Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Bình Định

f70e70b59d21cf21200d3988208af197
Gửi bởi: đề thi thử 2 tháng 12 2016 lúc 16:30 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 22:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 292 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GIO D?C V ?O T?O BNH ??NH
TR??NG THPT NGUY?N TR??NG T?
?? THI TH? THPT QU?C GIA N?M 2017
Bi thi: Khoa h?c t? nhin; Mn Sinh h?c
Th?i gian lm bi: 50 pht, khng k? th?i gian
Cu 1: Gen l m?t ?o?n ADN:
A. ch?a cc b? 3 m ha cc axitamin.
B. mang thng tin m ha cho m?t s?n ph?m xc ??nh l chu?i polipptt hay ARN.
C. mang thng tin di truy?n.
D. mang thng tin c?u trc c?a phn t? prtin.
Cu 2: Cc m?ch ??n m?i ???c t?ng h?p trong qu trnh nhn ?i c?a phn t? ADN hnh thnh theo chi?u:
A. cng chi?u v?i chi?u tho xo?n c?a ADN B. 3' ??n 5'
C. 5' ??n 3' D. cng chi?u v?i m?ch khun
Cu 3: M?i b? ba m ha cho 1 axitamin, ?y l ??c ?i?m no c?a m di truy?n
A. Tnh lin t?c B. Tnh thoi ho C. Tnh ??c hi?u D. Tnh ph? bi?n
Cu 4: S? gi?ng nhau c?a hai qu trnh nhn ?i v phin m ? sinh v?t nhn th?c, pht bi?u no sau ?y ?ng:
A. C? hai qu trnh trong m?t chu k t? bo c th? th?c hi?n nhi?u l?n
B. Vi?c l?p ghp cc ??n phn ???c th?c hi?n trn c? s? nguyn t?c b? sung
C. ??u di?n ra c s? ti?p xc c?a cc enzim ADN plimeraza, em zim c?t
D. th?c hi?n trn ton b? phn t? ADN
Cu 5: Lo?i ??t bi?n gen no x?y ra lm t?ng 2 lin k?t hi?r c?a gen
A. thm 1 c?p nucltit A=T B. Thay th? 1 c?p A - T b?ng 1 c?p G - X
C. Thay th? 2c?p A - T b?ng 2 c?p T - A D. M?t 1 c?p nucltit A=T
Cu 6: M?t gen c chi?u di 5100 v c 3.900 lin k?t hi?r. S? l??ng t?ng lo?i nu c?a gen ni trn b?ng:
A. A = T = 900, G = X = 60 B. A = T = 600, G = X = 900
C. A = T = 720, G = X = 480 D. A = T = 480, G = X = 720
HD: 2A + 2G = 2X5100/3,4 (1)
2A + 3G = 3900 (2)
Gi?I (1) v (2), tm ???c A = T = 600, G = X = 900
Cu 7: Hy xc ??nh no khng ?ng khi ni v? c? ch? hnh thnh th? t? ?a b?i l:
A. Giao t? bnh th??ng k?t h?p v?i giao t? b?t th??ng
B. Giao t? bnh th??ng k?t h?p v?i giao t? bnh th??ng
C. Giao t? b?t th??ng k?t h?p v?i giao t? b?t th??ng
D. Trong l?n nguyn phn ??u tin c?a h?p t?, n?u t?t c? cc NST khng phn li
Cu 8: Xt 2 NST khng t??ng ??ng mang cc ?o?n l?n l??t l: ABCDEG.HIK. Sau ??t bi?n ? xu?t hi?n NST c c?u trc: ABCDH. GEIK. ?y l d?ng ??t bi?n:
A. L?p ?o?n. B. Chuy?n ?o?n. C. ??o ?o?n. D. M?t ?o?n.
Cu 9: ? ng??i, ??t bi?n m?t m?t ph?n vai ng?n nhi?m s?c th? s? 5 gy nn h?i ch?ng
A. AIDS B. ti?ng mo ku C. ?ao D. T?cn?
Cu 10: Theo Men?en, v?i n c?p gen d? h?p phn li ??c l?p th t? l? phn li ki?u gen ???c xc ??nh theo cng th?c no?
