Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 2)

275fb929d9aea0d515f3d121c4df2194
Gửi bởi: Thái Dương 11 tháng 3 2019 lúc 21:48 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT GIANGỞ ẮTR NG THPT NGÔ SĨ LIÊNƯỜ(Đ thi có 04 trang)ề THI TH KỲ THI THPT QU GIA NỀ Ầ2Năm 2016ọ 2017Bài thi: KHOA XÃ 12 THPTỌ ỚPhân môn: GDCDTh gian làm bài: 50 phútờ( không th gian phát )ể ềCâu 1: Pháp lu quy nh tiên lao ng vìậ ữA. thiên ch làm .ứ ẹB. đi th tâm lí và ch năng làm .ặ ẹC. đi th thiên ch làm .ặ ẹD. đi th sinh lí và ch năng làm .ặ ẹCâu 2: Ch ng tìm ki th tr ng là dung nào quy bình ng trong kinhủ ườ ẳdoanh?A. công dân có quy do ch hình th ch kinh doanh.ọ ứB. doanh nghi có quy ch đăng kí kinh doanh.ọ ủC. lo hình doanh nghi thu các thành ph kinh khác nhau bìnhọ ềđ ng trong vi khuy khích phát tri lâu dài.ẳ ểD. doanh nghi bình ng quy ch ng ng quy mô và ngànhọ ộngh kinh doanh.ềCâu 3: Theo quy nh pháp lu Lao ng, tu lao ng ph iị ảA. 16 tu i.ừ B. 15 tu i.ừ ổC. 18 tu i.ừ D. 18 tu i.ừ ổCâu 4: Pháp lu quy nh ch ng có tài chung và tài riêng. tài nậ ảriêngA. ho ch ng có quy chi u, ng, nh đo tài đó.ợ ảB. ho ch ng có quy chi tài đó.ợ ảC. tài xác nh ng nào thì ng đó có quy chi u, ng, nhả ượ ườ ườ ịđo tài đó.ạ ảD. ho ch ng có quy và nghĩa ngang nhau theo quy nh pháp lu t.ợ ậCâu 5: Ph ch trách nhi hành chính vi ph do là ng iả ườA. 16 18 tu i.ừ ướ ổB. 16 tr lên.ừ ởC. 14 18 tu i.ừ ướ ổD. 14 16 tu i.ừ ướ ổCâu 6: Các dân sinh ng trên lãnh th Vi Nam, không phân bi đa hay thi uộ ểs không phân bi trình phát tri có bi mình trong các quan Nhàố ơn là th hi nướ ệA. bình ng gi các dân chính tr .ẳ ịB. bình ng gi các dân kinh .ẳ ếC. bình ng gi các dân văn hóa.ẳ ềD. bình ng gi các dân xã i.ẳ ộCâu 7: Quy bình ng chính tr gi các dân th hi theo hình th cề ượ ứA. dân ch tr ti và dân ch gián ti p.ủ ếB. dân ch di và dân ch gián ti p.ủ ếC. dân ch gián ti p.ủ ếD. dân ch tr ti p.ủ ếCâu 8: Trong các hình th th hi pháp lu t, hình th nào là không bu c?ứ ộA. ng pháp lu t.ử ậB. Áp ng pháp lu t.ụ ậC. Tuân th pháp lu t.ủ ậD. Thi hành pháp lu t.ậCâu 9: Căn pháp lu quy nh các thu khác nhau các doanh nghi pứ ệlàA. th gian kinh doanh doanh nghi p.ờ ệB. kh năng kinh doanh doanh nghi p.ả ệC. hàng; may trong kinh doanh.ặ ủD. ngành, ngh lĩnh và bàn kinh doanh.ề ịCâu 10: Trong các hành vi đây hành vi nào th hi công dân ng pháp lu t?ướ ậA. Ng tham gia giao thông không qua nga khi có tín hi đèn .ườ ượ ỏB. Công dân khi lên quan nhà c.ử ướC. nh sát giao thông ph ng không mũ hi m.ả ườ ểD. Anh ch UBND ph ng đăng ký hôn.ị ườ ếCâu 11: Bình ng gi các tôn giáo Vi Nam hi làẳ ượ ểA. các tôn giáo nhà công nh bình ng tr pháp lu t.ượ ướ ướ ậB. các tôn giáo có quy ho ng tôn giáo.ề ộC. ho ng tín ng ng, tôn giáo nhà m.ạ ưỡ ượ ướ ảD. các tôn giáo nhà .ơ ượ ướ ệCâu 12: Quy và nghĩa công dân không phân bi iề ởA. dân c, gi tính, tu tác, tôn giáo, thành ph n.ộ ầB. thu nh p, tu tác, gi tính.ậ ớC. dân c, tôn giáo, gi tính, thành ph n, .ộ ịD. dân c, tu i, .ộ ịCâu 13: Ông là ng có thu nh cao, hàng năm ông ch ng quan thuườ ếđ thu thu nh cá nhân. Trong tr ng này ông đãể ườ ợA. ng pháp lu t.ử B. thi hành pháp lu t.ậC. tuân th pháp lu t.ủ D. áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 14: Ông chuy gia nhậ cúm H5N1. gia này đãố cị ơquan có th quy phát hi và bu ph tiêu y. Hành vi này ông đã viủph mạA. ình sự B. kỉ lu tậ C. ân sự D. ành chính .Câu 15: Nghĩa mà các cá nhân, ch ph gánh ch qu hành vi viụ ừph pháp lu mình làạ ủA. trách nhi pháp lí.ệ B. trách nhi dân .ệ ựC. trách nhi hình .ệ D. trách nhi hành chính.ệCâu 16: Anh quy nh vi ch trú mà không bàn anh Hự ợđã vi ph quy bình ng gi và ch ng trong quan hạ ệA. tài chung.ả B. nhân thân.C. tình m.ả D. tài và u.ả ữCâu 17: Nhà đã ban hành các ch ng trình phát tri kinh xã cácướ ươ ớxã bi khó khăn vùng ng bào dân là th hi nặ ệA. bình ng gi các dân xã i.ẳ ộB. bình ng gi các dân kinh .ẳ ếC. bình ng gi các dân văn hóa.ẳ ềD. bình ng gi các dân chính tr .ẳ ịCâu 18: Ch th th hi pháp lu là quan công ch nhà có th quy n, làủ ướ ềhình th th hi pháp lu nào?ứ ậA. Thi hành pháp lu t.ậB. Áp ng pháp lu t.ụ ậC. Tuân th pháp lu t.ủ ậD. ng pháp lu t.ử ậCâu 19: Giao ng lao ng là giao tế ếA. tr ti gi di ng lao ng và ng ng lao ng.ự ườ ườ ộB. tr ti gi ng lao ng và ng ng lao ng.ự ườ ườ ộC. gián ti ng lao ng và di ng ng lao ng.ế ườ ườ ộD. gián ti gi ng ng lao ng và ng lao ng.ế ườ ườ ộCâu 20: ng các quy và nghĩa công dân ph thu nhi vàoứ ềA. kh năng, đi ki n, hoàn nh cá nhân.ả ủB. đi ki kinh cá nhân.ề ủC. thích cá nhân.ở ủD. nguy ng, mong mu cá nhân.ệ ủCâu 21: Tòa án xét các án không ph thu vào ng xét là ai, gi ch cử ườ ứv quan tr ng nh th nào. Đi đó th hi công dân bình ng vụ ềA. trách nhi pháp lí.ệB. quy và nghĩa .ề ụC. th hi quy công dân.ự ềD. th hi trách nhi công dân.ự ệCâu 22: Quy và nghĩa công dân Nhà quy nh đâu?ề ượ ướ ạA. Lu t, lu t.ậ B. Các văn pháp lu t.ả ậC. Hi pháp và lu t.ế D. Hi pháp.ếCâu 23: bao nhiêu tu tr lên thì giao ng dân ?ừ ượ ựA. 14 tu i.ừ B. 20 tu i.ừ ổC. 16 tu i.ừ D. 18 tu i.ừ ổCâu 24: Văn quan nhà và văn quan nhà cả ướ ướ ước trên ph iấ ảA. th ng nh dung.ố ộB. gi ng nhau dung.ố ộC. không trái dung.ượ ộD. nhau dung.ợ ộCâu 25: Pháp lu là ph ng ti Nhà cậ ươ ướA. giai p.ả B. qu lí xã i.ả ộC. công dân.ả D. qu lí công dân.ảCâu 26: Pháp lu và gi ng nhau đi nào?ậ ểA. là các quy bu chung.ề ộB. mang tính quy c.ề ựC. là ph ng ti đi ch nh hành vi con ng i.ề ươ ườD. mang tính quy ph ph bi n.ề ếCâu 27: Đâu không ph là dung bình ng gi và ch ng?ả ồA. ch ng có quy và nghĩa ngang nhau tài chung.ợ ảB. ch ng ph tôn tr ng và gi gìn danh nhân ph nhau.ợ ủC. ch ng có trách nhi chăm lo cho các con th ch và trí tu .ợ ệD. ch ng luôn tôn tr ng do tín ng ng, tôn giáo nhau.ợ ưỡ ủCâu 28: Lu Giao thông ng quy nh: ng tham gia giao thông ph iậ ườ ườ ảch hành ch đèn tín hi u, bi báo hi u, ch ng…Đi này th hi nấ ườ ệpháp lu tậA. có tính xác nh ch hình th c.ị ứB. có tính quy c, bu chung.ề ộC. có tính quy ph ph bi n.ạ ếD. có tính bu chung.ắ ộCâu 29: Quy do kinh doanh công dân có nghĩa làề ủA. công dân có th kinh doanh ngành, ngh nào theo thích mình.ọ ủB. công dân có quy th hi ho ng kinh doanh.ọ ộC. đã là công dân ai mu kinh doanh cũng c.ố ượD. công dân có quy quy nh quy mô và hình th kinh doanh.ề ứCâu 30: Ng ng lao ng ườ không ph ng ch ng laoượ ươ ồđ ng lao ng khi đang nuôi conộ ữA. 12 tháng tu i.ướ B. 13 tháng tu i.ướ ổC. 14 tháng tu i.ướ D. 15 tháng tu i.ướ ổCâu 31: trên Hi pháp và Lu Doanh nghi công dân có th th hi quy nự ềkinh doanh phù kh năng và đi ki mình. Đi này th hi công dânợ ệA. ích pháp mình.ả ủB. th hi quy mình.ự ủC. các quy và ích pháp mình.ả ủD. th hi nghĩa mình.ự ủCâu 32: Hi nh th nào là không đúng bình ng gi cha và con?ề ẹA. Cha có quy và nghĩa ngang nhau con.ẹ ớB. Con có ph yêu quý, kính tr ng, nuôi ng cha .ổ ưỡ ẹC. Cha không phân bi gi các con.ẹ ữD. Cha ng lao ng con ch thành niên.ẹ ượ ưCâu 33: Ông kinh doanh nh ng hàng, ngành ngh kinh doanh. Trongữ ấtr ng này ông đã ườ khôngA. tuân th pháp lu t.ủ B. thi hành pháp lu t.ậC. áp ng pháp lu tụ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 34: Vi truy bá, th hành giáo lý, giáo lu t, nghi, qu lý ch tônệ ủgiáo làA. ho ng tín ng ng.ạ ưỡB. ho ng tôn giáo.ạ ộC. ho ng th ti n.ạ ễD. ho ng tâm linh.ạ ộCâu 35: Khi công dân vi ph pháp lu tính ch và vi ph nh nhau,ạ ưtrong hoàn nh nh nhau thì ph ch trách nhi pháp líộ ệA. ng nhau.ằ B. khác nhau.C. nh nhau.ư D. ngang nhau.Câu 36: Pháp lu là ph ng ti th hi ng chính tr giai nào?ậ ươ ườ ấA. Giai cách ng.ấ ạB. Các giai p.ấC. Giai quy n.ấ ềD. Giai th ng tr .ấ ịCâu 37: Nhà luôn đi ki cho công dân thu các dân khác nhauướ ộđ bình ng là th hi nề ệA. bình ng gi các dân chính tr .ẳ ịB. bình ng gi các dân kinh .ẳ ếC. bình ng gi các dân văn hóa, giáo c.ẳ ụD. bình ng gi các dân văn hóa, xã i.ẳ ộCâu 38: ông ty Formosa Hà Tĩnh ch th ra bi làm cá ch hàng lo t, gây ôế ạnhi cho môi tr ng. Trách nhi pháp lý áp ng công ty này làườ trách nhi mệA. hành chính.B. hành chính và trách nhi dân .ệ ựC. hình và trách nhi dân .ự ựD. hình .ựCâu 39: Tr ng nào sau đây, ng vi ph pháp lu ườ ườ không có i?ỗA. Không bi quy nh pháp lu t.ế B. Vô do quá tin.ựC. Vô do th .ẩ D. Tình th thi t.ế ếCâu 40: Nguy Văn vì gây th ng tích cho ng khác 12%.ễ ươ ườ ệTrong tr ng này, Nguy Văn ph ch trách nhi mườ ệA. lu t.ỉ B. dân .ự C. hành chính. D. hình .ựĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Giáo công dânề ụCâu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA1D 11A 21A 31B2D 12C 22C 32D3B 13B 23D 33A4C 14D 24C 34B5D 15A 25B 35C6A 16B 26C 36C7A 17B 27C 37C8A 18B 28C 38A9D 19B 29D 39D10B 20A 30A 40D