Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Toán học lớp 12 mã đề 217

04cfb3212d342026bac58f560b8504ce
Gửi bởi: Võ Hoàng 10 tháng 6 2018 lúc 23:19:00 | Được cập nhật: 10 giờ trước (16:34:28) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 448 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 05 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian giao ềMã thi 217ềCâu 1: ọ,A là các đi ti th hàm ố4 22 1.y x= Di tích tam giác ủAOB (v ớO là ngố ằA. 1.2 B. 1. C. 2. D. 4.Câu 2: Cho kh chop ố.S ABC co đáy ABC là tam giác nh a,a nh bên aSA a= vuông goc tớ ặph ng đáy. Th tích kh chop ố.S ABC làA. 33.4a B. 33.2a C. 36.9a D. 33.12aCâu 3: ph ng trình ươ29327xx> co bao nhiêu nghi nguyên?ệA. 3. B. 1. C. 5. D. 2.Câu 4: Cho kh chop co đáy là đa giác ốn nh. Trong các nh sau, nh nào đúng?a êA. nh kh chop ng ằ1.n+ B. kh chop ng ằ2 .nC. kh chop ng nh no.ố D. nh kh chop ng ằ2 1. n+Câu 5: Trong không gian tr ộOxyz cho ph ng ẳ()P co ph ng trình ươ3 0.x z- tộvéct pháp tuy ph ng ẳ()P co làọ ộA. ()3; 0; .- B. ()3; 1; .- C. ()3; 1; .- D. ()3; 1; .-Câu 6: Ph ng trình ươ1sin3x= co bao nhiêu nghi trên đo a[ ?p p-A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 7: Cho ,x là các th ng.ố ươ Rút bi th ứ2 13 3A yæ öæ ö= +ç ÷ç ÷è øè làA. .B. .x y+ C. .x D. .x y-Câu 8: Ti ng th hàm ố2 11xyx+=+ là ng th ng co ph ng trìnhườ ươA. 1.x=- B. 2.y= C. 1.x= D. 1.2x=-Câu 9: kh non co th tích ng ằ33cmp và chi cao ê2 .h cm= Bán kính đáy hình non đo làA. 1.2cm B. 1.2cm C. .cm D. .cmCâu 10: Họ nguyên hàm hàm ố2siny x= làA. 1sin .2 4xx C+ B. 3sin.3xC+ C. 1sin .2 4xx C- D. 1sin .2 2xx C- +Câu 11: Cho hình lăng tr ng ứ.ABC C¢ co đáy là tam giác vuông cân a,A,AB a=' 6.AA a= iọ()S là ngo ti hình lăng tr đã cho. Bán kính ầ() ngằA. .a B. 2.a C. 6.2a D. 3.aCâu 12: Cho ng ộ()nu co ng ầ1u và công sai .d ọnS là ng ổn ng tiên aố ủc ng đo. ng th nào sau đây sai ?A. ()112nn dS+ -é ùë û= B. 1.n nu d-= Trang Mã thi 217êĐ CHÍNH TH CỀ ỨC. ()112nn nS nu d-= D. 11.nu und-= +Câu 13: Cho hàm ố()y x= co ng bi thiên nh sauM nh nào đây đúng?ệ ướA. Hàm co hai đi tr .ố ịB. Giá tr nh hàm là 3.ị ốC. th hàm co ti ngang là ng th ng ườ ẳ1.y=-D. Hàm co đi tr .ố ịCâu 14: Trong không gian tr ộOxyz cho hình bình hành ABCD ớ()1; 0; ;A()0; 0; ;B()2; 1; .C đi ểD làA. ()1; 3; .D B. ()3; 1; .D- C. ()3; 1; .D- D. ()3; 1; .DCâu 15: Tính 1lim2nIn+=- ta cượA. .I=- B. .I=+¥ C. 1.I= D. 1.2I=-Câu 16: Cho hình pộ.ABCD D¢ ph ngặ ()' 'AB song song ph ng nào trong các tớ ặph ng sau đây?