Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 1)

0bd7cd9412be335cda8a4b413857a855
Gửi bởi: Thái Dương 1 tháng 3 2019 lúc 17:34:53 | Được cập nhật: 29 tháng 1 lúc 12:53:03 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 413 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT CHUYÊNƯỜ THI TH THPT QG KH 12 IÊ ẦNĂM 2017 2018 OMôn: CH SỊ ỬTh gian lam bai: 50 phút, không th gian phát đơ ề(40 câu tr nghi m)ắ ệNh bi t: NB; Thông hi u: TH; ng th p: VDT; ng cao: VDCậ ụCâu 1: (TH) nào không ph là ch trong Chi kinh ng các cố ượ ướ ướthu nhóm sáng ASEAN?ộ ướ ậA. Thi n, thi nguyên li và công nghế B. Ch túc đư ượ ềl ng th cươ ựC. Chi phí cao tình tr ng thua lẫ D. ng ng lao ng còn khó khăn.ờ ườ ộCâu 2: (VDT) trong nh ng làm cho ch ASEAN ng thành viên uộ ầh các khu Đông Nam (đ năm 1999) là:ế ướ ếA. Ch th Liên qu c.ỉ ốB. Ch th Mĩ và các n.ỉ ướ ớC. Các qu gia Đông Nam đã giành p.ố ượ ậD. Cùng ng và th ng chính tr .ệ ưở ịCâu 3: (TH) Mùa xuân năm 1975, cu ng ti công và quân dân Vi Nam th ngộ ắl đãợA. Giúp cho nhân dân Lào có giành th ng hoàn toàn.ơ ợB. vũ nhân dân Lào ng lên giành chính quy trong cổ ướC. vũ và đi ki cho cách ng Lào ti lên giành th ng hoàn toàn.ổ ợD. đi ki cho các ng cách ng Lào giành chính quy trong c.ạ ượ ướCâu 4: (VDT) ki cho phù th gian quá trình giành pố ậc các qu gia Đông Nam Á.ủ ởA B1) 17-8-1945 a. Lào tuyên pố ậ2) 12-10-1945 b. Inđônêxia tuyên p.ố ậ3) 4-7-1946 c. Xingapo Anh trao tr quy ượ ựtrị4) 31-8-1957 d. quyên trao tr cho ậPhilippin.5) 3-6-1959 e. Mã Lai tuyên p.ố ậA. le, 2b, 3c, 4d, 5a B. lb, 2a, 3e, 4c, 5d C. lb, 2a, 3d, 4e, 5c D. lb, 2d, 3e, 4c, 5aCâu 5: (TH) Có dung sai khi nói dung chi kinh ng cácấ ượ ướ ởn thu nhóm sáng ASEAN?ướ ướ ậ1. Phát tri các ngành công nghi xu hàng tiêu dùng thay th hàng nh kh u.ể ẩ2. th tr ng trong làm ch phát tri xu t.ấ ườ ướ ấ3. ng ng hàng tiêu dùng trong c.ậ ướ4. trung và kĩ thu t.ậ ậ5. Xóa nghèo nàn, u, xây ng kinh ch .ỏ ủA. B. C. D. 5Câu 6: TH) Theo Hi Bali (2-11976), nào không trong nh ng nguyên cệ ướ ơb trong quan gi các thành viên ASEAN?ả ướA. Tôn tr ng p, th ng nh t, ch quy và toàn lãnh th .ọ ổB. Không can thi vào công vi .ệ ộC. Không ng vũ và đe dùng vũ nhau.ử ớD. Gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả ệCâu 7: (VDC) Th ng phong trào gi phóng dân nh ng qu gia châu nào đã cắ ổvũ cu tranh nhân dân châu Phi?ộ ủA. Vi Nam, Lào, Campuchiaệ B. và Trung Qu cẤ ốC. Vi Nam và Trung Qu c.ệ D. Các Tây Á.