Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

16bc953203d75814d93f07941901ebcc
Gửi bởi: đề thi thử 30 tháng 11 2016 lúc 2:22 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 272 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GD& ?T TP. H? CH MINH
TR??NG THPT TR?N H?NG ??O

?? THI TH? THPT QU?C GIA L?N 1
MN L?CH S? - KH?I 12
Ngy thi: 15/10/2016
Th?i gian lm bi: 50 pht
(40 cu tr?c nghi?m)

M ?? thi 129
DNH CHO H?C SINH BAN KHXH
Cu 1: Tr??c Chi?n tranh th? gi?i th? hai Chu M? la tinh l thu?c ??a ki?u m?i, l "sn sau" c?a n??c no?
A. Ty Ban Nha B. Anh C. B? ?o Nha D. M?
Cu 2: Trong kho?ng hai th?p nin ??u sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai, ? xu?t hi?n trung tm kinh t?, ti chnh no?
A. Trung tm kinh t? - ti chnh M?, Ty u.
B. Trung tm kinh t? - ti chnh M?, Nh?t B?n
C. Trung tm kinh t? - ti chnh M?, Ty u, Nh?t B?n.
D. M? l trung tm kinh t? - ti chnh duy nh?t c?a th? gi?i.
Cu 3: S? ki?n l?ch s? no m? ??u cho cch m?ng Cu-ba?
A. Cu?c t?n cng vo tr?i lnh Mn-Ca-?a (26-7-1953).
B. Cu?c ?? b? c?a tu "Gran-ma" ln ??t Cu-ba (1956).
C. Ngh?a qun Cu-ba m? cu?c t?n cng (1958).
D. Ngh?a qun Cu-ba chi?m l?nh th? ? La-ha-ba-na (1-1-1959).
Cu 4: Chi?n l??c "Cam k?t v m? r?ng" do ai ?? ra?
A. T?ng th?ng Nchx?n B. T?ng th?ng Truman
C. T?ng th?ng Bill Clint?n D. T?ng th?ng Rud?ven
Cu 5: Nh?ng n??c no ? khu v?c ?ng B?c ? tr? thnh"con r?ng kinh t? Chu "
A. Nh?t B?n, Trung Qu?c, Hn Qu?c B. Nh?t B?n, Hn Qu?c, Sinhgapo
C. Hn Qu?c, H?ng Kng, ?i Loan D. Nh?t B?n, Trung Qu?c, ?i Loan
Cu 6: Giai ?o?n th? nh?t c?a cch m?ng khoa h?c - k? thu?t l?n th? hai di?n ra trong kho?ng th?i gian no?
A. T? nh?ng n?m 40 ??n nh?ng n?m 70 c?a th? k? XX.
B. T? nh?ng n?m 30 ??n nh?ng n?m 70 c?a th? k? XX.
C. T? nh?ng n?m 40 ??n nh?ng n?m 80 c?a th? k? XX.
D. T? nh?ng n?m 60 ??n nh?ng n?m 70 c?a th? k? XX.
Cu 7: H?n ch? c? b?n nh?t c?a cch m?ng khoa h?c - k? thu?t l?n 2 l g?
A. ? ch? t?o nhi?u v? kh hi?n ??i, ??y nhn lo?i ??ng tr??c nguy c? CTTG III.
B. N?n kh?ng b? ph? bi?n, tnh hnh th? gi?i c?ng th?ng.
C. Nguy c? bng n? chi?n tranh h?t nhn h?y di?t loi ng??i.
D. Ch? t?o cc lo?i v? kh, ph??ng ti?n chi?n tranh c tnh ch?t h?y di?t, gy ra n?n nhi?m mi tr??ng, tai n?n, b?nh t?t m?i.
Cu 8: Chi?nh sa?ch ??i ngoa?i cu?a Lin X sau Chi?n tranh th? gi??i th?? hai l:
A. Ho?a bi?nh, trung l?p
B. Kin quy?t ch?ng la?i ca?c chi?nh sa?ch gy chi?n cu?a My?
C. Ti?ch c??c ng?n ch??n vu? khi? co? nguy c? hu?y di?t loa?i ng???i
D. B?o v? ha bnh th? gi?i, ?ng h? phong tro gi?i phng dn t?c v gip ?? cc n??c XHCN.
Cu 9: Nguyn nhn no d??i ?y l c? b?n nh?t ??a n?n kinh t? c?a M? pht tri?n m?nh m? sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai?