ẳA. ()BDA¢ B. ()BCA¢ C. ()A C¢ D. ().BC D¢Câu 17: Cho hình ch nh ậABCD co AB a= và goc ·30BDC= Quay hình ch nh này xung quanhữ ậc nh a.AD Di tích xung quanh tr thành làệ ượ aA. 2.3ap B. 22.3ap C. 2.ap D. 22 .apCâu 18: Cho 12 ,z i= 23 ,z i= 2.w z= Ph th và ph ủw làầ ượA. 5; 9. B. 5; 1.- C. 1; 9.- D. 5; 1.Câu 19: Bi ế()();f là các hàm liên trên kho ng ả.KÌ¡ Cho các kh ng nh sau:ẳ ị(i).()()()().f dx dx dx+ +é ùë ûò (ii).()()()(). .f dx dx dx=ò ò(iii). th ự0k¹ ta co:()(). .k dx dx=ò (iv). ()().f dx x¢é ù=ë ûòTrong các kh ng nh trên, co bao nhiêu kh ng nh đúng?ị ịA. B. C. 3. D. 1.Câu 20: Cho hai hàm ố()(),f liên trên ụ¡ sao cho ()()2 21 1d 2, 2f x=- =ò Tính()()212 dI x= -é ùë ûò.A. .6I=- B. 2.I=- C. 0.I= D. 4.I=-Câu 21: nào trong các sau là thu o?ố ảA. ()()3 .i i+ B. ()()3 .i i+ -C. 2.1 2ii+- D. ()21 .i+Câu 22: Cho hàm ố3216 13 2xy x=- Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. Hàm số ng bi trên kho ng ả()2; .- B. Hàm ng bi trên kho ng ả()3; .+¥ Trang Mã thi 217êC. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()2; .- D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(); .- ¥Câu 23: Trong ph ng đặ Oxy ho đi ể()1; .A Phép nh ti theo véct ơ()2; 1v-r bi đi ểAthành đi co đọ ộA. () 1; -B. ()3; C. () 1; .D. ()3; .-Câu 24: Kh ng nh nào sau đây là sai ?A. Hàm ố3xy= và 13logy x-= ng bi trên kho ng mà hàm xác nh.ồ ịB. th hàm ố13logy x-= bên ph tr tung.ằ ụC. Hàm ố13logy x= co xác nh là ị()0;+¥ .D. th hàm ố3xy-= nh tr hoành làm ng ti ngang.ậ ườ ậCâu 25: Tính hàm hàm ố2log5 .xy=A. 2log 12' log .xy x-= B. 2log5 ln 5' .ln 2xyx= C. 25 ln 5. log' .ln 2xyx= D. 2log' ln 5.xy=Câu 26: Cho hàm ố()f liên c, co hàm trên ấ¡ và ()0 0,f=()31 ,2f=()' 5,f=()()1205''2x dx+ =ò. Tính tích phân ()10.I dx=òA. 1.2 B. 5.- C. 1.- D. 3.2-Câu 27: Tính ng ổ2 14 21 ... .5 5nnS--= +A. ()13 35 .4.5nnnS-- += B. 15 3.5 18.4 16.5nnnS-- -= +C. 15 3.5 12 7.4 16.5nnnS-- -= D. 115 55 .4.5nnnS+-- -= -Câu 28: Co bao nhiêu giá tr nguyên ị[]2018; 2018mÎ ph ng trìnhể ươ2 22 23 2x mx mx mx mx m+ +- co nghi m.ệA. 4036. B. 4037. C. 2018. D. 0.Câu 29: Bi ế0 1x< và 0y> Giá tr nh nh bi th ứ2 log1ln16xyxP ey= làA. .e B. 12. C. 2. D. 22 .eCâu 30: Tìm các gậ iá tr th tham ốm để đườ ng th ng 1y mx mD đồ th ị()2:2 1xC yx+=+ hai phân bi thu cùng nhánh cộ đồ th ().CA. ()(); 3; .mÎ B. ()3; .mÎ +¥C. (); .mÎ D. ()0; .mÎCâu 31: Cho hai ph ứ1 2,z th mãn ỏ11 1,iz i+ 21 3.z i+ ọM và là giá tr nầ ượ ớnh và giá tr nh nh bi th ứ1 22 3P iz= Tính .S m= -A. 2. B. 11. C. 11 2.