A. T? l? phn li ki?u gen l (1 : 3 : 1)n B. T? l? phn li ki?u gen l (3 : 1)n
C. T? l? phn li ki?u gen l (1 : 2 : 1)n D. T? l? phn li ki?u gen l (1 : 4 : 1)n
Cu 11: ? ru?i gi?m, gen quy ??nh mu m?t n?m trn NST gi?i tnh X, khng c alen t??ng ?ng trn Y. A quy ??nh m?t ??, a quy ??nh m?t tr?ng, n?u ru?i m?t ?? giao ph?i v?i ru?i m?t ?? cho t? l? ru?i m?t tr?ng l th ki?u gen c?a ru?i m?t ?? b?, m? l
A. XaY, XA Xa B. XaY, XA XA C. XAY, XA XA D. XAY, XA Xa
HD: Ru?i m?t tr?ng chi?m . C 4 t? h?p do 2 giao t? x 2 giao t? .Loai ph??ng n C, B.
V theo gi? thuy?t ru?i m?t ?? giao ph?i v?i ru?i m?t ??, suy ra ch?n ph??ng n D.
Cu 12: ?i?u ki?n nghi?m ?ng ??c tr?ng c?a quy lu?t phn ly ??c l?p?
A. Cc giao t? v cc h?p t? c s?c s?ng nh? nhau. S? bi?u hi?n hon ton c?a tnh tr?ng.
B. S? l??ng c th? ? cc th? h? lai ph?i ?? l?n ?? s? li?u th?ng k ???c chnh xc.
C. m?i c?p gen n?m trn m?t c?p NST t??ng ??ng.
D. S? phn li NST nh? nhau khi t?o giao t? v s? k?t h?p ng?u nhin c?a cc ki?u giao t? khi th? tinh.
Cu 13: Cc ch? in hoa l alen tr?i v ch? th??ng l alen l?n. M?i gen quy ??nh 1 tnh tr?ng. Th?c hi?n php lai: P: ? AaBbCcDd ? AabbCcDd. T? l? phn li ? F1 v? ki?u gen khng gi?ng c? cha l?n m? l
A. 1/4. B. 7/8. C. 1/16. D. 1/32.
HD:
T? l? ki?u gen gi?ng m? = 1/2x1/2x1/2x1/2 = 1/16
T? l? ki?u gen gi?ng b? = 1/2x1/2x1/2x1/2 = 1/16
T? l? ki?u gen gi?ng m? hay b? = 1/16+1/16 = 1/8
T? l? ki?u gen khng gi?ng c? m? v b? = 1- 1/8 = 7/8
Cu 14: Cc ch? in hoa l alen tr?i v ch? th??ng l alen l?n. M?i gen quy ??nh 1 tnh tr?ng. Cho c th? mang ki?u gen AaBbDDEeFf t? th? ph?n th s? t? h?p giao t? (ki?u t? h?p) t?i ?a l
A. 32 B. 64 C. 128 D. 256
HD: S? t? h?p = S? giao t? x s? giao t? = 24 x 24 = 256
Cu 15: Ph??ng php nghin c?u c?a Men?en g?m cc n?i dung theo tr?t t?:
1 - S? d?ng ton xc su?t ?? phn tch k?t qu? lai.
2 - Lai cc dng thu?n v phn tch cc k?t qu? F1, F2, F3.
3 - Ti?n hnh th nghi?m ch?ng minh.
4 - T?o cc dng thu?n b?ng t? th? ph?n.
A. 4 2 3 1. B. 4 2 1 3. C. 4 3 2 1. D. 4 1 2 3.
Cu 16: Khi cho chu?t lng xm nu giao ph?i v?i chu?t lng tr?ng (ki?u gen ??ng h?p l?n) ???c 48 con lng xam nu, 99 con lng tr?ng v 51 con lng ?en. Cho chu?t lng ?en v lng tr?ng ??u thu?n ch?ng giao ph?i v?i nhau ???c F1 ton chu?t lng xm. Cho chu?t F1 ti?p t?c giao ph?i v?i nhau th s? phn li ki?u hnh ? F2 nh? th? no?
A. 9 lng xm nu : 3 lng ?en : 4 lng tr?ng.?
B. 12 lng xm nu : 3 lng ?en : 1 lng tr?ng.
C. 9 lng xm nu : 1 lng ?en : 1 lng tr?ng.
D. 9 lng xm nu : 4 lng ?en : 5 lng tr?ng.
HD: P : xm x tr?ng(??ng h?p l?n)
F1: 48 nu (1) : 99 tr?ng (2) : 51 ?en(1)
F1 c t? h?p = 4 giao t? P x 1 giao t? P(??ng h?p l?n)
->Xm P cho 4 lo?i giao t? ->xm d? h?p 2 c?p gen.