ướCâu 8: (NB) ngh Ianta (2-1945) di ra khi cu Chi tranh th gi th haiộ ứA. Đã hoàn toàn thúc.ế B. vào giai đo thúcướ ếC. Di ra vô cùng ác li t.ễ D. Bùng và ngày càng lan ng.ổ ộCâu 9: NB) Toàn nh ng quy nh ngh Ianta (2-1945) cùng nh ng th thu sauộ ậđó gi ba ng qu Liên Xô, Mĩ, Anh đãữ ườ ốA. Tr thành khuôn kh phân chia th giổ i.B. Làm cho di hai c, hai phe xác trên toàn thụ ượ gi iớC. Đã tẫ ra tr hai Ianta.ự ựD. Tr thành khuôn kh tr th giở i.Câu 10: Câu 16: (VDC)Y nào không ph là thách th Nga thế ướ ướ ng th ng B.ổ ốEnxin?A. Tình tr ng không nh chính tr .ạ ịB. tranh ch quy gi ng th ng ng nhi và các th ph ng,ự ươ ộC. Nh ng cu xung c, là phong trào li khai vùng Trécxnia.ữ ủD. tranh quy gi các đoàn tài chính ngân hàng.Câu 17: (NB) tiêu ASEAN là phát tri kinh và văn hóa thông qua tácụ ợchung gi các thành viên trên tinh th nữ ướ ầA. Bình ng và quy quy gi các dân c.ẳ ộB. Duy trì hòa bình và nh khuổ cựC. Hòa bình, nh và cùng phát tri n.ổ ểD. Duy trì hòa bình và cùng phát tri n.ểCâu 18: (NB) Ngày 19-2-1946, đã di ra ki ch tiêu bi nào phongở ớtrào tranh ch ng th dân Anh?ấ ựA. Cu kh nghĩa th binh Cancútta.ộ ởB. Cu kh nghĩa công nhân Mađrát.ộ ởC. Cu kh nghĩa th binh Bombay.ộ ởD. Cu bãi công 40 công nhân Bombay.ộ ởCâu 19: (NB) Nh nh nào nói bi kinh các Đông sau Chi tranh thậ ướ ếgi th hai?ớ ứA. Th ng cách ng Trung Qu ra ng hòa Nhân dân Trungắ ướ ộHoa.B. Bán Tri Tiên đã chia thành mi theo vĩ tuy 38.ả ếC. Trong sau th XX, khu Đông đã tăng tr ng nhanh chóng vử ượ ưở ềkinh .ếD. Nh tr thành theo ch dân ch đai ngh n.ư ướ ảCâu 20: (NB) Khi chi tranh Thái Bình ng bùng nhân dân các Đông Nam ngế ươ ướ ứlên tranh ch ng thù nào gi phóng dân c?ấ ộA. Quân phi Nh t.ệ B. Th dân PhápựC. Th dân Pháp và qu Mĩ.ự D. Ch nghĩa phát xít và qu Pháp Nh t.ủ ậCâu 21: (VDC) Theo th thu Liên Xô, Mĩ và Anh ngh Ianta (2-1945), Vi Namỏ ệthu ph vi nh ng ng (qu gia) nào?ộ ưở ượ ốA. Các ph ng Tâyướ ươ B. Liên XôC. Mĩ D. Pháp.Câu 22: (NB) Sau Chi tranh th gi th hai, tr th gi hình thành cế ượ ặtr ng làư ớA. Mĩ và Liên Xô lên tr thành nh ng ng qu n.ươ ườ ớB. Th gi chia thành hai phe: XHCN và TBCN.ế ớC. Hai phe XHCN và TBCN mâu thu gay nhau.ẫ ớD. Mâu thu gi hai phe gay Chi tranh nh.ẫ ạCâu 23: (VDC)Tháng 2-1973, Hi nh Viêng Chăn hòa bình và th hi hòa pệ ợdân Lào kí gi a:ộ ượ ữA. Mĩ và nhân dân Lào.B. tr Lào yêu phái Viêngặ ướ ChănC. tr Lào yêu qu Mĩ.ặ ướ ốD. qu Mĩ các ng Lào.