Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

cb15b71c89bad2535b995aea8879d61a
Gửi bởi: Thái Dương 5 tháng 3 2019 lúc 16:41:58 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 23:45:33 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 515 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 4 trang) KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi: 30 1 Họ và tên :……………………………………………………………. Số báo danh :…………………………………………………………. Cho nguyên tử khối: H= 1; C= 12; N= 14; O= 16; S= 32; Cl= 35,5; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137. Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C 3H9N là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2: Cho ba dung dịch riêng biệt: Ala -Ala-Gly, Gly-Ala và hồ tinh bột. Có thể nhận biết được dung dịch Ala -Ala-Gly bằng thuốc thử Cu(OH) 2 trong dung dịch NaOH nhờ hiện tượng A. xuất hiện kết tủa xanh. B. tạo phức màu tím. C. tạo phức màu xanh đậm. D. hỗn hợp tách lớp. Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại crom có tính khử mạnh hơn kim loại sắt. B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ. C. CrO và Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. D. Trong tự nhiên, crom tồn tại ở dạng đơn chất. Câu 4: Dù bị khuyến cáo là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng trong thực tế người ta vẫn thường ủ trái cây với đất đèn để trái cây mau chín và chín đều. Thành phần hóa học chính của đất đèn có A. C2H2. B. CaCO3. C. CaC2. D. C2H4. ào sau đây? Câu 5: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất n A. NaCrO2. B. Cr2O3. C. K2Cr2O7. D. CrSO4. Câu 6: Cho các phát biểu sau: (a) Muối NaHCO 3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit. (b) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng được với nước. (c) Công thức hóa học của thạch cao khan là CaSO 4. (d) Các chất Al(OH) 3, NaHCO3, Al2O3 đều lưỡng tín h. (e) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 7: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng? A. Fe tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư. B. Fe tác dụng với dung dịch FeCl 3 dư. C. Fe, FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. D. Fe tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. Câu 8: Dung dịch FeSO 4 và dung dịch CuSO 4 đều tác dụng được với kim loại nào sau đây? A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Ag. ì thu được ới dung dịch KOH th Câu 9: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 v A. CH3COOK và CH2=CHOH. B. CH2=CHCOOK và CH3OH. C. C2H5COOK và CH3OH. D. CH3COOK và CH3CHO. Câu 10: Cho dung dịch natri hiđroxit loãng vào dung dịch bari clorua thì thấy A. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. B. xuất hiện kết tủa vàn g. hiện kết tủa. C. không xuất D. xuất hiện kết tủa trắng. Trang 1/4 - Mã đề thi 301 Câu 11: Công thức phân tử của glucozơ là A. C6H10O5. B. (C6H10O5)n. C. C6H12O6. D. C12H22O11. Câu 12: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? A. Tơ tằm. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ capron. D. Tơ visco. ào sau đây Câu 13: Phát biểu n sai? A. Liên kết hóa học trong chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. B. Phân tử chất hữu cơ luôn chứa nguyên tố cacbon và hiđro. C. Chất hữu cơ thường kém bền nhiệt và dễ cháy. D. Phần lớn các hợp chất hữu cơ nhẹ hơn nước, ít t an trong nước. Câu 14: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH 3CH2CHO. Tên thay thế của X là A. anđehit propionic. B. propanol. C. anđehit axetic. D. propanal. ào sau đây được dùng để sản xuất nhôm trong công nghiệp? n Câu 15: Quặng A. Boxit. B. Pirit. C. Đolomit. D. Manhetit. Câu 16: Cho a mol H3PO4 phản ứng với b mol NaOH, trường hợp nào sau đây không thu được một muối duy nhất? A. b = 3a. B. a = b. C. a = b/2. D. 3a = 2b. Câu 17: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Cu tan trong dung dịch FeCl 3 dư. (b) Hỗn hợp gồm Cu và Fe 3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư. (c) Dung dịch AgNO 3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO 3)2. (d) Ion Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+. Số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 18: Benzyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COOCH2C6H5. B. HCOOC6H5. C. C6H5CH2COOCH3. D. CH3COOC6H5. Câu 19: Chất nào sau đây điện li yếu? A. HCl. B. HBr. C. HI. D. HF. ơm sau: C Câu 20: Cho C2H5OH và ba hợp chất th 6H5OH, CH3C6H4OH, C6H5CH2OH. Có bao nhiêu chất phản ứng được với dung dịch NaOH? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 21: Từ glyxin và alanin có thể tạo ra bao nhiêu loại đipeptit khác nhau? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 22: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH (dư) thì thu được 21,7 gam etylen glicol. Giá trị của m là A. 92,4. B. 21,7. C. 46,2. D. 23,1. Câu 23: Cho các phát biểu: (a) Oxi hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH 3 (t0) thì thu được chất rắn màu đỏ đồng. (b) Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac. (c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí NH 3 ẩm. (d) Muối nitrat thể hiện tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit. (e) Hỗn hợp gồm NaNO 3 và Cu (tỉ lệ mol 4: 1) tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư. (f) Người ta khai thác và nhiệt phân các muối amoni để điều chế khí nitơ trong công nghiệp. (g) Các muối photphat đều tan tốt trong nước. Số phát biểu đúng là A. 6. B. 4. C. 3. D. 2. ỗn h ố mol, đều no, mạch hở, có một nhóm Câu 24: Cho m gam h ợp X gồm hai α-amino axit cùng s -NH2 và một nhóm -COOH tác dụng với dung dịch chứa 0,44 mol HCl được dung dịch Y. Y tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,84 mol KOH. Mặt khác, đốt hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch KOH dư, sau phản ứng khối lượng bình chứa dung dịch KOH tăng thêm 78 gam. Công thức cấu tạo của hai amino axit là A. H2NCH2COOH và H2NCH(CH3)COOH. B. H2NCH(C2H5)COOH và H2NCH(CH3)COOH. C. H2NCH2COOH và H2NCH(C2H5)COOH. D. H2NCH(C2H5)COOH