Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5)

3a04fbd8e77f9b683708b3b661b7bf05
Gửi bởi: Thái Dương 22 tháng 3 2019 lúc 17:28 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 21:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 276 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT TR PHÚ YÊN CƯỜ ẠĐ CHÍNH TH CỀ THI KH SÁT THÁNG 05 NĂM 2016-2017Ề ỌĐ THI MÔN: LÝẬ KH 12(Th gian làm bài: 50 phút không th gian giao )ờ ềĐ thi có 04 trangềMÃ 132ỀH và tên thí sinh: ............................................................. báo danh: ......................ọ ốCác ng ng trong thiằ gia tr ng tr ng 10m/số ườ 2; ánh sáng trong chânố ộkhông 3.10 8m/s; kh ng nguyên 1u 931,5MeV/cơ ượ 2; ng Plăng 6,625.10ằ -34Js.Câu 1: Ng ta có th quay phim trong đêm nh lo nào đây?ườ ướA. nhìn th y.ứ B. gamma.ứ C. ngo i.ứ D. ng ngo i.ứ ạCâu 2: Máy quang ph lăng kính có nguyên ho ng vào hi ngổ ượA. tán ánh sáng.ắ B. nhi ánh sáng.ễ C. giao thoa ánh sáng. D. ph ánh sáng.ả ạCâu 3: vào hai đi có đi dung hi đi th xoay chi có f. Dung khángặ ốc đi xác nh iủ ượ ởA. C1Z .2 fC=p B. CZ fC.= C. CfZ .2 C=p D. C2Z .fCp=Câu 4: Cho các lu sau phóng :ế ạ(1) phóng là lo ph ng nhân năng ng,ạ ượ(2) ph ng pháp ch quang trong là ng ng hi ng phóng ,ươ ượ ạ(3) tia phóng dùng ch nh còi ng,ượ ươ(4) tia phóng có ch là dòng nhân ạ42He ,(5) phóng ch không ph thu vào đi ki môi tr ng xung quanh.ộ ườCác lu đúng làế ậA. (1), (4) và (5). B. (1), (2) và (4). C. (3) và (5). D. (2) và (3).Câu 5: Ánh sáng nhìn th có th gây ra hi ng quang đi ngoài kim lo nào đây?ấ ượ ướA. ng (Cu).ồ B. (Ag).ạ C. Natri (Na). D. (Zn).ẽCâu 6: ánh sáng lan truy trong chân không sóng ướ ng năng ng aượ ượ ủánh sáng này xác nh iượ ởA. c.hle B. .hcle C. h.cle D. hc.e =lCâu 7: Cho ph ng nhân ạ27 3013 15Al n.a Bi kh ng các nhân làế ượ ạm( )=4,00150u; m(Al)=26,97435u; m(P)=29,97005u; m(n)=1,00867u. Năng ng mà ph ng nàyượ ứt ra ho thu vào là bao nhiêu?ỏ ặA. ra 2,67MeV.ỏ B. Thu vào 2,67MeV. C. ra 2,67.10ỏ -13J. D. Thu vào 2,67.10 -13J.Câu 8: ch dao ng cu có và đi có đi dung C. góc riêngạ ốc ch xác nh iủ ởA. 1.LCw B. 1.LCw C. LC.w D. LC.w =Câu 9: vôn đo hi đi th xoay chi vào hai đi tr có dòng đi xoayắ ệchi ch qua. ch vôn cho bi tề ếA. hi đi th hi ng hai đi tr .ệ ởB. hi đi th hai đi tr .ệ ởC. ng dòng đi hi ng ch qua đi tr .ườ ởD. ng dòng đi ch qua đi tr .ườ ởCâu 10: Năng ng Tr và các ngôi sao có nh các ph ng bên trong lõi aượ ượ ủchúng. Đó là các ph ngả ứA. phóng .ạ B. hóa c.