Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 môn vật lý 12 (9)

10eb7e5e64e33c20de8ef7ee7519f964
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 5 2018 lúc 22:27 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 22:56 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 302 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Th NG HÀỖ CHU KÌ THI THPT QU GIA NĂM 2018Ẩ ỐMôn thi: LÍẬĐ 03 (D )Ề Th gian làm bài: 50 phút.ờH tên sinh: ..............................................................................Cho bi t: ng Plăng 6,625.10ế 34‒ J.s; đi tích nguyên 1,6.10ộ 19‒ C; ánhố ộsáng trong chân không 3.10 m/s; 931,5 MeV/c 2; NốA 6,02.10 23 nguyên /mol.ửCâu 1: Cho ph ng nhân: ạ2 11 0D He n+ Bi kh ng ượ 21 D, 32 He, 10 tầ ượlà mD 2,0135 u; mHe 3,0149 u; mn 1,0087 u. Năng ng ra ph ng trên ngượ ằA. 3,1671 MeV. B. 1,8821 MeV. C. 2,7391 MeV. D. 7,4991 MeV.Câu 2: đi ápặ ệ()0u cos t= +j (U0 không i, thay c) vào hai đo chổ ượ ạg đi tr thu n, cu thu và đi ti p. Đi ch nh ỉ1w =w thì khángảc cu thu ng dung kháng đi n. Khi ệ2w =w thì trong ch ra hi nạ ệt ng ng ng đi n. th đúng làượ ưở ứA. 22w B. 12w C. 14w D. 24w Câu 3: Khi nói ph sóng trên nh, phát bi nào sau đây đúng?ề ểA. Sóng ph luôn ng pha sóng đi ph .ả ượ ạB. sóng ph luôn sóng i.ầ ớC. sóng ph luôn nh sóng i.ầ ớD. Sóng ph luôn cùng pha sóng đi ph .ả ạCâu 4: Gi thi ch phóng có ng phóng là ạ8 15.10 .s- -l Th gian tờ ạnhân ch phóng đó gi đi (v lne 1) làấ ớA. 72.10 B. 75.10 C. 82.10 D. 85.10 sCâu 5: Cho ph ng nhân: ạ19 169 8X He O+ làạA. anpha. B. tron. C. teri. D. prôtôn.Câu 6: thoáng ch ng có hai ngu sóng Sạ ồ1 và S2 dao ng theo ph ngộ ươth ng ng cùng ph ng trình ươu cos 40 t= (a không i, tính ng s). truy sóngổ ềtrên ch ng ng 80 cm/s. Kho ng cách ng nh gi hai ph ch ng trên đo nặ ạth ng Sẳ1 S2 dao ng biên làộ ạA. cm. B. cm. C. cm. D. cm.Câu 7: Hai dao ng đi hòa theo các tr song song nhau. Ph ng trình dao ngậ ươ ộc các là ượ()1 1x cos t= +j (cm và ()2 2x cos t= +j (cm). Bi tếtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ế2 21 264x 32x 48+ (cm 2). th đi t, th nh đi qua trí có li xạ ộ1 cm cớ ố1v 18=- cm/s. Khi đó th hai có ngậ ằA. cm/s B. cm/s C. cm/s D. 24 cm/sCâu 8: Pin quang đi là ngu đi nệ ệA. ho ng trên hi ng ng đi .ạ ượ ừB. ho ng trên hi ng quang đi ngoài.ạ ượ ệC. bi tr ti nhi năng thành đi năng.ế ệD. bi tr ti quang năng thành đi năng.ế ệCâu 9: trí ban u, sáng ph ng nh AB vuông góc tr chính (A trên tr cỞ ụchính) th kính có tiêu 20 cm cho nh th cao t. nh aủ ủv cho th kính là nh cũng cao thì ph ch chuy theo tr cậ ụchính trí ban uừ ầA. th kính 10 cm. B. ra xa th kính 10 cm.ấC. th kính 15 cm. D. ra xa th kính 15 cm.