Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Krông Ana, Đăk Lăk

55ca110fdfbc390c74f90f9a477cb72e
Gửi bởi: Thái Dương 11 tháng 3 2019 lúc 21:50:24 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 2:23:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 349 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO ẠĐĂK LĂKTr ng THPT Krông Anaườ THI TH THPT QU GIA NĂMỬ 2017MÔN GDCDTh gian làm bài: 50 phút (ờ giao )ể ềCâu 1: Vi nh ng thân trong gia đình đi phi trong cu phi iệ ườ ạbi Qu là vi ph nguyên gì theo Lu ?ể ửA. Tr ti pự B. Bình ngẳ .C. Ph thôngổ D. phi kínỏ ếCâu 2: Tôn giáo bi hi nượ ệA. qua các hình th tín ng ng có ch c.ứ ưỡ ứB. qua các khác nhau.ạC. qua các tín ng ng.ưỡD. qua các hình th nghiứ ễCâu 3: Quy bình ng trong kinh doanh bao dung?ề ộA. B. năm.C. sáu. D. baCâu 4: quan trong gia đình bao nh ng quan nào?ố ảA. Quan ch ng và quan gi ch ng hàng i, ngo iệ ạB. Quan gia đình và quan xã i.ệ ộC. Quan nhân thân và quan tài n.ệ ảD. Quan hôn nhân và quan quy th ng.ệ ốCâu 5: tiêu cu cùng vi th hi quy bình ng gi các dân là:ụ ộA. th hi chính sách đoàn dân c.ự ộB. phát tri gx cả ướC. th hi vi đoàn gi các dân c.ự ộD. xây ng "dân giàu, nh, xã dân ch công ng, văn minh".ự ướ ướ ằCâu 6: Ng bao nhiêu tu khi tham gia các giao ch dân ph ng iườ ượ ườ ạdi theo pháp lu ng ý?ệ ồA. tu ch 17 tu i.ừ ổB. tu 18 tu i.ừ ổC. tu ch 18 tu i.ừ ổD. tu ch 17 tu i.ừ ổCâu 7: Đang truy đu hai tên tr m, do qua ng đông ng nên nó ch đi đâuổ ườ ườ ạkhông rõ. Ông và ông nh vào nhà ng ch khám xét. làị ếcháu hai ông, em ch cách ng nào sau đây cho phù quy nh phápủ ủlu t?ậA. Nói hai ông không vi ph quy ch ng khác và nớ ượ ườ ếtrình báo quan công an.ớ ơB. Nói hai ông hãy ng vì các ông không có quy tr m.ớ ộC. Cùng hai ông vào nhà đó th tên tr m.ể ộD. Nói hai ông hãy ch ch nhà cho phép vào khám xét.ớ ềCâu 8: Đi 154 lu lao ng năm 2012 quy nh nghĩa ng ngề ườ ụlao ng lao ng nộ ữA. th hi bình ng gi và các bi pháp thúc bình ng gi iả ớtrong tuy ng, trí, đào th gian làm vi c, th gian ngh ng i, ti ng vàể ươcác ch khácế ộB. th hi bình ng gi và các bi pháp thúc bình ng gi iả ớtrong tuy ng, ng, đào th gian làm vi c, th gian ngh ng i, ti ngể ươvà các ch khác.ế ộC. th hi bình ng gi và các bi pháp thúc bình ng gi iả ớtrong tuy ng, ng, đào th gian làm vi c, th gian ngh ng i, ti th ngể ưởvà các ch khác.ế ộD. th hi bình ng gi và các bi pháp thúc bình ng gi iả ớtrong tuy ng, ng, đào th gian làm vi c, th gian ngh t, ti ng vàể ươcác ch khác.ế ộCâu 9: Hành vi nào đây ph ch trách nhi hình ?ướ ựA. Không th hi chia tài theo di chúc ng t.ự ườ ấB. ch th đã qua lý ra môi tr ngả ườC. Lái xe máy đi ng ng chi u.ượ ườ ềD. lây truy HIV cho ng khác.ố ườCâu 10: Giám công ty ph ng ch ng lao ng tr th nố ươ ướ ạv chớ ịA. ích ph .ả ữB. đáp ng nhu và nguy ng ch A.ứ ịC. Nh pháp lu nên ch đã làm khi và nh trờ ượ ượ ởl công ty làm vi c. Trong tr ng này, pháp lu đã ườ ậA. quy và ích pháp ch A.ả ịD. quy lao ng .ả ữCâu 11: Sau khi hôn, anh ch ng ch cho ng vi ch trú làế ưquy anh nên anh bu ch nhà ch ng sinh ng. Anh đã vi ph mề ạn dung quy bình ng trong quan nào đây gi và ch ng?ộ ướ ồA. Quan gia đình.ệB. Quan nhân thân.ệC. Quan tài n.ệ ảD. Quan cệ ứCâu 12: Anh đã kí ng thuê nhà bà là 12 tháng, tháng tri ng.ợ ồTrong ng hai bên th thu và anh ph tr tr tháng ti thuê nhà là 6ợ ướ ềtri ng. Các tháng còn là đóng vào tháng khi anh tháng th thìệ ứbà ngh tăng ti thuê nhà nh ng anh không ng ý. Bà đã yêu Anh raề ầkh nhà và cho ng khác thuê. em có nh xét nh th nào tình hu ng này?ỏ ườ ốA. Anh ph kh nhà bà X.ả ỏB. Bà là ch nhà nên bà có quy yêu anh kh nhà mình.ủ ỏC. Anh đã thuê nhà và cũng ng cho nên anh ph ch pắ ấthu ngh bà X.ậ ủD. Bà đã vi ph quy kh xâm ph ch công dân.ạ ủCâu 13: Trong quá trình mang hòm phi ph và phi nầ ếch tri tri nh phi và đã th hi nguyên gì trong ?ỗ ửA. Ph thông.ổ B. Bình ng.ẳC. Tr ti p.ự D. phi kínỏ ếCâu 14: Anh lái xe máy và thông đúng lu t. Ch đi xe không qua sát và tư ấng băng ngang qua ng làm anh th ng (giám nh là 10%). Theo em tr ngờ ườ ươ ườh này ph nh th nào?ợ ếA. B. nh cáo và bu ch ph th ng thi cho gia đình anh A.ả ườ ạB. Ph tù chi BạC. nh cáo ph ti chả ịD. Không lý ch vì ch là ng đi xe p.ử ườ ạCâu 15: Anh bán xe tô (tài chung hai ch ng) mà không bàn .ả ợanh đã vi ph quy bình ng gi và ch ng trongạ ồA. quan tài n.ệ B. quan nhân thân.ệC. quan gia đìnhệ D. quan tình m.ệ ảCâu 16: Ng trong tu nào thì ph ch trách nhi hình ph tườ ấnghiêm tr ng ho ph bi nghiêm tr ng?ọ ọA. 15 tu 18 tu iừ ổB. 14 tu 16 tu i.ừ ướ ổC. 14 tu 16 tu i.ừ ướ ổD. 15 tu 18 tu i.ừ ướ ổCâu 17: Hành vi nào đây ướ không xâm ph quy kh xâm ph ch ởc công dân?ủA. Ông vào phòng anh nh khi ch ng anh Aở ượ ủB. Th nhà không khóa a, bà ch ch nhà .ấ ềC. Anh sang nhà hàng xóm tìm gà ng chu ng khi không có ai nhà.ổ ởD. Công an khám nhà ph khi có nh th tr ng quan đi tra.ộ ưở ềCâu 18: Quy nh ng có th quy gi quy khi i, cáo là dungị ườ ộthu cộA. nghĩa quy khi i, cáo.ề ốB. bình ng trong th hi quy khi iẳ ạC. khái ni quy khi i, cáo.ệ ốD. dung quy khi i, cáo.ộ ốCâu 19: Nh nh nào không đúng bề ình ng gi các thành viên trong gia đình?ẳ ữA. th gia đình quan tâm ích ng cá nhân, ng cá nhân ph quanậ ảtâm ích chung gia đình.ế ủB. Trong gia đình vi quy nh mua tài là ng ch ng.ệ ườ ồC. Các thành viên trong gia đình có quy và nghĩa chăm sóc, giúp nhau, cùngề ỡnhau chăm lo ng chung giaờ đình.D. Các thành viên trong gia đình công ng, dân ch tôn tr ng nhauố ẫCâu 20: Theo quy nh lu lao ng, ng lao ng ít nh ph :ị ườ ủA. 16 tu i.ổ B. 15 tu i.ổ C. 17 tu i.ổ D. 18 tu iổCâu 21: Nguyên trong giao trong ng lao ng?ắ ộA. do, nguy n, tr ti và không trái pháp lu t, th lao ng th .ự ướ ểB. do, bình ng, không trái pháp lu t, th lao ng th .ự ướ ểC. do, nguy n, bình ng, không trái pháp lu t, th lao ng th ,ự ướ ểtr ti pự ếD. do, không trái pháp lu t, tr ti p, th lao ng thự ướ ểCâu 22: Kh hi nào sau đây ph ánh không đúng trách nhi công dân có tínẩ ủng ng, tôn giáo pháp và c:ưỡ ướA. Kính chúa yêu c.ướ B. pháp dân cạ ộC. Buôn th bán thánh.ầ D. o.ố ạCâu 23: quan nào sau đây không có th quy ra nh can, cáo?ẩ ịA. Vi ki sát nhân dân các p.ệ ấB. quan đi tra các p.ơ ấC. ban nhân dân.ỷD. Toà án nhân dân các p.ấCâu 24: Kho ng th gian quan ch ng, tính ngày đăng kí hôn nả ếngày ch hôn nhân là th kì:ấ ờA. Chung ng.ố B. Li hôn.C Hôn nhân. D. Li thânCâu 25: Đi nào sau đây không ph iả là đích hôn nhân:ụ ủA. ch ng ch gia đình.ổ ủB. th hi đúng nghĩa công dân tình yêu.ự ớC. xây ng gia đình nh phúcự ạD. ng tình yêu đôi.ủ ứCâu 26: dung nào sau đây th hi quy bình ng trong lĩnh hôn nhân và giaộ ựđìnhA. do ch ngh nghi phù ph kh năng mình.ự ủB. Th hi đúng các ch năng gia đình.ự ủC. Cùng đóng góp công duy trì ng phù kh năng mình.ứ ủD. quy pháp ng lao ng.ả ườ ộCâu 27: Anh là giám công ty X, hàng tháng anh đã không đóng hi choố ếcông nhân công ty. Trong tr ng này anh đãủ ườ ợA. không th hi đúng trách nhi pháp lí.ự ệB. không th hi đúng qui nh pháp lu tự ậC. không th hi đúng quy công dân.ự ềD. không th hi đúng nghĩa công dân.ự ụCâu 28: dung nào sau đây th hi bình ng gi anh ch em trong gia đình:ộ ịA. Yêu quý tôn tr ng nh ng nh nhau.ọ ườ ịB. Không phân bi gi các anh ch em.ệ ịC. ng và noi ng cho nhauố ươ ốD. Đùm c, nuôi ng nhau trong tr ng không còn cha .ọ ưỡ ườ ẹCâu 29: lao ng ng ng lao ng có th ph ng ch tố ườ ươ ứh ng lao ng khi ng lao ng :ợ ườ ữA. Nuôi con 12 tháng tu i.ướ ổB. hôn.ếC. Ngh vi không lí do.ỉ ệD. các ph ng án trênấ ươCâu 30: Ng trong tu nào thì ph th hi nghĩa quân ?ườ ựA. 18 tu 25 tu i.ừ B. 18 tu 25 tu i.ừ ổC. 18 tu 24 tu i.ừ D. 17 tu 25 tu iừ ổCâu 31: Ch th ng lao ng là:ủ ộA. di ng lao ng và ng ng lao ng.ạ ườ ườ ộB. Ng lao ng và ng ng lao ng.ườ ườ ộC. Ng lao ng và di ng lao ng.ườ ườ ộD. Công đoàn và ng lao ngơ ườ ộCâu 32: Quy bình ng gi các dân Vi Nam văn hoá, giáo c, nghĩa làề ụcác dân uộ ềA. có quy dùng ti ng nói, ch vi riêng.ề ếB. th ng nh ch dùng chung ngôn ng .ố ữC. có chung lãnh th và đi ki phát tri n.ổ ểD. có chung quán, tín ng ngậ ưỡCâu 33: tr ng nào đây là ranh gi phân bi pháp lu các lo quyặ ướ ạph khác?ạA. Tính xác nh ch ch dung.ị ộB. Tính quy ph ph bi .ạ ếC. Tính xác nh chăt ch hình th cị ứD. Tính quy c, bu chung.ề ộCâu 34: ng nhà ch ng ng do anh (hàng xóm) xây nhà i. Sauứ ườ ớkhi trao quy nh pháp lu trách nhi ng xây ng côngượ ườ ựtrình, anh đã cho xây ng ng nhà ch K. trong tr ng này phápự ườ ườ ợlu đã th hi vai trò nào đây?ậ ướA. là ph ng ti nhà qu lí xã i.ươ ướ ộB. quy và ích pháp công dân.ả ủC. là ph ng ti nhà phát huy quy mình.ươ ướ ủD. các quy do công dânả ủCâu 35: Nguy Th đã bán hai ph và tr em qua biên gi Trung Qu c.ễ ốTrong tr ng này Nguy Th đã vi ph m?ườ ạA. hành chính. B. Hình .ự C. dân sự D. lu t.ỉ ậCâu 36: đích quan tr ng nh ho ng kinh doanh là:ụ ộA. Nâng cao ch ng ph m.ấ ượ ẩB. Gi giá thành ph m.ả ẩC. ra nhu n.ạ ậD. xu và tiêu th ph m.ả ẩCâu 37: có vi ra ngoài không máy tính, ra nh ng dòng tâmệ ữs trên Email. Hành vi này đã xâm ph mự ạA. Quy an toàn và bí th tín, đi tín công dân.ề ượ ủB. Quy do .ề ưC. Quy pháp lu danh và nhân ph công dân.ề ượ ủD. Quy do ngôn lu công dânề ượ ủCâu 38: đã nghi THPT, có gi nh ngũ. Vì là con trai nên Tố ẹtìm cách nhà. Là em khuyên nh th nào?ọ ượ ếA. giác tham gia nghĩa quân vì đó là nghĩa công dân.ự ủB. Nên tham gia nghĩa quân vì đó là quy công dân.ụ ủC. Ph tham gia nghĩa quân vì đó là trách nhi pháp lí công dânả ủD. Làm theo vì con cái vi ph ng ng cha là quan tr ng nh t.ố ưỡ ấCâu 39: Anh năm nay 18 tu mu thành công ty kinh doanh phát huy khổ ảnăng kinh doanh mình. có th căn vào quy nào đây th củ ướ ựhi mong mu mình?ệ ủA. Quy bình ng trong lao ngề ộB. Quy bình ng trong phát tri cá nhân.ề ểC. Quy sáng công dân.ề ủD. Quy bình ng trong kinh doanh.ề ẳCâu 40: Nhà máy xu cà phê Ngon huy kuin nh ch th iả ảch lý ra môi tr ng. Hành vi này đã vi ph hình th th hi pháp lu nàoư ườ ậd đây?ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử ậC. Thi hành pháp lu t.ậ D. Áp ng pháp lu tụ ậĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Giáo công dânề ụ1. A2. A3. B4. D5. D6. C7. A8. B9. D10. 11. B12. D13. A14. C15. A16. B17. D18. D19. B20. 21. C22. C23. C24. C25. B26. C27. D28. D29. C30. 31. B32. A33. D34. B35. B36. C37. A38. A39. D40.