-> tr?ng : aabb, A-bb; ?en: aaB-, xm: A-B-
P(t/c): ?en x tr?ng ->xm
aaBB xAAbb -> F1: AaBb x AaBb -> F2 : 9 A-B : xm; 3 aaB-: ?en; 4 (3A-bb, 1aabb): tr?ng
Cu 17: Cho giao ph?n gi?a cy hoa ?? thu?n ch?ng v?i cy hoa tr?ng ???c F1 hoa ??, cho F1 t? th? ph?n th ki?u hnh ? cy F2 l 3 hoa ?? : 1 hoa tr?ng. Cch lai no sau ?y khng xc ??nh ???c ki?u gen c?a cy hoa ?? F2?
A. Lai phn tch cy hoa ?? F2. B. Lai cy hoa ?? F2 v?i cy F1 .
C. Cho cy hoa ?? F2 t? th? ph?n. D. Lai cy hoa ?? F2 v?i cy hoa ?? P.
Cu 18: ? m?t loi th?c v?t, gen quy ??nh h?t di tr?i hon ton so v?i alen quy ??nh h?t trn; gen quy ??nh h?t chn s?m tr?i hon ton so v?i alen quy ??nh h?t chn mu?n. Cho cc cy c ki?u gen gi?ng nhau v d? h?p t? v? 2 c?p gen t? th? ph?n, ? ??i con thu ???c 4000 cy, trong ? c 160 cy c ki?u hnh h?t trn, chn mu?n. Bi?t r?ng khng c ??t bi?n x?y ra, qu trnh pht sinh giao t? ??c v giao t? ci x?y ra hon v? gen v?i t?n s? b?ng nhau. Theo l thuy?t, s? cy c ki?u hnh h?t di, chn s?m ? ??i con l:
A. 840 B. 3840 C. 2160 D. 2000
HD: trn,chn mu?n = 160/4000 = 0.04 (ab/ab) -> ab = 0.2 , f = 40%
T? l? H?t di, chn s?m = 0.5 + 0.04 = 0.54
S? cy H?t di, chn s?m = 0.54 x 4000 = 2160
Cu 19: ? ng??i, gen quy ??nh m mu ?? l?c n?m trn NST X, khng c alen trn Y. B? b? b?nh, m? bnh th??ng, h? c ng??i con trai b? b?nh m mu ?? l?c. Xc su?t h? sinh ??a con th? hai l con gi b? b?nh m mu l
A. 25% B. 12,5% C. 50% D. 75%
HD: P : XaY x m? bnh th??ng (XA XA , XA Xa)
Con trai b? b?nh XaY nh?n Xa t? m? -> m? XA Xa
P : XaY x XA Xa
F: 1/4 XAY, 1/4XaY, 1/4XaXa, 1/4XA Xa
Xc su?t h? sinh ??a con th? hai l con gi b? b?nh m mu l:. x = 1/8 = 12.5%
Cu 20: M?t qu?n th? c c?u trc di truy?n 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. T?n s? t??ng ??i c?a alen A, a l?n l??t l:
A. 0,3 ; 0,7 B. 0,8 ; 0,2 C. 0,7 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,8
HD: T?n s? alen A = 0.04 + 0.32/2 = 0.2
T?n s? alen A = 0.64 + 0.32/2 = 0.8
Cu 21: C?u trc di truy?n c?a qu?n th? ban ??u : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 th? h? t? ph?i th c?u trc di truy?n c?a qu?n th? s? l:
A. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1. B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1. C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1. D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.
HD: T?n s? Aa = 0.6x(1/2)2 = 0.15
T?n s? AA = 0.2 + 0.6x (1- (1/2)2 )/2 = 0.425
T?n s? aa = 0.2 + 0.6x (1- (1/2)2 )/2 = 0.425
Cu 22: M?t qu?n th? cn b?ng Hac?i-Vanbec c 300 c th?, bi?t t?n s? t??ng ??i c?a alen A = 0,3; a = 0,7. S? l??ng c th? c ki?u gen Aa l:
A. 63 c th?. B. 126 c th?. C. 147 c th?. D. 90 c th?.
HD: T?n s? Aa = 2 x 0.3 x 0.7 = 0.42
S? l??ng c th? c ki?u gen Aa l: 0.42 x 300 = 126 c th?.
Cu 23: Qu?n th? ng?u ph?i no sau ?y ? ??t tr?ng thi cn b?ng di truy?n?
A. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. B. 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa.
