Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 4 môn lịch sử 12 (2)

8767a2c2402b1c02378ad9937520052a
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 5 2018 lúc 22:54 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 22:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD& ĐT BÌNH NGỞ ƯƠTR NG THPT AN MƯỜ Ỹ(Đ thi có 04 trang)ề THAM KH ÔN THPT QU GIAỀ Ố2018Bài thi: Khoa xã iọ ộMôn thi thành ph n: ch sị ửTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềH tên thí sinh: …......................................................................................................................................Câu 1. Thành mà Liên Xô giai đo 1945 1973 là gì ?A. Liên Xô ch thành công bom nguyên (1949).ế ửB. Liên Xô là tiên phóng thành công vũ tr có ng lái (1961).ướ ườC. Liên Xô tr thành ng qu công nghi ng th hai th gi i, sau .ở ườ ỹD. Liên Xô là tiên phóng thành công tinh nhân Trái (1957).ướ ấCâu 2. Th hi chi kinh ng ngo nhóm sáng ASEAN đã thànhự ượ ướ ướ ượt nào đây?ự ướA. xu đáp ng nhu nhân dân. B. Phát tri ngành ch bi ch o.ả ạC. Góp ph gi quy th nghi p. D. ch ngo tăng tr ng nhanh.ậ ưởCâu 3. trong nh ng tiêu chi “Cam và ng” th B.Clint làộ ượ ướ ơA. ng kh hi “thúc dân ch can thi vào công vi các khác.ử ướB. lôi kéo và các ng minh mình ng vào liên minh quân ch ng Liên Xô.ậ ướ ốC. đàn áp phong trào gi phóng dân và phong trào công nhân và ng qu .ả ếD. ngăn ch ti xóa ch nghĩa xã trên ph vi toàn th gi i.ặ ớCâu 4. ph ng nào ươ đây ướ không thu ph vi Khu gi phóng Vi cộ (6/1945) ?A. Thái Nguyên. B. Giang.ắ C. Hà Giang. D. Tuyên Quang.Câu 5. Cu ti công chi Đông Xuân 1953-1954 quân và nhân dân Vi Nam nh ượ ằA. phân tán kh ng chi Nava.ố ượ B. giam chân quân Pháp ng ng ộC. ph phong trào ph chi Pháp. D. gi phóng các bàn chi mi núi.ố ượ ềCâu 6. Th giúp Pháp quay xâm Vi Nam sau tháng 8/1945 là ượ ệA. qu Nh t.ế B. Trung Hoa dân qu c.ố C. qu Anh.ế D. qu .ế Câu 7. ng ng Đông ng và Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa quy nh phát ngả ươ ộtoàn qu kháng chi ch ng th dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khiố ựA. Pháp th cho Chính ph Vi Nam.ử B. Pháp đánh úp tr ban nhân dân Nam ỦB .ộC. cu đàm phán Phôngtenn blô (Pháp) th i.ộ D. Pháp đánh chi Phòng, ng n.ế ơCâu 8. Quy nh nào đây ướ Không ph là ngh Quân cách ng Kì (4-1945)?ả ắA. Th ng nh các ng vũ trang.ố ượ B. tr ng đào cán quân .ở ườ ựC. Phát tri chi tranh du kích.ể D. Thành ban quân Vi Nam.ậ ệCâu 9. “b tác chính ph Pháp và tri đình nhà Nguy n; ng bãi công, đánh đu gi cấ ặPháp, đánh ngôi vua, thi dân quy n” là ch tr ng ch nào?ổ ươ ứA. Vi Nam Cách ng thanh niên.ộ B. Vi Nam Qu dân dân ng.ệ ảC. Tân Vi Cách ng ng.ệ D. ng Hi n.ả ếCâu 10. nghĩa nh chi th ng Matxcova (12/1941) Liên Xô trong Chi tranh th gi thớ ứhai đãA. nên ngo cu chi tranh.