi C, D.ộ ểKinh phí làm tranh là 900.000 đng/mứ 2. công ty bao nhiêu ti làm cỏ ứtranh đó?A. 20.400.000 đng.ồ B. 20.600.000 đng.ồC. 20.800.000 đng.ồ D. 21.200.000 đng.ồCâu 33: Tìm các giá tr th th hàm ố4 2y 2m 1 cóba đi tr thành tam giác có góc ng ằo120 .A. 31m .16 B. 31m .2 C. 1m .48 D. 1m .24 Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳP 2z 0 vàm ầ2 2S 10x 6y 10z 39 0. đi thu ph ng (P) kừ ẻm đng th ng ti xúc (S) đi N. Tính kho ng cách aộ ườ ọđ bi ng ằMN 4.A. 5. B. 3. C. 6. D. 11.Doc24.vnCâu 35: Tính tích mô đun các ph th mãn ỏ2z , đng th iồ ờđi bi di trên ph ng thu đng tròn có tâm ườI 1;1 và bán kínhR 5.A. 1. B. 5. C.5.D. 3.Câu 36: Tìm đng ti đng thố ườ ịhàm ố224x 2x 6y .x 2  A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.Câu 37: Trong ph ng (P) cho hình vuông ABCD có nh ng và hình tròn (C) cóặ ằtâm A, đng kính ng 14 (hình bên). Tính th tích th tròn xoay đc oườ ượ ạthành khi quay mô hình trên quanh tr là đng th ng AC.ụ ườ ẳA. 343 2V .6  B. 343 12 2V .6 C. 343 2V .6  D. 343 2V .6 Câu 38: chuy đng theo quy lu ậ2 3s 9t , (giây) là kho ng th gianả ờtính lúc đu chuy đng và (mét) là quãng đngườv đi đc trong kho ng th gian đó. trong kho ng th iậ ượ ờgian giây, khi đu chuy đng, nh tể ấc đt đc ng bao nhiêu?ủ ượ A. 27 m/s. B. 15 m/s. C. 100 m/s.D. 54 m/s.Câu 39: Cho hình thang cong (H) gi các đng ườ1y 0, 1, 5.x Đngườth ng ẳx 5 chia (H) thành hai ph là ầ1S và 2S quay quanh tr Ox ta thuụđc hai kh tròn xoay có th tích là ượ ượ1V và 2V Xác đnh ể1 2V 2V .A. 5k .3 B. 15k .7Doc24.vnC. ln 5. D. 3k 25.Câu 40: Trong không gian Oxyz, cho đng th ng ườ ẳx 1d :2 1   vàđi ểI 2; 1;1 . Vi ph ng trình đng th ng hai đi A, sao choế ươ ườ ểtam giác IAB vuông I.ạA. 2 2x 9. B. 2 2x 9. C. 2 2x 8. D. 2 280x .9 Câu 41: Cho bi chu kì bán rã ch phóng radiế 226Ra là 1602 năm (t là tứ ộl ngượ 226Ra sau 1602 năm phân thì ch còn a). phân đc tính theoủ ượcông th ứrtS A.e trong đó là ng ch phóng ban đu, ượ là phân hàngỉ ủnăm r , là th gian phân y,ờ là ng còn sau th gian phân y. iượ gam226Rasau 4000 năm phân còn bao nhiêuủ gam (làm tròn đn ch th phân)?ế A. 0,886 gam. B. 1,023 gam. C. 0,795 gam. D. 0,923 gam.Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh a, SAD là tam giác đu và mạ ằtrong ph ng vuông góc đáy. M, là trung đi BCặ ượ và CD. Tínhbán kính kh ngo ti hình chóp S.CMN.ủ A. 37R .6 B. 29R .8 C. 5a 3R .12 D. 93R .12Câu 43: Tìm các giá tr th tham ph ng trìnhấ ươ24 24 log log 0 có nghi thu đo ạ1; .2   A. 11m .4   B. m 2; . C. 11m ;15 .4   D. m 2; .Câu 44: Cho bi ế221ln dx ln ln c,  a, b, là các nguyên. Tínhớ ốS . A. 34. B. 18. C. 26. D. 13.Doc24.vnCâu 45: Bi ng giá tr nh hàm ố2ln xyx trên đo là ạ3nm1; ,e  trongđó m, là các nhiên. Tính ự2 3S 2n . A. 22. B. 24. C. 32. D. 135.Câu 46: Bi ng các giá tr th tham hàm sế ố3 21y 2017m3 đng bi trên các kho ng ả3; 1 và 0; làđo ạT a; . Tính 2a .A. 2a 10. B. 2a 13. C. 2a 8. D. 2a 5. Câu 47: Tính th tích kh chóp S.ABC có dài các nh ạSA BC 5a, SB AC 6a, SC AB 7a. A. 3V 105a . B. 335V .2 C. 335 2V .2 D. 3V 95a .Câu 48: Cho hình ch nh ậ' ' ' 'ABCD.A có dài đng chéo ườ'AC 18. Sọlà di tích toàn ph hình ch nh này. Tính giá tr nh S.ệ ủA. maxS 18 3. B. maxS 36. C. maxS 18. D. maxS 36 3.Câu 49: Cho hàm ốax bycx d có th nh hình bên. nh nào đây đúng?ồ ướA. bc 0, ad 0. B. ac 0, bd 0. C. ab 0, cd 0. D. bd 0, ad 0. Câu 50: ng vay ngân hàng 100 tri đng lãi su làộ ườ ấ0,7%/tháng tháng theo th thu nỏ tháng ng đó trứ ườ ảcho ngân hàng tri đng và tr hàng tháng nh th cho đnệ ếkhi nế (tháng cu cùng có th tr tri u). sau baoố ướ ỏnhiêu tháng thì ng đó tr đc ngân hàng.ườ ượ A. 22. B. 23. C. 24. D. 21.ĐÁP ÁN1­ 2­ 3­ 4­ 5­ 6­ 7­ 8­ 9­ 10­ CDoc24.vn11­ 12­ 13­ 14­ 15­ 16­ 17­ 18­ 19­ 20­ A21­ 22­ 23­ 24­ 25­ 26­ 27­ 28­ 29­ 30­ A31­ 32­ 33­ 34­ 35­ 36­ 37­ 38­ 39­ 40­ C41­ 42­ 43­ 44­ 45­ 46­ 47­ 48­ 49­ 50­ AL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án BDi tích toàn ph hình ph ng là ươ21S 6a . Bán kính hình tr là ụar2 khi đó22 22a 3S rh .a .2 2 Do đó 12S4.SCâu 2: Đáp án Ta có: 42 223 30 00sin 1sin cos xdx sin xd sin .4 4       Câu 3: Đáp án BTa có: ' 3y 4x 4x 4x 1 Khi đó: '1 0y 0x 1   suy ra hàm đngố ồbi trên các kho ng ả1; 0 và 1; và ngh ch bi trên các kho ng ả; 1 và 0;1 .Câu 4: Đáp án BĐ th hàm có ti đng là ứ1x2 và ti ngang là ậ1y .2Câu 5: Đáp án ATa có: 4'1f dx 2016 2016 1. Câu 6: Đáp án A(1) đúng, (2) sai, ta có th ví là căn hai ủ1 là và i. (3) đúng vì mô đun ph là ph (s th cũng là ph c). (4) sai vìủ ứmô đun ph là th không âm.ủ ựCâu 7: Đáp án B2 x1 1f dx 2x C.2 2  Câu 8: Đáp án DDoc24.vn