C. 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa. D. 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa.
Cu 24: B?nh m mu (do gen l?n gy nn) th??ng th?y ? nam t th?y ? n? v nam gi?i
A. ch? c?n mang 1 gen gy b?nh ? bi?u hi?n, n? c?n mang 2 gen l?n m?i bi?u hi?n.
B. c?n mang 2 gen gy b?nh ? bi?u hi?n, n? c?n mang 2 gen l?n m?i bi?u hi?n.
C. ch? c?n mang 1 gen ? bi?u hi?n, n? c?n mang 1 gen l?n m?i bi?u hi?n.
D. c?n mang gen tr?i ? bi?u hi?n, n? c?n mang 2 gen l?n m?i bi?u hi?n.
Cu 25: Cho s? ?? pha? h? sau:

S? ?? ph? h? trn m t? s? di truy?n c?a m?t b?nh ? ng??i do m?t trong hai alen c?a m?t gen quy ??nh. Bi?t r?ng khng x?y ra ??t bi?n ? t?t c? cc c th? trong ph? h?. Pht bi?u no sau ?y l ?ng?
A. C 5 c th? ? th? h? th? II bi?t chnh xc ki?u gen.
B. Xc xu?t c?p v? ch?ng ? th? h? th? III sinh ???c ng??i con th? 2 l con gi b? b?nh l 50%
C. C t nh?t 4 c th? ch?a bi?t chnh xc ki?u gen
D. Gen gy b?nh l gen l?n, n?m trn NST gi?i tnh X.
B?nh do gen l?n n?m trn NST th??ng quy ??nh. Lo?i ph??ng n D.
B. Xc xu?t c?p v? ch?ng ? th? h? th? III sinh ???c ng??i con th? 2 l con gi b? b?nh l 1/2x1/4 = 1/8= 12.5%. Lo?i ph??ng n B
C. C t nh?t 5 c th? ch?a bi?t chnh xc ki?u gen. Lo?i ph??ng n C.
Cu 26: C? quan t??ng ??ng (c? quan cng ngu?n) l
A. nh?ng c? quan n?m ? v? tr t??ng ?ng trn c? th?, c ki?u c?u t?o gi?ng nhau.
B. nh?ng c? quan ???c b?t ngu?n t? m?t c? quan ? cng loi t? tin m?c d?u hi?n t?i cc c? quan ny c th? th?c hi?n ch?c n?ng r?t khc nhau.
C. nh?ng c? quan n?m ? nh?ng v? tr t??ng ?ng trn c? th?, c ngu?n g?c khc nhau trong qu trnh pht tri?n phi cho nn c ki?u c?u t?o gi?ng nhau.
D. nh?ng c? quan n?m ? nh?ng v? tr khc nhau trn c? th?, c cng ngu?n g?c trong qu trnh pht tri?n phi.
Cu 27: Cc c? quan thoi ho l c? quan
A. pht tri?n khng ??y ?? ? c? th? tr??ng thnh.
B. thay ??i c?u t?o ph h?p v?i ch?c n?ng m?i
C. thay ??i c?u t?o
D. bi?n m?t hon ton
Cu 28: Theo ?acuyn, c? ch? ch? y?u c?a qu trnh ti?n ho l
A cc ??c tnh thu ???c trong ??i c th? d??i tc d?ng c?a ngo?i c?nh hay t?p qun ho?t ??ng c?a sinh v?t ??u di truy?n.
B. cc bi?n d? nh?, ring r? tch lu? thnh nh?ng sai khc l?n v ph? bi?n d??i tc d?ng c?a CLTN
C. sinh v?t bi?n ??i d??i tc d?ng tr?c ti?p ho?c gin ti?p c?a ?i?u ki?n ngo?i c?nh.
D. s? c?ng c? ng?u nhin cc ??t bi?n trung tnh khng lin quan ??n ch?n l?c t? nhin.
Cu 29: Pht bi?u no d??i ?y khng thu?c n?i dung c?a thuy?t ?acuyn?
A. Ton b? sinh gi?i ngy nay l k?t qu? c?a qu trnh ti?n ho t? m?t ngu?n g?c chung.
B. Loi m?i ???c hnh thnh d?n d?n qua nhi?u d?ng trung gian d??i tc d?ng c?a ch?n l?c t? nhin theo con ???ng phn li tnh tr?ng.
C. Ch?n l?c t? nhin tc ??ng thng qua ??c tnh bi?n d? v di truy?n l nhn t? chnh trong qu trnh hnh thnh ??c ?i?m thch nghi trn c? th? sinh v?t.