ế ượ ởCâu 24: (NB) Ngày 26-1- 1950, tuyên và thành ng hòa, đánh uẤ ướ ấth ng to nhân dân Đắ lãnh aướ ủA. ng ng nả B. ng Dân cả C. ng Dân chả D. ng Qu i.ả ạCâu 25: (TH) Hi nh Gi nev (7/1954) đã công nhân các quy dân nào Lào?ệ ủA. ch quy và toàn lãnh th .ộ ổB. Ch công nh pháp ng kháng chi n,ỉ ượ ếC. Trao tr cho Lào.ả ậD. Ch công nhân hai vùng là ng Sài và Phong xa lì.ỉ ườCâu 26: (NB) trong nh ng đích ch Liên qu làộ ốA. Trùng tr các ho ng gây chi tranh.ị B. Thúc quan th ng do.ẩ ươ ựC. Duy trì hòa bình và an ninh thế gi i.ớ D. Ngăn ch tình tr ng ôặ nhi môiễ tr ngườCâu 27: (NB) Sau ngày giành p, trong công cu xây ng c, đã thi hành ướ ộch ính sách ngo iố ạA. Ch đua vũ trang.ạB. Hòa bình, trung tích c, ng cu tranh giành các dân c.ậ ộC. Liên minh ch ch các tu trên th gi và các xã ch nghĩa.ặ ướ ướ ủD. Tham gia các kh quân .ố ựCâu 28: (TH) nào không trong nh ra ch ASEAN?ế ứA. Nhi trong khu giành p, cề ướ ướ vào th iờ kì phát tri kinh .ể ếB. Cu chi tranh xâm Mĩ Đông ngộ ượ ươ đang sa và th iị ạC. Nh ng ch tác mang tính khu trên th gi xu hi ngày càng nhi uữ ềD. Thành công Kh th trủ ng chung châu Âu và ch th ng nh châu Phiổ ấCâu 29: (VDT) ki nào đánh giá là tiêu bi nh và là lá trong phong trào gi iự ượ ảphóng dân Mĩ Latinh sau Chi tranh th gi th haiộ ứA. Th ng cách ng Mê-hi-cô.ắ B. Th ng cách ng Ê-cua-đo.ắ ạC. Th ng cách ng Cuba.ắ D. Th ng cách ng Braxin.ắ ạCâu 30: (NB) Tr ép phong trào tranh th dân Anh bu ph sướ ẽtrao quy tr theo “Phề ươ ng án Maobátton” chia thành hai qu gia trên cấ ướ sởA. trự B. pộ C. Tôn giáo D. Toàn lãnh thẹ ổCâu 31: (NB) sáng ban u, cu th niên th XX, ASEAN đã phátừ ướ ỉtri thành 10 c. đây, ASEAN nh:ể ướ ạA. Xây ng ng ng ASEAN nó có th cao hự và hiệ qu hon.ảB. Gi quy “Campuchia” thi hả quan gi hai nhóm c.ệ ướC. tác kinh xây ng Đông Nam thành khu hòa bình, nh cùng phát tri n.ợ ểD. Xây ng Đông Nam thành khu hòa bình, nh và phát tri n.ự ểCâu 32: (VDT) Trong ba th niên cu th XX, nhi vào lĩnh công ngh ,ậ ệmà tr làướ ếA. Công ngh đi tệ B. Công ngh sinh cệ ọC. Công nghi ch bi nệ D. Công ngh thông tin và vi thông.ệ ễCâu 33: (VDC) Hãy các thành sau theo đúng trình thắ gian mà đã tẤ ạđ trong công cu xây ng óc sau ngày p.ượ ậ1. cách ng ch xámạ ấ2. cách ng xanh.ạ3. phóng tinh nhân o.ệ ạ4. th thành công bom nguyên .ử ử5. phóng tinh tĩnh.ệ ịA. 2, 4, 3, 1, B. 2, 4, 1, 3, C. 2, 5, 1, 3, D. 2, 1, 4, 3, 5.Câu 34: (NB) Hi pháp tháng 11-1993 Nam Phi nh đi gì ch phân bi tả ệch ng c?ủ ộA. Đó là di ch ng ch th dân, qu c.