Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn LỊCH SỬ

b3c27e93f9bd9dd633a1cd02aef96e8d
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 12 2017 lúc 5:53 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 6:02 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1044 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT HA TINHỞ THI TH NĂM 2017­2018Ề ỌTR NG THPT KY ANHƯỜ MÔN CH SỊ ỬTh gian làm bài 50 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 401ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: đích khai thác thu đa th hai Pháp Vi Nam là A. thúc đy phát tri kinh xã Vi Nam. B. tăng ng nh kinh Pháp đi các ch nghĩa. ườ ướ C. bù vào nh ng thi trong cu khai thác th nh t. D. đp nh ng thi do cu chi tranh th gi th nh gây ra. ấCâu 02: Hai nhà trên bán đo Tri tiên ra đi là qu ướ A. Chi tranh nh. B. Cu đi đu Đông tây. C. Xu th toàn hóa D. Tr hai Ianta ựCâu 03: Bi đi nh cac Đông Nam sau Chi tranh th gi th hai là ướ A. thành ch ASEAN, đy nh tác trong khu c. B. tr thanh khu hoa binh, tac, ngh C. tr thanh khu năng đng va phat tri n. D. thanh cac qu gia đc p. ậCâu 04: Các giai xã Vi Nam ra đi sau chi tranh th gi th nh là A. giai vô và giai tấ n. B. Giai và giai ti tấ n. C. vô và giai ti tả n. D. giai n, vô n, phongấ ki n. ếCâu 05: ki nào đánh phong trào công nhân Vi Nam trong giai đo nự 1919­1930 đuắ ầchuy sang giác? A. Thành Công Sài Gòn­ Chậ n(1920) B. Bãi công công nhân đóng tàu ng máy Ba Sonủ ưở (1925) C. Phong trào ‘ch ng hóa’, bài tr ngo iấ hóa’ D. Đng ng Vi Nam ra điả (1930) Câu 06: kh ch Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN) đc đánh uự ượ ấb ng ki nào? A. Campuchia gia nh ASEAN (4/1999). B. Các ký Hi ch ng ASEAN (11/2007). ướ ươ C. Hi thân thi và tác Bali (2/1976) đc kí t.. ướ ượ D. Vi Nam gia nh ASEAN (7/1995). ậCâu 07: Đng cách­ Trung Qu năm 1978 nh đích ườ A. bi Trung Qu thành giàu nh, văn minh. ướ B. bi Trung Qu thành xã ch nghĩa giàu nh, dân ch ướ C. bi Trung Qu thành qu gia giàu nh, dân ch và văn minh. D. bi Trung Qu thành qu gia dân ch công ng và văn minh. ằCâu 08: Ch nghĩa xã tr thành th ng trên th gi khi A. ra đi ng hòa Cu Ba. B. ra đi Vi Nam dân ch ng hòa. ướ C. ra đi ng hòa dân ch nhân dân Trung Hoa ướ D. các Đông Âu hoàn thành cách ng dân ch nhân dân ướ ủCâu 09: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc và tham gia hoạt độngcách mạng A. ng Côngồ B. Qu ng Châu C. Qu ng Tây D. Kinh ắCâu 10: quan ngôn lu Vi Nam Cach ng thanh niên la A. bao Thanh niên. B. bao Ng cung kh ườ C. báo Đi ng công nhân. D. báo Nhân đo. ạCâu 11: sao văn ki quan tr ng nh Liên qu là Hi ch ng? ươ A. Nêu rõ đích ho đng ch Liên qu c. B. Là pháp lí các căn tham gia ch Liên qu c. ướ C. ra nguyên ho đng ch Liên qu c. D. Quy đnh ch c, máy ch Liên qu c. ốCâu 12: năm 1953 đn năm 1970, Campuchia do Qu ng Xihanúc đng đu th hi đng ươ ườ A. cách a. B. liên minh Liên Xô. C. hòa bình trung p. D. liên minh ch ch Mĩ. ớCâu 13: ch quan gi ASEAN ba Đông ng trong giai đo năm 1967ả ướ ươ ừđn năm 1979 làế A. chuy chinh sach đi đu sang đi tho i. B. tac trên cac linh kinh văn hoa, khoa c. C. đi đu căng th ng trong chi ph tr hai c. D. giup ba Đông ng trong cu chi tranh ch ng Phap va Mĩ. ướ ươ ốCâu 14: Ti thân Đng ng Vi Nam là A. Tân Vi Cách ng đng. B. Đông ng ng đng. ươ C. Vi Nam Cách ng Thanh niên. D. Vi Nam Qu dân đng. ảCâu 15: ki ch hoàn toàn th kì kh ng ho ng đng cách ngự ườ ướ ạVi Nam làệ A. Nguy Ái Qu ra đi tìm đng đúng đn cho cách ng Vi Nam. ườ ướ B. Đng ng Vi Nam ra đi vào đu năm 1930. C. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên. D. Nguy Ái Qu đc th lu ng VI Lê nin. ươ ủCâu 16: Nh ng nào khu Đông đã tr thành “con ng kinh Châu Á” ướ A. Hàn Qu c, ng Kông, Đài Loan. B. Nh n, Trung Qu c, Hàn Qu c. C. Nh n, Trung Qu c, Đài Loan D. Nh n, Hàn Qu c, Singapo. ốCâu 17: ngh nào đã quy đnh giao cho quân Đng minh vào gi giáp ng phát xít Đôngộ ượ ởD ng năm 1945? ươ A. ngh Băng đung B. nghộ txđam. C. nghộ Ianta. D. ngh Xanphranxco iCâu 18: Ch ng trình hành đng Vi Nam Qu dân đng làươ A. đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, nên Vi Nam Dân ch ng hòa. ướ B. đánh đu gi Pháp, chính ph công nông binh. C. đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, thi dân quy n. D. đánh đu gi Pháp, nên Vi Nam Dân ch ng hòa. ướ ộCâu 19: Sau Chi tranh th gi th hai đn đu nh ng năm 70 th XX Liên Xô tr thànhế ởc ng qu công nghi ườ A. đng th ba trên th gi i. B. đng đu th gi i. C. đng th trên th gi i. D. đng th hai trên th gi i. ớCâu 20: Thách th nh khi ta gia nh ASEAN là gì?ứ ướ A. Tình tr ng th nghi gia tăng do trình tay ngh th p. B. Hi ng ch máu ch xám ngày càng tăng. ượ C. Đánh văn hóa dân c. D. ch n, trình qu lý kinh môi tr ng nh tranh quy li t. ườ ệCâu 21: Tính sáng ng lĩnh chính tr đu tiên Đng ng Vi Nam đc th hi nạ ươ ượ ệt trung nh ng dung nào ?ậ A. Xác đnh nhi cách ng và ng lãnh đo cách ng. ượ B. Xác đnh ng lãnh đo và quan gi cách ng Vi Nam cách ng th gi i. ượ C. Xác đinh ng lãnh đo cách ng và ph ng pháp cách ng. ượ ươ D. Xác đnh nhi và ng cách ng. ượ ạCâu 22: Trong nh ng năm 80 th XX, là A. xu kh nh th gi i. ướ B. đng th 10 trong nh ng xu công nghi nh th gi i. ướ ướ C. trong trung tâm kinh tài chính th gi i. D. kinh đng th th gi i. ớCâu 23: năm 1919­1930, phong trào dân dân ch Vi Nam nh ng khuynh ng nàoừ ướd đây? ướ A. phong ki và vô n. B. dân ch và ng n. C. dân ch và phong ki n. D. dân ch và vô n. ảCâu 24: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản những năm 1919 –1925 là gì? A. Đòi hỏi độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. B. Đòi hỏi một số quyền lợi vềkinh tế C. Đòi hỏi ruộng đất cho nông dân nghèo. D. Đòi hỏi một số quyền lợi về chínhtri Câu 25: cu năm 1929, iử Vi Nam Cách ng Thanh niên đã phân hóa thành A. Đông ng ng đng, An Nam ng đng. ươ B. Đông ng ng đng, Đông ng ng Liên đoàn. ươ ươ C. Đông ng ng Liên đoàn, An Nam ng đng. ươ D. Đông ng ng đng, Tân Vi cách ng đng. ươ ảCâu 26: Đng ng Vi Nam ra đi là ph A. ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c. ướ B. ch nghĩa Mác Lênin phong trào nông dân và phong trào yêu c. ướ C. ch nghĩa Mác Lênin phong trào dân và phong trào yêu c. ướ D. ch nghĩa Mác Lênin phong trào ti và phong trào yêu c. ướCâu 27: Năm tham gia sáng ch ASEAN năm 1967 là ướ A. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây. B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo. C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia. D. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo. Câu 28: sao Liên qu xác đnh trong nh ng nguyên ho đng là “Gi quy các tranhạ ếch qu ng bi pháp hòa bình”? A. Nguy ng nhân dân th gi hi nay là hòa bình. B. Liên qu ch tr ng không can thi vào công vi các c. ươ ướ C. Hòa bình là xu th chung th gi sau chi tranh th gi th hai. D. tiêu Liên qu là duy trì hòa bình và an ninh th gi i. ớCâu 29: Ti thân ch Vi Nam qu dân Đng là A. Ph Vi B. Nam đng th xã. C. ng Nam. D. Tâm tâm xã. Câu 30: dung nào gây nhi tranh cai nh gi Liên Xô, Anh ngh Ianta (Liên Xô)? A. Tiêu di ch nghia phat xit Đc va ch nghia quân phi Nh t. B. Gi quy cac qu chi tranh, phân chia chi ph m. C. Phân chia khu chi đong va ph vi nh ng. ưở D. Thanh ch qu Liên Qu c. ốCâu 31: ng lĩnh chính tr đu tiên Đng ng Vi Nam do Nguy Ái Qu so th đãươ ảxác đnh đng chi cách ng Vi Nam là ườ ượ A. th hi cách ng ru ng đt cho tri đ. B. ti hành cách ng dân quy và th đa cách ng đi xã ng n. C. ch thu nghi qu c. D. đánh đa ch phong ki n, th đa cách ng ạCâu 32: Mâu thu ch xã Vi Nam sau Chi tranh th gi th nh là A. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp. B. gi giai vô giai n. C. gi giai nông dân giai đa ch phong ki n. D. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph đng tay sai. ộCâu 33: Các ch ng tham ngh thành Đng năm 1930 Long ng ng,ổ ươ ảTrung Qu c) là A. An Nam ng đng và Đông ng ng liên đoàn. ươ B. Đông ng ng đng An Nam ng đng và Đông ng ng liên đoàn. ươ ươ C. Đông ng ng đng và An Nam ng đng. ươ D. Đông ng ng đng và Đông ng ng liên đoàn. ươ ươ ảCâu 34: “Con ng” tr nh trong “con ng” kinh châu trong th XX là A. Hàn Qu c. B. ng Công. C. Đài Loan. D. Xingapo. Câu 35: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi tư chủ nghĩa yếu nước trở thànhmột người cộng sản là A. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên B. tham gia sáng lập Đảng Cộngsản Pháp C. thành lập Đảng cộng sản Việt Nam D. ủng hộ Quốc tế Cộng sản. Câu 36: ngh Ian ta di ra trong nh chi tranh th gi II đang A. đang di ra ác li t. B. bùng C. đã thúc. D. vào giai đo thúc. ướ ếCâu 37: Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN) là ch liên minh A. kinh quân B. kinh chính tr C. quân chính tr D. kinh văn hóa. ếCâu 38: Ng kh ng đng cách Trung Qu tháng 12/1978 là ai? ườ ướ ườ A. Mao Tr ch Đông B. Đng Ti Bình C. Chu Ân Lai. D. Thi ỳCâu 39: năm 1950 đn năm 1975, Liên Xô th hi nhi ho ch dài nh A. ph đu đt 20% ng ng công nghi toàn th gi i. ượ B. ti xây ng ch t­kĩ thu ch nghĩa xã i. C. tr thành ng qu công nghi đng th hai trên th gi i. ườ D. hoàn thành gi hóa, đi khí hóa, hóa hóa kinh ếCâu 40: Trong cùng hoàn nh thu năm 1945, nh ng Đông Nam ch có ba Vi Nam, Lào,ả ướ ệInđônêxia tuyên đc là do A. ba này có quá trình chu cho kh nghĩa chu đáo. ướ B. ba này có lãnh đo Đng ng n. ướ C. thù th ng tr ba này th trong Chi tranh th gi th hai. ướ D. ba này ch đc th Nh đu hàng Đng Minh. ướ ượ ồ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ế