Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD - Sở GD Bắc Ninh - mã đề 813

c0fc5573703d7e75e5983879f7f3fa43
Gửi bởi: [email protected] 26 tháng 12 2017 lúc 8:22:54 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 0:00:07 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 433 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI ĐNHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đ.ờ ềMã 813ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: (22 tu i) tâm th nh Trong phát nh, đã đánh gãy tay nhàổ ầgây kh 20%. Đánh giá hành vi H, em ch ph ng án nào đây?ổ ươ ướA. Dân .ự B. Hình .ựC. Không vi ph pháp lu t.ạ D. Hành chính.Câu 2: Sau khi hôn nhau, anh đã quy đnh ch không đc ti theo caoế ượ ọh c, vì cho ng ch ph dành th gian nhi cho công vi gia đình. Quy đnh này aọ ủanh là xâm ph quy bình đng gi và ch ng trong quan hạ ệA. gia đình. B. tài n.ả C. nhân thân. D. tình m.ảCâu 3: Kh ng đnh nào đây là đúng?ẳ ướA. Công dân đc ng quy tùy thu vào đa xã i.ượ ưở ộB. Công dân nam đc ng nhi quy so công dân .ượ ưở ữC. Công dân bình đng quy nh ng không bình đng nghĩa .ẳ ụD. Công dân đu bình đng ng quy và th hi nghĩa .ề ưở ụCâu 4: đm quy bình đng công dân tr pháp lu là trách nhi aả ướ ủA. Nhà và xã i.ướ B. Nhà và công dân.ướC. các quan nhà c.ấ ướ D. ng trong xã i.ấ ườ ộCâu 5: Quy bình đng gi lao đng nam và lao đng đc hi làề ượ ểA. tiên nh lao đng nam vào làm vi khi công vi đó phù nam và .ư ữB. lao đng trong th gian ngh thai thì không đc ng ng.ộ ượ ưở ươC. nam bình đng tuy ng, ng, nâng ng, tr công lao đng.ữ ươ ộD. công dân không phân bi tu gi tính đu đc nhà trí vi làm.ọ ượ ướ ệCâu 6: Trên đng chuy trái phép hai bánh heroin, đã t. ph ch trách nhi mườ ệpháp lí nào đây?ướA. Hành chính B. Hình .ự C. lu t.ỷ D. Dân sựCâu 7: nguy đóng thu nhà đt hàng năm, nghĩa là công dân đã th hi hình th phápự ứlu nào đây?ậ ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Tuân th pháp lu t.ủ C. Thi hành pháp lu t.ậ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 8: Hành vi nào đây không ph là bi hi thi hành pháp lu t?ướ ậA. Công dân qu c.ả B. Thanh niên tham gia nghĩa quân .ụ ựC. Con cái ph ng ng cha .ụ ưỡ D. Công dân không làm hàng giảHOC24.VN 1Câu 9: công ty tuy ng th kí. qu thi vi và ph ng cho th y, có tộ ộnam và cùng có đi nh nhau. Theo em, công ty ph làm gì cho phù quyộ ớđnh quy bình đng gi lao đng nam và lao đng ?ị ữA. Không tuy ng ng nam và ng .ể ườ ườ ữB. Tuy ng ng vào làm vi c.ể ườ ệC. Tuy ng ng nam vào làm vi c.ể ườ ệD. ch thi tuy n.ổ ểCâu 10: Vi ph dân là nh ng hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph quan nào iạ ướđây?A. Quan và quan nhân thân.ệ B. Quan tài và quan tình m.ệ ảC. Quan và quan tình m.ệ D. Quan tài và quan nhân thân.ệ ệCâu 11: Không ai không có quy đnh tòa án, quy đnh ho phê chu aị ủVi ki sát, tr tr ng pệ ườ ợA. đang đi lao đng nh X.ộ B. đang trong tr an ng mình.ạ ưỡ ủC. ph qu tang.ạ D. đang đi công tác nh Y.ở ỉCâu 12: dung nao sau đây th hi binh đng gi ông ba va chau?ộ ữA. Khi chau đc th ng tai ông ba thi co nghia chăm soc ông ba.ượ ưở ụB. Vi chăm soc ông ba la nghia cha nên chau không co ph n.ệ ậC. Ch co chau trai ng cung ông ba co nghia ph ng ng ông ba.ỉ ưỡD. Cháu có bổn phận kính trọng chăm sóc, phụng dưỡng ông ba .Câu 13: Anh và anh ng đêm và nh giác đã đt nh vào khoợ ậđng tàng 20 lo có giá tr Hành vi anh và anh viự ủph hình th th hi pháp lu nào đây?