Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 2 môn Sinh học 12 (2)

8c755bcaf3c0d55e9c5b4c1e71eae152
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 4 2018 lúc 15:47 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:21 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 283 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? THI TH? ??I H?C NNG CAO MN SINH H?C
I. Nh?n bi?t
Cu 1: Khi ni v? trao ??i n??c c?a cy, pht bi?u no sau ?y ?ng?
A. Trn cng m?t l, n??c ch? y?u ???c thot qua m?t trn c?a l.
B. ? l tr??ng thnh, l??ng n??c thot ra qua kh kh?ng th??ng l?n h?n l??ng n??c thot ra qua cutin.
C. M?ch g? ???c c?u t?o t? cc t? bo s?ng cn m?ch ry ???c c?u t?o t? cc t? bo ch?t.
D. Dng m?ch ry lm nhi?m v? v?n chuy?n n??c v ch?t h?u c? t? r? ln l
Cu 2: R? cy ch? y?u h?p th? nit? ? d?ng no sau ?y?
A. v . B. v . C. v D. v
Cu 3: Nhm ??ng v?t no sau ?y c ph??ng th?c h h?p b?ng mang?
A. C chp, ?c, tm, cua. B. Giun ??t, giun d?p, chn kh?p.
C. C, ?ch, nhi, b st. D. Giun trn, trng roi, gip xc.
Cu 4: H? ??m biccbnt () c vai tr no sau ?y?
A. Duy tr cn b?ng l??ng ???ng gluco trong mu.
B. Duy tr cn b?ng nhi?t ?? c?a c? th?.
C. Duy tr cn b?ng ?? pH c?a mu.
D. Duy tr cn b?ng p su?t th?m th?u c?a mu.
Cu 5: M?t loi th?c v?t c b? nhi?m s?c th? 2n = 8, ???c k hi?u l AaBbDdEe. Trong cc th? ??t bi?n s? l??ng nhi?m s?c th? sau ?y, lo?i no l th? ba kp?
A. AaBBbDDdEEe. B. AaaBbDddEe. C. AaBbDdEee. D. AaBDdEe.
Cu 6: ? m?t qu?n th? th?c v?t t? th? ph?n, th? h? xu?t pht c 100% c th? mang ki?u gen Bb. Theo l thuy?t, ? F2, t? l? ki?u gen Bb l
A. 50%. B. 12,5% C. 25% D. 37,5%.
Cu 7: Plasmit ???c s? d?ng lm th? truy?n trong cng ngh? chuy?n gen c b?n ch?t l
A. m?t phn t? ADN m?ch kp, d?ng vng.
B. m?t phn t? ADN m?ch ??n, d?ng vng.
C. m?t phn t? ARN m?ch ??n, d?ng vng.
D. m?t phn t? ADN m?ch kp, d?ng th?ng.
Cu 8: Theo tuy?t ti?n ha hi?n ??i, t? ch?c s?ng no sau ?y l ??n v? ti?n ha c? s??
A. C th?. B. Qu?n x. C. H? sinh thi. D. Qu?n th?.
Cu 9: Trong l?ch s? pht tri?n s? s?ng trn Tri ??t, th?c v?t b?t ??u di c? ln c?n ? k? no sau ?y?
A. K? ?? tam. B. K? Triat (Tam ?i?p).
C. K? Silua. D. K? Jura.
Cu 10: Trong gi?i h?n sinh thi, ? v? tr no sau ?y sinh v?t pht tri?n t?t nh?t?
A. Kho?ng c?c thu?n. B. Kho?ng ch?ng ch?u.
C. ?i?m gy ch?t trn. D. ?i?m gy ch?t d??i.
Cu 11: Xt chu?i th?c ?n: Cy ng ? Su ? Nhi ? R?n ? ??i bng. Trong chu?i th?c ?n ny, loi no ???c x?p vo sinh v?t tiu th? b?c 3?
A. Nhi. B. ??i bng. C. R?n. D. Su.
Cu 12: Trong quang h?p, NADPH c vai tr:
A. ph?i h?p v?i chlorophin ?? h?p th? n?ng l??ng nh sng.
B. l ch?t nh?n ?i?n t? ??u tin c?a pha sng quang h?p.
C. l thnh vin trong chu?i truy?n ?i?n t? ?? hnh thnh ATP.
D. mang ?i?n t? t? pha sng ??n pha t?i ?? kh? .
Cu 13: Trong qu trnh b?o qu?n nng s?n, ho?t ??ng h h?p c?a nng s?n gy ra tc h?i no sau ?y?
A. Lm gi?m nhi?t ??. B. Lm t?ng kh ; gi?m .
C. Tiu hao ch?t h?u c?. D. Lm gi?m ?? ?m.
Cu 14: Trn m?ch th? nh?t c?a gen c 25%A, 18%G; trn m?ch th? hai c?a gen c 12%G. T? l? % s? nucltit lo?i T c?a gen l
A. 35%. B. 45%. C. 20%. D. 15%.
II . Thng hi?u
Cu 15: Cho bi?t gen tr?i l tr?i hon ton v khng x?y ra ??t bi?n. Theo l thuy?t, php lai no sau ?y thu ???c ??i con c 100% c th? mang ki?u hnh tr?i?
A. AaBB aaBb. B. aaBb Aabb. C. aaBB AABb. D. AaBb AaBb.
Cu 16: Khi ni v? h h?p ? ??ng v?t, pht bi?u no sau ?y ?ng?
A. H h?p l qu trnh c? th? h?p thu v t? mi tr??ng s?ng ?? gi?i phng n?ng l??ng.
B. H h?p l qu trnh c? th? l?y t? mi tr??ng ngoi ?? xy ho cc ch?t trong t? bo v gi?i phng n?ng l??ng cho cc ho?t ??ng s?ng, ??ng th?i th?i ra ngoi mi tr??ng.
C. H h?p l qu trnh t? bo s? d?ng cc ch?t kh nh? , ?? t?o ra n?ng l??ng cho cc ho?t ??ng s?ng.
D. H h?p l qu trnh trao ??i kh gi?a c? th? v?i mi tr??ng, ??m b?o cho c? th? c ??y ?? xy v cung c?p cho cc qu trnh xy ho cc ch?t trong t? bo.
Cu 17: Trong c? ch? ?i?u ha ho?t ??ng c?a oprn Lac c?a vi khu?n E. coli, gi? s? gen Z nhn ?i 1 l?n v phin m 20 l?n. Theo l thuy?t, pht bi?u no sau ?y ?ng?
A. Mi tr??ng s?ng khng c lactz?. B. Gen A phin m 10 l?n.
C. Gen ?i?u ha nhn ?i 2 l?n. D. Gen Y phin m 20 l?n.
Cu 18: Lo?i ??t bi?n no sau ?y lun lm t?ng hm l??ng ADN trong nhn t? bo?