D. Ngo?i c?nh thay ??i ch?m ch?p nn sinh v?t c kh? n?ng ph?n ?ng ph h?p v khng b? ?o th?i.
Cu 30: ??c ?i?m no sau ?y khng c ? k? ?? Tam?
A. Cy h?t kn pht tri?n m?nh. B. Chim v th pht tri?n m?nh.
C. Pht sinh cc nhm linh tr??ng. D. Xu?t hi?n loi ng??i.
Cu 31: Trong m?t h? sinh thi, chu?i th?c ?n no trong s? cc chu?i th?c ?n sau cung c?p sinh kh?i c l??ng n?ng l??ng cao nh?t cho con ng??i (sinh kh?i c?a th?c v?t ? cc chu?i l b?ng nhau)?
A. Th?c v?t-->d-->ng??i.
B. Th?c v?t-->ng??i.
C. Th?c v?t-->??ng v?t ph du-->c-->ng??i.
D. Th?c v?t-->c-->chim-->tr?ng chim-->ng??i.
Cu 32: Nh?ng ??c ?i?m no c th? c ? m?t qu?n th? sinh v?t?
1. Qu?n th? bao g?m nhi?u c th? sinh v?t.
2. Qu?n th? l t?p h?p c?a cc c th? cng loi.
3. Cc c th? trong qu?n th? c kh? n?ng giao ph?i v?i nhau.
4. Qu?n th? g?m nhi?u c th? cng loi phn b? ? cc n?i xa nhau.
5. Cc c th? trong qu?n th? c ki?u gen hon ton gi?ng nhau.
6. Qu?n th? c th? c khu v?c phn b? r?ng, gi?i h?n b?i cc ch??ng ng?i c?a thin nhin nh? sng, ni, eo bi?n?
T? h?p cu ?ng l
A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 6. C. 3, 4, 5. D. 4, 5, 6.
Cu 33: Phn b? theo nhm (hay ?i?m) l
A. d?ng phn b? t ph? bi?n, g?p trong ?i?u ki?n mi tr??ng khng ??ng nh?t, cc c th? thch s?ng t? h?p v?i nhau.
B. d?ng phn b? r?t ph? bi?n, g?p trong ?i?u ki?n mi tr??ng khng ??ng nh?t, cc c th? s?ng t? h?p v?i nhau ? nh?ng n?i c ?i?u ki?n t?t nh?t.
C. d?ng phn b? r?t ph? bi?n, g?p trong ?i?u ki?n mi tr??ng ??ng nh?t, cc c th? thch s?ng t? h?p v?i nhau.
D. d?ng phn b? r?t ph? bi?n, g?p trong ?i?u ki?n mi tr??ng khng ??ng nh?t, cc c th? khng thch s?ng t? h?p v?i nhau.
Cu 34: ?i?u no khng ph?i l nguyn nhn khi kch th??c xu?ng d??i m?c t?i thi?u, qu?n th? d? r?i vo tr?ng thi suy gi?m d?n t?i di?t vong?
A. S? l??ng c th? c?a qu?n th? qu t, s? h? tr? gi?a cc c th? b? gi?m, qu?n th? khng c kh? n?ng ch?ng ch?i v?i nh?ng thay ??i c?a mi tr??ng.
B. Kh? n?ng sinh s?n suy gi?m do c? h?i tm g?p c?a cc c th? ??c v?i cc c th? ci t.
C. S? l??ng c th? qu t nn s? giao ph?i c?n huy?t th??ng x?y ra, s? d?n ??n suy thoi qu?n th?.
D. M?t ?? c th? b? thay ??i, lm gi?m nhi?u kh? n?ng h? tr? v? m?t dinh d??ng gi?a cc c th? trong qu?n th?.
Cu 35: Hi?n t??ng kh?ng ch? sinh h?c trong qu?n x bi?u hi?n ?
A. s? l??ng c th? trong qu?n x lun ???c kh?ng ch? ? m?c ?? cao ph h?p v?i kh? n?ng cung c?p ngu?n s?ng c?a mi tr??ng.
B. s? l??ng c th? trong qu?n x lun ???c kh?ng ch? ? m?c ?? t?i thi?u ph h?p v?i kh? n?ng cung c?p ngu?n s?ng c?a mi tr??ng.
