Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc Gia THPT Nguyễn Văn Trỗi

f6e3316e14a1d9c278dff82b7f011574
Gửi bởi: ngọc nguyễn 12 tháng 11 2017 lúc 17:47 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 14:49 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 318 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GD&?T ??NG THP
TR??NG THPT CHUYN NGUY?N QUANG DI?U
?? ?? XU?T THI H?C K I
N?M H?C 2016 - 2017
Mn thi: ??A L - L?P 12

(?? thi c 04 trang)
Th?i gian lm bi: 50 pht (khng k? giao ??)

Cu 1: Ph?n ??t li?n l?c ??a nh?m trong h? t?a ?? ??a l:
A. 23020'B-830'B v 10209'? - 10924'?.
B. 2323'B - 834'B v 10209'? - 10920'?.
C. 2323'B - 834'B v 10209'? - 10924'?
D. 2323'B - 830'B v 10209'? - 10924'?
Cu 2: Nhn vo Atlat trang 4, 5. Cho bi?t Vi?t Nam c ???ng bin gi?i c? trn ??t li?n v trn bi?n v?i qu?c gia no?
A. Trung Qu?c, Lo, Campuchia B. Trung Qu?c, Campuchia
C. Lo, Campuchia, Mianma D. Lo, Campuchia
Cu 3: Vi?t Nam g?n li?n v?i l?c ??a v ??i d??ng no sau ?y?
A. v TBD B. v ?n ?? D??ng
C. -u, TBD D. -u v TBD
Cu 4: Kh h?u n??c ta c tnh ch?t nhi?t ??i l do v? tr:
A. N?m ? bn c?u ?ng. B. Ti?p gip v?i vng bi?n r?ng l?n.
C. N?m trong vng n?i ch tuy?n. D. N?m ? bn c?u B?c.
Cu 5: Nhn vo Atlat ??a l Vi?t Nam trang 4, 5. Cho bi?t c?a kh?u no sau ?y n?m trn ???ng bin gi?i Vi?t -Lo:
A. Lao B?o B. V?nhX??ng C. Lo Cai D. M?c Bi
Cu 6: Vng bi?n m n??c ta c quy?n th?c hi?n cc bi?n php an ninh qu?c phng, ki?m sot thu? quan, cc quy ??nh v? y t?, mi tr??ng nh?p c?,...l vng:
A. Vng ??c qu??n v? kinh t? B. Th?m l?c ??a
C. Lnh h?i D. Ti?p gip lnh h?i
Cu 7: ??a danh no sau ?y ?ng v?i tn g?i c?a vng ni c cc b? ph?n: pha ?ng l dy ni cao, ?? s?; pha ty l cc dy ni trung bnh; ? gi?a l cc dy ni th?p xen v?i cc s?n nguyn v cao nguyn ? vi:
A. Nam Tr??ng S?n. B. Vng ni ?ng B?c.
C. Vng ni Ty B?c. D. B?c Tr??ng S?n.
Cu 8: Hi?n nay r?ng ng?p m?n b? thu h?p, ch? y?u l do:
A. Chi?n tranh B. Khai thc l?y g?
C. Ph ?? nui tm. D. L?y ??t ?? tr?ng la.
Cu 9: Nhn vo Atlat ??a l Vi?t Nam trang 9. Nguyn nhn ch? y?u gy m?a vo ma h? cho c? hai mi?n Nam, B?c n??c ta l:
A. Ho?t ??ng c?a gi ma Ty Nam th?i t? n?a c?u Nam ln.
B. Ho?t ??ng c?a gi ma Ty Nam th?i t? n?a c?u Nam v c?a d?i h?i t? nhi?t ??i.
C. Ho?t ??ng c?a d?i h?i t? nhi?t ??i.
D. Ho?t ??ng c?a gi ma Ty Nam xu?t pht v?nh Ty Ben gan v d?i h?i t? nhi?t ??i.
Cu 10: Qu trnh chnh trong s? hnh thnh v bi?n ??i ??a hnh hi?n t?i c?a n??c ta l:
A. Xm th?c - b?i t?. B. B?i t?
C. Xm th?c. D. B?i t? - xm th?c.
Cu 11: Sng ngi n??c ta nhi?u n??c, giu ph sa l do:
A. Kh h?u nhi?t ??i ?m gi ma.
B. M?a nhi?u trn ??a hnh ??i ni c ?? d?c l?n.
C. Trong n?m c hai ma m?a, kh ??p ??i nhau.
D. Di?n tch ??i ni th?p l ch? y?u v m?a nhi?u.
Cu 12: Nguyn nhn no lm cho ??t ?ai ? n??c ta d? b? suy thoi?
A. Kh h?u nhi?t ?m cao, m?a theo ma, ??a hnh nhi?u ??i ni th?p.
B. Kh h?u nhi?t ?m cao, m?a theo ma, ??a hnh nhi?u ??i ni.
C. M?a theo ma, xi mn nhi?u d?a hnh nhi?u ??i nul.
D. ??a hnh nhi?u ??i ni, m?a l?n v t?p trung vo m?t ma.
Cu 13: ??c tr?ng kh h?u c?a ph?n lnh th? pha B?c l:
A. C?n xch ??o gi ma.
B. Nhi?t ??i ?m gi ma c ma ?ng l?nh
C. Nhi?t ??i ?m c ma ?ng l?nh.
D. C?n nhi?t ??i gi ma c ma ?ng l?nh.
Cu 14: no sau ?y khng ?ng v?i ??c ?i?m c?a ?ai nhi?t ??i gi ma chn ni?
A. Ma h? nng, nhi?t ?? trang bnh trn 25C.
B. ?? ?m thay ??i ty n?i, t? kh ??n ?m ??t.
C. T?ng nhi?t ?? n?m trn 7500C.
D. R?ng km pht tri?n, ?on gi?n v? thnh ph?n loi.
Cu 15: Kh kh?n l?n nh?t trong vi?c s? d?ng ??t ?ai c?a mi?n Nam Trung B? v Nam B? l?
A. Thi?u n??c nghim tr?ng vo ma kh B. Th?i ti?t khng ?n ??nh
C. Bo, l?, tr??t l? ??t D. H?n hn, bo, l?
Cu 16: Nguyn nhn v? m?t t? nhin lm suy gi?m tnh ?a d?ng sinh v?t c?a n??c ta l:
A. nhi?m mi tr??ng.
B. Chi?n tranh tn ph cc khu r?ng, cc h? sinh thi.
C. S? bi?n ??i th?t th??ng c?a kh h?u Tri ??t gy ra nhi?u thin tai.
D. S?n b?n, bun bn tri php cc ??ng v?t hoang d.
Cu 17: Nguyn nhn ch? y?u nh?t lm cho ??ng b?ng sng C?u Long ch?u ng?p l?t l:
A. M?a l?n k?t h?p tri?u c??ng.
B. ??a hnh ??ng b?ng th?p v c ? sng, ? bi?n.
C. Xung quanh cc m?t th?p c ? bao b?c.
D. M?t ?? xy d?ng cao.
Cu 18: Cho b?ng s? li?u t? l? gia t?ng dn s? c?a n??c ta t? n?m 1995-2005 (%):
N?m
1995
1999
2003
2005
T? l? t?ng dn s?(%)
1,65
1,51
1,47
1,31
Nh?n xt rt ra t? b?ng trn l t?c ?? gia t?ng dn s? ? n??c ta:
A. Khng l?n. B. Kh ?n ??nh.
C. Ngy cng gi?m. D. T?ng gi?m khng ??u.
Cu 19: Bi?u hi?n r r?t v? s?c p c?a gia t?ng dn s? nhanh ??n ch?t l??ng cu?c s?ng l lm:
A. Gi?m GDP bnh qun ??u ng??i. B. C?n ki?t ti nguyn.
C. nhi?m mi tr??ng. D. Gi?m t?c ?? pht tri?n kinh t?.
Cu 20: Xu h??ng thay ??i c? c?u dn s? thnh th? v nng thn ph h?p v?i cng nghi?p ha, hi?n ??i ha, th? hi?n ? ch?:
A. Dn s? nng thn gi?m, dn s? thnh th? khng ??i.
B. Dn s? thnh th? t?ng, dn s? nng thn khng ??i.
C. Dn s? thnh th? t?ng, dn s? nng thn gi?m.
D. Dn s? thnh th? gi?m, dn s? nng thn t?ng.
Cu 21: Ng??i Vi?t ? n??c ngoi sinh s?ng nhi?u nh?t ?:
A. ?ng B. xtrylia C. Chu u D. B?c M?
Cu 22: Giai ?o?n no sau ?y, dn s? n??c ta c t?c ?? gia t?ng nhanh nh?t?
A.1999-2001 B. 1979-1989 C. 1965-1975 D. 1931-1960
Cu 23: ??c tnh no sau ?y khng ?ng hon ton ??i v?i lao ??ng n??c ta?
A. C kh? n?ng ti?p thu, v?n d?ng khoa h?c k? thu?t nhanh
B. C?n c, sng t?o
C. C th?c t? gic v tinh th?n trch nhi?m r?t cao
D. C kinh nghi?m s?n xu?t nng, lm, ng? nghi?p
Cu 24: Ph??ng h??ng tr??c tin lm cho l?c l??ng lao ??ng tr? ? n??c ta s?m tr? thnh m?t ngu?n lao ??ng c ch?t l??ng l:
A. M? r?ng cc ngnh ngh? th? cng m? ngh?
B. T? ch?c h??ng nghi?p chu ?o
C. C k? ho?ch gio d?c v ?o t?o h?p l
D. L?p nhi?u c? s? gi?i thi?u vi?c lm
Cu 25: Cho b?ng s? li?u v? gi tr? s?n l???g c?a cc ngnh kinh t? n??c ta, hy tnh t? tr?ng c?a t?ng ngnh trong gi tr? s?n xu?t nng, lm, th?y s?n. T? b?ng s? li?u ? x? l, hy tr? l?i cu h?i sau:
(??n v?: t? ??ng)
N?m
1990
1995
2000
2005
Nng nghi?p
61817,5
82307,1
112111,7
137112,0
Lm nghi?p
4969,0
5033,7
5901,6
6315,6
Th?y s?n
8135,2
13523,9
21777,4
38726,9
T?ng s?
74921,7
100864,7
139790,7
182154,5
?? bi?u th? s? chuy?n d?ch t? tr?ng c?a t?ng ngnh trong c? c?u gi tr? s?n xu?t nng-lm - th?y s?n theo b?ng s? li?u trn, bi?u ?? thch h?p l:
A. C?t C. ???ng bi?u di?n B. Mi?n D. Hnh trn
Cu 26: Vi?c p d?ng cc h? th?ng canh tc nng nghi?p khc nhau gi?a cc vng ch? y?u l do s? phn ha c?a cc ?i?u ki?n:
A. Kh h?u v ??a hnh B. ??t tr?ng v ngu?n nu?c t??i
C. ??a hnh v ??t tr?ng D. Ngu?n n??c v ??a hnh
Cu 27: V? ?ng ? tr? thnh v? chnh c?a:
A. ?ng Nam B? C. B?c Trung B?
B. ??ng b?ng sng H?ng D. Duyn h?i Nam Trung B?
Cu 28: Trong c? c?u gi tr? s?n xu?t nng nghi?p, ngnh tr?ng tr?t chi?m (%):
A. 75% B. 74% C. 73% D. 72%
Cu 29: N?i thu?n l?i cho nui tr?ng th?y s?n n??c ng?t l:
A. Bi tri?u C. ??m ph
B. Cc tr?ng ? ??ng b?ng D. R?ng ng?p m?n
Cu 30: S? phn ha th?c t? lnh th? nng nghi?p ?u?c quy ??nh b?i y?u t?:
A. T? nhin C. T? nhin v lao d?ng
B. Kinh t? - x h?i D. ??t ?ai, lao ??ng
Cu 31: Cng nghi?p tr?ng ?i?m khng ph?i l ngnh:
A. C th? m?nh lu di
B. ??a l?i hi?u qu? cao v? kinh t?, x h?i, mi tr??ng
C. S?n xu?t ch? chuyn nh?m vo vi?c xu?t kh?u
D. C tc ??ng m?nh m? ??n cc ngnh kinh t? khc
Cu 32: Cho b?ng s? li?u c? c?u v?n t?i n?m 2004
(??n v?: %)
Lo?i hnh v?n t?i
Hnh khch
Hng ha

V?n chuy?n
Lun chuy?n
V?n chuy?n
Lun chuy?n
???ng s?t
1,1
9,0
3,0
3,7
???ng b?
84,4
64,5
66,3
14,1
???ng sng
13,9
7,0
20,0
7,0
???ng bi?n
0,1
0,3
10,6
74,9
???ng hng khng
0,5
19,2
0,1
0,3
Hy cho bi?t lo?i hnh v?n t?i c t? tr?ng v?n chuy?n hnh khch t nh?ng c t? tr?ng hnh khch lun chuy?n cao g?p 38 l?n l:
A. ???ng s?t C. ???ng bi?n
B. ???ng sng D. ???ng hng khng
Cu 33: Trung tm du l?ch quan tr?ng n?m trong lnh th? vng kinh t? tr?ng ?i?m pha Nam l:
A. ? L?t C. C?n Th? B. Nha Trang D. V?ng Tu
Cu 34: Kinh t? bi?n c?a Qu?ng Ninh khng c th? m?nh v?:
A. Du l?ch bi?n B. Th?y s?n
C. Khai thc khong s?n D. D?ch v? hng h?i
Cu 35: So v?i di?n tch t? nhin c?a ??ng b?ng sng H?ng, di?n tch ??t nng nghi?p chi?m:
A. 58,9% B. 57,9% C. 56,9% D. 55,9%
Cu 36: Kh kh?n l?n nh?t v? t? nhin c?a B?c Trung B? l:
A. Rt ??m, rt h?i B. L? qut C. Bo D. ??ng ??t
Cu 37: Kh kh?n l?n nh?t trong pht tri?n cng nghi?p ? Ty Nguyn l:
A. C? s? v?t ch?t - k? thu?t cn y?u km
B. Ngu?n lao ??ng phn b? khng ??u
C. Vng n?m xa bi?n
D. ??a hnh nhi?u ??i ni v cao nguyn
Cu 38: M?c tiu c?a khai thc lnh th? theo chi?u su ? ?ng Nam B? l:
A. ??y m?nh ??u t? v?n, cng ngh?
B. Khai thc t?t nh?t cc ngu?n l?c t? nhin v kinh t? - x h?i
C. Nng cao hi?u qu? khai thc lnh th?
D. ??m b?o duy tr t?c ?? kinh t? cao
Cu 39: Vi?c gi? v?ng ch? quy?n ca m?t hn ??o, d nh?, nh?ng l?i c ngh?a r?t l?n, v cc ??o l:
A. M?t b? ph?n khng th? tch r?i c?a lnh th? n??c ta
B. N?i c th? t? ch?c qu?n c?, pht tri?n s?n xu?t
C. C? s? kh?ng ??nh ch? quy?n ??i v?i vng bi?n v th?m l?c ??a c?a n??c ta
D. H? th?ng ti?n tiu c?a vng bi?n n??c ta
Cu 40: Trong c? c?u kinh t? phn theo ngnh, cc vng kinh t? tr?ng ?i?m x?p theo th? t? c t? tr?ng khu v?c III (d?ch v?) t? cao ??n th?p nh? sau:
A. Pha Nam, pha B?c, mi?n Trung B. Pha B?c, mi?n Trung, pha Nam
C. Mi?n Trung, pha B?c, pha Nam D. Pha B?c, pha Nam, mi?n Trung
--------- H?T ---------