Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Lịch sử mã đề 603

2ff8a043e05f140e227a26ab63e99ce7
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 2 2019 lúc 0:47 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 22:18 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 308 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài:50 phút (không th gian giao ềMã 603ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ng, Chính ph và Ch ch Chí Minh đã “t th hòaạ ờhoãn, tránh xung quân Trung Hoa Dân qu c” là th hi ch tr ngộ ươA. trung vào xây ng chính quy i.ậ ớB. trung ng phó ph trong c.ậ ượ ướC. tranh th th gian hòa bình xây ng c.ủ ướD. tránh cùng lúc ph phó nhi thù.ộ ẻCâu 2: Trong cu khai thác thu th hai Đông ng (1919 1929), ngành nào th dânộ ươ ượ ựPháp nhi th hai sau nông nghi p?ỏ ệA. Ngành khai nh là khai thác than.ỏ ấB. Ngành th ng nghi p, nh là ngo th ng.ươ ươC. Ngành tài chính ngân hàng, nh là Ngân hàng Đông ng.ấ ươD. Ngành công nghi ng, nh là khí luy kim.ệ ệCâu 3: Thành nh mà các Tây Âu trong nh ng năm 50 70 th XX làự ướ ượ ỉA. ch thành công bom nguyên .ế ửB. chi ph toàn th gi chính tr và kinh .ố ếC. cùng Liên Xô phóng thành công nhi tinh nhân lên qu Trái t.ớ ấD. tr thành trong ba trung tâm kinh tài chính nh th gi i.ở ớCâu 4: Cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp nhân dân Vi Nam (1946 1954) uộ ầb ng chi th ng nào?ằ ắA. Cu chi các đô th vĩ tuy 16.ộ B. Chi ch Vi thu đông.ế ắC. Chi ch Biên gi thu đông.ế D. Cu chi nhân dân Sài Gòn Ch n.ộ ớCâu 5: Nh ng qu gia nào khu Đông Nam tuyên vào năm 1945?ữ ậA. Inđônêxia, Philippin, Lào. B. Malaixia, Vi Nam, Campuchia.ệC. Inđônêxia, Mianma, Campuchia. D. Inđônêxia, Vi Nam, Lào.ệCâu 6: Chính ph Vi Nam dủ ướ ân ch ng hòaủ kí Hi nh (6-3-1946) Pháp ch ng tệ ỏA. suy ng cách ng.ự ượ ạB. tho hi Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa.ự ộC. th ng Pháp trên tr ngo giao.ự ạD. đúng và th Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa.ự ộCâu 7: Qu gia nào có tăng tr ng kinh cao nh Đông Nam trong nh ng năm 70 th kố ưở ỉXX?A. Philippin. B. Malaixia. C. Thái Lan. D. Xingapo.Câu 8: Cho ki ch sau:ữ ử1) ban kh nghĩa toàn qu c” thành p.Ủ ượ ậ2) ho ch ng kh nghĩa thông qua.ế ượ3) ban Dân gi phóng Vi Nam” thành p.Ủ ượ ậ4) Hà kh nghĩa giành chính quy n.ộ ề5) Vua tuyên thoái .ả ịCách các li trên theo đúng trình th gian làắ ờA. 3,1,2,5,4. B. 2,1,4,5,3. C. 1,2,3,4,5. D. 4,3,5,2,1.Câu 9: Giai đo khi thành p, dung tác Liên minh châu Âu (EU) và Hi các qu cạ ốgia Đông Nam (ASEAN) có đi gì khác bi t?ể ệA. EU ch tác trên lĩnh kinh ASEAN tác ch trên lĩnh kinh .ỉ ếB. EU tác trên các lĩnh c, ASEAN ch tác trên lĩnh kinh .ợ ếC. EU tác trên các lĩnh c, ASEAN tác trên lĩnh kinh chính tr .ợ ịD. EU ch tác trên lĩnh kinh ASEAN tác trên các lĩnh c.ỉ ựCâu 10: Hi ch ng Liên qu nêu rõ đích ch này làế ươ ứA. tr giúp các nhân o.ứ ướ Trang Mã 603ềB. duy trì hòa bình, an ninh th gi i.ế ớC. gi quy các tranh ch xung qu .ả ếD. cùng chung ng hòa bình gi các c.