Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang (Lần 2)

305a3b8b7fe796b5d9eb7d326c784aac
Gửi bởi: Thái Dương 15 tháng 2 2019 lúc 23:19:35 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 13:33:29 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 394 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

   \Z  !\"#$% &\'()*+ ,- .,*+ / 012, 3 45 6, 789:;789<;=> 75 ? @ABCDEFGH9IJ8KJ789? ABCD>E< ;F\' GH.FIJK<$% I GH., *%IG -% I.G, /%IG,-56L% MN;C JOP> QRS + H,,<$% T U03V,U:VWX *% U03V,U: .U03V,U:VWX-% + U03V,U: YU03V,U:VWX /% +U03VU: YU03VU:VWX-56Z[% &\\O]^_O`a#$% Y *% b -% . /% 0-56ZZ% & !< c#$% deS QRS *%fgQ deS, -% QRS. /% fgQ -56Zh% M>KiAjC>E k:;l m)n4n4 :o4n,n4 :p4n4n+, q;Kr_s\'OO @mop<$% t, *%., -%), /%Y,-56Zu% M ^OC 9JNOP> v),Ywxyz{|}Y~zxy$% 9 +2n) *% 9)n32 -% 9+2n+) /% 9+)n3 -56Z% q€RH,‚0ƒ3)+,ƒH,‚0ƒ3)3,ƒ G3 H,:AjG…„W XMr;>la G‡3„‡$% †.Y *% †)t -% †) /% †)ˆ-56Z‰% M>KiAjCŠ\\ k:OP>J_O Dlo,n)n +. :Œ=AiAj_O 33. k4: Ž, +3k4<$% 3Y +.k+,,4 *% 3Y+.k3,,4 -% +Y+.k+),4 /% 3+.k+)04-56Z% ‘Œ  x+) x3. 3, N=C ^#$% , *% . -% ) /% 0-56Z’% “~”• –xy— G–x3„˜G:„<;]™š\Z› G3„<$% ) *% ), -%)0 /%4M>œžŸ F¡¢œ  \Z !\"#$#%&\'!(%#%#)& *+, !.&/\Z()0\" (123456, 789 +, !:&;< \'*<=+, !.&4> \"0) (%\"23 ?\"\Z0) (%%23 \"0)(%%23 @\"0)(%23 4A B,%%C= \"1*D== %3 * %1E4F G< D )*DH, IJ K*L \"M )4O PNQ )%%14 ?TT\"4 \"UT\"4 @UT\"34VW X2YZ[\\]^_\Z`\Z4 J , a,bc6+d2_\Z7S> X2\"eZ[\\f`d4 ? X2YZ[\\f`d4 X2eZ[\\f`d4 @ X2\"YZ[\\f`d4V  \Z !)#\"#(%&4h \' HiH7SH* 6<<=j HD 4O IO N \'4> )\"4 ?\"4 %\"4 @%4VV 9 Nk R j * Qn2\ZY(\"\Ze0%)D o !3#0p&4> 2% ? 234 2%\"4 @ 2%)4Vq O O , r \'stu v\'vsvtvc6 \'2 )w 1w v2\"w4 > )3wx4 ? ywx4 \"$wx4 @ %\"wx4Vz 6I;<j !{&H* N<|=K = ~_)wx%\"4 ?~_\"wx%\"4 ~_\"wxM4 @~wxM4V Qn, € l!%(‚&0\" ‚ƒ2 10) ‚4O b, i J*, iojQn, € „20\"4> )4 ? M4 $4 @ 14V… † %)!\Zx0)\\^(‰Š‹)\Z&0s4 ? %)!\Zx0)\\^0‰Š‹)\Z&0s4 %)!\Zx0\\^(‰Š‹)\Z&0s4 @ %)!\Zx0\\^0‰Š‹)\Z&0s4VŒ 9 iojQn, € 2\"(T‚%0M‚4> (\"%)U ?(1\")U \"%)U4 @1\")U4V  \Z 7 /\Z0\"%2(%% 2(\"\"*+, !.&/\Z002 u7 ŽvH* 6<j7 HD+, !.&u‘8 ’, 78 “”•j7 ŽvH*> “”•2!%#3# (%&4 ? “”•2!%# (%#3&4 “”•2!%#%# (\"&4 @ “”•2!%# (\"#%&4VA h[eH*  j, 789 e0\"0%32 4O Nkjc< € 2–[–e0–e–e4> 2\"3 ? 2\"_%34 2_%34 @ 2%34—˜™š›—œ  \Z !\" !#$% &\'! ()*+,%- !.\Z%/& 0%1! 2345678&9!\":-;&9!\" :; <\Z $%=>?@ %ABB% !\" -!C 4D 3456E F456E 45G6E H345G6EI J$%%!.K LB!B& MN !P!K& MNQ2RST7:OTG; RUVOST3OUV7)GW 3%/& !.K!#!!B& % Y%Z!> [\\ 37]D 26 F 23 2E H 27^ & MN _:R;2`RUVO ?% Ra 73RTG ?