A. ??t bi?n gen. B. ??t bi?n s? l??ng NST.
C. ??t bi?n ??o ?o?n NST. D. ??t bi?n l?p ?o?n NST.
Cu 19: ? m?t loi th?c v?t, tnh tr?ng mu hoa do 3 c?p gen Aa, Bb, Dd phn li ??c l?p quy ??nh. Ki?u gen c ?? 3 gen tr?i A, B, D quy ??nh hoa tm; cc ki?u gen cn l?i quy ??nh hoa tr?ng. Cho m?t cy hoa tm lai phn tch, thu ???c Fa. Theo l thuy?t, c th? thu ???c t? l? ki?u hnh ? Fa l:
A. 1 cy hoa tm : 3 cy hoa tr?ng. B. 1 cy hoa tm : 15 cy hoa tr?ng.
C. 3 cy hoa tm : 5 cy hoa tr?ng. D. 100% cy hoa tr?ng.
Cu 20: Khi ni v? nhn t? di - nh?p gen, pht bi?u no sau ?y ?ng?
A. Di - nh?p gen lun lm t?ng t?n s? alen tr?i c?a qu?n th?.
B. S? pht tn h?t ph?n ? th?c v?t chnh l m?t hnh th?c di - nh?p gen.
C. Di - nh?p gen lun mang ??n cho qu?n th? nh?ng alen c l?i.
D. Di - nh?p gen c th? lm thay ??i t?n s? alen nh?ng khng lm thay ??i thnh ph?n ki?u gen c?a qu?n th?.
III. V?n d?ng
Cu 21: Khi ni v? t? l? gi?i tnh c?a qu?n th?, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. T? l? gi?i tnh l m?t ??c tr?ng c?a qu?n th?, lun ???c duy tr ?n ??nh v khng thay ??i theo th?i gian.
II. T?t c? cc loi sinh v?t khi s?ng trong m?t mi tr??ng th c t? l? gi?i tnh gi?ng nhau.
III. ? t?t c? cc loi, gi?i tnh ??c th??ng c t? l? cao h?n so v?i gi?i tnh ci.
IV. T? l? gi?i tnh ?nh h??ng ??n t? l? sinh s?n c?a qu?n th?.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Cu 22: Khi ni v? chu trnh tu?n hon v?t ch?t trong t? nhin, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. Nit? t? mi tr??ng th??ng ???c th?c v?t h?p th? d??i d?ng nit? phn t?.
II. Cacbon t? mi tr??ng ?i vo qu?n x d??i d?ng cacbon ?ioxit.
III. N??c l m?t lo?i ti nguyn ti sinh.
IV. V?t ch?t t? mi tr??ng ?i voqu?n x, sau ? tr? l?i mi tr??ng.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Cu 23: C bao nhiu c? ch? sau ?y gip ?i?u ha ?n ??nh n?i mi khi c? th? b? nn nhi?u?
I. H? h h?p gip duy tr ?n ??nh ?? pH b?ng cch lm gi?m nh?p h h?p.
II. H? tu?n hon gip duy tr huy?t p qua t?ng c??ng ho?t ??ng c?a tim v huy ??ng mu t? cc c? quan d? tr?.
III. T?ng u?ng n??c ?? gp ph?n duy tr huy?t p c?a mu.
IV. Gy co cc m?ch mu ??n th?n ?? gi?m bi xu?t n??c.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Cu 24: Php lai , thu ???c F1. Bi?t r?ng m?i gen quy ??nh m?t tnh tr?ng, alen tr?i l tr?i hon ton v khng x?y ra ??t bi?n. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y v? F1 l ?ng?
I. N?u khng x?y ra hon v? gen th c t?i ?a 16 lo?i ki?u gen, 9 lo?i ki?u hnh.
II. N?u ch? c hon v? gen ? qu trnh gi?m phn c?a c? th? ci th c t?i ?a 21 lo?i ki?u gen, 12 lo?i ki?u hnh.
III. N?u x?y ra hon v? gen ? c? ??c v ci th c t?i ?a 30 lo?i ki?u gen, 12 lo?i ki?u hnh.
IV. N?u ch? c hon v? gen ? qu trnh gi?m phn c?a c? th? ??c th c t?i ?a 24 lo?i ki?u gen, 12 lo?i ki?u hnh.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 25: ? m?t loi th?c v?t, AA quy ??nh qu? ??, Aa quy ??nh qu? vng, aa quy ??nh qu? xanh, kh? n?ng sinh s?n c?a cc c th? l nh? nhau. Th? h? xu?t pht c?a m?t qu?n th? t? th? ph?n nghim ng?t c t?n s? ki?u gen l 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Gi? s? b?t ??u t? th? h? F1, ch?n l?c t? nhin tc ??ng ln qu?n th? theo h??ng lo?i b? hon ton cy aa ? giai ?o?n chu?n b? ra hoa. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. ? tu?i sau sinh s?n c?a th? h? F1, cy Aa chi?m t? l? 2/5.
II. ? giai ?o?n m?i n?y m?m c?a th? h? F2, ki?u gen aa chi?m t? l? 1/10.
III. ? giai ?o?n m?i n?y m?m c?a th? h? F3, alen a c t?n s? 2/9.
IV. ? tu?i sau sinh s?n c?a th? h? F3, ki?u gen AA chi?m t? l? 15/17.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Cu 26: Khi ni v? gi?i h?n sinh thi v ? sinh thi c?a cc loi, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. Cc loi s?ng trong m?t mi tr??ng th s? c ? sinh thi trng nhau.
II. Cc loi c ? sinh thi gi?ng nhau, khi s?ng trong cng m?t mi tr??ng th s? c?nh tranh v?i nhau.
III. Gi?i h?n sinh thi v? nhi?t ?? c?a cc loi s?ng ? vng nhi?t ??i th??ng r?ng h?n cc loi s?ng ? vng n ??i.
IV. Loi c gi?i h?n sinh thi r?ng v? nhi?u nhn t? th th??ng c vng phn b? h?n ch?.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Cu 27: Gi? s? m?t qu?n x c l??i th?c ?n g?m 7 loi ???c k hi?u l: A, B, C, D, E, G, H.

Trong ? loi A l sinh v?t s?n xu?t, cc loi cn l?i l sinh v?t tiu th?. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng khi ni v? l??i th?c ?n ny?
I. Chu?i th?c ?n di nh?t c 6 b?c dinh d??ng.
II. C t?ng s? 11 chu?i th?c ?n.
III. N?u lo?i b? b?t c th? c?a loi A th t?t c? cc loi cn l?i ??u gi?m s? l??ng c th?.
IV. N?u loi A b? nhi?m ??c ? n?ng ?? th?p th loi C s? b? nhi?m ??c ? n?ng ?? cao h?n so v?i loi A.
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 28: M?t qu?n th? sc s?ng trong mi tr??ng c t?ng di?n tch 185 ha v m?t ?? c th? t?i th?i ?i?m cu?i n?m 2012 l 12 c th?/ha. Cho r?ng khng c di c?, khng c nh?p c?. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. T?i th?i ?i?m cu?i n?m 2012, qu?n th? c t?ng s? 2220 c th?.