ố ướCâu 11: Liên minh quân nh các ph ng Tây do Mĩ nh ch ng Liên Xôự ướ ươ ốvà các xã ch nghĩa Đông Âu là ch cướ ứA. SEATO. B. CENTO. C. ANZUS. D. NATO.Câu 12: dung nào không làm sáng cho nh nh: “Phong trào cách ng 1930 1931 là cu pạ ậd th nh chu cho th ng ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam”ượ ?A. Đây là phong trào cách ng tiên do ng lãnh o; kh ng nh ng đúng ng ườ ảvà vai trò lãnh giai công nhân.ạ ấB. Phong trào 1930 1931 cho ng ng Đông ng nhi bài kinh nghi quý báu ươ ệv công tác ng, vai trò liên minh công nông và tr dân th ng nh t, lãnh và ưở ổch qu chúng tranh.ứ ấC. Kh liên minh công nông hình thành trên th ng ng Đông ng công ượ ươ ượnh là phân p, tr thu qu ng n.ậ ảD. Phong trào 1930 1931 có quy mô ng n, mang tính ch tri hình th tranh phong phú ấvà quy li t.ế ệCâu 13: ch ng do bi các ng Kì thành vào tháng năm 1929 làổ ậA. Tân Vi Cách ng ng.ệ B. Đông ng ng ng.ươ ảC. An Nam ng ng.ộ D. Đông ng ng Liên đoàn.ươ ảCâu 14: Hình th ch tr th ng nh ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng nứ ượ ươ ảĐông ng (7 1936) ch tr ng thành có tên làươ ươ ọA. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươB. tr Th ng nh dân ch Đông ng.ặ ươC. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươD. tr Vi Nam ng minh.ặ ồCâu 15: Cu Qu ngày 6/1/1946 Vi Nam dân ch ng hòa sau Cách ngộ ướ ạtháng Tám đã bài kinh nghi nào sau đây?ể ệA. Ph bi phân hóa, cô thù.ả ẻB. Nhân nh ng có gi n, có nguyên c.ượ ắC. Phát huy nh làm ch nhân dân.ứ ướ ủD. trong sách tranh.ề ượ ấCâu 16: Chính sách nào th dân Pháp th hi trong cu khai thác thu th hai Đôngủ ởD ng (1919 1929) gây qu ng nh nông dân?ươ ớA. ch áp ng khoa kĩ thu t.ạ B. ru ng nông dân.ướ ủC. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế D. nông dân đi phu phen, ph ch.ắ ịCâu 17: “Bao các thành viên, có quy bình ng; năm kì th lu cácồ ướ ậv ho công vi thu ph vi Hi ch ng”. dung này nói quan nào Liên qu c?ấ ươ ốA. ng.ạ B. ng Kinh và Xã i.ộ ộC. Tòa án Qu .ố D. ng an.ộ ảCâu 18: phát tri nhanh chóng tự ng qu ch ng tính ch tươ nào aủ kinh th gi iề ớhi nay?ệA. Tính ch nh tranh quy li tấ B. Tính liên khu c.ế ựC. Tính đa ng.ạ D. Tính toàn uầ hóa .Câu 19: ch nh trong quá trình ho ng ba ch ng Vi Nam năm 1929 làạ ệA. ho ng riêng công kích, tranh giành nh ng nhau.ạ ưở ẫB. ch chú tr ng công tác tuyên truy ch nghĩa Mác Lê nin.ỉ ủC. ch tr ng tranh ng, ng ám sát cá nhân.ủ ươ ềD. không coi tr ng giai nông dân.ọ ấCâu 20: Cu ng tuy ngày 1946 Vi Nam đã ra các bi quan nào?ở ơA. Chính ph liên hi kháng chi n.ủ B. ng Nhân dân.ộ ồC. Qu i.ố D. ban hành chính.UCâu 21: “L kêu toàn qu kháng chi n” Ch ch Chí Minh có đo n: kì đàn ông, đàn bà,ấb kì ng già, ng tr không chia tôn giáo, ng phái, dân c. ai là ng Vi Nam thì ph ngấ ườ ườ ườ ứlên đánh th dân Pháp qu c.”ự ốĐo trích trên th hi ng nào Ch ch Chí Minh?ạ ưở Trang Mã 603ềA. ng ưở “đoàn qu ”ế .B. ng ưở “đ đoàn dân c”ạ .C. ng ưở “chi tranh nhân dân”ế .D. ng “ư ưở Không có gì quý do”ơ .Câu 22: Sau khi làm ng ch huy quân vi chinh Pháp Đông ng (5 1953), Nava raượ ươ ềk ho ch mang tên mình, hi ngế ọA. ti hành cu “chi tranh ng c” 18 tháng, giành th ng quy nh thúc chi tranh.