Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG 2017 - Thầy Tài - Đề 1 - có lời giải chi tiết

336612b4bac3dd514dbb0453397aa499
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 28 tháng 4 2017 lúc 17:23:36 | Được cập nhật: 8 giờ trước (9:20:44) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 414 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỬSỐ 01(Đề thi có trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐCGIA NĂM 2017Bài thi môn: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thờigian phát đềCâu 1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số2 11+=+xyx?A. 1x= B. 1y= C. 2y= D. 1x= .Câu 2. Đồ thị của hàm số 22 2y x= và đồ thị của hàm số 24y x= +có tất cả bao nhiêu điểm chung?A. B. C. D. .Câu 3. Cho hàm số ()y x= xác định, liên tụctrên đoạn 2;2é ù-ê úë và có đồ thị là đường cong tronghình vẽ bên. Hàm số ()f đạt cực đại tại điểm nàodưới đây?A. 2x= .B. 1x= .C. 1x= .D. 2x=Câu 4. Cho hàm số 22 1y x= Mệnh đề nào dưới đây đúng?Doc24.vnTÀI LIỆU HỌC TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;13æ ö÷ç÷ç÷ç÷çè B. Hàm số nghịchbiến trên khoảng 1;3æ ö÷ç÷- ¥ç÷ç÷çè .C. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;13æ ö÷ç÷ç÷ç÷çè D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ()1; .+¥Câu 5. Cho hàm số ()y x= xác định trên {}\\ 0¡ liên tục trên mỗikhoảng xác định và có bảng biến thiên như sauTìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực sao cho phương trình()f m= có ba nghiệm thực phân biệt.A. 1;2é ù-ê úë B. ()1;2- C. (1;2ù-úû D. (;2ù- ¥úû .Câu 6. Cho hàm số 231xyx+=+ Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Cực tiểu của hàm số bằng 3- B. Cực tiểu của hàm số bằng .C. Cực tiểu của hàm số bằng 6- D. Cực tiểu của hàm số bằng .2 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi, tài liệu, sách file word mới nhấtDoc24.vnCâu 7. Một vật chuyển động theo quy luật 2192s t= với (giây) làkhoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và 2) 22y- (mét) làquãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thờigian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạtđược bằng bao nhiêu? A. ()216 /m B. ()30 /m C. ()400 .m D. ()54 /m .Câu 8. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số222 35 6x xyx x- +=- +.A. 3x= và 2x= B. 3x= C. 3x= và 2x= .D. 3x= .Câu 9. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực để hàm số()2y ln 1x mx= đồng biến trên khoảng ();- +¥ .A. (; 1ù- -úû B. (); 1- C. 1;1é ù-ê úë D. ()5; 6; 2B .Câu 10. Biết ()0;2M ()2; 2N- là các điểm cực trị của đồ thị hàm số3 2y ax bx cx d= +. Tính giá trị của hàm số tại 2x= .A. ()2 2y- B. ()2 22y- C. ()2 6y- D. ()2 18y- .Câu 11. Cho àm số 2y ax bx cx d= có đồthị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đâyđúng?Doc24.vnTÀI LIỆU HỌC TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017A. 0, 0, 0, 0a d< .B. 0, 0, 0, 0a d< .C. 0, 0, 0, 0a d> .D. 0, 0, 0, 0a d< .Câu 12. Với các số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. ()ln ln lnab b= B. ()ln ln .lnab b= C. lnlnlna ab b= .D. ln ln lnab ab= .Câu 13. Tìm nghiệm của phương trình 13 27x-= .A. 9x= B. 3x= C. 4x= D. 10x= .Câu 14. Số lượng của loại vi khuẩn trong một phòng thí nghiệm được tínhtheo công thức ()()0 .2 ,ts s= trong đó ()0s là số lượng vi khuẩn lúc ban đầu,()s là số lượng vi khuẩn có sau phút. Biết sau phút thì số lượng vikhuẩn là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vikhuẩn là 10 triệu con?A. 48 phút. B. 19 phút. C. phút. D. 12 phút.Câu 15. Cho biểu thức 432 3. .P x= với 0x> Mệnh đề nào dưới đâyđúng?A. 12P x= B. 1324P x= C. 14P x= D. 23P x= .4 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi, tài liệu, sách file word mới nhấtDoc24.vnCâu 16. Với các số thực dương ba bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. 