II. N?u t? l? sinh s?n l 12%/n?m; t? l? t? vong l 9%/n?m th sau 1 n?m qu?n th? c s? c th? t h?n 2250.
III. N?u t? l? sinh s?n l 15%/n?m; t? l? t? vong l 10%/n?m th sau 2 n?m qu?n th? c m?t ?? l 13,23 c th?/ha.
IV. Sau m?t n?m, n?u qu?n th? c t?ng s? c th? l 2115 c th? th ch?ng t? t? l? sinh s?n th?p h?n t? l? t? vong.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Cu 29: Gen A quy ??nh t?ng h?p chu?i polipeptit c 36 axit amin. Gen A b? ??t bi?n ?i?m tr? thnh alen a. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. Alen a c th? t h?n alen A 1 nucltit.
II. Alen a c th? nhi?u h?n alen A 3 lin k?t hi?r.
III. Chu?i plipeptit do alen a quy ??nh c th? ch? c 10 axit amin.
IV. N?u chu?i polipeptit do alen a quy ??nh t?ng h?p c 50 axit amin th ch?ng t? ?y l ??t bi?n thm c?p nucltit.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Cu 30: M?t gen c chi?u di 408nm v s? nucltit lo?i A chi?m 20% t?ng s? nucltit l c?a gen. Trn m?ch 1 c?a gen c 200T v s? nucltit lo?i G chi?m 15% t?ng s? nucltit c?a m?ch. C bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. T? l? II. T? l?
III. T? l? IV. T? l?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Cu 31: Khi ni v? ??t bi?n c?u trc nhi?m s?c th?, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. ??t bi?n m?t 1 ?o?n nhi?m s?c th? lun d?n t?i lm m?t cc gen t??ng ?ng nn lun gy h?i cho th? ??t bi?n
II. ??t bi?n l?p ?o?n nhi?m s?c th? lun d?n t?i lm t?ng s? l??ng b?n sao c?a cc gen ? v? tr l?p ?o?n.
III. ??t bi?n chuy?n ?o?n nhi?m s?c th? c th? s? lm t?ng hm l??ng ADN ? trong nhn t? bo.
IV. ??t bi?n ??o ?o?n nhi?m s?c th? khng lm thay ??i s? l??ng gen trong t? bo nn khng gy h?i cho th? ??t bi?n.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Cu 32: ? m?t loi th?c v?t, tnh tr?ng mu s?c hoa do m?t gen c 3 alen l A1; A2; A3 quy ??nh. Trong ?, alen A1 quy ??nh hoa ?? tr?i hon ton so v?i alen A2 quy ??nh hoa vng, tr?i hon ton so v?i alen A3 quy ??nh hoa tr?ng. Cho cc cy hoa ?? (P) giao ph?n v?i nhau, thu ???c cc h?p t? F1. Gy ??t bi?n t? b?i ha cc h?p t? F1 thu ???c cc cy t? b?i. L?y m?t cy t? b?i c hoa ?? ? F1 cho t? th? ph?n, thu ???c F2 c ki?u hnh cy hoa vng chi?m t? l? 1/36. Cho r?ng cy t? b?i gi?m phn ch? sinh ra giao t? l??ng b?i; cc giao t? l??ng b?i th? tinh v?i xc su?t nh? nhau. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y v? F2 l ?ng?
I. Lo?i ki?u gen ch? c 1 alen A1 chi?m t? l? 1/36.
II. Lo?i ki?u gen ch? c 1 alen A3 chi?m t? l? 2/9.
III. C 4 lo?i ki?u gen quy ??nh ki?u hnh hoa ?? v 1 lo?i ki?u gen quy ??nh ki?u hnh hoa vng.
IV. L?y ng?u nhin 1 cy hoa vng, xc su?t thu ???c cy khng mang alen A3 l 1/35.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Cu 33: M?t loi th?c v?t, m?i c?p gen quy ??nh m?t c?p tnh tr?ng, alen tr?i l tr?i hon ton. Cy thn cao, hoa ?? giao ph?n v?i cy thn th?p, hoa tr?ng (P), thu ???c F1 c 100% cy thn cao, hoa ??. F1 t? th? ph?n, thu ???c F2 c 4 lo?i ki?u hnh, trong ? cy thn th?p, hoa tr?ng chi?m 16%. Bi?t r?ng khng x?y ra ??t bi?n nh?ng x?y ra hon v? gen ? c? 2 gi?i v?i t?n s? nh? nhau. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. T?n s? hon v? gen ? F1 l 20%.
II. ? F2, ki?u hnh thn cao, hoa tr?ng chi?m t? l? 9%.
III. ? F2, ki?u hnh thn cao, hoa ?? chi?m t? l? cao nh?t v b?ng 66%.
IV. ? F2, t? l? ki?u hnh thn cao, hoa ?? thu?n ch?ng b?ng 16%.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 34: ? m?t loi th?c v?t l??ng b?i, alen A quy ??nh thn cao tr?i hon ton so v?i alen a
quy ??nh thn th?p; alen B quy ??nh hoa ?? tr?i hon ton so v?i alen b quy ??nh hoa tr?ng, cc gen phn
li ??c l?p. Bi?t khng x?y ra ??t bi?n. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. Cho cy c ki?u gen Aabb lai phn tch th ??i con c 2 lo?i ki?u hnh, trong ? cy thn cao, hoa tr?ng chi?m 50%.
II. Cho cy thn cao, hoa ?? t? th? ph?n, n?u ??i F1 c 4 lo?i ki?u hnh th ch?ng t? F1 c 9 lo?i ki?u gen.
III. Cho cy thn cao, hoa ?? giao ph?n v?i cy thn cao, hoa tr?ng, n?u F1 c thn th?p, hoa tr?ng th ch?ng t? F1 c 6 lo?i ki?u gen
IV. Cc cy thn th?p, hoa ?? giao ph?n ng?u nhin th ??i con c t?i ?a 3 ki?u gen.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Cu 35: Php lai , thu ???c F1. Trong t?ng s? c th? ? F1, s? c th? ci c ki?u hnh tr?i v? c? 3 tnh tr?ng chi?m 33%. Bi?t r?ng m?i gen quy ??nh m?t tnh tr?ng, cc alen tr?i l tr?i hon ton v khng x?y ra ??t bi?n nh?ng x?y ra hon v? gen ? c? qu trnh pht sinh giao t? ??c v giao t? ci v?i t?n s? b?ng nhau. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. F1 c t?i ?a 36 lo?i ki?u gen.
