Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Lần 1) có đáp án

480162fe0fb4bfbdb76c505567f8db83
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm 15 tháng 4 2016 lúc 23:18:59 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 18:15:32 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 3684 | Lượt Download: 66 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang 1/5 Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐT TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN (2015- 2016) MÔN: HÓA HỌC Ngày thi: 27/3/2016 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên Số BD: Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; Ca 40; Cr 52; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Sr 88; Ag=108; Ba 137. Câu 1: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: A. 3. B. 8. C. 5. D. 4. Câu 2: Este tham gia phản ứng tráng gương là A. axit fomic. B. metyl axetat. C. axit axetic. D. etyl fomat. Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,76 gam CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được gam muối khan. Giá trị của là A. 23,52. B. 3,4. C. 19,68. D. 14,4. Câu 4: Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo thứ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là A. b, a, c. B. c, b, a. C. c, a, b. D. a, b, c. Câu 5: Amino axit có phân tử khối bằng 75. Tên của là A. alanin. B. lysin. C. valin. D. glyxin. Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 29,7 gam hỗn hợp gồm Na và Ba tỉ lệ mol 1:2) bằng nước dư, thu được lít H2 (đktc). Giá trị của là A. 6,72. B. 3,36. C. 5,6. D. 4,48. Câu 7: Cho phản ứng: Cu HNO3 Cu(NO3)2 NO H2O. Trong phương trình hóa học trên khi hệ số của Cu là thì hệ số của HNO3 là A. 6. B. 8. C. 4. D. 10. Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được lít SO2 đo đktc (là sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của gần nhất là A. 1,18. B. 1,21. C. 1,11. D. 2,24. Câu 9: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO nung nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn hỗn hợp rắn còn lại là A. Cu, FeO,MgO. B. Cu, Fe, Mg. C. CuO, Fe, MgO. D. Cu, Fe, MgO. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam Al trong khí oxi dư, thu được gam Al2O3. Giá trị của là A. 16. B. 10,2. C. 20,4. D. 40,8. Câu 11: Glucozo và fructozo đều A. làm mất màu dung dịch brom. B. có công thức phân tử C6H12O5. C. có nhóm chức –CH=O trong phân tử. D. thuộc loại monosaccarit Câu 12: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày A. CO2. B. N2. C. CH4 D. CO Câu 13: Ion X2- có cấu hình electron trạng thái cơ bản là 1s² 2s² 2p6. Nguyên tố là A. Mg (Z 12). B. Ne (Z 10). C. Na (Z 11). D. (Z 8). Câu 14: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ A. Polietilen. B. Nilon 6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Polibutađien. Câu 15: Cho các chất sau: etilen, axetilen, glucozơ, axit axetic, anilin. Số chất làm mất màu nước brom điều kiện thường là A. 5. B. C. 3. D. 2.Trang 2/5 Mã đề thi 132 Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai? A. Hợp kim liti nhóm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không. B. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu. C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục. D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất. Câu 17: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom A. axit metacrylic. B. Axit metylpropanoic. C. axit propanoic. D. Axit acrylic. Câu 18: Thí nghiệm xảy ra phản ứng không sinh ra chất khí là A. Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nhẹ. B. Sục khí HCl (dư) vào dung dịch Na2CO3. C. Cho CaC2 vào H2O. D. Cho CuO vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 19: Khi xà phòng hóa chất béo thu được muối của axit béo và glyxerol. Công thức phân tử của glyxerol là A. C3H8O. B. C2H6O. C. C3H8O3. D. C3H6O3. Câu 20: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? A. HCl đặc nguội B. HNO3 đặc, nguội. C. NaOH. D. CuSO4. Câu 21: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH–COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na2CO3. B. Br2. C. NaOH. D. Mg(NO3)2. Câu 22: Phát biểu không đúng là A. Metyl amin làm xanh quỳ tím ẩm B. Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. C. nhiệt độ thường, C2H5OH phản ứng được với dung dịch NaOH. D. nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong glixerol. Câu 23: Một số kim loại sau: K, Na, Ba, Fe, Cu, Be. Số kim loại điều kiện thường phản ứng với nước tạo dung dịch bazơ là A. 6. B. C. 3. D. 4. Câu 24: Dung dịch chứa 0,2 mol Ca2+ mol Mg2+ 0,3 mol Cl- và 0,2 mol HCO3-. Đun dung dịch đến cạn thu được muối khan có khối lượng là A. 37,4 gam B. 49,4 gam C. 25,85 gam. D. 33,25 gam Câu 25: Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là A. Fe(OH)3. B. Fe2O3. C. FeCl2. D. FeCl3. Câu 26: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là A. glucozơ. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. tinh bột. Câu 27: Hợp chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. CH3CH2OH. D. C2H5COOH. Câu 28: Cho 8,736 gam một kim loại phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 3,4944 lít NO (đktc sản phẩm khử duy nhất). Kim loại đó là A. Al. B. Mg. C. Ca. D. Fe. Câu 29: Kim loại không tác dụng với khí oxi mà tác dụng với khí ozon điều kiện thường là A. Cu. B. Al. C. Ca. D. Ag. Câu 30: Trùng hợp hidrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna? A. 2–metylbuta–1,3–đien B. Penta–1,3–đien C. But–2–en. D. Buta–1,3–đien. Câu 31: Điện phân dung dịch chứa mol CuSO4 và 0,24 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian giây, thu được 3,136 lít khí anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được cả hai điện cực là 8,288 lít (đktc) và dung dịch sau điện phân là dung dịch (thể tích 1lít) có pH là y. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của x, là A. 0,15; 0,57. B. 0,17; 0,57. C. 0,15; D. 0,17; 1Trang 3/5 Mã đề thi 132 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một ancol no mạch hở cần lít khí O2 đo đktc thu được 0,08 mol khí CO2. Giá trị nhỏ nhất là A. 2,24 lít. B. 2,016 lít C. 2,688 lít. D. 2,464 lít. Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp gồm Ba và Na (tỉ lệ mol 1:2) vào 200 ml dung dịch gồm H2SO4 0,05M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và gam kết tủa. Giá trị của là A. 1,28 B. 3,31g C. 1,96 D. 0,98g Câu 34: Thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. Nung hoàn toàn Cu(NO3)2 nhiệt độ cao B. Nung Ag2S trong không khí C. Cho vào dung dịch CuSO4 (dư) D. Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (dư) Câu 35: (A) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C2H9N3O6 có khả năng tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Cho 20,52 gam (A) tác dụng với dung dịch chứa 20,4 gam NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được gam rắn. Giá trị của gần nhất với: A. 29 B. 23 C. 26 D. 30 Câu 36: Thủy phân một peptit (X) thu được một số aminoaxit, trong đó có aminoaxit (A) chứa nhóm –NH2 và nhóm –COOH, mạch cacbon phân nhánh, phần trăm khối lượng nitơ trong (A) là 10,687. Số công thức cấu tạo của (A) thỏa mãn tính chất trên là A. 6. B. 10. C. 7. D. 3. Câu 37: Hidrocabon mạch hở, có không quá nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết làm mất màu dung dịch brom. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với là A. 5. B. 3. C. D. Câu 38: Có các phản ứng sau: (a) Cho NaHCO3 vào dung dịch Ba(OH)2 (b) Cho khí C2H4 vào dung dịch KMnO4 (c) Cho khí H2S vào dung dịch CuSO4 (d) Cho CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) Phản ứng sau khi kết thúc không thu được chất kết tủa là A. (d) B. (c) C. (a) D. (b) Câu 39: Hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol là 1: 2). Cho gam tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m1, m2 lần lượt là A. 0,64 và 14,72. B. 0,64 và 3,24 C. 0,32 và 14,72. D. 0,64 và 11,48. Câu 40: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí từ dung dịch Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây A. NH4Cl NaOH NaCl NH3 H2O. B. NaCl(rắn) H2SO4(đặc) NaHSO4 HCl. C. C2H5OH C2H4 H2O. D. CH3COONa(rắn) NaOH(rắn) Na2CO3 CH4. Câu 41: Cho lít CO2 đktc hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thi được kết tủa và dung dịch chứa 23,94 gam muối. Giá trị của gần nhất với: A. 7,84 B. 7,12 C. 8,96 D. 6,73 0t 0t 024H SO ,dac,t 0Cao,tTrang 4/5 Mã đề thi 132 Câu 42: Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol bằng nhau. Cho gam hỗn hợp này vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp khí qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí gồm C2H2, C2H4, C2H6, H2, CH4. Cho qua nước brom một thời gian thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 3,775 gam và có 