Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 1)

eb7ea1284cd548fc119ee758d123e6f2
Gửi bởi: Thái Dương 20 tháng 3 2019 lúc 17:07:52 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 0:49:20 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 416 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT NGÔ GIA TƯỜ KỲ THI KSCĐ 12 I. NĂM 2016 2017Ớ ỌMôn thi: Toán cọTh gian làm bài 90 phút, không th gian giao đờ ề(Đ thi 50 câu tr nghi m)ề ệMã 109ềSBD: ………………… và tên thí sinh: ọ………………………………………………………………..Câu 1: Hàm ố22y x= ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. (1; 2) B. (0; 2) C. (0;1) D. (1; )+¥Câu 2: Cho bi th ư()124a abpp ppæ ö+ -ç ÷è ơ0a b< Khi đo bi th đa cho co th rut làê oA. bp p+ B. a- C. ap p- D. bp p-Câu 3: th hàm ố4 21 134 2y x= tr tung đi mắ êA. đi mê B. đi mê C. đi mê D. đi mêCâu 4: Cho di ềABCD co nh ng ằ2 .a o, ,M là trung đi aầ ượ ủ, .AB AC AD BC BD CD Ta co th tích kh bát di ềMNPQRS là:A. 32 2.9a B. 32.3a C. 32.6a D. 32aCâu 5: Hàm ố32y x= th liên gi giá tr (ệ ạĐCy và giá tr ti (ị êCTy là:A. 2CT CĐy y= B. 32CTĐCy y= C. ĐCT Cy y=- D. 2CT CĐy y=Câu 6: Tim các giá tr th tham th hàm ố221xyx mx-=- co hai ng ti mươ ệc ngâ ưA. 2] [2; )mÎ +¥ B. 52m¹C. 2) (2; )mÎ +¥ D. 5( 2) (2; \\2mì üÎ +¥í ýî þCâu 7: Giá tr nh nh hàm ố3 44 3y x= trên đo ạ[0; 2] làA. B. C. -24 D. -16Câu 8: Cho 2log 14a= Tính 49log 32 theo aA. 52 1a+ B. 52 2- C. 101a- D. 25(a 1)-Câu 9: th hàm ố14xyx+=+ co các ng ti ng và ngang làươ ưA. 1; 4y x=- =- B. 1; 4y x= C. 1; 4y x=- D. 1; 4y x= =-Câu 10: Hàm nào sau đây ng bi trên Rố ếA. 12xyx-=- B. 2124y x= C. 22 3y x= D. 23 1y x= +Câu 11: Tim các giá tr th tham ốm hàm ốcosy x= ng bi trên R.ồ ếA. 1m³ B. 1m£ C. 1;1] \\ {0}mÎ D. 1m- £Trang Mã đề thi 109Câu 12: Cho hàm ốy xa= ơ0,x Ra> Phát bi nào sau đây đúng hàm đa cho?ề ốA. Hàm ng bi trên kho ng ả(0; )+¥ B. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(0; )+¥C. giá tr hàm là ố(0; )+¥ D. th hàm co ng ti khi ươ â0a Trong các nh sau, nh nào sai ?A. log log loga axx yy= B. log logya ax x=C. log log loga ax y+ D. log )axya xy=Câu 15: Cho hinh chop giác ề.S ABCD co nh đáy ng ằ2 ,a nh bên ng ằ2 .a oM làtrung đi ủ.SC ph ng ẳ()a qua AM song song BD ắ,SB SD ượ ạP và .Q Thêtích kh đa di ệ.S APMQ là:A. 343.27a B. 32 3.9a C. 32 3.3a D. 343.9aCâu 16: Ph ng trinh ti tuy th hàm ươ ố3 23 7y x= đi co hoành ng -1ạ ?A. 6y x= B. 12y x= C. 6y x= D. 12y x= -Câu 17: Kh đa di nào sau co nh nhi nh tố ấA. Kh nh th di (20 u).ố B. Kh di u.ố ềC. Kh bát di u)ố D. Kh th nh di 12 u).