II. Kho?ng cch gi?a gen A v gen B l 40 cM.
III. F1 c 8,5% s? c th? ci d? h?p t? v? 3 c?p gen.
IV. F1 c 30% s? c th? mang ki?u hnh tr?i v? 2 tnh tr?ng.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Cu 36: ? m?t loi th?c v?t, cho cy hoa ?? thu?n ch?ng lai v?i cy hoa tr?ng thu?n ch?ng thu ???c F1 ton cy hoa ??. Cho F1 t? th? ph?n ???c F2 c 56,25% cy hoa ??: 37,5% cy hoa h?ng: 6,25% cy hoa tr?ng. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. ??i F2 c 9 ki?u gen, trong ? c 4 ki?u gen quy ??nh hoa h?ng.
II. Cho 2 cy hoa h?ng giao ph?n v?i nhau, ??i con c th? c t? l? 1 ?? : 2 h?ng : 1 tr?ng.
III. Cho 1 cy hoa ?? t? th? ph?n, ??i con c th? c t? l? ki?u hnh 1 ?? : 3 h?ng.
IV. L?y ng?u nhin 1 cy hoa h?ng ? F2, xc su?t thu ???c cy thu?n ch?ng l 1/3.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 37: ? m?t loi th, tnh tr?ng mu lng do m?t c?p gen c 2 alen quy ??nh, trong ? lng ?? tr?i hon ton so v?i lng tr?ng. Khi cho 1 c th? lng ?? giao ph?i v?i 1 c th? lng tr?ng thu ???c F1 c t? l? 50% c th? lng ?? : 50% c th? lng tr?ng. Cho F1 giao ph?i t? do thu ???c ??i F2 c t? l? 50% c th? lng ?? : 50% c th? lng tr?ng. C bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
(I) Gen quy ??nh tnh tr?ng mu lng n?m trn NST th??ng.
(II) N?u F2 ti?p t?c giao ph?i ng?u nhin th ??i F3 s? c t? l? ki?u hnh 1 c th? lng ?? : 1 c th? lng tr?ng.
(III) Trong qu?n th? c?a loi ny, c t?i ?a 5 ki?u gen v? tnh tr?ng mu lng.
(IV) Trong qu?n th? c?a loi ny, ch? c 1 ki?u gen quy ??nh lng tr?ng.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
IV. V?n d?ng cao
Cu 38: M?t loi th?c v?t, alen A quy ??nh thn cao tr?i hon ton so v?i alen a quy ??nh thn th?p; alen B quy ??nh qu? ng?t tr?i hon ton so v?i alen b quy ??nh qu? chua. Cho cy thn cao, qu? ng?t (P) t? th? ph?n, thu ???c F1 g?m 4 lo?i ki?u hnh, trong ? s? cy thn th?p, qu? chua chi?m 4%. Bi?t r?ng khng x?y ra ??t bi?n nh?ng x?y ra hon v? gen ? c? qu trnh pht sinh giao t? ??c v giao t? ci v?i t?n s? b?ng nhau. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. F1 c 10 lo?i ki?u gen.
II. Kho?ng cch gi?a gen A v gen B l 20 cM.
III. Hai c?p gen ?ang xt cng n?m trn m?t c?p nhi?m s?c th?.
IV. Trong t?ng s? cy thn cao, qu? ng?t ? F1, cy c ki?u gen ??ng h?p t? chi?m t? l? 2/27.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Cu 39: M?t qu?n th? th?c v?t, alen A quy ??nh hoa ?? tr?i hon ton so v?i alen a quy ??nh hoa tr?ng. Th? h? xu?t pht (P) c 2 ki?u hnh, trong ? cy hoa tr?ng chi?m 40%. Qua 2 th? h? ng?u ph?i, ? F2 c t? l? ki?u hnh: 16 cy hoa ?? : 9 cy hoa tr?ng. Bi?t qu?n th? khng ch?u tc ??ng c?a cc nhn t? ti?n ha. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. T?n s? c?a alen A l?n h?n t?n s? c?a alen a. II. ? th? h? P, c th? thu?n ch?ng chi?m t? l? 60%. III. Gi? s? cc c th? P t? th? ph?n ???c F1, sau ? F1 t? th? ph?n thu ???c F2. ? F2, cy hoa ?? chi?m t? l? 9/20. IV. N?u cc c th? F2 t? th? ph?n thu ???c F3; Cc c th? F3 t? th? ph?n thu ???c F4. T? l? ki?u hnh ? F4 s? l: 23 cy hoa ?? : 27 cy hoa tr?ng.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Cu 40: S? ?? ph? h? sau ?y m t? hai b?nh di truy?n phn li ??c l?p v?i nhau.

Bi?t khng x?y ra ??t bi?n ? t?t c? nh?ng ng??i trong ph? h?. Theo l thuy?t, c bao nhiu pht bi?u sau ?y ?ng?
I. C 4 ng??i ch?a bi?t ???c chnh xc ki?u gen.
II. Ng??i s? 2 v ng??i s? 9 ch?c ch?n c ki?u gen gi?ng nhau.
III. Xc su?t sinh con khng b? b?nh c?a c?p v? ch?ng s? 8 - 9 l 2/3.
IV. C?p v? ch?ng s? 8 - 9 sinh con b? b?nh H v?i xc su?t cao h?n sinh con b? b?nh G.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

?p n
1-B
2-D
3-A
4-C
5-B
6-C
7-A
8-D
9-C
10-A
11-C
12-D
13-C
14-A
15-C
16-B
17-D
18-D
19-A
20-B
21-B
22-A
23-D
24-A
25-C
26-C
27-D
28-C
29-B
30-A
31-B
32-C
33-D
34-B
35-C
36-C
37-A
38-B
39-C
40-B
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-

L?I GI?I CHI TI?T
Cu 1: ?p n B
A sai. V n??c ch? y?u thot qua kh kh?ng. Kh kh?ng ch? y?u ? m?t d??i c?a l, do ? n??c ch? y?u thot qua m?t d??i c?a l.
C sai. V m?ch g? ???c c?u t?o t? t? bo ch?t cn m?ch ry ???c c?u t?o t? t? bo s?ng.
D sai. V m?ch ry v?n chuy?n cc ch?t t? l xu?ng r? ch? khng v?n chuy?n cc ch?t t? r? ln l.
Cu 2: ?p n D
Cy h?p th? nit? d??i 2 d?ng l v
Cu 3: ?p n A
Ch? c cc loi ??ng v?t s?ng trong n??c m?i h h?p b?ng mang. ? ?p n A.
C chp ?c, tm, cua l ??ng v?t s?ng trong n??c nn h h?p b?ng mang.
Tuy nhin, khng ph?i t?t c? cc loi s?ng trong n??c ??u h h?p b?ng mang. Cc loi th, b st, ?ch nhi s?ng trong n??c nh?ng v?n h h?p b?ng ph?i. V d?, c heo l m?t loi th v h h?p b?ng ph?i.
Cu 4: ?p n C
H? ??m biccbnt l h? ??m do th?c hi?n. H? ??m ny th?c hi?n ??m ion v ion H+ ? ph?i. H? ??m ny s? ?i?u ch?nh ?? pH c?a mu ? m?c ?n ??nh l v
- Khi d? H+ (?? pH th?p) th s? ph?n ?ng v?i H+ ?? t?o thnh lm gi?m n?ng ?? H+ trong mu (t?ng ?? pH).