ứ ốB. Chính th xóa Ch phân bi ch ng c.ứ ộC. Ti duy trì Ch phân bi ch ng c.ế ộD. Manđêla tr thành ng th ng Nam Phi.ở ủCâu 35: (NB) Hi đinh Viêng Chăn (21-2-1973) dung gì Lào?ệ ềA. Pháp công nh các quy dân cậ Lào.ả ủB. hòa bình, th hi hòa dân Lào.ậ ởC. Mĩ trao tr cho Lào.ả ậD. Tình đoàn Vi Nam vế Lào.Câu 36: (VDC) Vì sao trong cu tranh ch ng ch phân bi ch ng Nam Phi cộ ượx vào cu tranh gi phóng dân c?ế ộA. Do th dân xây ng và nuôi ng.ự ưỡ B. Là con chẻ nghĩa th dân.ựC. Có quan ch nghĩa th dân.ệ D. Là hình thái ch nghĩa th dân.ộ ựCâu 37: (TH) Có dung đúng khi nói thành trong Chi kinh tấ ượ ượ ếh ng các thu nhóm sáng ASEAN?ướ ướ ướ ậ1. phát tri nh xu nông nghi p.ể ệ2. xu đã đáp ng nhu cả ượ nhân dân trong c.ả ướ3. góp ph gi quy th nghi p.ầ ệ4. phát tri ngành ch bi n, ch o.ể ạ5. góp ph xóa nghèo nàn, u.ầ ậA. B. C. D. 5Câu 38: (NB) “Năm châu Phi” (1960) ki n:ắ ệA. 27 châu Phi tuyên p.ướ B. 17 châu Phi trao tr p.ướ ượ ậC. 17 nư châu Phi giành quy hượ D. 17 nư châu Phi tuyên tr .ố ịCâu 39: (NB) Trư ép phong trào tranh đòi nhân dân sau Chi nứ ếtranh th giói th hai, th dế Anh bu phái nh ng aộ ượ ứA. trao quy tr theo “Phẽ ng án Maobátton”.B. trao quy qu theo “Ph ng án Maobátt n”.ẽ ươ ơC. trao tr cho thông qua th ng ng.ẽ ươ ượD. th ng ng ng Qu i.ẽ ươ ượ ạCâu 40: (NB) Sau chi tranh th gi th hai, khu nào nh danh là ượ “L bùngụ ịcháy”?A. Mĩ Latinh B. Đông Phi C. Đông D. Đông Nam Á.Đáp ánl. 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.Cll.B 12.B 13.B 14.A 15.C 16.B 17.B 18.C 19.C 20.A21.D 22.B 23.B 24.D 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30. c31.C 32.D 33.A 34.B 35.B 36.D 37.B 38.B 39.A 40.AL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CNh ng ch chi kinh ng bao m:ữ ượ ướ ồ- Thi n, nguyên li và công ngh .ế ệ- Chi phí cao tham nhũng, quan liêu phát tri n.ẫ ể- ng ng lao ng còn khó khăn, ch gi quy quan gi tăng tr ng iờ ườ ượ ưở ớcông ng xã i.ằ ộSai và chú Đáp án không ph là ch Chi kinh ng vì tả ượ ướ ếqu chi này là đã đáp ng nhu nhân dân trong c, góp ph nả ượ ượ ướ ầgi quy th nghi p, phát tri ngành ch bi n,ch o. Malaixia, sau kả ếho ch năm (1966 1970), mi Tây đã túc ng th c, mi Đông gi nh kh uạ ượ ươ ẩg o,...ạCâu 2: Đáp án CY quan tr ng ng thành viên các khu Đông Namế ướ ựÁ (đ năm 1999) là do các Đông Nam giành p.