32 22log 3log logaa bbæ ö÷ç÷= -ç÷ç÷çè B. 32 22 1log log log3aa bbæ ö÷ç÷= -ç÷ç÷çè .C. 32 22log 3log logaa bbæ ö÷ç÷= +ç÷ç÷çè D. 32 22 1log log log3aa bbæ ö÷ç÷= +ç÷ç÷çè .Câu 17. Tìm tập nghiệm của bất phương trình ()()1 12 2log log 1x x+ -A. ()2;S= +¥ B. ();2S= C. 1;22Sæ ö÷ç÷=ç÷ç÷çè D. ()1;2S= -.Câu 18. Tính đạo hàm của hàm số ()ln 1y x= .A. ()12 1yx x¢=+ B. 11 1yx¢=+ .C. ()11 1yx x¢=+ D. ()21 1yx x¢=+ .Câu 19. Cho ba số thực dương, khác Đồ thị các hàm sốxy a=, xy b= xy c= được cho tronghình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đâyđúng?A. c< .B. b< .Doc24.vnOxyxy a=xy b=xy c=1TÀI LIỆU HỌC TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017C. a< .D. b< .Câu 20. Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực để phương trình()6 0x xm m+ có nghiệm thuộc khoảng ()0;1 .A. 3; 4é ùê úë B. 2; 4é ùê úë C. ()2; D. ()3; .Câu 21. Xét các số thực thỏa mãn 1a b> Tìm giá trị nhỏ nhất minPcủa biểu thức ()2 2log 3logabbaP abæ ö÷ç÷= +ç÷çè .A. min19P= B. min13P= C. min14P= D. min15P= .Câu 22. Tìm nguyên hàm của hàm số ()cos2f x= A. ()1d sin22f C= +ò B. ()1d sin 22f C= +ò C. ()d 2sin 2f C= +ò D. ()d 2sin2f C= +ò Câu 23. Cho hàm số ()f có đạo hàm trên đoạn 1;2é ùê úë ()1 1f= và ()2 2f= .Tính ()21dI x¢=òA. 1I= B. 1I= C. 3I= D. 72I= .6 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi, tài liệu, sách file word mới nhấtDoc24.vnCâu 24. Biết ()F là một nguyên hàm của ()11f xx=- và ()2 1F= Tính()3F.A. ()3 ln2 1F= B. ()3 ln 1F= .C. ()132F= D. ()734F= .Câu 25. Cho ()40d 16f x=ò Tính tích phân ()202 .I x=òA. 32I= B. 8I= C. 16I= D. 4I= .Câu 26. Biết 423dln ln ln 5,xI cx x= ++ò với là các số nguyên.Tính .S c= +A. 6S= B. 2S= .C. 2S= D. 0.S=Câu 27. Cho hình thang cong ()H giới hạnbởi các đường xy e= 0y= 0x= ln 4x= .Đường thẳng (0 ln 4)x k= chia ()Hthành hai phần có diện tích là 1S và 2S nhưDoc24.vnTÀI LIỆU HỌC TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017hình vẽ bên. Tìm để 22S S= .A. 2ln 43k= .B. ln 2k= .C. 8ln3k= .D. ln 3k= .Câu 28. Ông An có một mảnh vườn hìnhelip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dàitrục bé bằng10m Ông muốn trồng hoatrên một dải đất rộng 8m và nhận trục bécủa elip làm trục đối xứng (như hình vẽ).Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/21m. Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền đểtrồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền đượclàm tròn đến hàng nghìn).A. 7.862.000 đồng. B. 7.653.000 đồng. C. 7.128.000 đồng. D. 7.826.000 đồng.Câu 29. Điểm trong hình vẽ bên làđiểm biểu diễn của số phức Tìm phầnthực và phần ảo của số phức A. Phần thực là4- và phần ảo là .8 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi, tài liệu, sách file word mới nhấtOxy1S2Skln 48mOxy34-MDoc24.vnB. Phần thực là và phần ảo là4i- .C. Phần thực là và phần ảo là 4- .D. Phần thực là4- và phần ảo là .Câu 30. Tìm số phức liên hợp của số phức ()3 1z i= .A.3z i= B. 3z i= C. 3z i= D. 3z i= Câu 31. Tính môđun của số phức thỏa mãn ()2 13 1z i- .A. 34z= B. 34z= C. 343z= D. 343z= .Câu 32. Kí hiệu 0z là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình24 16 17 0z z- =. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểudiễn của số phức 0w iz= ?A. 11;22Mæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè B. 21;22Mæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè C. 31;14Mæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè D. 41;14Mæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè .Câu 33. Cho số phức (),z bi b= Ρ thỏa mãn ()1 .i i+ Tính.P b= +A. 1.2P= B. 1.P= C. 1.P= D. 1.2P= -Câu 34. Xét số phức thỏa mãn ()101 .i iz+ Mệnh đề nào dướiđây đúng ?Doc24.vnTÀI LIỆU HỌC TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017A. 32.2z< B. 2.z> C. 1.2z< D. 3.2 2z<