- Khi thi?u H+ (?? pH cao) th s? phn li ?? gi?i phng H+ lm t?ng n?ng ?? H+ trong mu (gi?m ?? pH).
Cu 5: ?p n B
Th? ba kp l d?ng ??t bi?n s? l??ng NST m c 2 c?p NST c 3 chi?c, cc c?p cn l?i c 2 chi?c bnh th??ng.
Trong cc th? ??t bi?n c?a ?? bi, B l d?ng th? ba kp do c?p s? 1 v c?p s? 3 c 3 chi?c.
Cu 6: ?p n C
Qu?n th? t? th? c c?u trc: P: 100% Bb
Theo l thuy?t, ? t? l? ki?u gen Bb l:
Cu 7: ?p n A
Plasmid l nh?ng phn t? ADN, vng, s?i kp, t? ti b?n, ???c duy tr trong vi khu?n nh? cc th?c th? ??c l?p ngoi nhi?m s?c th?.
- M?t s? plasmid mang thng tin v? vi?c di chuy?n chnh n t? t? bo ny sang t? bo khc (F plasmid), m?t s? khc m ha kh? n?ng khng l?i khng sinh (R plasmid), m?t s? khc mang cc gen ??c bi?t ?? s? d?ng cc ch?t chuy?n ha b?t th??ng (plasmid phn hu?).
- ?? ???c dng lm vector plasmid c?n ph?i c:
+ Vng nhn dng ?a v? ch?a cc ?i?m c?t cho cc endonucleaza gi?i h?n, dng ?? chn cc ADN nhn dng.
+ Plasmid ch?a gen ?? ch?n (nh? gen khng ampicillin,... )
+ ?i?m kh?i ??ng sao chp ho?t ??ng trong E. coli.
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 8: ?p n D
Qu?n th? ???c xem l ??n v? ti?n ha c? s?.
??n v? ti?n ha c? s? ph?i th?a mn 3 ?i?u ki?n:
+ C tnh ton v?n trong khng gian v th?i gian.
+ Bi?n ??i c?u trc di truy?n qua cc th? h?.
+ T?n t?i th?c trong t? nhin.
Loi ch?a ???c xem l ??n v? ti?n ha c? s? v loi g?m nhi?u qu?n th? c thnh ph?n ki?u gen r?t ph?c t?p, c h? th?ng di truy?n kn, ngh?a l cch li sinh s?n v?i cc loi khc, do ?, h?n ch? kh? n?ng c?i bi?n thnh ph?n ki?u gen c?a n.
Cu 9: ?p n C
Trong l?ch s? pht tri?n c?a s? s?ng trn Tri ??t, th?c v?t v ??ng v?t ln c?n vo k? silua
Cu 10: ?p n A
- Gi?i h?n sinh thi l kho?ng gi tr? xc ??nh c?a m?t nhn t? sinh thi c?a mi tr??ng m trong ? sinh v?t c th? t?n t?i v pht tri?n ?n ??nh theo th?i gian.
- Trong gi?i h?n sinh thi c ?i?m gi?i h?n trn (max), ?i?m gi?i h?n d??i (min), kho?ng c?c thu?n (kho?ng thu?n l?i) v cc kho?ng ch?ng ch?u. V??t ra ngoi cc ?i?m gi?i h?n, sinh v?t s? ch?t.
- Kho?ng c?c thu?n l kho?ng c?a cc nhn t? sinh thi ? m?c ?? ph h?p, ??m b?o cho loi sinh v?t th?c hi?n cc ch?c n?ng s?ng t?t nh?t.
Cu 11: ?p n C
Sinh v?t tiu th? b?c 1 l ??ng v?t s? d?ng th?c v?t lm th?c ?n.
Sinh v?t tiu th? b?c 2 l ??ng v?t s? d?ng sinh v?t tiu th? b?c 1 lm th?c ?n.
Sinh v?t tiu th? b?c 3 l ??ng v?t s? d?ng sinh v?t tiu th? b?c 2 lm th?c ?n.
Trong chu?i th?c ?n trn, Su l sinh v?t tiu th? b?c 1, nhi l sinh v?t tiu th? b?c 2, r?n l sinh v?t tiu th? b?c 3, ??i bng l sinh v?t tiu th? b?c 4.
Cu 12: ?p n D
NADPH ???c t?o ra t? pha sng c?a quang h?p, do ph?n ?ng NADP+ lin k?t v?i H+ v e. NADPH ???c t?o ra ? pha sng v chuy?n sang cho pha t?i ?? cung c?p H+ v e cho qu trnh ??ng ho ch?t h?u c? c?a pha t?i.
Cu 13: ?p n C

Cu 14: ?p n A
T? l? % s? nucleotit lo?i G c?a gen l:
T? l? % s? nucleotit lo?i T c?a gen l:
Cu 15: ?p n C
Php lai A: AaBB aaBb = (Aa aa)(BB Bb) ? Ki?u hnh: (1 Tr?i : 1 L?n).100% Tr?i ? 1 Tr?i - Tr?i : 1 L?n - Tr?i.
Php lai B: aaBb Aabb = (aa x Aa)(Bb x bb) ? Ki?u hnh: (1 Tr?i : 1 L?n). (1 Tr?i : 1 L?n) ? 1 Tr?i - Tr?i : 1 L?n - Tr?i : 1 Tr?i - L?n : 1 L?n - L?n.
Php lai C: aaBB x AABb = (aa x AA)(BB x Bb) ? Ki?u hnh: 100% Tr?i - Tr?i
Php lai D: AaBb AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) ? Ki?u hnh: (3 Tr?i : 1 L?n). (3 Tr?i : 1 L?n) ? 9 Tr?i - Tr?i : 3 L?n - Tr?i : 3 Tr?i - L?n : 1 L?n - L?n.
Cu 16: ?p n B
H h?p ? ??ng v?t g?m 2 giai ?o?n:
+ H h?p di?n ra trong m?i t? bo l qu trnh phn gi?i cc ch?t sinh ra n?ng l??ng trong qu trnh ny c?n s? d?ng v t?o s?n ph?m g?i l h h?p n?i bo.
+ H h?p di?n ra ngoi t? bo t?i c? quan trao ??i kh gi?a c? th? v mi tr??ng, t?i ?y ???c l?y t? mi tr??ng ngoi vo v c?ng ???c th?i ra mi tr??ng nh? s? khuch tn qua b? m?t trao ??i kh (do c s? chnh l?ch phn p v gi?a bn trong v bn ngoi c? quan trao ??i kh) g?i l h h?p ngo?i bo.
A sai. V c? th? khng l?y .
C sai. V c? th? khng l?y ?? t?o ra n?ng l??ng.
D sai. V c? th? khng s? d?ng ?? oxy ha cc ch?t.