ạ ướ ếB. bu ph hàng quân ng minh.ộ ồC. đánh hoàn tàn quân tinh nhu Liên Xô.ạ ởD. làm phá chi “Chi tranh ch nhoáng” Hítle.ả ượ ủCâu 11. Ch tr ng Phan Châu làủ ươ ướ ộA. dùng ng vũ trang đánh đu gi Pháp, giành dân c.ạ ộB. phê phán ch thu a, vua quan, hô hào cách xã i.ế ộC. dùng cách kinh nâng cao ng nhân dân.ả Trang Mã QG 2018.01ềMã thi: QG 2018.01ềD. th hi Pháp trao tr p.ỏ ượ ậCâu 12. Đi và ti trong phong trào yêu cách ng Vi Nam th XX nể ướ ếtr Chi tranh th gi th nh là quan ni mướ ệA. ng đã thay i: thành i, ch chính tr .ề ượ ịB. mu giành dân thì không ch có kh nghĩa vũ trang.ố ượ ởC. ph duy tân c, xây ng xã ti n.ứ ướ ướ ơD. cu ng đã thay i: vi bên ngoài giúp .ề ướ ỡCâu 13. Quy nh nào ngh Ianta (2-1945) đi ki cho các ph ng Tây tr iế ướ ươ ạxâm Đông Nam Á?ượA. Các ph ng Tây chi đóng các còn châu Á.ướ ươ ướ ởB. Các còn châu (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) thu ph vi nh ng cácướ ưở ủn ph ng Tây.ướ ươC. ng lai chính tr các còn châu (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) do các nươ ướ ướ ảph ng Tây quy nh.ươ ịD. Các ph ng Tây có nhi giúp các còn châu (Đông Nam Á, Nam Á, Tâyướ ươ ướ ởÁ) sau Chi tranh th gi th hai.ế ứCâu 14. Nh ng báo ti ng ti trí th xu trong phong trào yêu dânữ ướch công khai (1919 1926) làủA. Chuông rè, Tin c, Nhành lúa.ứ B. Chuông rè, An Nam tr Nhành lúa.ẻC. Tin c, Th i, Ti ng dân. D. Chuông rè, An Nam tr Ng nhà quê.ẻ ườCâu 15 Nh xét nào ng lĩnh chính tr tiên ng ng Vi Nam là phù nh t? ươ ấA. Là ng lĩnh đúng dân và giai p.ộ ươ ấB. Là ng lĩnh cách ng gi phóng dân đúng n, sáng o.ộ ươ ạC. Là ng lĩnh gi quy đúng dân và giai pộ ươ ấD. Là ng lĩnh cách ng gi phóng dân c, giai đúng sáng o.ộ ươ ạCâu 16. nào đây ướ không ph là âm Mĩ trong cu chi tranh phá ho mi cả ắl th nh t?ầ ấA. ngu cho chi “Chi tranh mi Nam.ứ ượ ềB. hi tinh th n, làm lung lay qu tâm ch ng Mĩ nhân dân ta.ế ủC. Phá ti kinh và công cu xây ng ch nghĩa xã mi c.ề ắD. Ngăn ch ngu chi vi bên ngoài vào mi và vào Nam.ặ ắCâu 17. Đi gi ng nhau hoàn nh ch di ra hai cu ng tuy Qu nămể ộ1946 và 1976 là gì?A. nh ng nguy đe thù trong, gi ngoài.ố ặB. Tình hình có nh ng đi ki thu kinh xã i.ấ ướ ộC. giúp các xã ch nghĩa và nhân lo trên th gi i.ượ ướ ớD. ti hành ngay sau nh ng th ng to kháng chi ch ng ngo xâm.ượ ạCâu 18. Bi pháp gi quy kh ng ho ng kinh 1929 -1933 các c, I-ta-li-a, Nh tệ ướ ậB làảA. ti hành cách kinh xã i.ế ộB. tiêu hàng hóa gi giá th tr ng.ủ ườC. thi ch tài phát xít nh gây chi tranh xâm c.ế ượD. hi th ng Anh, Pháp, ươ cùng gi quy kh ng ho ng.ả ảCâu 19. Đi gi ng nhau gi kh nghĩa Yên Th (1884 -1913) các cu kh nghĩa khác trongể ởphong trào ng ch ng Pháp làầ ươ ốA. ng ch là nông dân.ự ượ ếB. mang tính ch phát.ấ ựC. lãnh nông dân ki xu t.