Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 (Đề 24)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 10 tháng 1 2020 lúc 14:49:48 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 2:44:41 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 344 | Lượt Download: 1 | File size: 0.902656 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Megabook.vn

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019

Biên soạn bởi Th.S Trần Trọng Tuyển

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 24

Chu Thị Hạnh, Trần Văn Lục

Môn thi: TOÁN

(Đề thi có 07 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) có phương trình chính tắc là
. Vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng (d)?
A.

.

B.

Câu 2. Giới hạn

.

C.

.

D.

.

bằng bao nhiêu?

A. 3.

B. -3.

C.

.

D. 5.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn

có bán kính bằng bao

nhiêu?
A. 6.

B. 36.

C.

.

D. 2.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn

. Tìm tọa độ tâm I

và bán kính R của đường tròn (T).
A.

.

B.

.

Câu 5. Phương trình

C.

.

B. 2.

C. 4.

.

B.

Câu 7. Hàm số

.

D. 8.

Câu 6. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

A.

.

có mấy nghiệm thuộc khoảng

A. 6.

A.

D.

.

.

C.

.

D.

.

đồng biến trên khoảng nào?

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 8. Cho đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm
số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D
dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A.
C.

.

B.
.

D.

.
.
Trang 1/5

Câu 9. Nguyên hàm của hàm số
A.

.

là:

B.

Câu 10. Cho hàm số

.

C.

.

D.

.

có bảng biến thiên như sau:
x

2
+

+
1

1
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 11. Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao 20m, chu vi đáy bằng 5m.
A. 50 m2.

B. 50 m2.

C. 100 m2.

D. 100 m2.

Câu 12. Cho a, b là các số thực dương và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.

.

B.

Câu 13. Cho số phức
A.

.

C.

.

. Điểm biểu diễn của số phức

.

B.

.

D.

.

là:

C.

.

Câu 14: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau.

D.

.

,

. Khi đó

bằng:
A. 0,58.

B. 0,7.

C. 0,1.

D. 0,12.

Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh SA vuông góc với mặt
phẳng
A.. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vecto
tọa độ của vecto
.

B.

.

D.

Câu 17. Hỏi phương trình
A. 2.. Tìm

.

A.
C.

.

.
.

có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
B. 1.

C. 3.

D. 4.

Trang 2/5

Câu 18. Biết

, với a, b là các số nguyên và

Giá trị của

là phân số tối giản.

là:

A. S = 2.

B. S = 3.

C. S = 5.

Câu 19. Cho hàm số

D. S = 7.

có đồ thị

như hình bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình
có 8 nghiệm phân biệt là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với

,

,

. Diện tích S của tam giác ABC bằng bao nhiêu?
A.

.

B.

.

C.

Câu 21. Giá trị lớn nhất của hàm số
A.

.

.

trên đoạn

B.

.

D.

.

bằng:

C.

.

D.

.

Câu 22. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?
A.

.

C.

B.

.

.

D.

.

Câu 23. Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại C,
Cạnh BC = a, đường chéo AB’ của mặt bên

tạo với mặt phẳng

.
một góc bằng

300. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 24. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức
A.

.

B.

.

C.

.
. Trên mặt

?
.

D.

.

Câu 25. Có 10 quyển sách toán giống nhau, 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa
giống nhau. Có bao nhiêu cách trao giải thưởng cho 15 học sinh có kết quả thi cao nhất của khối A
trong kì thi thử lần hai của trường, biết mỗi phần thưởng là hai quyển sách khác loại?

Trang 3/5

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng. Giá trị m để mặt phẳng (P) song song mặt phẳng (Q) bằng bao nhiêu?
A.

Ø.

B.

.

C.

Câu 27. Nguyên hàm của hàm số

.

D.

.

là:

A.

.

B.

C.

.

D.

Câu 28. Cho hàm số

.
.

có đồ thị như

hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 29. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình

có nghiệm

là:
A. 8.

B. 6.

C. 9.

D. 7.

Câu 30. Cho tứ diện đều ABCD có tất cả các cạnh bằng 3a. Hình nón (N) có đỉnh A có đáy là
đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Diện tích xung quanh của hình nón (N) là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 31. Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi, biết rằng sau 5 phút người ta đếm
được có 64000 con. Hỏi sau bao nhiêu phút thì có được 2048000 con?
A. 10.

B. 11.

C. 26.

D. 50.

Câu 32. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a, gọi α là góc giữ đường thẳng A’B
và mặt phẳng
A.

.

. Tính sin α.
B.

.

C.

.

Câu 33. Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số
đoạn

.

trên

. Các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn ABCD là

hình chữ nhật và
A.
C.

D.

.
.

. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu?
B. 1.
D.

.