Cu 17: ?p n D
Cc gen c?u trc Z, Y, A c chung m?t vng ?i?u ha nn s? l?n phin m c?a cc gen ny b?ng nhau. V?y gen Z phin m 20 l?n th gen Y v gen A c?ng phin m 20 l?n ? B sai, D ?ng.
Gen Z v gen ?i?u ha cng thu?c 1 NST nn s? l?n nhn ?i c?a cc gen Z, Y, A v gen ?i?u ha l gi?ng nhau ? C sai.
Cu 18: ?p n D
??t bi?n l?p ?o?n lm m?t ?o?n gen no ? ???c l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n trn NST nn s? lm t?ng hm l??ng ADN trong nhn t? bo.
Cu 19: ?p n A
N?u cy hoa tm ?em lai c ki?u gen d? h?p v? 2 c?p gen (v d? AaBbDD) th t? l? ki?u hnh ? ??i con s? l 1 tm : 3 tr?ng (AaBbDD aabbdd - F1 c 1/4 A-B-D-).
Cu 20: ?p n B
A, C sai. V di nh?p gen c th? lm t?ng ho?c gi?m t?n s? alen c?a qu?n th? khng theo h??ng no.
B ?ng.
D sai. V di nh?p gen lm thay ??i c? t?n s? alen v thnh ph?n ki?u gen c?a qu?n th?.
Cu 21: ?p n B
Ch? c pht bi?u IV ?ng ? ?p n B
I - Sai. V t? l? gi?i tnh c th? thay ??i do t? l? t? vong khng ??ng ??u gi?a cc c th? ??c v ci, c th? ci trong ma sinh s?n ch?t nhi?u h?n c th? ??c. Ho?c c th? thay ??i do nhi?t ?? mi tr??ng s?ng, do ch?t l??ng dinh d??ng tch l?y trong c? th?...
II - Sai. V d?: G, h??u, nai c s? l??ng c th? ci nhi?u h?n c th? ??c g?p 2 ho?c 3 l?n, ?i khi t?i 10 l?n.
III - Sai. G, h??u, nai c s? l??ng c th? ci nhi?u h?n c th? ??c g?p 2 ho?c 3 l?n, ?i khi t?i 10 l?n.
Cu 22: ?p n A
C 3 pht bi?u ?ng l cc pht bi?u II, III, IV ? ?p n A
I - Sai. V nit? t? mi tr??ng th??ng ???c th?c v?t h?p th? d??i d?ng mu?i amoni (NH4+) ho?c mu?i nitrat (NO3-). Nit? phn t? ? d?ng lin k?t ba b?n v?ng, th?c v?t khng th? h?p th? ???c.
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 23: ?p n D
C? 4 c? ch? ni trn ? ?p n D.
Khi c? th? b? nn nhi?u lm gi?m th? tch mu, gi?m huy?t p, t?ng pH mu, cc h? c? quan tham gia ho?t ??ng v c nhi?u c? ch? gip ??a cn b?ng n?i mi tr? l?i bnh th??ng:
- H? h h?p gip duy tr ?n ??nh ?? pH b?ng cch lm gi?m nh?p h h?p d?n t?i gi?m t?c ?? th?i . Nguyn nhn l v pH cao lm gi?m kch thch ln trung khu h h?p do v?y c??ng ?? h h?p gi?m.
- H? tu?n hon gip duy tr huy?t p qua t?ng c??ng ho?t ??ng c?a tim v huy ??ng mu t? cc c? quan d? tr? (v d? huy ??ng l??ng mu d? tr? ? trong gan, lch).
- Khi huy?t p gi?m th s? gy c?m gic kht d?n ??n t?ng u?ng n??c ?? gp ph?n duy tr huy?t p c?a mu.
Cu 24: ?p n A
Php lai:
Xt cc pht bi?u ?ng c?a ?? bi:
I - ?ng. N?u khng x?y ra hon v? gen th:
??i con c 4 ki?u gen, 3 ki?u hnh
??i con c 4 ki?u gen, 3 ki?u hnh (100% ci tr?i : 1 ??c tr?i : 1 ??c l?n)
cho ??i con c ki?u gen, ki?u hnh.
II - Sai. N?u ch? c hon v? gen ? qu trnh gi?m phn c?a c? th? ci th
??i con c 7 ki?u gen, 3 ki?u hnh theo t? l? 1:2:1
??i con c 4 ki?u gen, 3 ki?u hnh (100% ci tr?i : 1 ??c tr?i : 1 ??c l?n)
cho ??i con c ki?u gen, ki?u hnh.
III - Sai. N?u x?y ra hon v? gen ? c? ??c v ci th
??i con c 10 ki?u gen, 4 ki?u hnh
??i con c 4 ki?u gen, 3 ki?u hnh (100% ci tr?i : 1 ??c tr?i : 1 ??c l?n)
cho ??i con c ki?u gen, ki?u hnh.
IV - Sai. N?u ch? c hon v? gen ? qu trnh gi?m phn c?a c? th? ??c th
??i con c 7 ki?u gen, 3 ki?u hnh theo t? l? 1:2:1
??i con c 4 ki?u gen, 3 ki?u hnh (100% ci tr?i : 1 ??c tr?i : 1 ??c l?n)
cho ??i con c ki?u gen, ki?u hnh.
V?y ch? c k?t lu?n I ?ng
Cu 25: ?p n C
Qu?n th? t? th? ph?n nghim ng?t:


Xt cc pht bi?u c?a ?? bi:
I - ?ng. ? tu?i sau sinh s?n c?a th? h? , c?u trc qu?n th? l: hay cy Aa chi?m t? l? 2/5.
II - ?ng. Giai ?o?n m??i n?y m?m c?a th? h? qu?n th? ch?a c s? ch?n l?c nn ki?u gen aa l: .
III - Sai. C?u trc di truy?n ? giai ?o?n n?y m?m :
C?u trc di truy?n ? tu?i sau sinh s?n :
C?u trc di truy?n ? giai ?o?n n?y m?m
hay
T?n s? alen a ? giai ?o?n n?y m?m
IV - ?ng. C?u trc di truy?n ? tu?i sau sinh s?n ki?u gen AA chi?m t? l? 15/17
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 26: ?p n C
I - Sai. V cc loi s?ng trong m?t mi tr??ng th th??ng c ? sinh thi khc nhau ?? khng c?nh tranh nhau, t? ? chng c th? cng t?n t?i.
III - Sai. V ? vng n ??i c s? chnh l?ch nhi?t ?? cao h?n so v?i vng nhi?t ??i nn gi?i h?n sinh thi v? nhi?t ?? c?a cc loi s?ng ? vng nhi?t ??i th??ng h?p h?n cc loi s?ng ? vng n ??i.
IV - Sai. V loi c gi?i h?n sinh thi r?ng v? nhi?u nhn t? th th??ng c vng phn b? r?ng
Cu 27: ?p n D
C 3 pht bi?u ?ng l cc pht bi?u II, III, IV.