ọ C. phân ch.ạ D. nhi ch.ệ Trang Mã thi 132ềCâu 11: sóng truy theo tr Ox ph ng trình làộ ươu cos(40 x)(mm)20p= trong đó tính ng (cm) và tính ng (s). sóng sóng nàyằ ướ ủb ngằA. 4cm. B. 40cm. C. 80cm. D. 10cm.Câu 12: Hi ng ánh sáng không tuân theo nh lu truy th ng khi đi qua mép ho cệ ượ ặqua các khe là hi ngẹ ượ ượA. giao thoa ánh sáng. B. C. nhi ánh sáng.ễ D. ánh sáng.ắ ắCâu 13: Trong thi qu đi n; đèn lade; pin tr i; máy bi áp; ng qu c, có yố ấthi có nguyên ho ng vào hi ng ng đi ?ế ượ ừA. thi .ế B. thi .ế C. thi .ế D. thi .ế ịCâu 14: truy trong có là 10ộ ướ 15Hz. Bi chi su tuy aế ủn là n=1,33. Đây là xướ ạA. ng ngo iồ B. nhìn th y.ấ C. ngo i.ử D. n-ghen.ơCâu 15: Con nh ng 90g treo vào dây nh không giãn dài 60cm và dao ngắ ộđi hòa biên góc 8ề 0. năng con này ngơ ằA. 37,70mJ. B. 2,63mJ. C. 10,53mJ. D. 5,26mJ.Câu 16: dao ng đi hòa ph ng trình ươx 10 cos( )cm2p= góc làầ ậA. 0,5(rad/s). B. 2(rad/s). C. 0,5π(rad/s). D. π(rad/s).Câu 17: Con có chi dài dao ng đi hòa có gia tr ng tr ng g. Chu kì daoắ ườđ ng con xác nh iộ ởA. gT 2l= B. lT2 g=p C. lT 2g= D. gT2 l=p .Câu 18: kim lo có gi quang đi là 0,36ộ m. Công thoát electron ra kh kim lo đó pỏ ấx ngỉ ằA. 195, 52.10 J.- B. 255, 52.10 J.- C. 193, 45.10 J.- D. 253, 45.10 J.-Câu 19: đo ng âm làơ ườ ộA. dB (đ -xi ben).ề B. W.m 2. C. (ben). D. W/m 2.Câu 20: Cho dao ng đi hòa biên theo tr Ox vàộ ụquanh O. ng nào đó ph thu vào li xố ượ ộc theo th có ng ph ng pa-ra-bôn nh hình vủ ườ ẽbên. là ng nào trong các ng sau?ạ ượ ượA. t.ậ B. ng năng t.ộ C. Th năng t.ế D. Gia t.ố ậCâu 21: dòng đi xoay chi có bi th là ứi cos(100 )(A).= +p ng dòng đi nườ ệhi ng dòng đi này ngệ ằA. 2A. B. 4A. C. 2A. D. 2A.Câu 22: Dao ng tác ng ngo tu hoàn là dao ngộ ướ ộA. do.ự B. duy trì. C. ng c.ưỡ D. n.ắ ầCâu 23: Trên dây đàn hai nh có sóng ng sóng ướ Chi dài dâyề ủph th mãn đi ki nả ệA. 1l (k )2 4l= k=0,1,2,….ớ B. k2l= k=1,2,3,….ớC. k4l= k=1,2,3,….ớ D. 1l (k )2 2l= k=0,1,2,….ớCâu 24: ch dao ng LC lý ng đang ho ng. ng tr ng trong cu mộ ưở ườ ảvà ng đi tr ng đi tr ng trong đi bi thiên đi hòa cùng vàườ ườ ườ Trang Mã thi 132ề O– AxYA. cùng pha nhau. B. ch pha nhau π/2.ệ C. ng pha nhau.ượ D. ch pha nhau π/4.ệCâu 25: Trong th hình bên, ng hình sin (1) bi di hi đi nồ ườ ệth hai kín ch hai ph trong các ph đi nế ệtr thu n, cu dây thu m, đi n. Còn ng hình sin (2) bi di nở ườ ễc ng dòng đi qua kín đó. ườ ch ứA. đi tr thu và cu dây thu m.ệ B. đi và cu dây thu Zụ ớC >ZL .C. đi và cu dây thu Zụ ớC