ạ ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 14: Ranh gi phân bi pháp lu các quy ph xã khác là tínhớ ởA. ng ng trong đi ng xã i.ứ B. quy c, bu chung.ề ộC. quy ph m, ph bi n.ạ D. xác đnh ch ch vị ềm hình th c.ặ ứCâu 15: công ty nhà và công ty nhân đu đc vay ngân hàngộ ướ ượ ủAgribank ng xu kinh doanh. Trong tr ng này, Ngân hàng Agribank đã th cể ườ ựhi quy bình đng nào đây đi hai công ty?ệ ướ ớA. Bình đng trong kinh doanh.ẳ B. Bình đng trong tr vay n.ẳ ốC. Bình đng trong chính sách kinh .ẳ D. Bình đng trong tài chính.ẳCâu 16: Công ty TNHH đã đn ph ng ch đng lao đng ch sau khi chơ ươ ịsinh con. Ch đã đn khi và giám đc đã ti nh đn và gi quy theo lu đnh.ị ịCh và giám đc đã th hi hình th th hi pháp lu nào đây?ị ướA. Thi hành pháp lu và áp ng pháp lu t.ậ B. ng pháp lu và áp ng pháp lu t.ử ậC. Tuân th pháp lu và áp ng pháp lu t.ủ D. ng pháp lu và thi hành pháp lu t.ử ậCâu 17: đích quan tr ng nh ho đng kinh doanh là?ụ ộHOC24.VN 2A. ra nhu n.ạ B. Tiêu th ph m.ụ ẩC. Gi giá thành ph mả D. Nâng cao ch ng ph m.ấ ượ ẩCâu 18: Th hi pháp lu là nh ng hành vi pháp ch th nào đây?ự ướA. Nhân dân lao đng.ộ B. Công nhân. C. Cá nhân, ch c.ổ D. Tri th c.ứCâu 19: Anh và anh làm vi cùng quan, có cùng thu nh nh nhau. Anh Kệ ưs ng đc thân, anh có già và con nh Anh ph đóng thu thu nh cá nhân đôi anhố ấX. Đi này cho th vi th hi nghĩa pháp lí còn ph thu vàoề ộA. tu anh và anh X.ộ ủB. đi ki n, hoàn nh th anh và anh X.ề ủC. đa anh và anh X.ị ủD. đi ki làm vi th anh và anh X.ề ủCâu 20: Anh va chị yêu nhau. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố anhH không đồng vì anh va chị không cùng đạo. Bố anh đã vi phạm vaoquyền nao?A. Bình đẳng giữa nam va nữ. B. Bình đẳng giữa các dân tộc.C. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. D. Bình đẳng giữa các tôn giáo.Câu 21: Một trong các biểu hiện của bình đẳng trong giao kết hợp đồng laođộng la có sự thỏa thuận giữa người lao động va người sử dụng lao động vềA. quyền tự do sử dụng sức lao động theo khả năng của mình.B. quyền va nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.C. đặc quyền của người sử dụng lao động.D. quyền lựa chọn việc lam.Câu 22: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh nóng giậnmất bình tĩnh nên đã ném bình hoa lớp vao mặt học sinh Y. Hanh vi của họcsinh đã vi phạm quyền gì đối với học sinh Y?A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.C. Tự do ngôn luận của công dân.D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.Câu 23: Chị điều khiển xe máy vượt quá tốc độ 5km/h đã bị cảnh sát giaothông lập biên bản va hạt hanh chính. Hanh vi của cảnh sát giao thông labiểu hiện cho hình thức thực hiện pháp luật nao dưới đây?A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Thi hanh pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.Câu 24: Giám đốc công ty đã quyết định chuyển chị sang lam công việcnặng nhọc thuộc danh mục công việc ma pháp luật quy định “không được sửdụng lao động nữ” trong khi công ty vẫn có lao động nam để lam công việcnay. Quyết định của giám đốc Công ty đã xâm phạm tớiA. quyền bình đẳng giữa lao động nam va lao động nữ.B. quyền lựa chọn việc lam của lao động nữ.HOC24.VN 3C. quyền ưu tiên lao động nữ.D. quyền lựa chọn việc lam của lao động nữ.Câu 25: Vi phạm hình sự la hanh viA. trái phong tục tập quán. B. xâm phạm các quan hệ lao động.C. nguy hiểm cho xã hội. D. trái chuẩn mực đạo đức.Câu 26: Pháp luật mang tính quyền lực vìA. bắt nguồn từ thực tiễn xã hội. B. do Nhà ban hành.