I - Sai. V chu?i th?c ?n di nh?t c 5 b?c dinh d??ng l cc chu?i:
A ? B ? E ?C ? D
A ? G ? E ?C ? D
A ? B ? E ?H ? D
A ? G ? E ?H ? D
II - ?ng. Ngoi 4 chu?i th?c ?n nh? ? ph?n I, cn c 7 chu?i:
A ? B ? E ? D
A ? B ? C ? D
A ? E ? D
A ? E ? C ? D
A ? E ? H ? D
A ? G ? E ? D
A ? G ? H ? D
III - ?ng. A l ??u m?i c?a t?t c? cc chu?i th?c ?n, th??ng l cc sinh v?t s?n xu?t ? Lo?i b? A th t?t c? cc loi cn l?i ??u gi?m s? l??ng c th?.
IV - ?ng. Theo quy lu?t khu?ch ??i sinh h?c th sinh v?t ? cng xa sinh v?t s?n xu?t th m?c ?? nhi?m ??c cng cao.
Cu 28: ?p n C
Xt cc pht bi?u c?a qu?n th?:

I - ?ng. T?i th?i ?i?m cu?i n?m 2012, qu?n th? c t?ng s? c th? l: 185.12 = 2220 c th?
II - Sai. N?u t? l? sinh s?n l 12%/n?m; t? l? t? vong l 9%/n?m th sau 1 n?m, qu?n th? c s? c th? l: 2220 + 2220.(12% - 9%) = 2286 c th? > 2250.
III - ?ng. N?u t? l? sinh s?n l 15%/n?m; t? l? t? vong l 10%/n?m th sau 1 n?m s? l??ng c th? l:
2220 + 2220.(15% - 10%) = 2331
Sau 2 n?m s? l??ng c th? l: 2331 + 2331.(15% - 10%) = 2447 c th?
Sau 2 n?m, m?t ?? c th? c?a qu?n th? l: 2447 : 185 = 13,23 c th?/ha.
IV - ?ng. Sau m?t n?m, n?u qu?n th? c t?ng s? c th? l 2115 c th? < 2220 c th? ? S? l??ng c th? c?a qu?n th? gi?m so v?i ban ??u ? Ch?ng t? t? l? sinh nh? h?n t? l? t?.
Cu 29: ?p n B
I sai. V n?u l ??t bi?n m?t c?p th alen ??t bi?n t h?n alen A 2 nucleotit. V gen c c?u trc m?ch kp nn khng bao gi? ??t bi?n l?i m?t 1 nucleotit.
II ?ng. V n?u l ??t bi?n thm 1 c?p G-X th alen a s? t?ng thm 3 lin k?t hidro.
III ?ng. V n?u ??t bi?n lm xu?t hi?n b? ba k?t thc ? v? tr cch b? ba m? ??u 10 b? ba th th chu?i polipeptit ch? c 10 axit amin.
IV sai. V ??t bi?n m?t c?p ho?c thay th? m?t c?p nucleotit c?ng c th? lm cho b? ba k?t k?t tr? thnh b? ba m ha, ?i?u ? s? d?n t?i lm t?ng s? axit amin c?a chu?i polipeptit. Kh?ng ??nh ch?c ch?n ?y l ??t bi?n thm c?p l sai
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 30: ?p n A
Tr??c h?t, ph?i xc ??nh s? nucleotit m?i lo?i c?a m?ch 1, sau ? m?i tm cc tie l? theo yu c?u c?a bi.
Gen di 408nm c t?ng s? 2400 nu
chi?m 20%

- T? l? ?ng
- T? l? sai
- T? l? sai
- T? l? lun = 1 ?ng
Cu 31: ?p n B
I - Sai. V c th? ?o?n b? m?t gen l ?o?n mang nh?ng gen quy ??nh cc tnh tr?ng khng t?t. Trong tr??ng h?p ny th m?t ?o?n c th? c l?i cho th? ??t bi?n.
IV - Sai. V ??t bi?n ??o ?o?n lm thay ??i trnh t? gen trn NST ? c th? gy h?i cho th? ??t bi?n.
Cu 32: ?p n C
Cc cy c ki?u hnh hoa ??, m l?i l k?t qu? c?a t? b?i ha nn ch?c ch?n c ki?u gen:
M?t khc, sinh ra c ki?u hnh hoa vng nn trong ki?u gen ch?c ch?n c ch?a ph?i c ki?u gen
Xt php lai:


Xt cc pht bi?u c?a ?? bi
I - Sai. V lo?i ki?u gen ch? c 1 alen chi?m t? l? .
II, IV - Sai. V khng thu ???c cy no c ch?a alen .
III - ?ng. C 4 lo?i ki?u gen quy ??nh ki?u ??nh hoa ?? l: 1 lo?i ki?u gen quy ??nh hoa vng l
Cu 33: ?p n D
ch?a 100% thn cao, hoa ?? d? h?p 2 c?p gen
G?i A l gen quy ??nh thn cao, a l gen quy ??nh thn th?p
B l gen quy ??nh hoa ??, b l gen quy ??nh hoa tr?ng
t? th? ph?n ???c c 4 lo?i ki?u hnh, trong ? khi?u hnh cy thn th?p, hoa tr?ng chi?m t? l? 16%, hon v? gen ? c? 2 g?i v?i t?n s? nh? nhau l giao t? lin k?t t?n s? hon v?
V?n d?ng cng th?c gi?i nhanh ta c
I. T?n s? hon v? gen ? l 20% ?ng
II. ? ki?u hnh thn cao, hoa tr?ng ?ng
III. ? ki?u hnh thn cao, hoa ?? chi?m t? l? cao nh?t v b?ng 66% ?ng
V thn cao, hoa ?? ch?a 2 gen tr?i A v B
IV. T? l? ki?u hnh thn cao, hoa tr?ng b?ng t? l? ki?u hnh thn th?p, hoa ?? ?ng
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 34: ?p n B
A: thn cao, a: thn th?p
B: hoa ??, b: hoa tr?ng
- th ??i con c 1 Aabb (cao, hoa tr?ng) v 1 aabb (th?p, hoa tr?ng) ?ng
- N?u ??i c 4 lo?i ki?u hnh th ch?ng t? P c 2 c?p gen d? h?p .
c 9 lo?i ki?u gen. V?y (II) ?ng.
- Cho thn cao, hoa ?? giao ph?n v?i cy thn cao, hoa tr?ng, n?u c thn th?p, hoa tr?ng th ch?ng t? P c ki?u gen l c 6 lo?i ki?u gen. V?y (III) ?ng.
- Cc cy thn th?p, hoa ?? (aaBB, aaBb) giao ph?n ng?u nhin. T?i ?a c cc lo?i giao t? aB, ab

aB
Ab
aB
aaBB
aaBb
ab
aaBb
Aabb
??i con c t?i ?a 3 ki?u gen. V?y (IV) ?ng.