C. s? l??ng c th? trong qu?n x lun ???c kh?ng ch? ? m?c ?? nh?t ??nh (dao ??ng quanh v? tr cn b?ng) do s? tc ??ng c?a cc m?i quan h? ho?c h? tr? ho?c ??i khng gi?a cc loi trong qu?n x.
D. s? l??ng c th? trong qu?n x lun ???c kh?ng ch? ? m?c ?? nh?t ??nh g?n ph h?p v?i kh? n?ng cung c?p ngu?n s?ng c?a mi tr??ng.
Cu 36: Qu trnh di?n th? th? sinh t?i r?ng lim H?u L?ng, t?nh L?ng S?n nh? th? no?
A. R?ng lim nguyn sinh b? ch?t h?t-->cy g? nh? v cy b?i-->r?ng th?a cy g? nh?-->cy b?i v c? chi?m ?u th?-->Tr?ng c?.
B. R?ng lim nguyn sinh b? ch?t h?t-->r?ng th?a cy g? nh?-->cy b?i v c? chi?m ?u th?-->cy g? nh? v cy b?i-->Tr?ng c?.
C. R?ng lim nguyn sinh b? ch?t h?t-->cy b?i v c? chi?m ?u th?-->r?ng th?a cy g? nh?-->cy g? nh? v cy b?i-->Tr?ng c?.
D. R?ng lim nguyn sinh b? ch?t h?t-->r?ng th?a cy g? nh?-->cy g? nh? v cy b?i-->cy b?i v c? chi?m ?u th?-->Tr?ng c?.
Cu 37: Trong m?t h? sinh thi, sinh kh?i c?a m?i b?c dinh d??ng ???c k hi?u b?ng cc ch? t? A ??n E. Trong ?: A = 500 kcal; C = 5000 kcal; D = 50 kcal; E = 5 kcal. Xc ??nh hi?u su?t n?ng l??ng ? b?c cu?i cng so v?i b?c n?ng l??ng tr??c ? l bao nhiu.
A. 1/100 B. 1/10 C. 1/1000 D. 5/100
Cu 38: Chu trnh sinh ??a ho l
A. chu trnh chuy?n ho cc ch?t v c? v h?u c? trong t? nhin, theo ???ng t? mi tr??ng ngoi truy?n qua cc b?c dinh d??ng, r?i t? ? truy?n tr? l?i mi tr??ng.
B. chu trnh chuy?n ho cc ch?t v c? v h?u c? trong t? nhin, theo ???ng t? mi tr??ng ngoi truy?n vo c? th? sinh v?t, qua cc b?c dinh d??ng, r?i t? c? th? sinh v?t truy?n tr? l?i mi tr??ng.
C. chu trnh chuy?n ho cc ch?t v c? trong t? nhin, theo ???ng t? mi tr??ng ngoi truy?n vo c? th? sinh v?t, r?i truy?n tr? l?i mi tr??ng.
D. chu trnh chuy?n ho cc ch?t v c? trong t? nhin, theo ???ng t? mi tr??ng ngoi truy?n vo c? th? sinh v?t, qua cc b?c dinh d??ng, r?i t? c? th? sinh v?t truy?n tr? l?i mi tr??ng.
Cu 39: ??c ?i?m no sau ?y khng ph?i c?a qu?n x?
A. Qu?n x l m?t t?p h?p cc qu?n th? sinh v?t thu?c nhi?u loi khc nhau, cng s?ng trong m?t kho?ng khng gian nh?t ??nh (g?i l sinh c?nh).
B. Qu?n x l m?t t?p h?p cc qu?n th? sinh v?t thu?c cng m?t loi, cng s?ng trong m?t kho?ng khng gian nh?t ??nh (g?i l sinh c?nh).
C. Cc sinh v?t trong qu?n x thch nghi v?i mi tr??ng s?ng c?a chng.
D. Cc sinh v?t trong qu?n x c m?i quan h? g?n b v?i nhau nh? m?t th? th?ng nh?t v do v?y qu?n x c c?u trc t??ng ??i ?n ??nh.
Cu 40: ?i?u no khng ?ng ??i v?i s? bi?n ??ng s? l??ng c tnh chu k c?a cc loi ? Vi?t Nam?
A. Su h?i xu?t hi?n nhi?u vo cc ma xun, h.
B. Chim cu gy th??ng xu?t hi?n nhi?u vo th?i gian thu ho?ch la, ng hng n?m.
C. Mu?i th??ng c nhi?u khi th?i ti?t ?m p v ?? ?m cao.
D. ?ch nhi c nhi?u vo ma kh.