ế ếB. bao vây, ti công lên Vi c, tiêu di quan não kháng chi thúc chi tranh.ế ếC. trong vòng 18 tháng giành th ng quy nh “k thúc chi tranh trong danh ”.ẽ ựD. trong vòng năm đàm phán thành công bu chính ph ta ph hàng.ẽ ầCâu 23: Liên minh châu Âu (EU) là liên minh vộ ềA. kinh ngân hàng, ngo i, văn hóa, khoa kĩ thu t.ế ậB. chính tr tài chính, an ninh, văn hóa, khoa kĩ thu t.ị ậC. kinh ti chính tr ngo i, an ninh chung.ế ạD. kinh ngân hàng, ngo i, văn hóa, ng chính tr .ế ưở ịCâu 24: Đi khác bi căn phong trào công nhân Vi Nam trong nh ng năm 1925 1929 so iể ớth kì 1919 1925 làờA. hoàn toàn chuy sang tranh giác.ể ựB. th hi rõ th giai p, th chính tr đi vào tranh có ch c.ể ứC. ng ngày càng đông o, quy mô tranh ngày càng ng n.ố ượ ơD. góp ph truy bá ch nghĩa Mác Lê nin và lí lu gi phóng dân Nguy Ái Qu c.ầ ốCâu 25: Th ng nào nhân dân Vi Nam trong cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Phápắ ự(1946 1954) đã đánh hoàn toàn âm “đánh nhanh th ng nhanh” Pháp?ạ ủA. Chi ch Vi thu đông năm 1947.ế B. Chi ch Biên gi thu đông năm 1950.ế ớC. Chi cu đông xuân 1953 1954.ế D. Chi ch Đi Biên Ph 1954.ế ủCâu 26: Hai kh hi dân c” và Ru ng dân cày” th hi rõ nét nh trong giai đo nẩ ượ ạnào cách ng Vi Nam?ủ ệA. 1939-1945. B. 1930-1931. C. 1945-1946. D. 1936-1939.Câu 27: đi chung nh quan qu sau chi tranh th gi th hai là gì?ặ ứA. Nhi cu xung t, chi di ra ác li t.ề ệB. “Chi tranh nh” bao trùm toàn th gi i.ế ớC. Quan qu ng và đa ng các giai đo tr c.ệ ướD. Quan qu căng th ng gi hai phe ch nghĩa và xã ch nghĩa.ệ ủCâu 28: ng lĩnh chính tr (2 1930) và Lu ng chính tr (10 1930) ng ng Vi Namươ ươ ệcó nh ng dung nào khác nhau?ữ ộA. dung cách ng dân quy n; quan gi hai nhi ch ng qu và ch ng ốphong ki n; ch tr ng ng cách ng.ế ươ ượ ạB. Xác nh nhi chi cách ng dân quy n; vai trò liên minh công nông và ượ ủkh năng lãnh giai vô n.ả ảC. Ph ng ng chi c, nhi ng, lãnh cách ng dân quy và quan ươ ướ ượ ượ ốh cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ệ ớD. Lu ng kh ng nh và làm rõ nh ng chi và sách cách ng nêu ra ươ ượ ượ ượtrong ng lĩnh, nên gi lu ng và ng lĩnh không có đi khác nhau.ươ ươ ươ ểCâu 29: Đi khác bi gi cách ng Campuchia cách ng Lào và cách ng Vi Namể ệnăm 1945 làA. không giành chính quy phát xít Nh t.ượ ậB. đã thi hành ng ngo hòa bình, trung p.ườ ậC. ph ti hành ch ng ch di ch ng Kh me .ả ỏD. đã giành chính quy th dân Pháp và phát xít Nh t.ượ ậCâu 30: Nguyên nhân ch bu Mĩ và Liên Xô tuyên ch Chi tranh nh làủ ạA. lên Nh n, Tây Âu nh tranh nh .ự ươ ẽB. cu ch đua vũ trang làm cho hai kém, suy gi nhi t.ộ ướ ặC. tác ng cu cách ng khoa công ngh và xu th toàn hóa.ộ ầD. kh ng ho ng tr tr ng Liên Xô cu nh ng năm 80 th XX.ự ỉCâu 31: nào kh ng nh phong trào dân ch 1936 1939 là cu di chu cho th ng iơ ợc ng kh tháng Tám năm 1945 Vi Nam?ủ ệA. Phong trào đã xác nh đúng thù.ị ẻB. Phong trào đã ng hình th tranh hi qu .ử Trang Mã 603ềC. Phong trào đã bài tranh công khai và xây ng tr n.ể ậD. Phong trào đã cách ng Đông ng phong trào nhân dân th gi ch ng phát xít.ế ươ ốCâu 32: Đánh giá nào là đúng nh vai trò giai công nhân nghi gi phóng dânắ ảt Vi Nam?