5,712 lít hỗn hợp khí thoát ra (đktc). Tỉ khối của so với H2 bằng 7,5. Giá trị của là A. 24,8. B. 28,4. C. 14,2. D. 12,4. Câu 43: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,2M và NaHSO4 0,6M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M thu được lit CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho 100ml dung dịch KOH 0,6M và BaCl2 1,5M vào dung dịch X, thu được gam kết tủa. Giá trị và là A. 1,0752 lít; 22,254 gam B. 1,0752 lít; 23,43 gam C. 0,448 lít 25,8 gam D. 0,448 lít 11,82 gam Câu 44: (X) gồm ancol metylic, etan, glyxerol (mol của etan gấp đôi mol glyxerol). Hỗn hợp (Y) gồm axit axetic, axit metacrylic và axit adipic (mol axit axetic bằng mol axit metacrylic). Hỗn hợp (Z) gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 19,68. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (T) gồm gam (X) và gam (Y) cần mol (Z) thu được 1,02 mol CO2. Mặt khác đem gam (Y) tác dụng hết với NaHCO3 dư thu được lít khí CO2 đo đktc. Giá trị của là A. 5,376 lít B. 11,872 lít C. 6,73 lít D. 13,44 lít Câu 45: Hỗn hợp gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho gam hỗn hợp tác dụng với 13,44 lít CO (đktc) sau thời gian thu được chất rắn và hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch và 10,752 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch thu được 5,184m gam muối khan. Giá trị của là A. 38,43. B. 25,62. C. 17,32. D. 57,645. Câu 46: Hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ mạch hở (đều chứa C, H, O) trong phân tử mỗi chất có hai nhóm trong số các nhóm –CHO, –CH2OH, –COOH. Đốt cháy hoàn toàn gam thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 8,64 gam H2O. Cho gam tác dụng hết với Na dư, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho gam phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của là: A. 19,68 B. 6,3 C. 14,5 D. 12,6 Câu 47: Hỗn hợp gồm đipeptit và tetrapeptit B. Phần trăm khối lượng nitơ trong và theo thứ tự là 19,178% và 21,538%. Thủy phân hoàn hỗn hợp thu được glyxin và alanin. Đốt cháy mol thu được mol CO2 và mol H2O. Với b-c 0,25a. Phần trăm khối lượng của trong hỗn hợp là A. 35,96% B. 61,98% C. 62.75% D. 64,86% Câu 48: Cho gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa mol HCl thu được dung dịch chứa chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch chứa 16,88 gam NaOH vào dung dịch thì kết tủa thu được là 15,21x gam. Giá trị của gần nhất với: A. 2,8 B. 2,9. C. 2,71. D. 3,2 Câu 49: Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe (a mol), Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 1,12 lít hỗn hợp khí (đo 0oC và atm) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỷ khối hơi so với H2 là 14,6 và dung dịch chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là gam. Cho BaCl2 dư vào thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho NaOH (dư) vào thì thấy có 54,25 gam dung dịch NaOH 80% phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của gần nhất với: A. 0,171 B. 0,165 C. 0,152 D. 0,159 Câu 50: là hỗn hợp chứa một axit (X) RCOOH, một ancol chức (Y) R’(OH)2 và một este hai chức (R”COO)2R’, biết X, Y, đều no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Nếu cho 0,09 mol tác dụng với dung dịch NaOH thì cần gam NaOH nguyên chất. Mặt khác, 14,82 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan và một ancol duy nhất là etylenglycol. Giá trị của gần nhất với: A. 13,21 B. 16,15 C. 9,8 D. 12,1 ---------------------------------------------- ----------- HẾT ----------Trang 5/5 Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN 132 1D 2D 3A 4B 5D 6C 7B 8C 9D 10B 11D 12A 13D 14B 15B 16D 17A 18D 19C 20B 21D 22C 23C 24C 25C 26A 27B 28D 29D 30D 31D 32B 33B 34B 35A 36ª 37A 38A 39A 40C 41B 42A 43C 44A 45C 46A 47C 48C 49D 50B ĐÁP ÁN 209 1A 2D 3C 4C 5B 6A 7A 8A 9D 10D 11A 12C 13B 14C 15D 16D 17D 18B 19D 20C 21A 22B 23B 24B 25B 26A 27C 28A 29B 30C 31C 32B 33C 34D 35B 36B 37C 38A 39B 40D 41C 42B 43C 44D 45A 46D 47A 48A 49D 50A ĐÁP ÁN 357 1D 2C 3A 4C 5C 6C 7C 8B 9C 10D 11D 12A 13A 14D 15D 16C 17A 18B 19A 20C 21D 22B 23D 24C 25D 26D 27A 28A 29B 30A 31B 32D 33C 34A 35C 36D 37B 38A 39B 40B 41B 42B 43B 44C 45A 46C 47C 48B 49D 50A ĐÁP ÁN 485 1D 2B 3D 4D 5C 6D 7A 8A 9D 10B 11B 12D 13D 14A 15C 16B 17C 18A 19D 20C 21A 22A 23D 24B 25A 26D 27B 28C 29D 30C 31D 32D 33D 34C 35A 36B 37A 38A 39B 40B 41A 42C 43D 44B 45C 46A 47C 48D 49C 50B