Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn hóa học mã đề 420

2972ab423f19ce6d3daf5d2ca601945a
Gửi bởi: Võ Hoàng 30 tháng 5 2018 lúc 16:28:53 | Được cập nhật: 22 tháng 3 lúc 7:35:03 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 432 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017-2018Ả ỌMÔN: HÓA CỌTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 420ềCho bi nguyên kh các nguyên 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27;ế 31; 32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80; Ag 108; Ba 137.Câu 41: Kim lo nào đây ướ không tác ng nhi nào?ụ ướ ộA. Be. B. Ca. C. Na. D. K.Câu 42: Xà phòng hóa hoàn toàn gam triolein 300ml dung ch KOH 1,5M. Cô dung chầ ịsau ph ng, thu gam ch khan. Giá tr làả ượ ủA. 144,9. B. 144,0. C. 137,7. D. 136,8.Câu 43: Ch nào đây là ch đi li u?ấ ướ ếA. NaCl. B. Mg(OH)2 C. KOH. D. HCl.Câu 44: Đi phân 200ml dung ch CuSOệ ị4 1M khi dung ch không còn màu xanh thì ng i, thuế ạđ dung ch Y. Gi bay không đáng kh ng dung ch gi so dung ch banượ ướ ượ ịđ làầA. 16,0 gam. B. 3,2 gam. C. 19,2 gam. D. 12,8 gam.Câu 45: Qu ng xiđerit ch thành ph chính làặ ầA. FeCO3 B. FeS2 C. Fe2 O3 D. Fe3 O4 .Câu 46: Cho gam anilin tác ng 200ml dung ch Brụ ị2 1,5M, thu gam a. Giá tr làượ ủA. 33,0. B. 99,0. C. 33,3. D. 99,9.Câu 47: Tristearin là tên ch béo nào đây?ọ ướA. (C17 H31 COO)3 C3 H5 B. (C17 H35 COO)3 C3 H5 C. (C17 H33 COO)3 C3 H5 D. (C15 H31 COO)3 C3 H5 .Câu 48: Kim lo ng tác ng dung ch mu nào đây?ạ ượ ướA. Mg(NO3 )2 B. Fe(NO3 )2 C. AgNO3 D. NaNO3 .Câu 49: bó khi gãy ng ng ta dùng ch nào đây?ể ươ ườ ướA. Canxi cacbonat. B. Th ch cao khan.ạ C. Th ch cao nung.ạ D. Th ch cao ng.ạ ốCâu 50: Ch nào đây mà crom có oxi hóa +6?ấ ướ ốA. CrO. B. Cr2 O3 C. Cr(OH)3 D. K2 CrO4 .Câu 51: Th hi các thí nghi sau:ự ệ- Thí nghi 1: Cho Si tác ng dung ch NaOH.ệ ị- Thí nghi 2: Cho khí NHệ3 tác ng CuO nung nóng.ụ ộ- Thí nghi 3: Đun nóng dung ch NHệ ị4 NO2 .- Thí nghi 4: Th lu ng khí CO nóng, đi qua Feệ ư2 O3 .S thí nghi có sinh ra ch làố ấA. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 52: Cho hình mô thí nghi đi ch khí ch nh sau:ẽ ưHình trên minh cho ph ng nào sau đây?ẽ ứA. BaSO3 BaO SO2 B. 2KMnO4 K2 MnO4 MnO2 O2 .C. NH4 Cl NH3 HCl. D. CaC2 2H2 Ca(OH)2 C2 H2 .Câu 53: Anđehit axetic ph ng ch nào đây?