ấCâu 10: đi áp xoay chi vào hai đo ch đi tr thu n, cu thu vàặ ầt đi ti p. Bi kháng cu ng dung kháng đi n. iụ ạth đi t, đi áp th gi hai đi tr và đi áp th gi hai đi có giáờ ệtr ng ng là 60 và 20 V. Khi đó đi áp th gi hai đo ch làị ươ ạA. 10 13 B. 140 C. 20 D. 20 13 VCâu 11: đi ápặ ệ()0u cos t= +j vào hai đo ch đi tr thu và cu nầ ộc thu có ti p. công su đo ch làả ạA. LRw B. ()22RR L+ C. RLw D. ()22LR Lw+ Câu 12: kính và th kính lo kính thiên văn có tiêu là 168 cm và 4,8 cm.ậ ượKho ng cách gi hai kính và giác kính thiên văn khi ng ch ng vô ngả ương làứA. 168 cm và 40. B. 100 cm và 30. C. 172,8 cm và 35. D. 163,2 cm và 35.Câu 13: Hai đi tích ệ81q 4.10-= và 82q 4.10-=- hai đi và cách nhau đo cmặ ạtrong không khí. tác ng lên đi tích ệ7q 2.10-= cách cm và cách cm là?ặ ạA. 0,03375 B. 0,05625 C. 0,135 D. 0,25 NCâu 14: Khi dao ng đi hòa, chuy ng trí biên trí cân ng làộ ằchuy ngể ộA. ch u. B. ch n. C. nhanh u. D. nhanh n.ầtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếCâu 15: đi áp ệ0u cos t2pæ ö= +ç ÷è vào hai đo ch đi tr thu iầ ốti cu thu có L, ng dòng đi trong ch làế ườ ạ02i sin t3pæ ö= +ç ÷è .Bi Uế0 I0 và là nh ng ng ng. th đúng làữ ươ ứA. L= B. 3Rw C. L= D. 3Rw Câu 16: electron chuy ng theo ng đi tr ng có ng độ ườ ườ ườ ộđi tr ng là 100 V/m. ban electron là 3.10ệ ườ m/s, kh ng eletron làố ượ ủ9,1.10 31‒ kg. lúc ban khi eletron có ng thì electron đã đi quãng ngừ ượ ườb ng?ằA. 5,12 mm B. 2,56 mm C. 35,12.10- mm D. 22, 56.10 mmCâu 17: đi áp ệ()0u cos t= +j (v Uớ0 và không i) vào hai đo ch mổ ồbi tr ti cu thu n. Đi ch nh bi tr công su nhi trên bi nế ếtr i. Khi đóở ạA. công su đo ch ng 0,5.ệ ằB. đi áp hi ng gi hai bi tr ng hai đi áp hi ng gi hai cu nệ ộc thu n.ả ầC. công su đo ch ng 1.ệ ằD. đi áp hi ng gi hai bi tr ng đi áp hi ng gi hai cu mệ ảthu n. ầCâu 18: Gi quang đi kim lo là 0,30μm. Công thoát êlectron kh kim lo iớ ạnày làA. 6,625.10 18‒ J. B. 6,625.10 17‒ J. C. 6,625.10 20‒ J. D. 6,625.10 19 J.‒Câu 19: Xét đi trong môi tr ng đàn có sóng âm truy qua. ng âm iể ườ ườ ạM là (dB). ng âm đi tăng lên 100 thì ng âm đi đóế ườ ườ ểb ngằA. 20 (dB). B. 100 (dB). C. 100L (dB). D. 20L (dB).Câu 20: Trong các nhân:ạ 42 He, 73 Li, 5625 Fe và 23592U nhân ng nh làạ ấA. 42 He B. 5626 Fe C. 23592 D. 73 Li Câu 21: ngu đi có đi tr trong r, đi tr ch ngoài thành chộ ạkín thì dòng đi trong ch là I. thay ngu đi đó ng ngu gi ng nó songệ ắsong thì ng dòng đi trong ch làườ ạA. B. 3I2 C. I3 D. I4 truy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếCâu 22: Ánh sáng nhìn th có th gây ra hi ng quang đi ngoài iấ ượ ớA. kim lo ng. B. kim lo m. C. kim lo xesi. D. kim lo c.ạ ạCâu 23: Con lò xo nh có kh ng 250 và lò xo nh có ng 100 N/mắ ượ ứdao ng đi hòa theo tr Ox biên cm. Kho ng th gian ng nh cộ ốc có giá tr 40 cm/s ế40 cm/s làA. 120 B. 40 C. 20 D. 60 sCâu 24: sóng ngang truy trên dây dài truy sóng là m/s và sộ ốsóng có giá tr 33 Hz 43 Hz. Bi hai ph hai đi trên dây cách nhau 25 cm luônị ểdao ng ng pha nhau. sóng trên dây làộ ượ ốA. 37 Hz. B. 40 Hz. C. 42 Hz. D. 35 Hz.Câu 25: dao ng đi hòa biên và vộ ạmax góc daoầ ậđ ng làộA. maxvA B. maxvAp C. maxv2 D. maxv2A Câu 26: Khi nói ánh sáng, phát bi nào sau đây sai ?A. Ánh sáng tr ng là nhi ánh sáng có màu bi thiên liên đắ ỏđ tím.