Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT thị xã Quảng Trị (Lần 1)

a8d8ac07060c14251a47cc3bcdecc1bb
Gửi bởi: Thái Dương 27 tháng 2 2019 lúc 21:26:28 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 14:52:50 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 350 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO QU NGỞ ẢTRỊ TR NG THPT TX QU NG TRƯỜ ỊĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi có trang)ề KỲ THI TH TRUNG PH THÔNG QU GIA NĂMỬ Ầ2017Bài thi: Khoa nhiên; môn: líọ ậTh gian làm bài: 50 phút không th gian phát đờ ềH tên thí sinh: …………………………….ọS báo danh: ………………………………ốCâu 1: Cho tia cam, tia ng ngo i, tia cùng truy trong môi tr ng. nào sauồ ườ ếđây có gi n? ầA. Tia ng ngo i, tia X, tia cam. B. Tia ng ngo i, tia cam, tia X. ạC. Tia X, tia ng ngo i, tia cam. D. Tia X, tia cam, tia ng ngo i.ồ ạCâu 2: Chi xiên không khí vào chùm sáng song song (coi nh tiaế ướ ộsáng) hai thành ph là chàm và vàng góc là i.ồ ớG rọC rV là góc khúc ng tia màu chàm và tia màuầ ượ ớvàng. th đúng là ứA. rV rC B. rC rV C. rC rV i. D. rV rC i. Câu 3: ch đi dao ng đi hòa có th li theo th iộ ờgian nh hình Chu kì dao ng là ộA. 0,8 s. B. 0,1 s. C. 0,2 s. D. 0,4 s. Câu 4: đo ng dòng đi xoay chi có giá tr hi ng 50 mA thì núm xoayể ườ ặc ng đa năng trí ịA. DCA 20m. B. ACA 200m. C. DCA 200m. D. ACA 20m. Câu 5: ki tra hành lí khách đi máy bay, ng ta dùng ườA. tia B. tia ngo i. C. tia X. D. tia ng ngo i. ạCâu 6: Trong sóng ng, kho ng cách gi hai nút liên ti ng ằA. sóng. ướ B. sóng. ướC. ph sóng. ướ D. hai sóng. ướCâu 7: đi trên ch ng có ngu dao ng ra sóng nh trên tạ ặch ng. Xet liên ti trên ph ng truy sóng, phía so ngu n, nấ ươ ợth nh cách th năm 10 cm. sóng là ướA. 2,5 cm. B. cm. C. cm. D. cm. Câu 8: Máy bi áp ho ng vào ựA. hi ng ng đi và ng tr ng quay. ượ ườB. hi ng ng ng đi n. ượ ươ ệC. hi ng ng đi ượ ừD. hi ng ng ng đi vàệ ượ ươ ng tr ng quay. ườCâu 9: ch dao ng đi do cu thu có và đi cóộ ệđi dung C. dao ng riêng ch là ạA. LC.p B. 1.2 LCp C. LC.2p D. 2.LCp Câu 10: th hi ng th hai dao ng đi hòa cùng ph ng, cùng Biên độ ươ ộdao ng ng nh khi hai dao ng thành ph ầA. ch pha .2p B. ng pha. ượ C. ch pha .4p D. cùng pha. Câu 11: Phát bi nào sau đây phóng là đúng? ạA. Ph ng nhân năng ng. ượB. Ph ng nhân thu năng ng. ượTrang /4 Mã thi 003ềMã thi 003ềt(s)xO 0,8C. Di ra nh áp su và nhi th p. ấD. Di ra nh áp su và nhi cao. ộCâu 12: Phát bi nào sau đây thuy ng là ượ sai A. Trong chùm ánh sáng, các phôtôn có năng ng ng nhau. ượ ằB. Trong chân không, phôtôn bay 3.10ớ m/s theo các tia sáng. ọC. Ánh sáng thành các là phôtôn. ượ ọD. Phôtôn ch trong tr ng thái chuy ng. Không có phôtôn ng yên. ứCâu 13: con lò xo dao ng đi hòa. năng dao ng ộA. biên dao ng. ộB. bình ph ng biên dao ng. ươ ộC. ngh ch bình ph ng biên dao ng. ươ ộD. ngh ch biên dao ng. ộCâu 14: đi áp Uặ cos( t) vào hai đi có đi dung C. ng dòng đi nầ ườ ệhi ng trong ch là ạA. C. B. 2I .C=w C. C. D. UI .C=w Câu 15: đi áp Uặ cos( t) vào hai đo ch ti đi tr R,ầ ơcu thu có và đi có đi dung C. ng ng đi ra khi ươ ảA. LC. B. LC. C. LC 1. D. 2LC 1. Câu 16: đi áp 200ặ cos(100 t) vào đo ch thì ng dòng đi hi ngạ ườ ụlà và