ặ ướ ấD. nh ch ng chính sách bóc, bình nh Pháp.ằ ướ ủCâu 20. Đi khác bi trong ch tr ng Phan Châu Trinh Phan Châu làể ươ ướ ộA. th hi ng. B. th hi cáchự .C. vào Nh đánh Pháp. D. thi ch quân ch hi n.ự Trang Mã QG 2018.01ềCâu 21. Đâu là nhân quy nh hàng phát tri kinh Nh sau chi tranh thố ếgi th hai?ớ ứA. Con ng coi là quý nh t.ườ ượ B. Vai trò lãnh qu lí nhà c.ạ ướC. Áp ng các thành khoa c.ụ D. Chi phí cho qu phòng th p.ố ấCâu 22. Trong giai đo 1950-1973, nhi thu Anh, Pháp, Hà Lan tuyên p, đánh uạ ấth kìờA. th dân hóa trên ph vi th gi i. B.ự kh ng ho ng ch nghĩa th dân.ủ ựC. th nh các dân thu a.ứ D. phi th dân hóa trên ph vi th gi i.ự ớCâu 23. ngh nh các ch ng Vi Nam (1930) có nghĩa ch nh th nào?ộ ếA. ra ngo ch vĩ dân c.ạ ướ ộB. Có vóc nh thành ng.ầ ảC. Là chu tiên cho th ng sau này.ự ợD. Ch kh ng ho ng ch cách ng Vi Nam.ấ ệCâu 24. Bài cách ng Tháng Tám năm 1945 ng ta ng vào tranh vọ ượ ệBi hi nay làể ệA. nhân dân trong tr dân th ng nh tăng nh đoàn t.ậ ếB. tranh chính tr và tranh ngo giao thù.ế ẻC. ng ph ng pháp cách ng tranh.ử ươ ấD. kêu giúp và ng bè qu .ọ ếCâu 25. Nh xét nào đây phong trào dân ch 1936-1939 Vi Nam làậ ướ không đúng?A. Đây là phong trào cách ng có tính ch dân ch .ạ ủB. Đây là cu ng dân ch có tính ch dân c.ộ ộC. Đây là phong trào cách ng có tiêu, hình th tranh i.ạ ớD. Đây là cu ng cách ng có tính ch dân đi hình.ộ ểCâu 26. nghĩa nh cu ti công chi Đông Xuân 1953- 1954 làớ ượA. làm phá ho ch Na-va. ướ B. làm phá hoàn toàn ho ch Na- va.ả ạC. đi ki thu cho ta bàn ngo giao. D. bu Pháp ph đàm phán ta Gi -ne-v .ạ ơCâu 27 "Đánh th ng chi ch này có nghĩa quân và chính tr quan tr ng". Đó là nh nh aắ ủCh ch Chí Minh chi ch nào đây?ủ ướA. Vi 1947.ệ B. Biên gi 1950.ớC. Đi Biên Ph 1954. D. Đông Xuân 1953-1954. Câu 28 nào không ph là vai trò tr Vi Minh trong cách ng Tháng Tám năm 1945?ả ạA. và xây ng ng chính tr .ậ ượ ịB. Góp ph xây ng ng vũ trang.ầ ượC. Tham gia xây ngự phát tri căn cách ng.ứ ạD. Tuyên truy vũ trang, gây ng ng chính tr .ề ượ ịCâu 29. ki đánh xác di hai c, hai phe và chi tranh nh đã bao trùm cự ảth gi làế ớA. ra “k ho ch Mác san” và ch Hi Tây ng (NATO).ự ướ ươB. ra NATO và ch Hi Vácsava.ự ướC. thông qua “H thuy Truman” và “K ho ch Mácsan”.ỹ ạD. ra ng ng tr kinh và ch Hi Vácsava.ự ươ ướCâu 30 tiêu Trung Qu khi ti hành công cu cách (12/1978) làụ ửA. bi Trung Qu thành qu gia giàu nh, dân ch và văn minh.ế ủB. bi Trung Qu thành giàu nh, công ng và văn minh.ế ướ ằC. xây ng kinh th tr ng xã ch nghĩa hi và linh ho t.ự ườ ạD. hi hóa và xây ng ch nghĩa xã Trung Qu c.ệ ốCâu 31 Chuy bi nh khu Đông Nam sau Chi tranh th gi th hai nay làể ếA. tr thành khu hòa bình, tác, ngh .ở ịB. nh ng thu tr thành các qu gia p.ừ ướ ậC. nhi thành trong công cu xây ng c.ạ ướD. tr thành khu năng ng và phát tri nh trên th gi i.