ộ ệA. Là ng có trình cao nh t, có lu cao, có kh năng lãnh cách ng.ự ượ ạB. Là ng xã tiên ti n, bi cho quy dân c, là ng và có nh lãnh ượ ệđ cách ng.ạ ạC. Là ng có tinh th cách ng tri có tinh th tranh nh và có kh năng lãnh ượ ảđ cách ng.ạ ạD. Là ng cách ng đông o, vai trò lãnh cu cách ng gi phóng dân Vi ượ ệNam.Câu 33: Th ng nhân dân Vi Nam trong cu kháng chi ch ng th dân Pháp (1945 1954) có ýắ ựnghĩa qu sâu vìố ắA. đã góp ph làm tan rã th ng thu ch nghĩa th dân cũ và i, vũ nh phong ẽtrào gi phóng dân châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.ả ởB. đã góp ph làm tan rã th ng thu ch nghĩa th dân ki i, vũ nh phong ẽtrào gi phóng dân châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.ả ởC. đã quá trình ch nghĩa th dân ki cũ, góp ph làm tan rã th ng thu ịc chúng, vũ nh phong trào gi phóng dân Á, châu Phi và Mĩ Latinh.ủ ởD. đã ch th ng khâu trong th ng thu ch nghĩa qu c, vũ nh phong trào ẽgi phóng dân trên th gi i, nh ng tr ti cách ng Lào và Campuchia.ả ưở ạCâu 34: Trong cu Chi tranh xâm Đông ng (1945 1954), th dân Pháp ti hành ho chộ ượ ươ ạĐ Lát Tatxinhi và ho ch ve hành ng gi ng nhau làờ ốA. phát tri ng quân xây ng quân qu gia.ể ốB. ti hành chi tranh tâm lý và chi tranh kinh quân ta.ế ớC. rút trung quân Âu Phi xây ng ng ng nh.ấ ượ ạD. bao vây, cô căn Vi xa.ậ ừCâu 35: qu nh cu kh ng ho ng kinh th gi (1929 1933) gây ra xã Vi tậ ệNam làA. làm tr tr ng thêm tình tr ng đói kh các ng nhân dân lao ng.ầ ộB. mâu thu xã sâu c, phong trào tranh công nhân phát tri nh .ẫ ẽC. nông dân ph ch nh cao, lãi ng, giá nông ph th p.ả ấD. nhi công nhân sa th i, ng có vi làm thì ng ng ít i.ề ườ ươ ỏCâu 36: tiêu Chính tr ng Lao ng Vi Nam khi quy nh chi ch Đi Biên Phụ ủ(12 1954) làA. làm phá ho ch Nava, giành th ng quy nh thúc chi tranh.ả ếB. tiêu di ng ch đây, gi phóng vùng Tây c, đi ki gi phóng Lào.ệ ượ ắC. làm xoay chuy cu chi tranh Đông ng, đi ki cho tranh ngo giao.ể ươ ạD. làm lung lay chí xâm th dân Pháp, bu th dân Pháp ph kí Hi nh Gi nev .ượ ơCâu 37: Văn ki nào không thông qua bi toàn qu II ng ng nượ ảĐông ng (2 1951)?ươA. “Kháng chi nh nh th ng i”ế B. “Tuyên ngôn”, “Chính ng”, “Đi i”.ươ ớC. “Báo cáo chính tr ”ị D. “Bàn cách ng Vi Namề ”.Câu 38: ngh nào sau đây ng ng Đông ng ươ không tr ti xác nh nhi choự ụcách ng Vi Nam là ch ng ch nghĩa phát xít?ạ ủA. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1936.ộ ươ ươB. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 11 1939.ộ ươ ươC. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1941.ộ ươ ươD. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng tháng 1945.ộ ườ ươ ươCâu 39: Ngày 16 1945, Võ Nguyên Giáp ch huy Gi phóng quân Tân Trào ti đỉ ểgi phóng th xãả ịA. ng n.ạ B. Thái Nguyên. C. Tuyên Quang. D. Cao ng.ằCâu 40: Vì sao toàn qu th II (2 1951), ng ng Đông ng quy nh táchạ ươ ịĐ ng và thành Đông ng chính ng vô riêng?ả ướ ươ ảA. Vì đó là xu th chung th gi i.ế B. Vì chia th dân Pháp.ự ựC. Vì Qu ng ch o.ố D. Vì phù đi riêng ng c.ợ ướ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 603ề