Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn toán học mã đề 208

89d61b7079acd8b16802972c972a447e
Gửi bởi: Võ Hoàng 31 tháng 5 2018 lúc 4:01 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 05 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian giao ềMã thi 208ềCâu 1: Cho lăng tr ng ứ.ABCD D¢ có đáy là hình thoi nh ng ằ·, 120 ,a BAD= chi cao lăng trề ụb ng ằ2 .a ọ() là hình tr có hai đáy là hai ng tròn ti hai đáy lăng tr ườ ụ. .ABCD D¢ Tínhth tích kh tr ụ().TA. 33.2 apB. 3.8 apC. 3.2 apD. 33.8 apCâu 2: Hàm nào đây ngh ch bi trên ướ ế¡ ?A. 21+=-xyx B. 43=- +y .C. 22 5=- +y D. 22 2=- +y .Câu 3: ng ti ngang th hàm ườ ố31 2+=- -xyx có ph ng trình làươA. 1.2=-x B. 3.2=-y C. 1.=-y D. 1.2=-yCâu 4: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình bình hành. ọ, ,¢ ¢A là trung đi cácầ ượ ủc nh ạ, ,SA SB SC SD Tìm nh đúng trong các nh sau đây.ệ ềA. ()/ .A SBD¢ B. .A BD¢ C. ()/ .A SAD¢ D. ()()/ .A ABC¢ ¢Câu 5: Tìm nghi ệS ph ng trình ươ1 353 3x xp p+æ ö<ç ÷è .A. 2;5S-æ ö= +¥ç ÷è B. ()0;S= +¥ C. 2;5S-æ ö= ¥ç ÷è D. ()2; 0;5S-æ ö= +¥ç ÷è .Câu 6: Tính hàm hàm sạ ố1.4+=xxyA. 21 2( 1) ln 2'2- +=xxy B. 21 2( 1) ln 2'2+ +=xxy C. 21 2( 1) ln 2'2- +=xxy D. 21 2( 1) ln 2'2+ +=xxy .Câu 7: Tìm các giá tr tham th hàm ố()()3 21 12 23 3= +y có hai đi mểc tr hai phía tr tung.ự ụA. 2.m£ B. 2.m> C. Không có th mãn.ỏ D. 2.m Xác nh ng có lũyị ốth trên lũy th ng ằ12- bi ng: ằ0 1... 128nn nC C+ .A. 280161. B. 116280. C. 280116. D. 161280.Câu 27: Cho hàm ố( )y x= có th nh hình Xét ph ng trình ươ( (*)f m= trong tr ng pườ ợph ng trình có nghi phân bi tươ ệ1 5, ,x thì 5T x= thu kho ng nào sau đây:ộ ảA. ()3;+¥ B. (); 3- .C. (); .- D. (); 3- .-3-2-1123-3-2-1123xyCâu 28: Cho hình lăng tr xiên ABC A B C đáy ABC là tam giác vuông cân bên ABB A là hình thoic nh trong ph ng vuông góc đáy. bên ACC A đáy góc có đo ố()00 90a< <. ọ (đ là góc gi ph ngộ (BCC B và ph ng đáy. Kh ng nh nào đây đúng?ặ ướA. tan tan B. tan tan C. tan tan D. tan tan .Câu 29: Xét hàm số 2( )21 khi 113 khi 1f xx xmx xxmx x=+ -+ <-+ ³ìïíïî là tham ). Tìm hàm có gi khi x®1.A. 12m=- B. 32m= C. 32m=- D. 12m= .Câu 30: Cho hàm ố2( ln( 1) sinf x= Bi ngế (log(log )) 2f e= tính giá trị aủ(log(ln 10))f .A. 10. B. 8. C. 4. D. -2.Câu 31: Cho hình lăng tr tam giác ề.ABC C¢ có nh bên ng nh đáy. ng th ngạ ườ ẳ(),MN BC¢ ¢Î là ng vuông góc chung ườ A’C và BC’ ốNBNC¢ ngằA. 3.2 B. 2.3 C. 1. D. 5.2Câu 32: Cho ph ng trình ươ2(2 sin 1)(2 sin cosx x+ Û(2 sin )( sin 0,x d+ b, c, nguyên. Thìt ốdc ng nào đây?ằ ướ Trang Mã thi 208ềA. 1.5 B. 3.5 C. 3.5- D. 2.5Câu 33: các ố1,2,3,4,5,6 nhiên, có ch các ch đôi khác nhau. Ch ng uậ ẫnhiên trong các p. Tính xác xu ch có ng ch nh ng aộ ượ ủ3 sau .ố ịA. 3.20 B. 2.10 C. 1.6! D. 1.20Câu 34: Di tích hình ph ng gi th hàm sệ ố24 5y x= và hai ti tuy th hàm iế ạhai đi ể(1; 2), (4; 5)A ng ằab (v ớ,a bÎ¥ và ab gi n). Khi đó ảa b+ ngằA. 12. B. 13. C. 9. D. 5.Câu 35: Cho hình vuông ABCD kí hi là ệ0V có nh ng a. Trên các nh AB, BC, CD, DA các đi mấ ể1 1, ,A sao cho 13 3AA BB CC DD A= ta hình vuông ượ1 1A ký hi làệ1V. làm nh ớiV ta hình vuông ượi 1V (i 0, 1, 2...)