công su ch là 0,96. Công su tiêu th ch là ạA. 192 W. B. 192 W. C. 384 W. D. 384 W. Câu 17: Dao ng duy trì ng cách gi cho biên không mà không làm thay chuộ ượ ôkì dao ng riêng là dao ng ộA. n. B. duy trì. C. đi hòa. D. ng c. ưỡ ứCâu 18: laze có công su phát ra chùm ánh sáng có sóng 0,68 µm. Choộ ướh ng Plăng 6,625.10ằ -34 Js và ánh sáng trong chân không =3.10ố m/s. phôtôn màốlaze này phát ra trong là A. 3,4.10 18 t. B. 1,7.10 19 t. C. 1,7.10 18 t. D. 3,4.10 19 t. ạCâu 19: So âm có fớ ố1 5000 Hz thì âm có fầ ố2 1000 Hz có giác âm ảA. to n. B. th n. C. nh n. D. cao n. ơCâu 20: Quang ph ch phát phát ra khi nung nóng sáng ượA. kh khí áp su th p. B. kh khí áp su cao. ấC. kh ch ng. D. kh ch n. ắCâu 21: anh sáng trong chân không là 3.10ố m/s. sóng vô tuy có 15 Mhzộ ốtrong chân không thì sóng làướA. 4,5 m. B. 45 m. C. m. D. 20 m. Câu 22: Trong ph ng nhân không có nh lu toàn ảA. năng ng toàn ph n. ượ B. kh ng. ượC. đi tích. D. kh i. ốCâu 23: Ch quang là ch bán tr thành ơA. ch đi kem khi nóng. ượ B. ch đi khi nóng. ượ ốC. ch đi khi chi sáng. ượ D. ch đi kem khi chi sáng. ượ ếCâu 24: nuclôn có trong nhân 31 Hlà A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 25: lò xo nh có kộ 40 N/m th ng ng, trên treo vào đi nhẳ iầ ướtreo m. Ban ng yên trí cân ng, tác ng vào ng xu ng cóậ ướ ốđ ớ40 10 trong th gian 10 -3 (không đáng so chu kì dao ng riêng con lòể ắxo) Trong quá trình dao ng, keo nh và nen nh do lò xo tác ngộ ụvào là 9. qua ma sátỏ 10 m/sấ 2, 10 Quãng ng đi trong là ườ ượ ậTrang /4 Mã thi 003ềA. 100 cm. B. 80 cm. C. 64 cm. D. 51,2 cm. Câu 26: Theo nguyên Bo, trong nguyên hidro, chuy ng êlectron quanh nhân làẫ ạchuy ng tròn và bán kính qu ng là rể ừ0 Khi nguyên chuy tr ng tháiử ạd ng có bán kính rừm qu ng có bán kính rế ừn thì ng tác tĩnh đi gi êlectron vàự ươ ữh nhân gi 16 n. Bi 8rạ ế0 rm +rn 35r0 Giá tr rịm rn là A. 15r0 B. 12r0 C. 15r0 D. 12r0 Câu 27: ch đi dao ng đi hòa có là 24ộ cm/s và gia làố ạ96 cm/s 2. Biên dao ng là ộA. cm. B. cm. C. cm. D. cm. Câu 28: Hai con lò xo dao ng đi hòa có ngộnăng bi thiên theo th gian nh thế con (1) làắđ ng li net và con (2) là ng net t. Vào th iườ ườ ờđi th năng hai con ng nhau thì ng năngể ộcon (1) và ng năng con (2) là ắA. 81.25 B. 3.2C. 9.4 D. 9.5Câu 29: Trong thí nghi giao thoa sóng c, hai ngu A, cách nhau cm daoệ ướ ợđ ng cùng pha. c, có 21 ng dao ng biên và trên ng tròn tâmộ ướ ườ ườA bán kính 2,5 cm có 13 ph sóng dao ng biên i. ng th ng (ầ ườ trên tặn song song AB và cách ng th ng AB đo cm. ng trung tr AB trênướ ườ ườ ủm ng th ng (ặ ướ ườ M. Đi trên dao ng biên ti nộ ầM nh cách đo d. Giá tr nh giá tr nào sau đây? ịA. 0,20 cm. B. 0,36 cm. C. 0,48 cm. D. 0,32 cm. Câu 30: đi áp ệ02u cos( t)Tp= vào hai đo ch AB hai đo ch AN vàầ ạNB ti p. Đo AN bi tr ti đi có đi dung và đo nắ ạNB là cu thu có L. Khi thay giá tr bi tr thì đi áp hi ng haiộ ụđ AN không thay i. cu và đi trên thành ch dao ng đi doầ ựthì chu kì dao ng riêng ch ng ằA. T2 B. T.2 C. 2. D. 2T. Câu 31: nhà máy nhi máy có cùng công su có th ho ng ng th i. Đi nộ ệs su truy tiêu th ng ng dây đi pha đi áp phátả ượ ườ ơkhông thay i. Ban hi su truy là 80%. Gi máy ho ng thì