ả ượ ướA. NaHCO3 B. NaOH. C. AgNO3 /NH3 o. D. Na. Trang Mã thi 420ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 54: Cho các ch t: CaCấ2 CH4 C2 H4 C2 H2 CaCO3 CO, C6 H6 C2 H5 OH. ch thu lo ch làố ơA. 4. B. 6. C. 3. D. 5.Câu 55: Cho các ch t: etan, axetilen, phenol, anđehit axetic, axit axetic, vinyl axetat. ch tác ng cấ ượv brom làớ ướA. 4. B. 6. C. 5. D. 3.Câu 56: Hi ng axit gây ra khíệ ượ ượ ởA. NH3 B. Cl2 C. SO2 và NO2 D. CO2 .Câu 57: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong dung ch NaOH thu lít khí (đktc). Giá tr làị ượ ủA. 8,96. B. 6,72. C. 11,20. D. 4,48.Câu 58: Metylamin không tác ng ch nào đây?ụ ướA. H2 SO4 B. NaOH. C. HCl. D. HNO3 .Câu 59: Ure là lo phân bón có ch thành ph chính làạ ầA. (NH4 )2 CO3 B. NH4 Cl. C. NH4 NO3 D. (NH2 )2 CO.Câu 60: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Dung ch saccaroz gi ng dung ch glucoz là có ph ng Cu(OH)ị ớ2 ra dung ch ịph ng màu xanh lam.ứ ồB. tinh khác xenluloz ch nó có ph ng màu Iồ ớ2 .C. Saccaroz tinh t, xenluloz có ph ng thu phân.ơ ỷD. Saccaroz và tinh khi thu phân ra glucoz có ph ng tráng ng nên saccaroz cũng ươ ơnh tinh có ph ng tráng ng.ư ươCâu 61: Cho ph ng sau: ứX H2 SO4 cặ 0t¾¾® Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 .Trong các ch t: Fe, FeCOố ấ3 FeO, Fe2 O3 Fe3 O4 Fe(OH)3 Fe(OH)2 FeS, FeS2 Fe2 (SO4 )3 thì ch Xố ấth mãn ph ng trên làỏ ứA. 8. B. 7. C. 6. D. 5.Câu 62: Cu và Alỗ ồ2 O3 có mol ng ng là 3. ươ Cho gam tác ng iỗ ớdung ch HCl thu ch và dung ch ch ch tan có cùng ng mol. Rót dungị ượ ừd ch NaOH vào dung ch ta có th sau:ị ịCho ch tác ng dung ch HNOấ ị3 thu mol khí NOư ượ2 (s ph kh duy nh t). Bi tếcác ph ng ra hoàn toàn. Giá tr làị ủA. 0,40. B. 0,36. C. 0,48. D. 0,42.Câu 63: Hòa tan 81,6 gam Feế ồ3 O4 Fe2 O3 và Cu trong dung ch ch 2,7 mol HClị ứ(dùng ), thu dung ch có ch 39,0 gam FeClư ượ ứ3 Ti hành đi phân dung ch ng đi cế ựtr khi catot có khí thoát ra thì ng đi phân, th kh ng dung ch gi 40,92 gam.ơ ượ ảCho dung ch AgNOị3 vào dung ch sau đi phân, thúc ph ng th khí NO thoát ra (s ph mư ẩkh duy nh Nử +5), ng th thu gam a. Giá tr làồ ượ ủA. 350,55. B. 355,92. C. 352,17. D. 348,93.Câu 64: Cho các polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat); cao su Buna; nilon-6; nilon-6,6; visco; nitron. polime thành nh ph ng trùng làơ ượ ợA. 6. B. 5. C. 3. D. 4.Câu 65: Cho các phát bi sau:(1) Các kim lo ki th có ng tinh th ph ng tâm kh i.ạ ươ ố(2) Kim lo xesi dùng ch bào quang đi n.ạ ệ(3) Natri hiđrocacbonat dùng làm thu ch đau dày trong c.ượ ọ(4) các các kim lo ki th tác ng nhi th ng.ấ ướ ườ Trang Mã thi 420ề(5) ng là ch nhi cation Caướ ướ 2+, Mg 2+.(6) Tính ng vĩnh ng là do các mu Ca(HCOứ ướ ố3 )2 Mg(HCO3 )2 gây ra.S phát bi sai làA. 6. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 66: Tr dung ch (g 0,1 mol KHCOộ ồ3 và 0,1 mol K2 CO3 vào dung ch (g 0,1 mol NaHCOị ồ3và 0,1 mol Na2 CO3 thu dung ch Z. Nh dung ch (g 0,1 mol Hượ ồ2 SO4 và 0,1 mol HCl) vàodung ch thu lít COị ượ2 đktc) và dung ch Q. Các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr làở ủA. 4,48. B. 2,24. C. 3,36. D. 6,72.Câu 67: qu thí nghi các dung ch X, Y, Z, các thu th ghi ng sau:ế ượ ảM thẫ Thu thố Hi ngệ ượX Quỳ tím Chuy màu xanhểY Dung ch Iị2 Có màu xanh tímZ Cu(OH)2 Có màu tímT Bromướ tr ngế ắCác dung ch X, Y, Z, làị ượA. metylamin, tinh t, anilin, lòng tr ng tr ng.ồ B. anilin, metylamin, lòng tr ng tr ng, tinh t.ắ ộC. metylamin, lòng tr ng tr ng, tinh t, anilin.ắ D. metylamin, tinh t, lòng tr ng tr ng, anilin.ồ ứCâu 68: Hòa tan hoàn toàn gam Naỗ ợvà Ba vào thu dung ch X. khíướ ượ ụCO2 vào dung ch X. qu thí nghi thuị ệđ bi di trên th hình bên. ượ ởGiá tr và làị ượA. 228,75 và 3,00. B. 200,00 và 3,25. C. 228,75 và 3,25. D. 200,00 và 2,75.Câu 69: Hòa tan gam Mg, Cu(NOế ồ3 )2 Fe, FeCO3 ng dung ch ch Hằ ứ2 SO4 và0,108 mol NaNO3 thu dung ch ch ch 150,252 gam các mu (không có ion Feượ 3+) và th thoát raấ14,592 gam khí Nỗ ồ2 N2 O, NO, H2 CO2 (trong có ch 0,048 mol Hứ2 ). Cho dung ch NaOHị2M vào dung ch khi thu ng nh là 76,128 gam thì ượ ượ dùng 1038ml dung chế ịNaOH. khác, cho BaClặ2 vào dung ch ế2-4SO sau đó cho ti dung ch AgNOế ị3 dưvào thì thu 614,496 gam a. Bi các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr và kh ng aượ ượ ủFeCO3 trong làầ ượA. 65,280 và 23,200 gam. B. 40,820 và 13,920 gam.C. 65,280 và 22,272 gam. D. 81,640 và 23,200 gam.Câu 70: Cho các ch sau: etilen, axetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien.ấPhát bi nào đây đúng khi ướ nh xétậ các ch trên?ề ấA. Có ch làm màu dung ch KMnO4 nhi th ng.ở ườB. Có ch tác ng dung ch AgNOấ ị3 /NH3 đun nóng.C. Có ch tác ng Hấ ớ2 (có xúc tác thích và đun nóng).ợD. Có ch làm màu dung ch brom.ấ ịCâu 71: bình kín ch các ch sau: axetilen (2,0 mol), vinylaxetilen (1,6 mol), hiđro (2,6 mol) và ítộ ộb niken. Nung nóng bình th gian, thu khí có kh so Hộ ượ ớ2 ng 19,5. Khí Xằph ng 2,8 mol AgNOả ớ3 trong dung ch NHị3 thu gam và 40,32 lít khíượ ợY (đktc). Khí ph ng đa 2,2 mol Brả ớ2 trong dung ch. Giá tr làị ủA. 73,6. B. 92,0. C. 184,0. D. 368,0.Câu 72: Cho 0,3 mol Cỗ ồ2 H5 OH và 0,4 mol C3 H7 OH. qua Hẫ2 SO4 c, nóng, thu mặ ượgam các ete và anken. Cho vào dung ch brom thì th có 0,4 mol Brỗ ấ2 đã tham gia ph nảng. Các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr làứ ủA. 45,2. B. 47,2. C. 27,9. D. 24,3.Câu 73: Cho các ch sau: etyl axetat, vinyl fomat, tripanmitin, triolein, glucoz saccaroz tinh t,ấ ộxenluloz ch tham gia ph ng th phân làơ ủA. 6. B. 5. C. 7. D. 4. Trang Mã thi 420ềCâu 74: peptit ch có công th Cỗ ứx Hy N5 O6 và ch có công th phân làợ ửC4 H9 NO2 0,18 mol tác ng 0,42 mol NaOH ch thu ph là dung ch mấ ượ ồancol etylic và mol mu glyxin, mol mu alanin. cháy hoàn toàn 82,65 gam Xố ợb ng ng oxi thì thu Nằ ượ ượ2 và 193,95 gam COỗ ợ2 và H2 O. Giá tr nh tầ iớgiá tr nào sau đây?