+= ọiSlà di tích hình vuông ủiV tặ0 nT ... S= )nÎ¥ Bi ng ằ32T ,3= tính a.A. 5.2 B. 2. C. 2. D. 2.Câu 36: Cho hàm ố()y x= Bi hàm ố()y x¢= có th nh hình bên i. Hàm ướ ố()23y x= -đ ng bi trên kho ngồ ảA. ()1; .- B. ()0;1 C. ()2; .- D. ()2; .Câu 37: Bi ế120223a cx dxb- -ò trong đó ,a nguyên ng và ươ ab là phân gi n. Tínhố ả22 3log loga c+ +.A. 3. B. C. 5. D. .Câu 38: Cho và là các th ng khác 1. Bi ng kì ng th ng nào song song tr cố ươ ườ ụtung mà các th ịlog loga by x= và tr hoành ượ A, và ta có ề23HA HB=(hình bên). Kh ng nh nào sau đây đúng?ẽ ịA. 31.a b=B. .a b=C. 21.a b=D. .a b=Câu 39: Cho hình lăng tr tam giác ABC.A’B’C’ có a= góc gi hai ph ng (A’BC) và (ABC)b ng ằ060 là tr ng tâm tam giác A’BC Tính th tích hình ngo ti di GABC .A. 3343 a.5184p B. 349 a.108p C. 3343 a.432p D. 3343 a.1296pCâu 40: Cho hàm ố3 22 1y mx m= là tham có th (Cm Có bao nhiêu giá tr nguyênịd ng ươ (Cm ti xúc tr hoành.ế ụA. 0. B. 1. C. 3. D. 2. Trang Mã thi 208ềCâu 41: Trong không gian ộOxyz cho hai ng th ng ườ ẳ1 2,d và ph ng ẳ( )P cóầ ượph ng trình ươ11 2: ;1 1x zd+ += =22 1:2 1x zd- -= ,(): 0.P z+ ph ng trình ngậ ươ ườth ng song song ph ng ẳ()P và ắ1 2,d ượ ạ,A sao cho dài đo ạAB giá tr nhạ ỏnh t.ấA. 2: .1 1x zd- -= B. 2: .1 1x zd- -= =-C. 2:1 1x zd+ += D. 2:1 1x zd- -= .Câu 42: Tìm các giá tr tham ph ng trình ươ3 .4 5.6 2.9 0x xm- +> nghi đúng iệ ọx.A. 25.8m³ B. 25.24m< C. 25.24m> D. 25.24m³Câu 43: Cho hàm số( )f th mãnỏ2 4( '( )) ). ''( 15 12 ,f x+ " Ρ và (0) '(0) 1f f= Giá tr ủ2(1)fb ngằA. 8. B. 9.2 C. 10. D. 4.Câu 44: Cho di ềABCD có nh ng 1. M, là hai đi thay thu nh ượ BC, BDsao cho ph ng ẳ( )AMN luôn vuông góc ph ng ẳ( )BCD ọ1 ,V là giá tr nh và giáầ ượ ấtr nh nh th tích kh di ABMN Tính 2V V+ .A. 17 2144 B. 17 272 C. 17 2216 D. 212 .Câu 45: Cho hàm số() không là hàm ng và là hàm liên ớ0a> Gi ng ọ[]0;x aÎ ta có()0f x> và ()()1.f x- là th tích th thành khi cho hình ph ng gi các ngể ườ()1( 0, 0,1g af x= =+ quay quanh tr ụOx Hãy tính theo a.A. .apB. .2apC. .ap D. 2.apCâu 46: hai ph ứ1 2,z th mãn ỏ1 2z và 26z z- Tìm giá tr nh bi th cị ứ1 2P z= +.A. 56. B. 5.+ C. 26. D. 34 2.+Câu 47: Cho 0, 0x y> th mãn ỏ()log log log .x y+ Giá tr nh nh bi th ứ2 241 1x yPy x= ++ +làA. 31.5 B. 6. C. 32.5 D. 29.5Câu 48: ọ1 4, ,z là các nghi ph ng trình ươ()()2 21 0.z z+ Hãy tính2018 2018 2018 20181 4S z= +.A. 1.S= B. 2.S=- C. 2.S= D. 1.S=-Câu 49: Trong không gian Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2:1 2x zd- -= =- và ph ngặ ẳ(): 0P z+ =. ph ng (Q) ch ng th ng ườ và ph ng (P) theo giao tuy là ngế ườth ng ẳD cách kho ng ng nh t. Vi ph ng trình ph ng ươ (Q) .A. 0.x z+ B. 0.x z+ C. 0.x y- D. 0.x z+ =Câu 50: Cho hình ph ng ươ ABCD. A’B’C’D’ có nh a. Đi thu nh AD đi thu nh D’C’sao cho 1’ 3AM NMD NC= Tính di tích thi di hình ph ng (P) qua MN và song songv ph ng (C’BD) Trang Mã thi 208ềA. 211 3.16a B. 211 3.8a C. 211 3.32a D. 211 3.48a----------- ----------Ế Trang Mã thi 208ề