ế ướ ượ ậN cướ Th gian giành pờ Thòi gian tham gia ASEANInđônêxia 17-8-1945 8-8-1967Vi Namệ 2-9-1945 28-7-1995Lào 12-10-1945 7-1997Philippin 4-7-1946 8-8-1967Mi Đi nế 4-1-1948 7-1997Campuchia 9-11-1953 1999Mã Lai 31-8-1957 8-8-1967Xingapo 3-6-1959 8-8-1967Brunay 1-1984 1984Ch sau khi giành thì các Đông Nam có đi ki tham gia liên ượ ướ ếkhu c.ựSai và chầ không nhó rõ chính xác th gian các qu gia tham gia ASEAN màầ ốchí nh đi chung.ầ ểCâu 3: Đáp án CNäm 1975, hòa theo th ng cu cu ng ti công và quân và dân Vi Nam, tắ ừtháng tháng 12, quân và dân Lào đã giành chính quy trong nu c.ế ớ® cu ng ti công và quân và dân Viêt Nam th ng đã vũ và đi uộ ềki cho cách ng Lào ti hành giành chính quy th ng hoàn toànệ ợSai và chú ý:ầ đi ki khách quan bên ngoài tác ng vào phong trào gi phóng dân cề ộth ng là vũ cho phong trào đó. Vì Lào là trong ba Đông ng, th dânườ ướ ươ ựPháp xâm nên cách ng Vi Nam th ng đi ki cho cách ng Lào tah ngượ ứl iợCâu 4: Đáp án CN cướ Th gian giành pờ Th gian tham gia ASEANInđônêxia 17-8-1945 8-8-1967Vi Namệ 2-9-1945 28-7-1995Lào 12-10-1945 7-1997Philippin 4-7-1946 8-8-1967Mi Đi nế 4-1-1948 7-1997Campuchia 9-11-1953 1999Mã Lai 31-8-1957 8-8-1967Xingapo 3-6-1959 8-8-1967Brunay 1-1984 1984Sai và chú ý: Không nh các th gian quan tr ngớ ọCâu 5: Đáp án BN dung chi kinh ng các thu nhóm sáng ASEAN baoộ ượ ướ ướ ướ ậg m:ồ- Phát tri các ngành công nghi xu hàng tiêu dùng thay th hàng nh kh u.ể ẩ- th tr ng trong làm ch phát tri xu t.ấ ườ ướ ấSai và chú ý: Không nh nh ng dung chính chi ng iớ ượ ượ ướ ộCâu 6: Đáp án AHi Bali (2-11976) xác nh nh ng nguyên trong quan gi các c:ệ ướ ướ- Tôn tr ng ch quy và toàn lãnh th .ọ ổ- Không can thi vào công vi nhauệ ủ- Không ng vũ và đe dùng vũ nhau.ử ớ- Gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả ệ- tác phát tri có hi qu trong các lĩnh kinh văn hóa và xã iợ ộSai và chú ý: nh gi nguyên Hi Bali dung các hi nh khácệ ướ ị(Hi nh Gi nev ho Pari)ệ ặCâu 7: Đáp án CNh ng nhân khách quan tác ng phát tri phong trào gi phóng dân Châuữ ởPhi sau Chi tranh th gi th hai bao m:ế ồ- thúc Th chi th hai cũng nh nh ng thay tình hình qu sau chi tranh đãự ếthúc phong trào dân Châu Phi…ẩ ạ- Th ch nghĩa phát xít, suy Anh và Pháp, hai qu gia th ng tr nhi vùngấ ềthu Châu Phi đi ki thu cho cu tranh gi phóng dân nhânộ ủdân Châu Phi- Th ng phong trào gi phóng dân Châu Á, tr là Vi Nam và Trungắ ướ ệQu đã vũ cu tranh gi phóng Châu Phiố ởSai và chú ý: vào lí suy đoánự ểCâu 8: Đáp án BKhi chi tranh th gi th hai vào giai đo thúc, nhi ra choế ướ ượ ặcác ng qu Đông minhườ ố ngh qu tri Ianta (Liên