ịA. 1,8. B. 1,6. C. 1,3. D. 1,5.Câu 75: alanin và axit glutamic. Cho gam tác ng hoàn toàn dung ch NaOH ,ỗ ưthu dung ch ch (m 61,6) gam mu i. khác, cho gam tác ng hoàn toàn dungượ ớd ch HCl thu dung ch ch (m 73) gam mu i. Giá tr làị ượ ủA. 342,0. B. 247,6. C. 224,4. D. 331,2.Câu 76: Ti hành thí nghi sau: ệ- Thí nghi 1: Nhúng thanh Fe vào dung ch FeClệ ị3 Thí nghi 2: Nhúng thanh Fe vào dung ch CuSOệ ị4 .- Thí nghi 3: Nhúng thanh Cu vào dung ch FeClệ ị3 Thí nghi 4: Cho thanh Fe ti xúc thanh Cu nhúng vào dung ch HCl. ịS tr ng xu hi ăn mòn đi hoá làố ườ ệA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 77: Cho các phát bi sauể :(1) Dung ch Kị2 Cr2 O7 có màu da cam.(2) Nhúng thanh kim lo crom vào dung ch Hạ ị2 SO4 c, ngu th có khí mùi thoát ra.ặ ắ(3) Cr và Cr(OH)3 có tính ng tính và tính kh ưỡ ử(4) Cr2 O3 và CrO3 là ch n, màu c, không tan trong c.ề ướ(5) H2 CrO4 và H2 Cr2 O7 ch trong dung ch. ị(6) CrO3 và K2 Cr2 O7 có tính oxi hoá nh.ề ạS phát bi đúng làố ểA. 5. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 78: hòa tan 38,36 gam Mg, Feể ồ3 O4 Fe(NO3 )2 0,87 mol dung ch Hầ ị2 SO4loãng, sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu 111,46 gam mu sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc)ả ượ ốh khí hai khí không màu, kh so Hỗ ớ2 là 3,8 (bi có khí không màu hóaế ộnâu ngoài không khí). Ph trăm kh ng Mg trong ượ nh tầ giá tr nào sau đây?ớ ịA. 25,51%. B. 28,15%. C. 10,80%. D. 31,28%.Câu 79: Cho amin X, axit Y, peptit (t ch ). Bi 0,6 mol có khỗ ảnăng ph ng ng đa 0,32 mol Brả ố2 khác 0,6 mol ph ng 1,4 mol HClặ ớho 1,2 mol NaOH. cháy 0,6 mol trong oxi toàn khí và thuặ ơđ cho đi qua dung ch Ca(OH)ượ ị2 thu gam và kh ng dung ch gi 163,56 gam.ư ượ ượ ảBi các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr nh tầ giá tr nào đây?ớ ướA. 424. B. 434. C. 412. D. 450.Câu 80: axit cacboxylic và este (Y, Zỗ ch không phân nhánh). Choề ở0,55 mol ph ng 200ml dung ch NaOH 4M, đun nóng, thu mu và nả ượ ỗh ancol. Đun nóng toàn ancol này Hợ ớ2 SO4 140ặ oC, thu 15 gam ete. yượ ấh mu trên nung vôi tôi xút ch thu khí duy nh t, khí này làm màu đỗ ượ ủdung ch ch 88 gam Brị ứ2 thu ph ch 85,106% brom kh ng. ượ ượ Bi các ph ngế ứx ra hoàn toàn. Kh ng trong làố ượ ủA. 39,5 gam. B. 21,6 gam. C. 47,4 gam. D. 39,7 gam.---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 420ề