Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1

eaee39bc1ad59db27c830581e3bffb0b
Gửi bởi: Thái Dương 4 tháng 3 2019 lúc 16:16:26 | Được cập nhật: 1 tháng 4 lúc 22:38:52 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 419 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC 12 ĐỀ THI THỬ LẦN I Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề có 04 trang) Mã đề thi 121 Polime được dùng sản xuất ống dẫn nước, vỏ dây điện ... là Câu 41: A.Poli(vinyl clorua). B.Tơ capron. C.Xenlulozơ. D.Nhựa novolac. Câu 42: Metyl axetat có công thức là A.C2H5COOC2H5. B.CH3CH2OH. C.CH3COOC2H5. D.CH3COOCH3. Câu 43: Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) là A.Ag. B.Cu. C.Fe. D.Al. Phenol không phản ứng với Câu 44: A.Na. B.Nước Brom. C.NaOH. D.HCl đặc. Câu 45: Anilin có công thức là A.H 2 N-CH 2 -COOH B.C 6 H5NH 2 C.C 6H 5CH 2NH 2 D.C 2 H5NH 2 Câu 46: Tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là A.tơ visco B.tơ olon C.tơ tằm D.tơ nilon- 6,6 Chất thuộc loại polisaccarit là Câu 47: A.tinh bột. B.glucozơ. C.glixerol. D.saccarozơ. Câu 48: Chất có vị ngọt, dễ tan trong nước có nhiều trong cây mía và củ cải đường là A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Tinh bột D.Xenlulozơ Câu 49: Công thức phân tử của Alanin là A.C2H5O2N B.C3H7O2N C.C4H7O2N D.C3H5O2N Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là Câu 50: A.Benzen. B.Propan. C.Etan. D.Etilen. Câu 51: Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit A.Axit Acrylic. B.Axit Fomic. C.Axit clohiđric. D.axit xetic. Câu 52: Kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl là A.Cu. B.Ag. C.Mg. D.Na. Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Tên gọi của X là Câu 53: A.Poli(vinyl clorua) B.Teflon C.Poli propilen D.Poli etilen Câu 54: Hoà tan hoàn toàn 4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Mg, Al trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là A.18,54. B.13,7. C.11,44. D.12,6. Cho 6,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu Câu 55: được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức của A là A.C3H7OH. B.C4H9OH. C.C2H5OH. D.CH3OH. Câu 56: Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH , sau phản ứng thu được muối nào sau đây? A.C17H35COONa. B.C17H31COONa. C.C15H31COONa. D.C17H33COONa. Câu 57: Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 60% là: A.1,08 gam. B.3 gam. C.1,8 gam. D.2,7 gam. Câu 58: Cho dãy các chất : HCHO, CH 3COOH, C6H12O6 (Glucôzơ), C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là A.2. B.1. C.3. D.4. Phát biểu không đúng là Câu 59: A.Chất béo là trieste của glixerol và axit béo. B.Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH sẽ thu được xà phòng. C.Triolein có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom. D.Chất béo (dầu, mỡ ăn) có thể dùng làm chất bôi trơn cho động cơ và ổ trục máy móc. Câu 60: Để thu được Ag tinh khiết từ quặng bạc có lẫn Cu, người ta cho quặng bạc đó vào dung dịch chứa chất X dư . X là chất nào sau đây ? A.Fe(NO3)3. B.Cu(NO3)2. C.HNO3. D.Fe(NO3)2. Câu 61: X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức C 3H6O2. X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và ancol etylíc, X không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là A.C2H5COOH. B.CH3-COOCH3. C.HOCH2-CH2CHO. D.HCOOC2H5. Câu 62: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và x mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử duy nhất NO 3-). Thể tích khí thu được sau phản ứng là A.0,672 lít B.1,12 lít C.2,24 lít D.1,344 lít Câu 63: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A.3. B.4. C.5. D.2. Câu 64: Cho 53,2 gam hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối và hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H 2 bằng 18,5. Phần trăm khối lượng của chất A trong hỗn hợp X là A.85,71%. B.42,86%. C.28,57%. D.57,14%. Câu 65: Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức, mạch hở. Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic và 12,36 gam hỗn hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là A.29,13% B.32,85% C.23,63% D.19,72% Câu 66: Cho 27,75 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 300ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 2,19 gam kim loại chưa tan. Giá trị của a là A.3,2. B.1,2. C.2,4. D.1,6. Câu 67: Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa một chức axit và một chức amin (tỷ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Phần trăm số mol của mỗi aminoaxit trong hỗn hợp ban đầu bằng: A.40% và 60%. B.25% và 75%. C.20% và 80%. D.50% và 50%. Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO 2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là A.0,30 B.0,10 C.0,20 D.0,15 Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol đơn chức , sau phản ứng thu được 0,4 mol CO 2 và 0,6 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là A.4,25. B.8,5. C.3,06. D.1,53. Câu 70: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : t0 (1). C 4H6O2 + NaOH → (X) + (Y) t0 (2). (X) + AgNO 3 + NH 3 +H 2O → (F) + Ag↓ + NH 4NO3 CaO,t0 (3). (Y) + NaOH → CH 4 + Na 2CO3 Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A.CH 3COOH B.CH 3CHO C.CH 3COONa D.C2H3COONa Câu 71: Cho hỗn hợp Fe, Cu vào HNO3 đặc, đun nóng cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và còn lại m gam chất rắn không tan. Chất tan đó là A.Fe(NO3)2. B.Cu(NO3)2. C.Fe(NO3)3. D.HNO3. Câu 72: Cho các phát biểu sau (1). H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit. (2). Muối natri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính. (3). Tính bazơ của NH3 yếu hơn tính bazơ của metyl amin (4). Tetrapetit có chứa 4 liên kết peptit. (5). Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai. Số phát biểu đúng là A.3. B.2. C.4. D.1. Câu 73: Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là A.3,84. B.3. C.4. D.4,8. Câu 74: Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có khoảng 1,849% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng cầu nối –S–S– đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S–S– ? A.44. B.46. C.50. D.48. Câu 75: Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO (đktc). Cho từ từ dung dịch chứa AgNO 3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 870 ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,672 lít khí NO ( đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N +5 trong cả quá trình, giá trị của m là ? A.116,68. B.126,34. C.123,78. D.137,22. Câu 76: Cho các phát biểu sau: (1). Khi có mặt ion kim loại nặng (Pb2+, Cu2+…) hoặc đun nóng protein bị đông tụ. (2). Amilopectin có mạch không phân nhánh. (3). Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo. (4). Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol. (5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2. (6). Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. (7). Hiđro hóa glucơzơ và frutozơ đều thu được sobitol. (8). Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn. Số phát biểu đúng là A.4. B.5. C.3. D.2. Câu 77:Cho các phát biểu sau (1). Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl dư. (2). Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, chất rắn thu được gồm AgCl và Ag. (3). Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong d ung dịch H2SO4 đặc, nguội. (4). Hỗn hợp Na và Al2O3 (có tỉ lệ mol 2:1) có thể tan hoàn toàn trong nước. (5). Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan. (6). Hỗn hợp kim loại Cu và Ag có thể tan hoàn toàn trong dung dịch gồm KNO 3 + H2SO4 loãng. (7). Kim loại cứng nhất là W, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg. Số phát biểu đúng là A.2. B.5. C.4. D.3. Câu 78: Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch trong bình giảm 43,74 gam. Giá trị của a là A.7,75. B.7,57. C.8,85. D.5,48. Câu 79: Cho X và Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO 2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,21 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là ? A.58,25%. B.46,82%. C.52,38%. D.65,62%. Câu 80: Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X, pentapeptit Y và Z là este đơn chức của α-amino axit. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T có khối lượng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Cho lượng ancol T trên vào bình đựng Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,72 gam. Mặt khác Đốt cháy hết hỗn hợp muối bằng O2 dư, thu được 5,6 lít N2 ( đktc); 21,96 gam H2O và CO2,Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong E là A.24,56%. B.11,24%. C.14,87%. D.56,16%. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207. Các thể tích khí đo ở ĐKTC (Thí sinh không dùng bất kì tài liệu gì) ---------------HẾT--------------- Đáp án Mã đề 134 1.A 2.D 3.D 14.A 15.D 16.A 27.C 28.D 29.D 40.C 4.D 17.B 30.C 5.B 18.A 31.A 6.A 19.D 32.A 7.A 20.A 33.C 8.B 21.D 34.C 9.B 22.D 35.C 10.D 23.B 36.C 11.D 24.B 37.C 12.A 25.A 38.C 13.D 26.A 39.C Đáp án Mã đề 245 1.B 2.D 3.A 14.C 15.B 16.B 27.D 28.D 29.C 40.D 4.A 17.A 30.D 5.B 18.C 31.D 6.A 19.D 32.C 7.C 20.A 33.D 8.C 21.D 34.A 9.B 22.B 35.C 10.A 23.D 36.D 11.A 24.A 37.C 12.B 25.B 38.D 13.A 26.C 39.A Đáp án Mã đề 356 1.D 2.C 3.C 14.C 15.D 16.B 27.B 28.B 29.C 40.D 4.B 17.A 30.A 5.A 18.C 31.A 6.D 19.D 32.C 7.C 20.B 33.C 8.A 21.A 34.C 9.C 22.B 35.B 10.A 23.D 36.D 11.C 24.B 37.B 12.D 25.C 38.D 13.D 26.B 39.B Đáp án Mã đề 467 1.D 2.C 3.B 14.C 15.B 16.A 27.A 28.C 29.D 40.C 4.B 17.B 30.B 5.D 18.B 31.D 6.D 19.A 32.A 7.A 20.B 33.A 8.B 21.C 34.A 9.C 22.C 35.C 10.A 23.A 36.B 11.D 24.D 37.A 12.B 25.A 38.D 13.B 26.A 39.B Đáp án Mã đề 578 1.A 2.A 3.A 14.B 15.A 16.B 27.D 28.D 29.A 40.C 4.D 17.B 30.D 5.A 18.C 31.B 6.A 19.C 32.D 7.D 20.A 33.C 8.D 21.C 34.D 9.A 22.D 35.B 10.C 23.C 36.B 11.A 24.B 37.B 12.C 25.D 38.B 13.A 26.A 39.B Đáp án Mã đề 689 1.D 2.D 3.A 14.C 15.C 16.D 27.A 28.A 29.A 40.B 4.B 17.D 30.A 5.B 18.A 31.A 6.D 19.B 32.C 7.D 20.A 33.C 8.D 21.B 34.B 9.D 22.D 35.C 10.A 23.D 36.B 11.A 24.D 37.C 12.D 25.A 38.B 13.B 26.A 39.C Đáp án Mã đề 790 1.D 2.C 3.A 14.D 15.D 16.D 27.B 28.B 29.A 40.C 4.B 17.C 30.D 5.A 18.D 31.D 6.D 19.C 32.B 7.C 20.D 33.C 8.B 21.D 34.A 9.C 22.D 35.C 10.B 23.A 36.A 11.D 24.C 37.B 12.A 25.B 38.A 13.A 26.A 39.A Đáp án Mã đề 801 1.C 2.D 3.A 14.D 15.C 16.B 27.B 28.B 29.A 40.C 4.A 17.C 30.B 5.B 18.A 31.B 6.D 19.B 32.C 7.B 20.C 33.B 8.A 21.C 34.C 9.A 22.A 35.A 10.C 23.C 36.C 11.B 24.B 37.A 12.A 25.A 38.D 13.C 26.B 39.A