Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2016 trường THPT Bố Hạ, Bắc Giang có đáp án

197bc7c88ee0eb78ac133b5b0c600946
Gửi bởi: Hà Việt đức 18 tháng 3 2016 lúc 20:02:36 | Được cập nhật: 23 giờ trước (4:02:30) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 980 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 5 Trường THPT Bố HạTổ Toán-TinĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2NĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN, LỚP 12Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1 (1,0điểm)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi hàm số 211 xyx.Câu 2 (1,0 điểm)Cho hàm số 323 3 2y x x x có đồ thị (C).

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.Câu 3 (1,0 điểm)Cho hàm số 322( 2) (8 5 ) 5 y x m x m x mcó đồ thị (Cm) và đường thẳng :1dyxm .

Tìm m để d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại x1, x2, x3thỏa mãn: 2221 2 3x x x 20 .Câu 4(1,0 điểm)Giải phương trình lượng giác: (2sin 1)( 3 sin 2cos 2) sin 2 cos x x x x xCâu 5 (1,0 điểm)a)Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: 223 15 5 .nnA C n b)Tìm hệ số của x8trong khai triển 2021( ) 2 , 0.Pxxxx Câu 6 (1,0 điểm)Giải các phương trình sau:a) 223 3 30xxb) 233log 1 log ( 3) 1xxx Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với 2 , AD 3ABaa .

Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy.

Biết đường thẳng SD tạo với mặt đáy một góc 450.

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.Câu8 (1,0 điểm)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(1;3).

Gọi N là điểm thuộc cạnh AB sao cho 23ANAB .

Biết đường thẳng DN có phương trình x+y-2=0 và AB=3AD.

Tìm tọa độ điểm B.Câu 9(1,0 điểm)Giải hệ phương trình: 5332 5 2 ( 4) 2 2,( 2 1) 2 1 8 13( 2) 82 29x y y y y xxyy x x y x .Câu 10 (1,0 điểm)Cho các số thực ,,x y zthỏa mãn 2, 1, 0 x y z.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 2 211( 1)( 1)2 2(2 3) Py x zx y z x y-------------------------Hết ------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh.............................................................................Số báo danh............................... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2015-2016 LẦN 2Thêi gian lμm bμi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®ÒC©uNéi dung§iÓmC©u 11.0®Hàm số 211 xyx-TXĐ: \1 -Sự biến thiên:+ ) Giới hạn và tiệm cận: xxlim y 2; lim y 2 .Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốx ( 1) x ( 1)lim y ; lim y .

Đường thẳng x= -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số0,25đ+) Bảng biến thiênTa có : 21' 0, 1( 1) yxxHàm số đồng biến trên cáckhoảng ; 1 ; (-1;+ ) Hàm số không có cực trị 0,25đVẽ đúng bảng biến thiên 0,25đ-Đồ thị : Vẽ đúng đồ thị0,25đC©u 21,0đGọi A là giao điểm của đồ thị (C) và trục tung.

Suy ra A(0;-2)0,25đ2' 3 6 3 y x x0,25đ'(0) 3 y0,25đPhương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(0;-2) là '(0)( 0) 3 3 2 y y x x0,25đC©u 31,0đPhương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (Cm) và đường thẳng d là: 3 2 3 22( 2) (8 5 ) 5 1 2( 2) (7 5 ) 2 6 0 x m x m x m x m x m x m x m2( 2) 2( 1) 3 0 x x m x m(1)222( 1) 3 0(2) xx m x mĐặt f(x)=VT(2)0,25đ(Cm) cắt d tại 3 điểm phâm biệt khi và chỉ khi (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 2222' ( 1) (3 ) 0 ( 2 0(3)1(2) 0 1 mm m m mmfm0,25đKhi đó giả sử x1=2; x2,x3là nghiệm của (2).