% Rb7cO !B& MNd=& %!.K!X LB!B&MN /& MNe %f!g !#% Rh27D 27 F 2G 23 H 2) & MN Q2RST7RUV3RVG P!K :; !i! @[B%f\Z!%1!\Z1 LBP!K :;MM$% !\" Q23RV7)Gj ]D G F 3 E H 7k !> lmnUGRmVRUoR24pq3V rpq7Vs8$%4trts uv=> 24VrVsD 2T W( F2W( 273 H2T73w x\Z&y%!Bz {%l 3!.%Z\ZP$%e%M\Zi!?|)t(}&y%!~%MB\Z>!i![B%f\Z!c?%le!>e %d!Bz € MN!% @e%N %\Z‚ G))!.%Z\Z[%1!e%M\Zi!?ƒ%!.„\Z!.{%]D 3G! FE)! 3)! H36!… & MN Q24RSVrRUVs P!K†‡|!Yi\Z LB 4trtsD 4ˆ )trb )tsb ) F 4b)trb )tsb ) 4b )trˆ )tsb ) H 4b)trb )tsˆ )RQ‰Š [i!‚!. ‹3ŒŽV:3O V7; ‹ET 5WŒV EV 5WŒˆ )8$%O !B& MN=& !i! %!.K LB!B& MN /[i!‚!.e %Z& ‘$%&,% Ru:T’ “)”D 7T7533 FO •7T7533 O ˆ7V7533 HO T7T7533– \'%, M%%%!. =~—=‡ P& j, M%?N%G7˜(, M%?N% GG6, M%?N% G),™\Z%f j, M%‡ M\Zi!/!. j, M%€ , L3?N%D WGG7jW66j7 F366j73WšG GE3G63 HWGG3GW66j7› =>%!.K LB[%/\Z!œ 27UhŽžŽ UhŽŸV7UhŽSžmUhŽŸV7UhŽUž UhŽŸV‹‹‹V7hžUhŽŸUhŽŸD G7:7UhŽŸTG; F G7:3UhŽŸTG; G7:3UhŽŸVG; H G7:7UhŽŸVG;=.B¡¢£¤e¥¦§  \Z \"#$%&\'()*+, -./0/1 2345 27 #& 8 #9& #:&6/ ; #:& ./2< 3+=>\Z?*@ A$\"B+*C DE:0./0FG HE./0:0IG \ZJE./0 .90:G2KLMNOPMQ ERG*ST*CDUH ++=+VW*C J*LERG 27 ERGX/F $6F\"./Y B.FI#Z 8 ERGX/F$6F\"./Y B6FI#Z 2 ERGX[ $6Y\\\"6[]B.I:9#Z ; ERGX[$6Y\\\"6[]B6I:9#Z 2^ [email protected] V \Z` + ab,OcdeTb /F \ZeT@ ]2f+bg*`Mh+ a*i T*C @ ,b\Z*STj*C *T,*! b?MV\Z`k le+ VMh+ mM, O\Zn o*p+p2qLM4rst*Cp+p IYZZZ*pu%2v+MVh+)Te*Cp+)MV\Z`*am !e* w*LO ox7 yz{s|||*p2 8jr}~|||*p2 yyjj|||*p2 ;j{r}|||*p2 € M !M‚ BƒEB./GEB6:„G !\Z …B… 23O €27 €# :Y2 8€#9Y2 €#IY2 ;€#]Y2 f+ \"# €$†6‡$%6ˆ$6‰m €U‡UˆU‰ Š‹€Œ# ZoahVhL)Oh)b2$\"\".Ž 6Ž6 |.|6.Ž.Ž//ZZ6Ž6Ž3O V *CMNO…E$G…# aI? Mh?ƒ $‘’$%’$†’/:’$“27 /:” /2 8Z’ /2 Z’ ’/2 ; /:’ ’/2• f+OaM –—DH˜™a*šDH˜™ O+, €H™#€2f,h) –D\ZT>a\ZP*š\Z –D#€›F:234acPMQE–H˜G\ZE–˜™ G27 FZœ2 8 \\Zœ2 /:Zœ2 ;IYœ2 3+=>\Z?ž*@ A$\"B+PT E–‘GX$%6\"%6B%6I $6:\"6B# UE–%GX$%6\"%6B%.:$.\".B# ŸT ++TšL *`w E¡G\Zh*C DE/0Z0ZGHEZ0:0ZG ˜EZ0Z09G2vaVh+)TPTa [email protected]PMQ‚*`w E¡G\ZLM¢£\Zh*`Q DHD˜ H˜ 27 K> !PT2 8vPT2 [email protected]PT2 ;q!PT23}us_ƒ*eryj  \Z  !\"#\"$ %& \' () * +# !\" ,-.$/01 2)34101 #\Z(1(1\Z5\"34101 6,-. 7)\" \' 6 839\'\")\"\"$ :6;<= >?\" ;# :@ A+ BC +D EFG HI\" )\"&J1\"%K1J& L))$ (? JN \'OP+QADR+QADS3T1% UVWXM YUVWXZ*+UVWX,ZYA. J[ )\"1\"\\$ ]\"\\^@ +QA_ B +QA` +QAQ E aQAbc d! (\"5 6e! (\"5 \Zf! (\"5 gh$N11)1() 1\"i))\"! (\"5 >[1 ! (\"5HI\" )\"&J gh13\Zj^ @ AabAb+ B +ADD+_ AQ__Fa E _QFaQkl <%1>[11\")!)N mZno \"$ ,ARbRQ.6,`R`RF. \Z34101pq ZYA+ *nPAPA *o+ !\"# ,rRsRt.\"$ %&34101 () J\Z\")$ 1\" \'1\"%KIu<v1 w*rYsYt@ w*+ B w*a w*` E w*bxxxxxxxxxxHy