ở Trang Mã QG 2018.01ềCâu 32. ki 33 châu Âu cùng Mĩ và Canada kí nh Henxinki (1975) có nghĩa chự ướ ướ ịs nh th nào?ử ếA. Tình tr ng gi phe TBCN và XHCN ngày càng phát tri n. ểB. Mĩ đoàn các ph ng Tây ch ng các XHCN.ế ướ ươ ướC. Đánh hòa gi gi Đông Âu XHCN và Tây Âu TBCN châu Âu.ấ ởD. ra chi ng và đi ki gi quy các tranh ch ng hòa bình.ở ướ ằCâu 33. Tác ng nh ng ho ng yêu tiên Nguy Thành khi Pháp ướ ởA. làm chuy bi nh ng Ng i.ể ưở ườB. là ti nh nh ng Cách ng thánh Nga.ơ ưở ườC. tuyên truy và khích tinh th yêu Vi Ki đang ng và làm vi Pháp.ề ướ ởD. là quan tr ng Ng xác nh con ng đúng cho dân Vi Nam.ơ ườ ườ ướ ệCâu 34 Chi tranh th gi th hai bùng và lan ng kh th gi đã tác ng nh th nào nế ếtình hình Vi Nam (1939-1941)?ệA. Kinh ta vào giai đo suy thoái, kh ng ho ng tr tr ng.ế ướ ướ ọB. ng nhân dân vô cùng kh c, các giai phân hóa nh .ờ ẽC. ng nhân dân kh nhi gi phóng dân lên hàng u.ờ ượ ầD. ra th khách quan thu cho ta ti lên giành chính quy trong c.ạ ướCâu 35. ng vũ trang có vai trò nh th nào trong cách ng tháng Tám năm 1945?ự ượ ạA. Là ng n, gi vai trò quy nh trong ng kh nghĩa giành chính quy n.ự ượ ềB. Là ng xung kích, nòng t, tr qu chúng kh nghĩa khi th n.ự ượ ếC. Cùng ng chính tr giành chính quy n.ớ ượ ềD. ng đông o, tham gia tích trong tranh.ự ượ ấCâu 36. trong nh ng khách quan tác ng tr ti vi ng ng Vi Nam độ ềra ng (t tháng 12-1986) làườ ướ ừA. cu kh ng ho ng kinh th gi i.ộ ớB. tình tr ng các Đông Nam Á.ạ ướ C. phát tri nhanh chóng ch ASEAN.ự ứD cu kh ng ho ng toàn di n, tr tr ng CNXH.ộ Câu 37. Th đo nào là “x ng ng” trong chi chi tranh bi Mĩ mi Nam Vi tủ ươ ượ ệNam (1961-1965)?A. Tăng quân Mĩ. B. dân chi c.ồ ượC. Ti hành phong biên gi i. D. Bình nh mi Nam Vi Nam.ị ệCâu 38. Th ng nào quân dân Vi Nam mi Nam đã bu Mĩ ph tuyên “Mĩ hóa” tr iắ ạchi tranh xâm mi Nam Vi Nam?ế ượ ệA. Cu Ti công chi năm 1972. ượ B. Cu ng ti công và Xuân 1968.ộ ậC. Tr “Đi Biên Ph trên không” năm 1972. ủD. Cu ng ti công và Xuân 1975.ộ ậCâu 39. Trong ng (t tháng 12-1986), ng ng Vi Nam ch tr ng ườ ướ ươA. trung kinh -xã i. B. toàn di và ng .ổ ộC căn và toàn di n. D. trung chính tr ng.ậ ưởCâu 40. dung nào đã tr thành quy nh, th ng cách ng Vi Nam?ộ ệA. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộB. Không ng ng ng tăng ng kh đoàn dân c.ừ ườ ộC. lãnh ng ng đúng và sáng o.ự ườ ạD. nghi cách ng là nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.ự ủ------------------------------------------- ----------- ----------ẾĐÁP ÁN MÃ QG 2018.01 (M câu đúng 0,25 toàn bài 10 đi m)Ề ể1C 2D 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9B 10D11A 12C 13B 14D 15B 16A 17D 18C 19A 20B21A 22D 23B 24A 25D 26A 27C 28D 29B 30A31B 32C 33D 34C 35B 36D 37B 38A 39B 40C Trang Mã QG 2018.01ềTrang Mã QG 2018.01ề