Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 2 môn toán học 12 (7)

0a40c5d55e25f232d28f600ae12d0906
Gửi bởi: Võ Hoàng 14 tháng 4 2018 lúc 23:00 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 4:33 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

UBND TỈNH ẮC NINH GIÁO ỤC VÀ ĐÀO ẠO HỘI THI GVDG ẤP ỈNH ĂM ỌC 2015 2016 ĐỀ KI ỂM TRA ĂNG ỰC CHUYÊN MÔN Môn: Toán THPT, GDTX Th ời gian làm bài: 120 phút (không kể th ời gian giao đề) Ngày thi: 09 tháng 12 ăm 2015 Câu 1. (1,5 điể m) Cho hàm 11xyx+=− có đồ th là ().C Tìm các giá tr để đườ ng th ẳng 3d m= ắt ()C ại hai điể phân bi ệt. Câu 2. (2,5 điể m) a) Gi ải ph ương trình cos cos sin sin cos .x x− b) Tìm ủa ạng ch ứa 8x trong khai tri ển nh th ức ()22nx+, bi ết là nguyên ươ ng th ỏa mãn 18 49.n nA C− Câu 3. (3,0 điể m) a) Cho hình ăng tr đứ ng ' ' 'ABC có đáy ABC là tam giác cân ại ,C ạnh đáy 2AB a= và góc 030ABC=. ặt ph ẳng ' )C AB ạo ới đáy )ABC ột góc 060 Tính th tích ủa kh ối ăng tr ' ' 'ABC và kho ảng cách gi ữa hai đường th ẳng AB và ' .CB b) Trong ặt ph ẳng ới ọa độ ,Oxy cho hình vuông ABCD. iể (2; 3)E thu ộc đoạn th ẳng BD, các điể 2; 3)H− và (2; 4)K ần ượ là hình chi ếu vuông góc ủa điể trên AB và .AD Xác định ọa độ các đỉnh .A Câu 4. (1,0 điể m) Gi ải ph ương trình ()3 2412 1xy xy x+ − − Câu 5. (1,0 điể m) Khi gi ải ph ương trình 23 4x x− ()1 ột ọc sinh làm nh sau: iề ki ện: 223 044 .15 0x xxx xx x− ≥ ≥ − ⇔≤ ≥ ()1 4x x⇔ ()()11 02 2xx x=⇔ − − Vì ()2 4; 4, 4;x x − −∞ +∞  nên ()2 vô nghi ệm. ậy ph ương trình có nghi ệm duy nh ất 1.x= Th ầy (Cô) hãy ch ra sai ầm trong ời gi ải trên và trình bày ời gi ải đúng. Câu 6. (1,0 điể m) Cho ba th ực ương ,x thỏa mãn 1.xy yz zx+ =Tìm giá tr nh nh ất bi ểu th ức 23 .S z= Th ầy (Cô) hãy ướng ẫn ọc sinh tìm ời gi ải cho bài toán trên, phát bi ểu bài toán ng quát và trình bày ời gi ải bài toán ổng quát. ---------- ẾT ---------- Đề có 01 trang) ĐỀ CHÍNH TH ỨC