ố ềCâu 18: Cho hàm số4 22 2y x= Hàm ng bi trên kho ng nào?ố ảA. (1; )+¥ B. ;1)- C. (0; )+¥ D. 0)- ¥Câu 19: Cho th hàm ố( )y x= nh hinhưbên.H ph ng trinh ươ( )f m= co hai nghi mệphân bi khi ệm nh giá tr ng ng nhiêu?â ằA. 2m> B. 2m³ C. 0m= D. 2m=-Câu 20: Cho hinh chop .S ABC co đáy ABC là tam giác vuông ạ·0, 60 .A BC ABC= oMlà trung đi ê.BC Bi ế39.3aSA SB SM= kho ng cách ừS ph ng ẳ()ABC làA. .a B. .a C. .a D. .aCâu 21: Cho hàm ố( )y x=xác nh, liên trên ụ( 4; 4)- vàco ng bi thiên trên ế( 4; 4)-nh bên.ưPhát bi nào sau đây đung?êTrang Mã đề thi 109A. 4;4 )max 0y-= và 4;4 )min 4y-=- B. 4;4 )min 4y-=- và 4;4 )max 10y-=C. 4;4 )max 10y-= và 4;4 )min 10y-=- D. Hàm không co GTLN, GTNN trên ố( 4; 4)-Câu 22: Cho *, 0; ,a N> nh nào sau đây đúng ?A. nnmma a= B. .mnmnab b= C. nm na a-= D. 1.nm na a=Câu 23: Cho hàm ố11xyx+=- và ng th ng ươ ẳ2y m=- Đi ki và th haiề êhàm đa cho nhau đi ê,A phân bi t, ng th đi trung đi đo th ng ẳAB cohoành ng ằ52 là:A. -9 B. C. D. 10Câu 24: Cho hàm ố212xyx-=+ ng ti ng và ti ngang th hàm đao ốcho là bao nhiêu?A. B. C. D. 3Câu 25: Đi ạĐCx hàm ố3 23 6y x= là:A. 3CĐx=- B. 2CĐx=- C. 2CĐx= D. 0CĐx=Câu 26: Tung giao đi th hai hàm ố3 4y x=- và 32 4y x= là:A. B. C. D. Không co giao đi mêCâu 27: Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào là đung.ẳ ịA. Hinh chop đa giác là hinh chop co đáy là đa giác và các nh bên ng nhau.ề ằB. Hinh chop đa giác là hinh chop co đáy là đa giác u.ề ềC. Hinh chop là di u.ề ềD. Hinh chop đa giác là hinh chop co trân ng cao nh xu ng đáy trùng tâm ươ ơđ ng tròn ngo ti đa giác đáy.ươ ếCâu 28: Cho 0; ,a Ra b> nh nào sau đây sai ?A. .a ba a= B. )a aba b+= C. ()1, 0a aaabbb= D. aaaaa bb-=Câu 29: Cho hàm ố3 23 3y mx=- )mC th ị( )mC nh đi ê(1; 0)I là tâm ng khi ưmth manoA. Không giá tr ịm B. 0m=C. 1m=- D. 1m=Câu 30: xà lan ng dòng sông qua kho ng cách 30km. dòng làộ ượ ượ ươ6km/h. xà lan khi ng yên là ươ ưv (km/h) thi ng tiêu hao xà lan trongượ ủt gi cho công th c: ượ ư3( .E t= trong đo là ng tính ng lít. Tim nộ ượ ât xà lan khi ng yên ng tiêu hao là nh nh t.ố ươ ượ ấA. 18v= B. 12v= C. 24v= D. 9v=Câu 31: Cho hàm ố2 11xyx+=- Vi ph ng trinh ti tuy th hàm đa cho song song iế ươ ơđ ng th ng ươ ẳ3 15y x=- +A. 11y x=- B. 1y x=- -C. 1, 11y x=- =- D. 1y x=- +Câu 32: Cho hinh chop .S ABCD co đáy ABCD là hinh ch nh â, ,AB AD SA= vuông gocv đáy ơ2 .SA a= Kho ng cách ừA ph ng ẳ()SCD là:Trang Mã đề thi 109A. 2.a B. 5.2a C. 5.a D. 2.aCâu 33: Cho hinh chop tam giác.S ABC co đáy ABC là tam giác nh ạ2 3, .a SA SB SC a= =G oj là goc gi bên và đáy ta co giá tr ủcosj là:A. 6.6 