Xô) ngày ngày 11-2-1945 sộ ượ ựtham gia nguyên th ba ng qu Liên Xô, Mĩ, Anhủ ườ ốSai và chú ý: nh các th oi gian oi nhau, th ng nh gi đáp án Aễ ườ ữvà BCâu 9: Đáp án DToàn nh ng quy nh ngh Ianta cùng nh ng th thu sau đó gi ba ng qu cộ ườ ốđã thành khuôn kh tr th giở th ng là tr hai Iantaườ ựSai và chú ý: không nh ki th sgk, suy lu tìm ra đáp ánế ểCâu 10: Đáp án CA B1) 23-8-1945 a. Nhân dân Lào giành chính quy nổ ề2) 3-1946 b. Th dân Pháp tr xâm chi Làoự ế3) 20-1-1949 c. Quân gi phóng nhân dân Lào thành pả ượ ậ4) 22-3-1955 d. ng nhân dân Lào thành pả ượ ậ5) 1-12-1975 e. ng hòa Dân ch Nhân dân Lào cướ ượthành pậSai và chú ý:Không nh các th gian và dung ng ng ho nh gi các ki nhauớ ươ ớCâu 11: Đáp án BSau cu ng tuy tháng 9-1993, Qu thông qua hi pháp, tuyên thànhộ ốl ng qu Campuchia do Xuhanuc làm Qu ng. Tháng 10-2004, Qu ngậ ươ ươ ươXuhanuc thoái Hoàng Xihamôni lên ho ch, tr thành Qu ng Campuchiaị ươ ủH th ng quy phân nh rõ gi pháp, hành pháp và pháp m: vua, ngệ ượ ồtôn ng, Th ng vi n, Qu i, Chính ph Tòa án, ng Hi pháp và các quanươ ượ ơhành chính các Campuchia là qu gia theo th ch chính tr uân ch hi n.ủ ếSai và chú ý: Không nh dung hi pháp, suy đoán nh ng không chính xácớ ưCâu 12: Đáp án BV là thu các ướ qu Âu Mĩế (tr Thái Lan) trong nh ng nămừ Chi tranh thế ếgi th hai, các trong khu Đông Nam là thu aứ ướ quân phi Nh nệ ả® Tr ướ Chi tranh th giế th hai, các trong khu Đông Nam là thu aứ ướ ủc ác qu Âu Mĩ.ế ốSai và chú ý: Nh đáp án không nh ho suy lu không chính xácầ ậCâu 13: Đáp án BKhác châu và châu Phi, nhi Mĩ Latinh giành th XIX sau khiớ ướ ỉthoát kh ách th ng tr th dânỏ Tây Ban Nha và Đào Nhaồ th XIX, nh ng ngay sau đóừ ưl thu vào Mĩạ ộSai và chú ý: gi tên th dân th ng tr các khu Á, Phi, Mĩ Latinhẫ ướ ựCâu 14: Đáp án AB án Tri Tiên đã chia cả tắ thành hai mi doề theo th thu ba ng qu củ ườ Liên Xô ,Mĩ Anh ngh Ianta (2-1945), bán Tri Tiên chia cị thành hai khu gi phápự ảquân Nh t; ranh gi th là vĩ tuy 38ế Quân Liên Xô đóng phía vĩ tuy nế38 còn phía Nam là quân Mĩ. Song vi thành chính ph chung cho hai không cộ ướ ượth hi n. ướ Tri Tiên đã chia thành hai mi nề nên hai qu gia riêng bi t, thùậ ệđ ch nhauị ẫCòn gi Liên Xô và Mĩ trong nh chi tranh nh nguyên nhân hai mi Tri uự ềTiên không th ng nh t. ượ gi Liên Xô và Mĩự làm cho vi xúc ti thành pệ ậchính ph chung hai mi Nam Bủ án Tri Tiênả không th hi nượ ệSai và chú ý: Nh đáp án và Cầ ớCâu 15: Đáp án CTrong cu kháng chi ch ng