Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN LỊCH SỬ

282c6278ef79456b2df72ef2ddafb01a
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 1 2018 lúc 22:41:47 | Được cập nhật: 15 giờ trước (21:32:28) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 558 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

V. NG CH THI:ƯỚ Ấ* Ph tr nghi (4.0 đi m) ểMÃ 132ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đápán CMÃ 209ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đápán AMÃ 357ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đápán AMÃ 485ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đápán C* Ph lu (6.0 đi m) ểCâu iỏ dung tộ Đi mểCâu Năm 1930 Nguy Ái Qu Xiêm ng ng (Trungễ ươ ảQu c) ch ngh nh các ch ng n.ố Th ng nh các ch ng thành ra ng ng nố ảduy nh tên là ng ng Vi Nam.ấ Thông qua Chính ng t, Sách do Ng so nươ ượ ườ ạth o.ả Là ng sáng ra ng ng Vi Nam.ườ 0.50.50.50.5Câu ra ngo trong ch dân ta, phá tan xi ng xíchở ướ ềnô Pháp Nh t, nhào ngai vàng phong ki n, cệ ướVi Nam Dân ch ng hòa.ệ ộ- Đánh phát tri nh cách ng Vi Nam, mấ ướ ởđ nguyên p, do; nhân dân lao ng chínhầ ắquy n, làm ch c, làm ch nh dân c; nguyênề ướ 0.50.5gi phóng dân li gi phóng xã i.ả ộ- ng ng Đông ng tr thành ng quy n,ả ươ ềchu nh ng đi ki tiên quy cho nh ng th ng ti theo. ế- Góp ph vào chi th ng ch nghĩa phát xít trong Chi tranh thầ ếgi th hai. vũ nh các dân thu tranh gi iớ ảphóng, có nh ng to Miên và Lào.ả ưở 0.50.5Câu Thu i:ậ ợ- Nhân dân làm ch nh mình, ph kh i, tin ng, ưởquy tâm ch i.ế ớ- Có lãnh sáng su t, dày kinh nghi ng ng ộs đông ng và Lãnh Chí Minh.ả ươ ồ- Phong trào cách ng trên th gi phát tri nh.ạ ạ* Khó khăn :- đói qu đói năm 1945 ch kh ph ụn i...giá sinh ho .ổ ỏ- 90% dân không bi ch Các xã nh ưmê tín đoan, chè, c…tràn lan.ị ượ ạ- Tài chính: Ngân sách ki quân ng vào hành ng ưở ồ“Qu ”, “Quan kim” làm lo tài chính ta.ố ướ- Gi ngo xâm: Mi (t vĩ tuy 16 tr ra) 20 ạquân ng và các ng phái tay sai chúng tràn vào ta ưở ướ ớm tiêu di ng ng Đông ng. Mi Nam (t vĩ ươ ừtuy 16 tr vào) quân Anh đã ng cho th dân Pháp ườ ựquay tr xâm Vi Nam. Các ng ph ng thân ượ ượ ộPháp ho ng tr và ch ng phá cách ng.ạ ạ- Khó khăn nh là gi ngo xâm vì đe dân ật c.ộ 0.250.250.250.250.250.250.250.25--- ---ế