B. 30.6 C. 1.3 D. 5.5Câu 34: Cho 0; ,a Ra b> nh nào sau đây đúng ?A. ơ0a> ba a> B. 0a aa ba b> >C. ba ba ba b>ì> Þí>î D. aa ba b> >Câu 35: Phát bi nào sai hàm ố21xyx=+A. th hàm co ti ngang là â2y=B. Hàm đi trên các kho ng xác nh noố ủC. th hàm co tâm ngồ ưD. Hàm co TXĐ ố\\ {1}RCâu 36: Cho tôn hinh ch nh tộ âABCD co 60AD cm= Ta tônâ ấtheo nh MN và QP vào phía trong saoạcho BA trùng CD lăng trơ ượ ụđ ng khuy hai đáy. Kh lăng tr coư ụth tích nh khi ấx ng bao nhiêu?ằA. 20x cm= B. 22, 5x cm= C. 25x cm= D. 29x cm=Câu 37: Cho hàm ố3 212 1) 33y m= Hàm đa cho ng bi trên giá tr ịm làA. 3m³ B. 3m< C. 3m£ D. 3m>Câu 38: th hàm nào sau đây không co tâm ng ?ồ ưA. 22 3y x= B. 24 3y x= C. 31xyx-=- D. x=Câu 39: Cho hinh chop giác ề. .S ABCD ph ng qua đi êS cách các đi ê, ,A là:A. B. C. D. 5Câu 40: Cho hàm ố( )y x= co hàm là ạ2 3'( 1) 2)f x= hàm ố( )y x= co yấđi tr ?ê ịA. B. C. D. 4Câu 41: Cho hinh ph ng ươ.ABCD D¢ co nh ng ằ3. Th tích kh di ệAD BC¢ là:A. 9.2 B. 9. C. 3. D. 6.Câu 42: ế2log 3a= và 2log 5b= thi:A. 621 1log 3603 6a b= B. 621 1log 3602 6a b= +Trang Mã đề thi 109C. 621 1log 3602 3a b= D. 621 1log 3606 3a b= +Câu 43: giá tr nào tham ốm thi hàm ố22( 3) sin sin 1y m= iạ ạt ạ3x p=A. Không giá tr ịm B. 1m=C. 3m=- D. 3, 1m m=- =Câu 44: Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào là đung.ẳ ịA. Kh đa di lo ạ{};p là kh đa di co ềp nh, ỉq t.ặB. Kh đa di lo ạ{};p là kh đa di co ềp t, ặq nh.ỉC. Kh đa di lo ạ{};p là kh đa di th man no là đa giác uố ềp nhạvà nh no là nh chung đung ủq t.ặD. Kh đa di lo ạ{};p là kh đa di th man nh no là nh chung ủđung và no là đa giác ềq nh.ạCâu 45: A, B, là ba đi tr th hàm ố4 22 1y x= di tích tam giáco ệABC là bao nhiêu ?A. 32 B. C. D. 4Câu 46: Cho hinh chop .S ABC co đáy ABC là tam giác nh ạ,a SA vuông goc đáy ơ2 .SA a=G o,M là là trung đi ượ ủ, .SB SC Th tích kh đa di ệABCMN là:A. 33.8aB. 33.12aC. 33.3a D. 33 3.4aCâu 47: Giá tr nh nh hàm ố1 sin cosy x= làA. min 0y= B. Không GTNNồ ạC. min 1y= D. min 2y= -Câu 48: Cho kh ABCD. A’B’C’D’. M, N, là trung đi AB, AD, AA’. Tính tố ượ ỉs th tích kh chop A.MNP và kh đa cho.ố ộA. 124 B. 148 C. 18 D. 112Câu 49: Th tích kh di co nh ng là:ê ằA. 2.3 B. 2.12 C. 1.8 D. 2Câu 50: Hàm nào sau đây không co đi ti u?ê êA. siny x= B. 23y x= C. 4y x=- D. 1y x= ----------------------------------------------------------- ----------ẾTrang Mã đề thi 109ĐÁP ÁN1 11 21 31 41 A2 12 22 32 42 B3 13 23 33 43 C4 14 24 34 44 C5 15 25 35 45 B6 16 26 36 46 A7 17 27 37 47 C8 18 28 38 48 B9 19 29 39 49 A10 20 30 40 50 CTrang Mã đề thi 109