Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Phạm Văn Đồng - Đăk Lăk (Lần 2)

2fba72f4935bdbc155f839b95cfbe78d
Gửi bởi: Thái Dương 26 tháng 2 2019 lúc 21:18:51 | Được cập nhật: 5 tháng 5 lúc 16:38:19 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 408 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO ĐĂK LĂKƠ ẠTR NG THPT PH VĂN NGƯỜ ÔĐ THI THAM KH 2Ê Ầ(Đ thi co 04 trang)ê KY THI TRUNG PH THÔNG QU GIA NĂM 2018O ÔBai thi: KHOA NHIÊNO ƯMôn thi thanh ph n: LIâ ÂTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phat êCâu 1: dao ng đi hoà, co qu là đo th ng dài 10cm. Biên dao ng làộ ậA. 10cm. B. 40cm. C. 2,5cm. D. 5cm.Câu 2: Theo nh lu Lenx dòng đi ng:ị ứA. xu hi khi trong qua trình ch kín chuy ng luôn co thành ph song song ng ườ ứtừB. co chi sao cho tr ng no ch ng nguyên nhân làm ch đi chuy ngê ườ ộC. co chi sao cho tr ng no ch ng nguyên nhân sinh ra noê ườ ạD. xu hi khi trong qua trình ch kín chuy ng luôn co thành ph vuông goc ng cấ ườ ứtừCâu 3: c, co hai ngu và dao ng theo ph ng th ng ng ph ng trìnhƠ ướ ươ ươ4 cos 20A Bu tp= =(mm). truy song là 30 cm/s. Coi biên song không khi song truy đi. Ph nố ầt cach hai ngu là 10 cm và 14,5 cm co biên dao ng làư ướ ươ ộA. 8mm. B. mm. C. 2mm. D. mm.Câu 4: Trong trò ch dân gian “đánh đu” khi ng đanh đu làm cho đu dao ng biên nh thì daoườ ịđ ng lúc đo là dao ngộ ộA. n.ă B. do.ư C. ng c.ươ D. duy trì.Câu 5: Ph ng nhi ch là ph ng nhânả ạA. co th ra nhi th ngê ườB. th nhi ng nấ ươ ớC. nhi cao th hi cầ ươD. trong đo, cac nhân nguyên nung ch thành cac nuclonạ ảCâu 6: Cho dòng đi ng 1A ch trong dây th ng dài vô n. ng nh ng đi cach dâyệ ườ ê10cm co n:ộ ớA. 2.10 -6 B. 2.10 -5T C. 5.10 -6T D. 0,5.10 -6TCâu 7: Khi truy trong chân không, anh sang co song ướ1l 720 nm, anh sang tím co song ướ2l =400 nm. Cho hai anh sang này truy trong môi tr ng trong su thì chi su tuy môi tr ng đoê ườ ườđ hai anh sang này là nố ươ1 1,33 và n2 1,34. Khi truy trong môi tr ng trong su trên, sê ườ ốnăng ng phôtôn co song ươ ướ1l so năng ng phôtôn co song ươ ướ2l làA. 133134 B. 6651206 C. 95 D. 79Câu 8: Trong thí nghi Y-âng giao thoa anh sang, chi vào hai khe ng th hai anh sang co cệ ướsong 2;l Trên màn quan sat, vân sang anh sang co songậ ướ1l trung vân sang anhớ ủsang co song ướ2l ố21ll ngăA. 43 B. 34 C. 23 D. 32Câu 9: Chi xiên goc không khí vào chum sang song song (coi nh tia sang) baê ướ ôthành ph c: vàng, và chàm. o, ,v cr là goc khúc ng tia màu vàng, tia màu cầ ươ ụvà tia màu chàm. th đúng làệ ứA. cr r= B. vr r< C. cr r< D. lr r<