hi su tô ấtruy là 90%. hi su truy là 92,5% thì ti gi bao nhiêu máy? ôA. 5. B. 3. C. 1. D. 7. Câu 32: Trong chân không, ánh sáng có màu và sóng 513 nm. Khi ánh sángộ ướnày truy vào môi tr ng trong su có chi su ánh sáng này là 1,35 thì ánh sángề ườ ớnày: A. có màu và sóng 513 nm. ướ B. có màu tím và sóng 380 nm. ướC. có màu tím và sóng 513 nm. ướ D. có màu và sóng 380 nm. ướCâu 33: đi áp xoay chi có 50 Hz vào hai đo ch ch cu thu nặ ầcó ho đi có đi dung C. th đi (s), đi áp th hai chộ ạcó giá tr 40 và đang tăng. th đi ể1t200+ (s) thì ng dòng đi th trongườ ờm ch giá tr 0,5A. Ph đó là ửA. 125C F.= mp B. 4L H.5=p C. 80C F.= mp D. 5L H.4=p Trang /4 Mã thi 003ềtWd(J)O(1)(2)Câu 34: Cho kh ng prôtôn, tron là mố ượ ượp 1,0073 và mn 1,0087 u. nhân aạ ủnguyên ử74Be có kh ng là 7,0147 u. Bi 931,5 MeV/cố ượ 2. Năng ng liên riêngượ ếc nhân ạ74Be là A. 3,78 MeV/nuclôn. B. 3,91 MeV/nuclôn. C. 5,40 MeV/nuclôn. D. 5,59 MeV/nuclôn. Câu 35: đi áp xoay chi có giá tr hi ng 24 V, 50ầ Hz vào A, chủ ạđi ch AM, MN, NB ti p. Đo AM ch đi tr thu n, MN ch cu nồ ộdây có ả6L H5=p và NB ch đi n. Các đi áp hi ng Uứ ụAM 150 V, UAN 240V, ch pha gi các đi áp uộ ệMN uớAM và uAN uớAB có ng nhau. cu nộ ộdây thì công su tiêu th ch là ạA. 118 W. B. 108 W. C. 98 W. D. 96 W. Câu 36: Trên dây đàn dài 120 cm hai và nh đang có sóng ng, nộ ầs sóng là 50 Hz. Không hai và B, trên dây có nút sóng truy sóng trên dâyố ềlà A. 30 m/s. B. 120 m/s. C. 60 m/s. D. 80 m/s. Câu 37: Trong thí nghi âng giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi hai khe sáng là 0,5 mmệ ữvà kho ng cách ph ng ch hai khe màn quan sát là m. Khi chi vào hai khe chùmả ếb có sóng ướ 1 600 nm và đánh trí các vân i. Khi thay ng 2 và đánhd trí các vân thì th có các trí đánh gi trùng nhau. Hai đi M, cáchấ ểnhau 24 mm là hai trí đánh trùng nhau và trong kho ng gi MN còn có thêm trí đánhị ịd trùng nhau. Trong kho ng gi hai trí đánh trùng nhau liên ti p, vân sáng trùngấ ếnhau ch tính là vân sáng thì vân sáng quan sát là ượA. 13. B. 11. C. 9. D. 15. Câu 38: Đo ch AB theo th cu thu có L, đi tr và đi nạ ệcó đi dung ệ50C F.= mp là đi gi và R; là đi gi và C. vào ABọ ặđi áp xoay chi có 50 Hz thì đi áp th hai AN, MB có th theo th gianệ ờnh hình .ư ẽC ng dòng đi hi ng trong ch là ườ ạA. 2A.5 B. 2A.10 C. 3A.5 D. 6A.5 Câu 39: ch dao ng đi do cu dây thu có không iộ ôvà đi có đi dung thay c. Đi ch nh Cụ ượ ỉ1 C2 thì dao ng riêngầ ộc ch là 60 KHz và 80 KHz. Đi ch nh Củ ượ ỉ1 C2 thì dao ng riêng aầ ủm ch là ạA. 48 KHz. B. 100 KHz. C. 140 KHz. D. 70 KHz. Câu 40: lò ph ng phân ch có công su 200 MW. Cho ng toàn năng ng mà lòộ ượph ng này sinh ra do phân ch 235U và ng này ch tiêu hao quá trình phânồ ơh ch. Coi năm có 365 ngày; phân ch sinh ra 200 MeV; A-vô-ga-đrô làạ ốNA 6,02.10 23 mol -1. Kh ng ượ 235U mà lò ph ng tiêu th trong năm là ụA. 76,9 g. B. 76,9 kg. C. 153,9 kg. D. 153,9 g. Trang /4 Mã thi 003ềtu(V)OuMBuAN2402240----------------------------H t------------------------------------ếM 003ề1D 2C 3D 4B 5C 6B 7A 8C 9B 10D11A 12A 13B 14C 15D 16C 17B 18B 19B 20A21D 22B 23C 24B 25A 26B 27C 28C 29D 30C31C 32D 33A 34C 35C 36A 37B 38C 39A 40BTrang /4 Mã thi 003ề