ướC. quy đnh nh ng vi ph làm.ị D. áp ng cho cá nhân, ch c.ụ ứCâu 27: dung nào đây th hi bình đng gi anh ch em?ộ ướ ịA. Anh trai ph ch trách nhi chính trong gia đình.ả ệB. Có ph yêu quý, kính tr ng, bi và hi th cha .ổ ẹC. Phân bi đi gi các anh ch em trong gia đình.ệ ịD. Đùm c, nuôi ng nhau khi không còn cha .ọ ưỡ ẹCâu 28: Tr ng ti và giam, gi ng xâm ph quy nào đây?ườ ườ ướA. Quy đc pháp lu tính ng và kh công dân.ề ượ ủB. Quy đc pháp lu nhân ph công dân.ề ượ ủC. Quy đc pháp lu danh công dân.ề ượ ủD. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề ủCâu 29: Pháp lu khác đo đc đi nào sau đây?ậ ểA. bu đi ng i.ắ ườ B. ng công ng và ph i.ướ ảC. Có ngu các quan xã i.ồ D. Đi ch nh hành vi con ng i.ề ườCâu 30: Hình th th hi pháp lu nào đây có ch th th hi khác các hìnhứ ướ ớth còn i?ứ ạA. Thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 31: Ng bao nhiêu tu tr lên ph ch trách nhi pháp lý?ườ ệA. 12 tu i.ổ B. 16 tu i.ổ C. 14 tu i.ổ D. 18 tu i.ổCâu 32: Nhà quy đnh nam, bình đng trong vi thành doanh nghi p, ti hành nướ ảxu t. Đây là trong nh ng dung th hi quy bình đng nào đây công dân?ấ ướ ủA. Quy bình đng trong kinh doanh.ề B. Quy bình đng trong gia đình.ề ẳC. Quy bình đng trong lao đng.ề D. Quy bình đng trong hôn nhân.ề ẳCâu 33: Anh đã ng các quy đnh lu hôn nhân và gia đình thuy ph mử ẹđng cho mình đc hôn. Tr ng này pháp lu th hi vai trò nào đây?ồ ượ ườ ướA. Phát huy quy ch công dân.ề ủB. ích pháp công dân.ả ủC. Phát huy quy làm ch công dân.ề ủD. quy và ích pháp công dân.ả ủCâu 34: Vi làm nào đây th hi ướ không phân bi đi gi các dân c?ệ ộHOC24.VN 4A. Không phi ch vì đó là ng dân thi .ỏ ườ ốB. dân đu có ti bi di trong ngày văn hóa các dân huy n.ỗ ệC. Chê khi th ng dân trang ph truy th ng.ườ ườ ốD. Ngăn dân khác canh tác sinh ng dân mình.ả ộCâu 35: Bình đng trong hôn nhân và gia đình là bình đng quy và nghĩa vẳ ụA. gi ch ng và gi các thành viên trong gia đình.ữ ữB. gi cha và con trên nguyên không phân bi đi .ữ ửC. gi và ch ng trong quan tài và quan nhân thân.ữ ệD. gi anh ch em trên nguyên tôn tr ng nhau.ữ ẫCâu 36: Pháp lu đã th hi đc tr ng nào đây trong tr ng nh sát giao thông xậ ướ ườ ửph đúng quy đnh hành vi đi xe máy ng chi u, gây tai Ch ch UBND ph ng X.ạ ượ ườA. Tính xác đnh ch ch dung.ị B. Tính quy c, bu chung.ề ộC. Tính quy ph ph bi n.ạ D. Tính xác đnh ch ch hình th c.ị ứCâu 37: Công ch nhà có th quy căn vào pháp lu đa ra các quy đnh làmứ ướ ịthay đi quy và nghĩa cá nhân, ch là hình th th hi pháp lu nào đây?ổ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 38: Ch th nào đây có trách nhi ra các đi ki ch t, tinh th đmủ ướ ảb cho công dân có kh năng th hi đc quy và nghĩa ?ả ượ ụA. Các quan và ch đoàn th .ơ B. Nhà và toàn xã i.ướ ộC. công dân và các ch c.ọ D. Nhà và công dân.ướCâu 39: Chị Ha đang công tác tại công ty chị đang chuẩn bị sinh em béđầu lòng, theo Luật lao động hiện hanh chị se được nghỉ chế độ thai sản trongA. tháng B. thán g. C. tháng D. nămCâu 40: Dân trong khái ni quy bình đng gi các dân làộ ộA. ph dân qu gia.ộ B. các dân các qu gia khác nhau.ộ ốC. các dân trong cùng khu c.ộ D. các dân trong cùng văn hóa.ộ ề­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ẾĐÁP ÁN1­C 6­B 11­C 16­B 21­B 26­B 31­C 36­C2­C 7­C 12­D 17­A 22­A 27­D 32­A 37­B3­D 8­D 13­D 18­C 23­B 28­D 33­D 38­B4­A 9­B 14­C 19­B 24­A 29­A 34­B 39­A5­C 10­D 15­A 20­D 25­C 30­D 35­A 40­AHOC24.VN