Cu 35: ?p n C
S? c th? ci c ki?u hnh chi?m t? l? 33%.
chi?m t? l? 66% chi?m t? l? 16%
giao t? t?n s? hon v? II sai
V c hon v? gen ? c? hai gi?i cho nn s? ki?u gen ? ?i con I sai
S? c th? ci d? h?p 3 c?p gen chi?m t? l? III ?ng.
S? c th? mang ki?u hnh tr?i v? 2 tnh tr?ng chi?m t? l? IV ?ng
Cu 36: ?p n C
C 3 pht bi?u ?ng ? l v
- c t? l? 9 ?? : 6 h?ng : 1 tr?ng tnh tr?ng di truy?n theo quy lu?t t??ng tc b? sung.
Quy ??c:
A-B- quy ??nh hoa ??; A-bb ho?c aaB- quy ??nh hoa h?ng; aabb quy ??nh hoa tr?ng.
V c t? l? 9:6:1 c 9 ki?u gen, trong ? c 4 ki?u gen quy ??nh hoa ??, 4 ki?u gen quy ??nh hoa h?ng, 1 ki?u gen quy ??nh hoa tr?ng (I) ?ng
- N?u cy hoa h?ng ?em lai l rhif ??i con c t? l? 1 ?? : 2 h?ng : 1 tr?ng (II) ?ng
(III) sai. V cy hoa ?? c th? c ki?u gen AABB ho?c AaBB ho?c AaBb. M?t trong 4 cy ny t? th? ph?n th ??i con ch? c th? c t? l? ki?u hnh l:
AABB t? th? ph?n sinh ra ??i con c 100% cy hoa ??.
AABb t? th? ph?n sinh ra ??i con c t? l?: 3 cy hoa ?? : 1 cy hoa h?ng.
AaBB t? th? ph?n sinh ra ??i con c t? l?: 3 cy hoa ?? : 1 cy hoa h?ng.
AaBb t? th? ph?n sinh ra ??i con c t? l?: 9 cy hoa ?? : 6 cy hoa h?ng : 1 cy hoa tr?ng.
- Cy hoa h?ng g?m c cc ki?u gen 1Aabb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb cy thu?n ch?ng chi?m t? l? (IV) ?ng
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 37: ?p n A
??i c t? l? 1:1; ??i c t? l? 1:1 th gen quy ??nh tnh tr?ng n?m trn NST X.
- V gen n?m trn NST X cho nn (I) sai.
- V gen n?m trn NST X cho nn ta c s? ?? lai: thu ???c c c t? l? ki?u hnh 1 lng ?? : 1 lng tr?ng.
Ti?p t?c cho lai v?i nahu:
Thu ???c c 2 lng ?? : 2 lng tr?ng = 1:1
N?u ti?p t?c cho giao ph?i v?i nhau th c t? l? 7 ?? : 9 tr?ng (II) sai.
- V gen n?m trn NST X cho nn s? c 5 ki?u gen, trong ? gi?i ??c c 2 ki?u gen, gi?i ci c 3 ki?u gen (III) ?ng.
- C 2 ki?u gen quy ??nh lng tr?ng, ? l v
Cu 38: ?p n B
P: cy cao, qu? ng?t t? th? ph?n.
c 4 lo?i ki?u hnh. ?? t?o ra 4 lo?i ki?u hnh th cy P c ki?u gen dij h?p v? 2 c?p gen.
Theo bo ra, ki?u hnh thn th?p, qu? chua = 4% ki?u gen
M hon v? gen ? c? hai gi?i v?i t?n s? nh? nhau, cy t? th? ph?n
t?n s? hon v? = 40% II sai.
- I v III ?ng. V P d? h?p 2 c?p gen v c hon v? gen ? c? hai gi?i cho nn ??i c 10 ki?u gen.
- IV ?ng. V thn cao, qu? ng?t thu?n ch?ng c t? l?
Cu 39: ?p n C
- V qu?n th? ng?u ph?i nn ??t cn b?ng di truy?n t?n s? I sai.
- T?n s? . M ? P c 40% cy aa cy Aa c t? l?
T? l? ki?u gen ? P l 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa c th? thu?n ch?ng chi?m 60% II ?ng.
- N?u P t? th? ph?n th ? , cy hoa tr?ng (aa) chi?m t? l?
? , cy hoa ?? chi?m t? l? III ?ng.
- V cn b?ng di truy?n v c t?n s? nn t? l? ki?u gen c?a l 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
t? th? ph?n th ??n c t? l? ki?u gen
? cy hoa ?? chi?m t? l? t? l? ki?u hnh l 23 ?? : 27 tr?ng IV ?ng
Mua tr?n b? 350 ?? Sinh file word c l?i gi?i chi ti?t km ?u ?i - G?i tn Gmail km theo tn mn vo s? 096.39.81.569 ?? xem th? (VD: ?@gmail.com - Sinh)
Cu 40: ?p n B
C 2 pht bi?u ?ng, ? l I v II
- B?nh H do gen l?n quy ??nh v khng lin k?t gi?i tnh. V c?p 1 - 2 khng b? b?nh H nh?ng sinh con gi s? 7 b?nh H A quy ??nh khng b? b?nh H, a quy ??nh b? b?nh H.
- V c?p 1 - 2 khng b? b?nh G nh?ng sinh con s? 8 b? b?nh G nn b?nh G do gen l?n quy ??nh. M?t khc, ng??i b? s? 4 khng b? b?nh G nh?ng l?i sinh con gi s? 10 b? b?nh G B?nh G khng lin k?t gi?i tnh. Quy ??c: B quy ??nh khng b? b?nh G; b quy ??nh b?nh G.
- Bi?t ???c ki?u gen c?a 6 ng??i, ? l: s? 1 (AaBb), 2 (AaBb), 4 (aaBb), 9 (AaBb), 10 (Aabb) c 4 ng??i ch?a bi?t ???c ki?u gen ? l: 5, 6, 7, 8 I ?ng.
- Ng??i s? 2 v ng??i s? 9 ??u c ki?u gen AaBb I ?ng.
- Ng??i s? 8 c ki?u gen (1/3AAbb; 2/3Aabb); ng??i s? 9 c ki?u gen AaBb xc su?t sinh con khng b? b?nh c?a c?p 8 - 9 l III sai.
- C?p 8 - 9 sinh con b? b?nh H v?i xc su?t . Sinh con b? b?nh G v?i xc su?t IV sai

KFBSADUYFGUYASDFYSAUDFSBHDFBHSUDVHBSDVHUASDVVBSDBHBidiufhguihvs?uhudfkjbskjdhfuhub?iuhfhsdkjsbdkjfhsiuhdgkjbsdkjgbshdvuhsjdvbh?bsdvdvsbdhvbshdbhsydfhudfibshvbgfyg?e??ehr?eigriuy23?7y3478riuw?47r87w4fb?iebf872h39rhiubsdy8yg?7h873r874fib?uiebih