ếB. Chi su ch làm lăng kính các ánh sáng khác nhau ng nhau.ế ằC. Chi su ch làm lăng kính các ánh sáng khác nhau thì khác nhau.ế ắD. Ánh sáng không tán khi đi qua lăng kính.ơ ắCâu 27: dao ng đi hòa biên và năng W. th năng tríộ ịcân ng. Khi đi qua trí có li 23 thì ng năng là ậA. 5W9 B. 2W9 C. 7W9 D. 4W9 Câu 28: đi áp ệ()0u cos t= +j (U0 không i, góc thay c) vào hai uổ ượ ầđo ch đi tr thu n, cu thu và đi ti p. Đi ch nh ỉ1w =w thìđo ch có tính kháng, ng dòng đi hi ng và công su đo nạ ườ ạm ch là Iạ ượ1 và k1 Sau đó, tăng góc giá tr ị2w =w thì ng dòng đi hi uườ ệd ng và công su đo ch là Iụ ượ2 và k2 Khi đó ta cóA. 1I và 1k B. 1I và 1k k> C. 1I và 1k D. 1I và 1k k> Câu 29: Trong các hình sau, hình nào bi di đúng chi ng dòngẽ ườ ủđi trong dây th ng?ệ ẳtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếA. (1) và (3) đúng. B. (2) và (3) đúng. C. (2) và (4) đúng. D. (1) và (4) đúng.Câu 30: ch dao ng đi lí ng cu thu và đi có đi dung thayộ ưở ệđ c. Trong ch đang có dao ng đi do. Khi đi dung đi có giá tr 20ổ ượ ịpF thì chu kì dao ng riêng ch dao ng là 3μs. Khi đi dung đi có giá tr 180ộ ịpF thì chu kì dao ng riêng ch dao ng làộ ộA. 1s9 B. 1s27 C. D. 27 Câu 31: trí trên Trái t, con có chi dài ề1l dao ng đi hòa chu kì Tộ ớ1 ;con có chi dài ề2l (2 1e >e B. Te >e >e C. Le >e >e D. Ðe >e >e ------------- -------------Ếtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếTh NG HÀỖ CHU KÌ THI THPT QU GIA NĂM 2018Ẩ ỐMôn thi: LÍẬĐ 03 Th gian làm bài: 50 phút.ờCâu 1:()()2 2tr He nW 2m 3,1671= MeV. Ch A.ọCâu 2:• Khi L1 C1 12: 4ZLCw =w Khi 2w =w ng ng đi ưở ệ21LC® =Ch C.ọCâu 4:t 700N1N 2.10e- l= =l s. Ch A.ọCâu 7:Đ hàm: ạ2 21 264x 32x 48+ (*) 2128x 64x 0® (*)T th đi t: ể1x 3cm, (*) ừ2x 6® theo (*) 2v 6® cm/s. Ch C.ọCâu 9:truy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể Câu 16:22 300mv1mv Fs eEs 2, 56.10 m2 2eE-= =. Ch B.ọCâu 17:Công su nhi trên bi tr đai khi ựL LR U= Ch D.ọCâu 20:Các nhân có kh th mãn: ỏ50 70< thì ng Ch B.ọCâu 21:• Ban u: ầE EIR 2r= =+ Khi ngu song song coi nh ngu có su đi ng và đi tr trong r3 do đótruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ế/E 3E 3IIr4r 2R3= =+. Ch B.ọCâu 23: truy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể Câu 31:21 12 22 221 2T ~T TT ~ìï® -íï-îll ll l. Ch B.ọCâu 32:T dao ng ng ng ngo c. ưỡ Ch B.ọCâu 34:()2 1tc0, 05 5L ie 5Vt 0,1- --= =D. Ch C.ọCâu 36:7 4SL .10 0, 25.10- -= =l H. Ch A.ọCâu 37:0P UI cos 150W 100V 100 2= =. Ch C.ọCâu 39:• Khi 1L L= và 2L L= thì ng dòng đi hi ng trong ch nh nhauườ ư→ ng tr cũng nh nhau ưL1 L1 2Z 2Z Z® Khi 0L L= thì ng dòng đi hi ng trong ch iườ ạ→ ng tr khi thay ng ng đi n: ưở ệL CZ Z= ậL L1 22Z Z= Ch A.ọtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếtruy websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể