Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Nam Đàn 2 - Nghệ An (Lần 2)

c63fd00d025448ba3ce62dfec70dd737
Gửi bởi: Thái Dương 26 tháng 2 2019 lúc 21:29:33 | Được cập nhật: 18 tháng 5 lúc 6:08:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 425 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

thi th THPT qu gia môn lý năm 2018ề tr ng TH Cao Nguyên -ườĐH Tây Nguyên (L 3)ầCâu 1. Hai ch đi mang đi tích qấ ệ1 q2 khi nhau chúng nhau. lu nàoặ ậsau đây không đúng ?A. q1 và q2 là đi tích ng.ề ươ B. q1 và q2 là đi tích âm.ề ệC. q1 và q2 trái nhau.ấ D. q1 và q2 cùng nhau.ấCâu 2. Tác ng nh dòng đi là tác ngụ ụA. từ B. nhi tệ C. hóa D. cơCâu 3. Ch câu đúng Kim ai đi là do: ốA. đi tích do trong kim ai là ớB. các electron trong kim ai do ựC. các electron trong kim ai chuy ng có ng tiên là ng chi đi nấ ướ ượ ệtr ng ườD. Các ion ng cũng tham gia trong vi đi ươ ệCâu 4. Phát bi nào sau đây làể không đúng?Ng ta nh ra tr ng xung quanh dây mang dòng đi vì:ườ ườ ệA. có tác ng lên dòng đi khác song song nh nó.ự ạB. có tác ng lên kim nam châm song song nh nó.ự ạC. có tác ng lên mang đi chuy ng theo nó.ự ọD. có tác ng lên mang đi ng yên bên nh nó.ự ạCâu 5. thông ph thu vào các nào sau đây ?ừ ốA. Đi tr su dây làm khung.ệ B. ng kính dây làm khung.ườ ẫC. Hình ng và kích th khung dây n. ướ D. Đi tr dây n.ệ ẫCâu 6. Trong tr ng sau đây, tia sáng không truy th ng khiườ ẳA. truy qua phân cách gi hai môi tr ng trong su có cùng chi su t.ề ườ ấB. tia vuông góc phân cách gi hai môi tr ng trong su t.ớ ườ ốC. tia có ng đi qua tâm qu trong su t.ớ ướ ốD. truy xiên góc không khí vào kim ng.ề ươCâu 7. Ch câu sai :A. Thu tinh th là th kính có thay c.ỷ ượB. Kho ng cách quang tâm th kính võng thay khi mả đi ti t.ắ ếC. Khi quan sát đi n, ph đi ti đa, tiêu thu tinh th là ểnh nh t.ỏ ấD. Khi quan sát đi vi n, ít ph đi ti t, tiêu thu tinh th là ớnh t.ấCâu 8. nh dao ng theo ph ng trình ươx cos( 0, )(cm)= Pha ban daoầ ủđ ng làộA. B. 0,5p C. 0,25p D. 1,5p .Câu 9. Khi dao ng đi hòa, chuy ng trí biên trí cân ngộ ằlà chuy ngể ộA. nhanh u.ầ B. ch u.ậ C. nhanh n.ầ D. ch n.ậ ầCâu 10. dao ng đi hòa biên và vộ ạmax góc aầ ủv dao ng là ộA. maxvA B. maxvAp C. max2vAp D. max2vA .Câu 11. con có chi dàiộ dao ng đi hòa chu kì T. Gia tr ng tr ngườg con này dao ng là ộA. 22Tg =4pl B. 224g =Tpl C. 4g =Tpl D. 22g =4Tpl Câu 12. xác nh, con dao ng đi hòa chu kỳ khi chi uềdài con tăng thì chu kỳ con cầ ắA. không i. B. tăng 16 n. C. tăng n. D. tăng n.ầCâu 13. có gia tr ng tr ng g, con dao ng đi hòa biên đạ ườ ộgóc a0 Bi kh ng nh con là m, chi dài dây treo là l, th năng vế ượ ịtrí cân ng. năng con là A. 201mg2al B. 20mgal C. 201mg4al D. 202mgal .Câu 14. sóng có ph ng trình Acos(ộ ươ -a x) truy theo tr Ox. đề ộtruy sóng làềA. aw B. v C. v D. 1v .Câu 15. Trong sóng ng trên dây, kho ng cách gi ng sóng và nút sóng liên ti pệ ếlà d. sóng trên dây làướA. =2d B. 4d C. /2 D. =d/4Câu 16 Ch phát bi sai khi nói truy âmề ềA. Khi truy không khí vào c, sóng âm gi đi.ề ướ ướ ảB. Môi tr ng truy âm có th là n, ng, ho khí.ườ ặC. truy âm thay theo nhi môi tr ng.ố ườD. Nh ng li nh bông, p, nhung truy âm kém kim lo i.ữ ạCâu 17. Trong tộ đo chạ đi xoay chi R, L, ti p, phát bi nào ểsau đây đúng ?A. Đi áp hi ng gi haiệ uầ đo ch không nhạ nơ đi áp hi ng trênệ đi ệtrở thu R. ầB. Đi áp hi ng gi haiệ uầ đo ch có thạ nhỏ nơ đi áp hi ng trên ấkỳ ph tầ nào.C. Đi áp hi ng gi haiệ uầ đo ch luôn nạ đi áp hi ng trên ỗph .ầ ửD. ngườ độ dòng đi ch trong ch luôn ch pha hi uệ đi thệ gi haiữ uầ đo ạm ch.ạCâu 18. Phát bi nàoể sai khi nói ng ng cũng nh đi dòng đi xoay chi u?ề ềA. Có th ra tr ng quay dòng đi xoay chi pha và dòng đi xoay chi ườ ềba pha. B. Gi ng nh dòng đi không i, dòng đi xoay chi cũng dùng chi sáng.ố ượ ếC. Trong công ngh đi n, đúc đi n, ng ta th ng ng dòng đi xoay chi u.ệ ườ ườ ềD. Ng ta dàng thay đi áp dòng đi xoay chi nh máy bi áp.ườ ếCâu 19. Công su th dòng đi xoay chi u:ấ ềA. Luôn bi thiên ng hai dòng đi n. ệB. Có giá tr trung bình bi thiên theo th gianị ờC. Không thay theo th gian, tính ng công th Iucosổ ứjD. Luôn bi thiên cùng pha, cùng dòng đi n.ế ệCâu 20. đi áp xoay chi Uo cosωt (V) vào hai đo ch đi tr ởthu R, cu dây thu có và đi có đi dung ti p. Khi ếđó, phát bi nào sau đây đúngA. ng dòng đi qua đi tr qua cu và qua đi cùng pha nhau. ườ ớB. ng dòng đi qua đi tr pha góc π/2 so ng dòng đi qua ườ ườ ụđi n.ệC. ng dòng đi qua cu pha góc π/2 so ng dòng đi qua ườ ườ ệđi tr .ệ ởD. ng dòng đi qua đi ng pha so ng dòng đi qua cu .ườ ượ ườ ảCâu 21. Phát bi nào sau đây là sai khi nói ch đi xoay chi ch có đi n?ề ệA. công su đo ch ng không. ằB. Công su tiêu th đo ch là khác không.ấ ạC. góc dòng đi càng thì dung kháng đo ch càng nh .ầ ỏD. Đi áp gi hai đi tr phaệ 2p so ng dòng đi qua đo ch.ớ ườ ạCâu 22. Cu và cu th máy bi áp lí ng có vòng dây tộ ưở ượlà N1 và N2 đi áp xoay chi có giá tr hi ng Uặ ụ1 vào hai cu thì đi ệáp hi ng gi hai cu th là Uệ ở2 th đúng làệ ứA 12UU 12.NN B. 12UU 21.NN C. 12UU 22.N NN+ D. 12UU 21N NN+Câu 23. Chu kì dao ng đi do trong ch dao ng LC xác nh th ượ ứnào sau đây.A. 2T LCp= B. 2LTCp= C. CTLp= D. 2TLCp=Câu 24. ch dao ng cu dây có và đi có đi dung th hi ệdao ng đi do. Đi tích trên là Qộ ụ0 và ng dòng đi ườ ựđ trong ch là Iạ ạ0 Chu kì dao ng đi ch là:ộ ạA. 002QTIp= B. 02T Ip= C. 002ITQp= D. 2T LCp=Câu 25 đi tích 4.10ộ -6 ch chuy trong đi tr ng có ng đi nị ườ ườ ệtr ng 500 V/m trên quãng ng th ng cm, ng véc ng đườ ườ ướ ườ ộđi tr ng góc ườ 60 0, Công đi tr ng th hi trong quá trình di chuy nàyủ ườ ểlà A. 5.10 -5 B. 5.10 -5 C. 10 -4 10 -4 Câu 26 Cho ch đi kín ngu đi không có 12 V, Ω, đi tr ch ạngoài Ω, Hi su ngu đi làệ ệA. 25 B. 33,33 C. 75 D. 66,66 %Câu 27 đo dây dài trong tr ng và vuông góc vect ng ườ ứt Ng ta thay ng dòng đi qua đo dây, Khi ng dòng đi ch ườ ườ ườ ạtrong dây là I, I 2I 43I thì tác ng lên đo dây ng ng là ươ ứmN F1 341F F2 Fậ2 giá tr nào nh trong các đáp án sau A. 7,0 mN B. 10,5 mN C. 7,5 mN D. 4,2 mNCâu 28 sáng AB vuông góc th kính có tiêu là 20cm thu cộ ượm nh và cách 45cm thì ph trí cách th kính tộ ộkho ng làảA. 10cm B. 15cm C. 30cm D. 60cmCâu 9. Hai ch đi và dao ng đi hòa trên cùng tr Ox cùng biên ộT th đi ểt 0= hai ch đi đi qua trí cân ng theo chi ng. Chu kỳ dao ươđ ng ch đi là và đôi chu kỳ dao ng ch đi B. Tộ ật ch đi và ch đi th đi T6 làA 1.2 B. 2. C. 3.2 D. 2.3 Câu 30 Cho hai con lò xo gi ng nhau. Kích thích cho hai con dao ng đi hòa ớbiên là nA, (v nguyên ng) dao ng cùng pha. Ch th năng vộ ượ ươ ịtrí cân ng hai con c. Khi ng năng con th nh là thì th năng con ủl th hai là bắ Khi th năng con th nh là thì ng năng con th hai ứđ tính bi th cượ A. ()22b 1n+ B. ()22b 1n+ C. ()22a 1n+ D. ()22a 1n+ +Câu 31 Quan sát sóng ng trên dây đàn i, ng ta đo kho ng cách gi ườ ượ ữnút sóng liên ti là 100 cm. Bi sóng truy trên dây là 100 Hz, truy ềsóng trên dây là A. 50 m/s B. 100 m/s C. 25 m/s D. 75 m/sCâu 32 Trong chân không, đi cách đi tích đi 5.10ạ -9 đo 10 cm có ạc ng đi tr ng làườ ườ ớA. 0,450 V/m B. 0,225 V/m C. 4500 V/m D. 2250 V/mCâu 33 đi áp xoay chi vào hai đo ch ti cu thu ầvà đi tr 40 thì đi áp gi hai đo ch ch pha π/3 so ng dòng ườ ộđi trong đo ch, ng tr đo ch ngệ ằA. 80 3W B. 80W C. 40 3W D. 60 3WCâu 34 máy phát đi xoay chi pha (ki ng) có c, quay ớt vòng/phút, ng cu dây ph ng thì dòng đi nố ệdo máy ra là Hz, th nào sau đâyạ đúng?A. 60np= B. 60pnf= C. 60nfp= D. 60fnp=Câu 35 đi ápặ ()u 100 cos 100 V= vào hai đo ch có R, L, ti p. ếBi đi tr 100 Ω, Đi áp hai cu là uế ảL 200cos(100πt 0,5π) V. Công su tiêu th đo ch ngấ ằA. 200 B. 100 C. 150 D. 50 WCâu 36 ch ch sóng máy thu vô tuy đi cu thu có ực thay 0,5 µH µH và đi có đi dung thay 20 pF ượ ượ ừđ 80 pF, 3.10ế m/s, 10, Máy đo có th thu các sóng vô tuy có ượ ướsóngA. 24 mừ B. 24 mừ C. 40 mừ D. 40 mừ ếCâu 37 Cho ch đi nh hình 1,5V, 0,1Ω, MN 1m, ẽRMN 2Ω, 0,9Ω, các thanh có đi tr không đáng ểB 0,1T, Cho thanh MN chuy ng không ma sát và th ng ẳđ bên ph 15m/s thì ng dòng đi trong ch làề ườ ạA. B. 0,5A C. 2A D. 1ACâu 38 ng có kh ng 0,01 kg dao ng đi hòa quanh trí cân ng. ượ ằĐ th hình bên mô kéo tác ng lên theo li x. Chu kì dao ng làồ A. 0,152 B. 0,314 C. 0,256 D. 1,265 sCâu 39 thoáng ch ng có hai ngu sóng A, cách nhau 18 cm, dao ng theo ộph ng th ng ng cùng ph ng trình acos20πt (t tính ng s). truy sóng ươ ươ ềtrên ch ng là 50 cm/s. là đi ch ng nh sao cho ph ửch ng dao ng biên và cùng pha ngu A. Kho ng cách AM ảb ngằ vMNξ rR BA. cm. B. 2,5 cm. C. cm. D. cm.Câu 40 Đo ch ti theo th đi tr R, cu dây có đi tr và ụđi có đi dung thay c, vào hai đo ch đi áp xoay chi có ượ ầs 50 Hz, th hình bên mô quan đi áp hi ng Uố ụrLC gi hai đo ạm ch ch cu dây và đi theo đi dung. Đi tr cóạ giá tr nh tị giá tr nào ịsau đây A. 61 B. 81 C. 71 D. 91 ΩXem thêm các bài ti theo i: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-ly