Trang 4/5

Câu 34. Cho số phức z thay đổi luôn có

. Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức

là:
A. Đường tròn

.

B. Đường tròn

.

C. Đường tròn

.

D. Đường tròn

.

Câu 35. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số

trên đoạn

đạt giá trị nhỏ

nhất. Giá trị của m là:
A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 36. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB = 5a, BC = 4a. Cạnh SA
vuông góc với đáy và góc giữa mặt phẳng (SBC) với mặt phẳng đáy (ABC) bằng 60 0. Bán kính mặt
cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là:
A.

.

B.

.

Câu 37. Cho hàm số
Tiếp tuyến của
điểm

tại

khác

A.

có đồ thị là
cắt

tại điểm

,…, tiếp tuyến của

là tọa độ điểm
.

C.

.
.

khác

tại

D.

là điểm trên

có hoành độ

, tiếp tuyến của

cắt

tại

. Tìm n để:

.

tại

.

cắt

tại

khác

, gọi

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác
trong góc A là:

. Biết rằng điểm

thuộc đường thẳng AB và điểm

thuộc đường thẳng AC. Vecto nào sau đây là vecto chỉ phương của đường thẳng AC.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, cạnh bên

, mặt

bên SAB là tam giác cân đỉnh S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách
giữa hai đường thẳng AD và SC bằng:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 40. Bạn Nam là sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, muốn vay tiền ngân hàng với
lãi suất ưu đãi để trang trải học phí học tập hàng năm. Đầu mỗi năm học, bạn ấy vay ngân hàng số
tiền là 10 triệu đồng với lãi suất là 4%/năm. Tính số tiền mà bạn Nam nợ ngân hàng sau 4 năm, biết
rằng trong 4 năm đó, ngân hàng không thay đổi lãi suất (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng).
A. 46 794 000 (đồng).

B. 44 163 000 (đồng).

C. 42 465 000 (đồng).

D. 41 600 000 (đồng).

Trang 5/5

Câu 41. Cho hàm số

xác định trên

Giá trị của biểu thức
A.

thỏa mãn

,

.

bằng:

.

B.

.

C.

.

Câu 42. Với n là số nguyên dương thỏa mãn
, gọiD.

.

. Trong khai triển biểu thức

là số hạng mà tổng số mũ của x và y của số hạng đó bằng 34. Hệ số của

A. 54912.

B. 1287.

C. 2574.

là:

D. 41184.

Câu 43. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh là 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của
BC và CD. Tính diện tích thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng
A.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
điểm

. Xét các điểm B, C, D thuộc

.
.

có tâm

và đi qua

sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với

nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng:
A. 72.

B. 216.

C. 108.

D. 36.

Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn
thẳng

. Đường tròn

và đường

nội tiếp hình vuông ABCD. Tìm tọa độ điểm C, biết rằng

điểm A nằm trên đường thẳng d và hoành độ điểm A nhỏ hơn 3.
A.

.

B.

Câu 46. Cho hàm số

.

C.

có đạo hàm trên

, (Hàm số

liên tục trên

.

D.

.

. Đường cong hình vẽ bên là đồ thị hàm số

). Xét hàm số

. Mệnh đề nào dưới

đây là đúng?
A. Hàm số

đồng biến trên khoảng

B. Đồ thị hàm số
C. Hàm số

.

có 5 điểm cực trị.
đạt cực đại tại

D. Đồ thị hàm số

.

chỉ có 1 điểm cực tiểu.

Câu 47. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình
có nghiệm đúng với mọi giá trị
A.

.

B.

.
.

C.

.

D.

.

Trang 6/5

Câu 48. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = 2a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và

.Gọi M là trung điểm của AC. Khoảng cách giữ hai đường thẳng AB

và SM bằng:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 49. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và cắt một mặt cầu tâm O bán kính R tạo
thành hai đường tròn có cùng bán kính. Xét hình nón có đỉnh trùng với tâm của một trong hai
đường tròn có đáy trùng với đường tròn còn lại. Khoảng cách giữa (P) và (Q) để diện tích xung
quang của hình nón đó lớn nhất là:
A.

.

B.

Câu 50. Giả sử hàm số

.

C.

.

D. R.

liên tục nhận giá trị dương trên

, với mọi
A.

.

và thỏa mãn

,

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

B.

.

C.

.

D.

.

ĐÁP ÁN
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

A

D

A

A

D

B

A

D

Câu

11

12

13

14

Í5

16 1

17

18

19

20

Đáp án

D

D

C

D

B

B

C

D

B

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

D

B

D

B

A

C

B

A

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

D

C

A

B

C

C

B

B

B

Câu

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Đáp án

A

D

A

D

D

C

C

A

A

A

Trang 7/5