Mĩ, dộ lãnh ng Nhân dân Làoướ (thành 22-3-ậ1945) cu tranh ch ng Mĩ nhân dân Lào di ra trên ba tr nộ uân chính trự ị- ngo giaoạ và giành nhi th ng iượ ợSai và chú ý: Nh các lĩnh nhauầ ớCâu 16: Đáp án BTh ng th ng En-xin (1992-1999)ờ ố+ i: hai thách th nề ớTình tr ng không nh chính tr do tranh ch quy gi các đoàn tài chính –ạ ậchính tr và do đòi dân ch hóa nhân dânị ủNh ng cu xung c, là phong trào li khai vùng Trec-xni-a. Nh ng ngữ ượli khai đã ti hành nhi kh ng nghiêm tr ng, gây nên nhi th ng nế ề+ ngo i:ề ạTrong nh ng năm 1992-1993, Nga theo đu chính sách nh ng Tây ng, ng cácữ ướ ươ ềc ng qu ph ng Tây hi ng giành ng chính tr và vi tr kinhườ ươ ượ ềt Nh ng sau hai năm, Nga ch nh nh ng kho tín ng và vi tr tài chính tế ướ ượ ấít i. năm 1994, Nga chuy sang nh ng Âu Á, trong khi tranh th ph ngỏ ướ ướ ươTây ph khôi ph và phát tri quan các trong khu Châu (các SNG,ả ướ ướ ướTrung Qu c, các ASEAN,…)ố ướSai và chú ý: không có ki th ngoài sgk thì khó có th làm đúng câu nàyế ượCâu 17: Đáp án BNgày 8-8-1967, Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN) thành p. tiêu aệ ượ ủASEAN là phát tri kinh và văn hóa thông qua nh ng tác chung gi các cể ướthành viên, trên tinh th dầ uy trì hòa bình và nh khuổ cựSai và chú ý: tiêu ASEAN ng ng th hi khác so xu th chung aụ ủth gi sau Chi tranh nhế ạCâu 18: Đáp án CNăm 1946, đã ra 848 cu bãi công. Tiêu bi là cở kh nghĩa th yộ ủbinh trên 20 chi Bombayở 19-2-1946 ch ng qu Anh, đòi dân c. Cu cố ộkh nghĩa này nhanh chóng ng ng các ng dân cở ượ ưở ượ Sai và chú ý: Nh các cu tranh khác cũng năm 1946 ho 1947 nh :ầ ưCu bãi công 40 công nhânạ Cancúttaở (2-1947); cu qu chúng ởCancútta Mađrát ,…Câu 19: Đáp án CSau khi thành p, các và vùng lãnh th Đông tay vào xây ng và phát tri nậ ướ ểkinh Trong th XIX, khi khu Đông đã tăng tr ng nhanhế ượ ưởchóng kinh ng nhân dân thi rõ t. Trong “con ng” kinh châuề ượ ởÁ thì Đông có ba (Hàn Qu c, ng Công và Đài Loan), còn Nh tr thành kinhắ ềt th hai th gi i. Trong nh ng năm 80-90 th XX và nh ng năm th XXI,ế ỉn kinh Trung Qu có nhanh và cao nh th gi i.ề ớSai và chú ý: Ch đáp án th hi chung nh tình hình các Đông Á, các đápọ ướ ắán A, B, ch nói qu gia tiêu bi ểCâu 20: Đáp án ATrong nh ng năm Chi tranh th gi th hai, các Đông Nam bi thành thu aữ ướ ịc quân phi Nh n. ng th Nh hàng ng minh, vào gi tháng 8-ủ ữ1945, nhân dân Đông Nam ng lên tranh, nhi đã giành đâ dân c,ứ ướ ượ ộhaowcj gi phóng ph lãnh thả ượ ổSai và chú ý: Có th nh đáp án Bể ớCâu 21: Đáp án DTheo th thu ngh Iantaỏ các vùng còn (Đông Nam Á, Nam và Tây Á) thu ph viộ ạnh ng ưở các ph ng Tây, trong đó ướ ươ Vi Nam thu ph vi nh ng aộ ưở ủPháp. Tuy nhiên, sau 9-3-1945, Đông ng thu quy qu lí Nh t, Pháp không còn dínhươ ậlíu gì Đông ngế ươSai và chú ý: nh đáp án Aễ ớCâu 22: Đáp án BSau Chi tranh th gi th hai, tr th gi ượ xác p. Đó là tr th gi haiậ ớc Ianta tr ng là tự gi chia thành hai phe: XHCN và TBCNế do hai siêuc ng Liên Xô và Mĩ ng u. trung hai c- hai phe đó là nhân hàng chi ph nườ ềkinh th gi và các quan qu trong ph sau th XXế ỉSai và chú ý: nh đáp án và Dễ ầCâu 23: Đáp án BTr nh ng th ng liên ti các ng cách ng Lào, bi là th ng cánhướ ượ ởđ ng Chum- Xiêng Kho ng, Áttapu, Xalavan, cao nguyên Boolaven, ng 9, và tay sai ườ ởLào bu ph ch nh đàm phán ng cách ng Lào. Cu th ng ng Viêngộ ượ ươ ượ ởChăn tháng 10 năm 1972, gi bên là bi các ng yêuắ ượ ướ Lào, thaym cho tr Lào và bên là bi chính phặ Viêng ChănQua năm tháng đàm phán, do ng yêu có tr ng đúng n, thái kiên trì, thi nự ượ ướ ườ ệchí và đã ng hét gi quy hòa bình Lào, ngày 21-2-1973, Viêngố ạChăn, hai bên đã kí Hi nh hòa bình, th hi hòa dân Lào, làế ắHi nh Viêng Chăn 1973ệ ịSai và chú ý: thêm ng ki th nh ng ki quan tr ngầ ọCâu 24: Đáp án DKhông th mãn quy ch tr th dân Anh, ng Qu do G.Nêru ng lãnhỏ ầđ nhân dân ti tranh giành trong nh ng năm 1948-1950. Ngày 26-1-1950, nạ ẤĐ tuyên và thành ng hòaộ ướ ộSai và chú ý: Không nh ki th có th nh đáp án Aớ ớCâu 25: Đáp án ASau chi th ng Đi Biên Ph Hi nh Gi nev (7/1954) kí ượ đã công nhân pộ ,ch quy và toàn lãnh thủ Làoủ th nh pháp các ng khángừ ượchi LàoếSai và chú ý: Hi các quy dân là gì và bao nh ng gìể ượ ữCâu 26: Đáp án CLà văn ki quan tr ng nh Liên qu cợ hi ch ng nêu rõ đích ch nàyế ươ ứlà uy trì hòa bình và an ninh thế gi iớ phát tri các quan ngh gi các dân vàể ộti hành tác qu gi các trên tôn tr ng nguyên bình ng và quy tế ướ ựquy các dân cế ộSai và chú ý: Các đáp án A, B, là ho ng Liên qu cợ không ph đíchả ụCâu 27: Đáp án BV ch nh sách ngo iố ĐẤ au ngày giành pộ theo đu iổ ch nh sách òabình, trung tích c, ng cu tranh giành các dân c.ậ Ngày 7-1-1972,n chính th thi quan ngo giao Vi NamẤ ệSai và chú ý: Đáp án th hi ch nh sách ngo iạ giao tích c, khác các đáp án cònự ớl iạCâu 28: Đáp án DB nh ra ch ASEANố bao m:ồ- Sau khi giành p, vào th kì phát tri kinh trong đi ki khó khăn, nhi uộ ướ ền trong khu th có tác nhau cùng phát tri nướ