Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa lần 1

14b217ac6213f582f76f91a758abdcf4
Gửi bởi: Thái Dương 4 tháng 3 2019 lúc 16:13:14 | Được cập nhật: hôm kia lúc 18:03:45 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 432 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU (Đề thi gồm 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 202 Họ, tên thí sinh:.......................................................................................... Số báo danh: .............................................................................................. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Li = 7; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1:Anilin không tác dụng với A. nước brom B. dung dịch HCl C. dung dịch NaOH D.dung dịch HNO2 2+ Câu 2:Cho phương trình ion thu gọn: Cu + 2OH → Cu(OH) 2↓. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn đã cho? A. Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3. B. CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 + K2SO4. C. CuSO4 + Ca(OH)2→ Cu(OH)2 + CaSO4. D.CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4. Câu 3:Kim loại có độ cứng lớn nhất là: A. crom. B. kim cương. C. đồng. D.sắt. Câu 4:Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) Tơ visco. A. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ tằm. D.Bông Câu 5:Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do A. sự đông tụ của protein do nhiệt độ. B. phản ứng màu của protein. C. sự đông tụ của lipit. D.phản ứng thủy phân của protein. Câu 6:Tiến hành các thí nghiệm sau đây: (a) Ngâm một lá kẽm vào dung dịch CuSO 4. (b) Ngâm một lá đồng vào dung dịch FeCl3. (c) Cho thép cacbon tiếp xúc với nước mưa. (d) Cho thép vào dung dịch axit clohiđric. (e) Để sắt tây tiếp xúc với nước tự nhiên. Trong các thí nghiệm trên có bao nhiêu trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa? A. 2. B. 5. C. 3. D.4. Câu 7:Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H 2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là A.5,83 gam. B. 4,83 gam. C. 7,33 gam. D.7,23 gam Câu 8:Tiến hành hiđrat hoá 2,24 lít C 2H2 (đktc) với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y qua lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 21,6. B. 17,28 C. 13,44 D.22,08 Câu 9:Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác, chất X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm vẩn đục nước vôi trong, vừa làm mất màu dung dịch Brom. Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy chất X có thể là: A. NH4HSO3 B. NH4HCO3 C. (NH4)2CO3 D.(NH4)2SO3 Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C 7H8O? Câu 10: A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Xây hầm bioga là cách xử lí phân và chất thải gia xúc đang được tiến hành. Quá trình này Câu 11: không những làm sạch nơi ở và vệ sinh môi trường mà còn cung cấp một lượng lớn khí ga sử dụng cho việc đun, nấu. Vậy thành phần chính của khí bioga là: A. etan. B. metan. C. butan. D.propan. Câu 12: Cho dãy các chất: phenol; glucozơ; axit fomic; toluen; vinylaxetilen; fructozơ; anilin. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là A. 3. B. 6. C. 4. D.5. Câu 13: Cho các chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là: A. 3 B. 4 C. 2 D.5 Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH 3COOCH3. Tên gọi của X là Câu 14: A. metyl fomat. B. etyl fomat. C. etyl axetat. D.metyl axetat. Câu 15: Đơn chất silic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây? t0 A. Si + 2F2  SiF4. B.2Mg + Si  Mg2Si. 0 t C.2C + SiO2  Si + 2CO . D.Si + 2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2 Câu 16: Cho dãy các chất: Al, Al 2O3, Al2(SO4)3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: A. 1. B. 3. C. 2. D.4. Câu 17: Cho 1,92 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nóng, dư phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí NO 2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 1,12. B. 1,344. C. 0,672. D. 1,792. Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí Câu 18: tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ăcqui cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này.Vừa qua 5 lô nước C2 và rồng đỏ cũng đã bị thu hồi do hàm lượng ion này vượt mức cho phép trong nước uống nhiều lần. Kim loại X ở đây là: A.Đồng. B. Magie. C. Chì. D.Sắt. Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong Câu 19: phòng thí nghiệm. Hình 3 có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H 2, C 2H2 , NH 3 , SO2 , HCl , N2. A. H2, N2 , C2H2 B. N2, H2 C. HCl, SO2, NH3 D.H2 , N2, NH3 Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây: Câu 20: A. Dung dịch HNO3 đặc nguội B.Dung dịch H2SO4 đặc nguội C. Dung dịch HCl loãng nguội D.Dung dịch MgSO4 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là Câu 21: A.C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C.C15H31COOH và glixerol. D.C17H35COONa và glixerol. Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl Câu 22: là A. 1. B. 2. C. 3. D.4. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: Câu 23: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH) 2, tạo phức màu xanh lam thẫm. (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO 3 trong NH3 dư thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H 2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Số phát biểu đúng là: A. 6. B. 4. C. 5. D.3. Câu 24: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Dung dịch màu tím Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng X, Y, Z lần lượt là A. metyl amin, lòng trắng trứng, glucozơ. B. metyl amin, glucozơ, lòng trắng trứng. C. glucozơ, metyl amin, lòng trắng trứng. D.glucozơ, lòng trắng trứng, metyl amin. Cho các phát biểu sau: Câu 25: (1). K2Cr2O7 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh. (2). Kim loại Al và Cr đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỷ lệ. (3). CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,  (4). Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. (5). Hợp chất crom (VI) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. (6). Crom (III) oxit và crom (III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. Tổng số phát biểu đúng là A. 4. B.5. C. 2. D.3. Câu 26:Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H 2SO 4 đặc. Kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. 50%. B. 66,67%. C. 65,00%. D. 52,00%. Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3 (6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH) 2 Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là A. 5 B. 3 C. 6 D.4 Câu 28: Amin X đơn chức. X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức là RNH 3Cl. Trong Y, clo chiếm 32,42% về khối lượng. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 3 B. 5 C. 4 D.2 Câu 29: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được 2 lít dung dịch Y. Trộn 8 gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al rồi cho vào nước đến khi kim loại tan hết thấy có 10,304 lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch Y có pH bằng A. 12. B. 1. C. 13. D.2. Câu 30: Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na 2O, CaO. Hòa tan hết 51,3 gam hỗn hợp X thu được 5,6 lít H 2(đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 gam NaOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO 2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 60 gam B. 54 gam C. 72 gam D.48 gam Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C 3H12N2O3 và C 2H8N2O3. Cho 3,40 gam X Câu 31: phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A.3,12 B. 2,76 C. 3,36 D. 2,97 Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%). Lượng CO 2 hấp thụ vào dung Câu 32: dịch NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 7,5 gam kết tủa. - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư đun nóng thu được 8,5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 18,2750. B. 16,9575. C. 15,1095. D.19,2375. Câu 33:Đốt cháy hoàn toàn mgam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, cho sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng bình tăng 19,1 gam và có 25 gam kết tủa. Nếu oxi hóa hết mgam X bằng CuO dư, lấy sản phẩm hữu cơ thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO 3/ NH3 dư, đun nóng được x gam Ag. Giá trị của x là ( Coi hiệu suất là 100%): A. 64,8. B. 86,4. C. 75,6. D.43,2. Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH NCH COOH; 0,02 mol CH CH(NH Câu 34: 3 2 3 2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 15,225. B. 13,775. C. 11,215. D.16,335. Câu 35:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,12M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là A.28,7. B. 30,86. C. 31,94. D.29,24. Câu 36: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hiđro (0,195 mol), axetilen (0,150 mol), vinyl axetilen (0,12 mol) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 19,5. Khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,21 mol AgNO 3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và 3,024 lit hỗn hợp khí Z (đktc). Khí Z phản ứng tối đa với 0,165 mol Br 2 trong dung dịch. Giá trị của m là? A. 27,6. B. 55,2. C. 82,8. D.52,5. Câu 37: X là một este hai chức, phân tử chứa 6 liên kết π; Y, Z (M Y < M Z) là hai peptit được tạo bởi glyxin và alanin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng 49,4 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và 22,8 gam hỗn hợp hơi Z chứa hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 1,08 mol O 2, thu được 29,68 gam Na 2CO3 và hiệu số mol giữa CO 2 và H2O là 0,32 mol. Biết số mol X bằng 10 lần tổng số mol của Y và Z; Y và Z hơn kém nhau hai nguyên tử nitơ; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tổng số nguyên tử có trong X và Z là A. 96. B. 111. C. 94. D.108. Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào H2O dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ sau. Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây? nkết tủa A.2,2. B.1,6. C.2,4. D.1,8. 3a 2a 0 0,56x 0,68x nHCl Câu 39: Cho 11,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và MgCO 3 có tỷ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 1 tan hoàn toàn trong dung dịch Y chứa H 2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và V lít hỗn hợp khí T gồm NO, N 2O, H 2 và CO 2 (ở đktc có tỉ khối so với H 2 là 218/15). Cho dung dịch BaCl 2 dư vào Z đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 79,22 gam kết tủa. Z phản ứng tối đa 0,61 mol NaOH. Giá trị của V là: A. 2,688. B.4,480 C. 5,600. D.3,360. Điện phân dung dịch chưa AgNO 3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, một thời gian thu Câu 40: được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại Y và 1,12 lít hỗn hợp khí Z ( đktc) gồm NO, N 2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,2 và dung dịch T chứa 37,8 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại Y tác dụng dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 ( đktc). thời gian điện phân là A. 28950 giây B. 24125 giây C. 22195 giây D.23160 giây. ----------- HẾT ---------- ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA Trường THTP Lê Văn Hưu – Thanh Hóa lần 1 - 2018 1 C 11 B 21 D 31 B 2 B 12 D 22 C 32 D 3 A 13 B 23 B 33 C 4 A 14 D 24 A 34 B 5 A 15 B 25 A 35 D 6 D 16 B 26 C 36 A 7 D 17 B 27 C 37 A 8 D 18 C 28 C 38 C 9 A 19 A 29 A 39 D 10 B 20 C 30 C 40 D