và H2NCH2CH2COOH. Trang 2/4 - Mã đề thi 301 Câu 25: Hỗn hợp X gồm propin, propen, propan và hiđro. Dẫn 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X qua Ni (nung nóng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đốt hoàn toàn Y rồi sục vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 75 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm m gam. Giá trị của m là A. 54,6. B. 96,6. C. 51,0. D. 21,6. Câu 26: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn X gồm Al, FeO và Fe 3O4 (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. + Cho phần một vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,225 mol H 2 và còn m gam chất rắn không tan. + Cho phần hai vào dung dịch HNO 3 dư, thu được 0,35 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 14,00. B. 9,80. C. 10,08. D. 11,20. Câu 27: Cân hỗn hợp X gồm các chất: BaSO4, Na2SO4 và Na2CO3 được 32,5 gam. Cho toàn bộ lượng X trên vào cốc thủy tinh thu được hệ Y, cân Y được 142,3 gam. Cân 122 gam dung dịch HCl rồi cho từ từ đến hết vào hệ Y (thấy khi dùng đến 100 gam dung dịch HCl thì không còn khí thoát ra nữa) thu được hệ Z (bao gồm cốc và hỗn hợp rắn - lỏng T) có khối lượng 259,0 gam (bỏ qua sự bay hơi của nước). Lọc hỗn hợp T rồi sấy phần chất rắn trên giấy lọc, câ n được 15,3 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của Na 2SO4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 39,4. B. 27,7. C. 47,1. D. 13,5. Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm các este đơn chức, no, mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đ ựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 24,8 gam và thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 40,0. B. 24,8. C. 20,0. D. 49,6. Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO 3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là A. 1,56. B. 1,66. C. 1,20. D. 1,72. Câu 30: Cho dung dịch X chứa a mol HCl, dung dịch Y chứa b mol KHCO 3 và c mol K2CO3 (với b= 2c). Tiến hành hai thí nghiệm sau: + Cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y, thu được 2,24 lít khí CO 2 (đktc). + Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X, thu được 6,72 lít khí CO 2 (đktc). Tổng giá trị của (a+ b+ c) là A. 1,30. B. 1,00. C. 0,90. D. 1,50. Câu 31: Hòa tan hết 19,9 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn, Fe cần dùng 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 77,5. B. 72,5. C. 62,5. D. 70,0. Câu 32: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Na kim loại vào dung dịch CuSO 4 dư. (b) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2. (c) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2. (d) Sục khí CO 2 đến dư vào dung dịch NaAlO 2. (e) Sục khí NH 3 đến dư vào dung dịch Al 2(SO4)3. Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 33: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ khí CO 2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 112,5. B. 72,0. C. 144,0. D. 225,0. Câu 34: Cho 11,1 gam este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được muối và 6,9 gam ancol etylic. Tên của X là A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. etyl propionat. Trang 3/4 - Mã đề thi 301 Câu 35: Hỗn hợp E gồm 0,1 mol một α-amino axit (X) no, mạch hở, chứa một nhóm –NH2, một nhóm –COOH và 0,02 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ X. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần a mol O 2, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 1,2 M, thu được dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol H Cl vào dung dịch Y, thu được 9,856 lít CO 2 (đktc). Đốt 0,04a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ X cần x mol O 2. Giá trị của x là A. 0,441. B. 0,556. C. 0,144. D. 0,277. Câu 36: Đun nóng 0,8 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 1,0 mol muối của glyxin, 0,8 mol muối của alanin và 0,4 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trong O2 vừa đủ, thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 156,56 gam. Giá trị của m là A. 56,92. B. 67,12. C. 48,48. D. 85,36. Câu 37: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO 4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở hai điện cực là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân đạt 100% và các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,2. B. 0,15. C. 0,25. D. 0,3. Câu 38: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al 2(SO4)3 và AlCl3 thì khối lượng kết tủa sinh ra được biểu diễn bằng đồ thị sau: mkết tủa (gam) 8,55 m x y số mol Ba(OH)2 Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,029. B. 0,025. C. 0,019. D. 0,015. Câu 39: Cho 37,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,5 mol HCl và 0,12 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+), 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N 2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thu được 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 220,11 gam kết tủa. Khối lượng (gam) của Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 16,2. B. 13,9. C. 11,6. D. 9,2. Câu 40: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi s o với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E chứa X và hai este Y, Z (đều no, mạch hở, không phân nhánh) cần dùng 1,125 mol O 2, thu được 1,05 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 67,35 gam E với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp gồm hai muối có khối lượng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 82,9. B. 83,9. C. 64,9. D. 65,0. ----------------------------------------------- --------------------- HẾT -------------------Thí sinh không được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Trang 4/4 - Mã đề thi 301 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 1 D 11 C 21 D 31 B 2 B 12 D 22 C 32 C 3 A 13 B 23 B 33 A 4 C 14 D 24 C 34 C 5 C 15 A 25 A 35 A 6 D 16 D 26 D 36 B 7 B 17 C 27 D 37 A 8 B 18 A 28 A 38 B 9 D 19 D 29 B 39 A 10 C 20 C 30 A 40 B