A. p d?ng cc thnh t?u c?a cu?c cch m?ng khoa h?c- k? thu?t .
B. Cc chnh sch, bi?n php ?i?u ti?t c?a nh n??c
C. Khng b? chi?n tranh tn ph m cn lm giu t? chi?n tranh.
D. Lnh th? r?ng l?n, ti nguyn thin nhin phong ph.
Cu 10: Hi?p h?i cc n??c ?ng Nam (ASEAN) ???c thnh l?p vo th?i gian no? T?i ?u?
A. Thng 8-1967. T?i Gia-cac-ta (In-?-n-xi-a).
B. Thng 9-1968. T?i B?ng C?c (Thi Lan).
C. Thng 6-1967. T?i Ba-li (In-?-n-xi-a).
D. Thng 8-1967. T?i B?ng C?c (Thi Lan).
Cu 11: Cu?c cch m?ng khoa h?c - k? thu?t th? k? XX c ?i?m no khc nhau c? b?n v?i cch m?ng khoa h?c - k? thu?t tr??c ?y?
A. N ? ??t ???c nh?ng thnh t?u r?t cao.
B. N ? c s? k?t h?p ch?t ch? gi?a khoa h?c v k? thu?t.
C. N ? c nh?ng pht minh, sng ch? m?i.
D. N ? ??a lo?i ng??i b??c vo n?n v?n minh cng nghi?p.
Cu 12: Chnh sch ??i ngo?i c?a ?n ?? sau khi dnh ???c ??c l?p l:
A. Lun th?c hi?n chnh sch ha bnh, trung l?p tch c?c.
B. ?ng h? phong tro gi?i phng dn t?c th? gi?i.
C. Kh?i x??ng phong tro khng lin k?t.
D. C? A, B, C ??u ?ng
Cu 13: ???ng l?i ??i m?i trong ch? tr??ng xy d?ng ch? ngh?a x h?i mang mu s?c Trung Qu?c c ??c ?i?m g?
A. L?y c?i t? chnh tr? lm tr?ng tm.
B. L?y pht tri?n kinh t? lm tr?ng tm.
C. L?y pht tri?n kinh t?, chnh tr? lm tr?ng tm.
D. L pht tri?n v?n ha lm tr?ng tm.
Cu 14: Bi?n ??i tch c?c quan tr?ng ??u tin c?a cc n??c ?ng Nam sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai l g?
A. Nhi?u n??c c t?c ?? pht tri?n kh nhanh
B. Ngy cng m? r?ng ??i ngo?i, h?p tc v?i cc n??c ?ng v EU.
C. T? cc n??c thu?c ??a tr? thnh cc n??c ??c l?p.
D. S? ra ??i c?a kh?i ASEAN.
Cu 15: Ai l ng??i kh?i x??ng cng cu?c c?i cch v m? c?a Trung Qu?c t? n?m 1978?
A. Mao Tr?ch ?ng B. ??ng Ti?u Bnh C. T?p C?n Bnh D. Chu n Lai
Cu 16: Cu?c chi?n tranh la?nh k?t thu?c ?a?nh d?u b??ng s?? ki?n:
A. Hi?p ?i?nh v? m?t gia?i pha?p toa?n di?n cho v?n ?? Campuchia (10/1991)
B. Hi?p ???c v? ha?n ch? h? th?ng pho?ng ch?ng tn l??a (ABM) n?m 1972.
C. ?i?nh ???c Henxinki n?m 1975.
D. Cu?c g??p khng chi?nh th??c gi??a t?ng th?ng Bus? va? Goocbach?p ta?i ?a?o Manta (12/1989)
Cu 17: Ma?y ti?nh ?i?n t?? ??u tin ra ???i vo n?m:
A. 1946 B. 1942 C. 1945 D. 1940
Cu 18: Ng??i ? lnh ??o n??c Nga v??t qua kh?ng ho?ng, gip kinh t? h?i ph?c v pht tri?n, v? th? qu?c t? c?a Nga ???c nng cao sau khi CNXH s?p ?? ? Lin x l ai?
A. Putin B. Enxin. C. Xtalin. D. Lnin.
Cu 19: Sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai, Nh?t B?n ? g?p kh kh?n g l?n nh?t?
A. B? m?t h?t thu?c ??a, kinh t? b? tn ph n?ng n?.
B. B? qun ??i M? chi?m ?ng theo ch? ?? qun qu?n.
C. N?n th?t nghi?p, thi?u l??ng th?c, th?c ph?m.
D. B? cc n??c ?? qu?c bao vy kinh t?.
Cu 20: Qu?c gia gia?nh ??c l?p s??m nh?t ?? Chu Phi sau chi?n tranh th? gi??i th?? hai la?:
A. Ai C?p B. Angiri C. tipia D. Tuynidi
Cu 21: Li?ch s?? ghi nh?n n?m 1960 la? n?m cu?a chu Phi. Vi? sao?
A. T?t ca? ca?c n???c chu Phi ??u gia?nh ????c ??c l?p .
B. H? th?ng thu?c ?i?a cu?a ?? qu?c l?n l??t tan ra? .
C. Co? 17 n???c ?? chu Phi gia?nh ????c ??c l?p .
D. Chu? nghi?a th??c dn su?p ?? ?? chu Phi .
Cu 22: S? ki?n no d??i ?y g?n v?i tn tu?i c?a Nenx?n Man?la?
A. Lnh t? c?a phong tr? gi?i phng dn t?c ? ?ngla.
B. Lnh t? c?a phong tro ??u tranh ch?ng ch? ?? phn bi?t ch?ng t?c ? Nam Phi
C. Chi?n s? n?i ti?ng ch?ng ch th?ng tr? c?a b?n th?c dn.
D. Lnh t? c?a phong tro gi?i phng dn t?c ? Angiri.
Cu 23: ngh?a s? thnh l?p nh n??c C?ng ho nhn dn Trung Hoa l:
A. Ch?m d?t th?i gian di b? phong ki?n, ?? qu?c, t? s?n th?ng tr?
B. C? ba trn
C. M? ra k? nguyn ??c l?p t? do ti?n ln ch? ngh?a x h?i.
D. ?nh h??ng su s?c t?i phong tro gi?i phng dn t?c trn th? gi?i.
Cu 24: ?? k?t thc nhanh chi?n tranh ? chu u v chu - Thi Bnh D??ng, ba c??ng qu?c Lin X, M?, Anh ? th?ng nh?t m?c ?ch g?
A. H?ng qun Lin X nhanh chng t?n cng vo t?n so huy?t c?a pht xt ??c ? Bec-lin
B. Tiu di?t t?n g?c ch? ngha pht xt ??c v qun phi?t Nh?t
C. S? d?ng bom nguyn t? ?? tiu di?t pht xt Nh?t
D. T?t c? cc m?c ?ch trn.
Cu 25: Quy?t ??nh no sau ?y khng n?m trong h?i ngh? Ianta?
A. Phn chia khu v?c ?ng qun v ph?m vi ?nh h??ng c?a cc c??ng qu?c ? chu u v chu .
B. Quy ??nh vi?c t? ch?c x? cc t?i ph?m chi?n tranh.
C. Tiu di?t t?n g?c pht xt ??c v qun phi?t Nh?t.
D. Thnh l?p t? ch?c Lin h?p qu?c ?? duy tr ha bnh, an ninh th? gi?i.
Cu 26: Nga?y k? ni?m Lin Hi?p Qu?c la? :
A. 4/10/1946 B. 20/11/1945 C. 24/10/1945 D. 27/7/1945
Cu 27: S? phn chia ??i l?p v? kinh t? v qun s? gi?a cc n??c Ty u T? b?n ch? ngh?a v ?ng u X h?i ch? ngh?a ???c t?o nn b?i:
A. K? ho?ch Mcsan v s? ra ??i c?a kh?i qun s? NATO
B. S? thnh l?p kh?i qun s? NATO.
C. Chi?n l??c ton c?u ph?n cch m?ng c?a M?.
D. H?c thuy?t Truman c?a M?.
Cu 28: Nhi?m vu? cu?a H?i ??ng ba?o an Lin Hi?p Qu?c la?:
A. Gia?i quy?t ki?p th??i nh??ng vi?c b??c thi?t cu?a nhn loa?i: na?n ?o?i, b?nh t?t, nhi?m mi tr???ng.
B. Chi?u tra?ch nhi?m chi?nh v? duy tri? ho?a bi?nh va? an ninh th? gi??i
C. T?t ca? ca?c nhi?m vu? trn.
D. Gia?i quy?t mo?i cng vi?c ha?nh chi?nh cu?a Lin Hi?p Qu?c.
Cu 29: Trong s? pht tri?n "th?n k" c?a Nh?t B?n c nguyn nhn no gi?ng v?i nguyn nhn pht tri?n kinh t? c?a cc n??c t? b?n khc?
A. L?i d?ng v?n n??c ngoi, t?p trung ??u t? vo cc ngnh k? thu?t then ch?t.
B. Bi?t t?n d?ng v khai thc nh?ng thnh t?u khoa h?c-k? thu?t.
C. "Len lch" xm nh?p vo th? tr??ng cc n??c, th?c hi?n c?i cch ?n ch?.
D. Pht huy truy?n th?ng t? l?c t? c??ng c?a nhn dn Nh?t B?n.
Cu 30: Lin X v M? tr? thnh hai th? l?c ??i ??u nhau r?i ?i ??n "chi?n tranh l?nh" vo th?i ?i?m no?
A. Tr??c Chi?n tranh th? gi?i th? hai.
B. Trong Chi?n tranh th? gi?i th? hai.
C. Sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai.
D. Trong v sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai.
Cu 31: Th??i gian Vi?t Nam gia nh?p Lin H??p Qu?c l:
A. Tha?ng 9 - 1987. B. Tha?ng 9 - 1967. C. Tha?ng 9 - 1977. D. Tha?ng 9 - 1997.
Cu 32: Sau Chi?n tranh th? gi?i th? hai m?u ?? bao qut c?a M? l:
A. Tiu di?t Lin X v cc n??c x h?i ch? ngh?a.
B. Tiu di?t phong tro gi?i phng dn t?c ? , Phi, M? La-tinh
C. Tiu di?t phong tro cng nhn ? cc n??c t? b?n ch? ngh?a.
D. Lm b ch? ton th? gi?i.
Cu 33: N?m 1949 ? ghi d?u ?n vo l?ch s? Lin X b?ng s? ki?n n?i b?t no?
A. Lin X th?c hi?n ???c nhi?u k? ho?ch di h?n.
B. Lin X ch? t?o thnh cng bom nguyn t?.
C. Lin X ??p tan m m?u th?c hi?n cu?c "ch??n tranh l?nh"c?a M?.
D. Lin X phng thnh cng v? tinh nhn t?o.
Cu 34: ??u thng 8 - 1975, 33 n??c chu u cng v?i nh?ng n??c no k k?t ??nh ??c Henxinki?
A. Cng v?i M? v Lin X. B. Cng v?i M? v Php,
C. Cng v?i M? v Anh. D. Cng v?i M? v Ca-na-?a.
Cu 35: Trong giai ?o?n 1945-1954 nhn dn Lo khng chi?n ch?ng Php d??i s? lnh ??o c?a t? ch?c no?
A. ??ng c?ng s?n Vi?t Nam B. ??ng Nhn dn Lo
C. ??ng dn t?c dn ch? Lo D. ??ng c?ng s?n ?ng D??ng
Cu 36: Vi? tri? cng nghi?p cu?a Lin X trn th? gi??i trong nh??ng n?m 50 ??n n??a ??u nh??ng n?m 70 cu?a th? ky? XX l:
A. ???ng th?? hai trn th? gi??i B. ???ng th?? ba trn th? gi??i
C. ???ng th?? nh?t trn th? gi??i D. ???ng th?? t? trn th? gi??i
Cu 37: Thnh t?u quan tr?ng no c?a cch m?ng khoa h?c - k? thu?t ? tham gia tch c?c vo vi?c gi?i quy?t v?n ?? l??ng th?c cho loi ng??i?
A. Pht minh sinh h?c. B. Pht minh ha h?c.
C. "Cch m?ng xanh". D. T?o ra cng c? lao ??ng m?i.
Cu 38: Hi?p ??c Ba-li (2-1976) ? nu ra nguyn t?c c? b?n trong quan h? cc n??c ASEAN l g?
A. Cng nhau tn tr?ng ch? quy?n, ton v?n lnh th?.
B. Gi?i quy?t cc tranh ch?p b?ng bi?n php ha bnh.
C. C? ba nguyn t?c ni trn.
D. Khng can thi?p vo cng vi?c n?i b? c?a nhau.
Cu 39: Th??i gian tha?nh l?p n???c C?ng ho?a nhn dn Trung Hoa:
A. Tha?ng 10 - 1951 B. Tha?ng 10 - 1950 C. Tha?ng 10 - 1949 D. Tha?ng 10 - 1948
Cu 40: N?m n??c sng l?p Hi?p h?i cc qu?c gia ?ng Nam (ASEAN) l:
A. Thi Lan, Indonxia, Malayxia, Singapo, Philippin
B. Indonxia, Malayxia, Sinhgapo,Mianma, Thi lan
C. Philippin, Indonxia, Malayxia, Mianma, Bruny
D. Thi Lan, Malayxia, Singapo, Philippin, Bruny
-----------------------------------------------
----------- H?T ----------
H?, tn th sinh:..........................................................................SBD??????.