+ D. 22.Câu 32: Trong không gian đớ ,Oxyz cho hai ng th ng chéo nhau ườ ẳ()11: 11x td tz= -ìï=- +íï=î và()21 3: .2x ud uz= +ìï=- +íï=î nh nh ti xúc hai ng th ng trên co bán kính làặ ườ Trang Mã thi 217êA. 1.4 B. 1.2 C. 1. D. 1.16Câu 33: Cho hình chop giáứ ê.S ABCD co nh đáy ng ằ,a nh bên đáy goc ộ60 .° iọM là đi ng ủC qua là trung đi mể ủ.SC ph ng ẳ()BMN chia kh chopố.S ABCD thành hai ph n. th tích gi hai ph đo (ph chia ph bé) ngầ ằA. 6.5 B. 8.5 C. 7.3 D. 7.5Câu 34: Trong không gian tr ộOxyz cho ng th ng ườ ẳ3 3: .2 1x zd- -= =- Ph ngươtrình ng th ng ườ ẳ()d¢ song song ng th ng ườ ẳ(),d cách () kho ng ng ằ3 và cáchđ ng th ng ườ ẳ2 1:1 1x z- -D =- kho ng nh làộ ấA. 1.2 1x z- -= =- B. 2.2 1x z- += =-C. 2.2 1x z- -= =- D. 1.2 1x z- -= =-Câu 35: iọ là các nhiên co ch khác nhau đôi thành pậ ượ ợ{0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}.A= ng nhiên ậ.S Xác su nhiên co ch sấ ượ ốkhác nhau mà trong đo hai ch nh nhau khác tính ch làữ ẻA. 9.245 B. 3.35 C. 12.245 D. 3.40Câu 36: Cho hình chop .S ABC co đáy ABC và bên ặSBC là các tam giác nh a2 3.a SA a=Cosin goc gi hai ng th ng ườ ẳSC và AB làA. 1.8- B. 1.4- C. 1.4 D. 1.8Câu 37: Tính ng ổ0 2018 20182018 2018 2018 20183 ... .S C= +A. ()2017 20182 .S= B. ()2018 20182 .S= C. ()2018 20192 .S= D. ()2017 20182 .S= +Câu 38: Bi tế ()2 2lim 2.xax bx x®+¥+ Hi ệa b- ngằA. 1. B. 4. C. 4.- D. 2.Câu 39: Cho hình chop tam giác êS.ABC co các nh bên a, ,SA SB SC đôi vuông goc nhau.ộ ớBi th tích kh chop là ố3.48a trong hình chop và ti xúc các hình chopặ ủco bán kính làA. 32.3 3ar=+ B. 2.2 3ar=+ C. ().2 3ar=+ D. ().2 3ar=+Câu 40: Cho 2;z là hai ph th mãn ỏ1 21z i+ và 21 24 .z i+ =- Giá tr ủ1 2z z- làA. 2. B. 10. C. 4. D. 5.Câu 41: Cho hình chop .S ABCD co đáy là hình vuông nh aa bên ặSAB là tam giác và bênê ặSCD là tam giác vuông cân a.S ọN là trung đi ủ.CD Kho ng cách gi hai ng th ngả ườ ẳ,SD AN làA. 30.10a B. 5.2a C. 3.4a D. 30.20aCâu 42: Cho di ệABCD và ,M là các đi thay trên các nh ượ a,AB CD sao cho 1.2AM CNMB ND= là đi thay trên nh a.AC ph ng ẳ()MNP di theo thi tắ ếdi n. gi di tích tam giác ệMNP và di tích thi di làệ ệA. 1.3 B. 2.3 C. 3.5 D. 1.2 Trang Mã thi 217êCâu 43: Cho th ựx th mãn ỏ()6 sin cos sin cos .x x- Giá tr ủcos4xpæ ö+ç ÷è làA. 1.- B. 1.2 C. 1.2- D. 1.Câu 44: Cho các th ng ươa ;b b> th mãn ỏ()2 22 6log log log .a ab= ốab ngằA. 3.+ B. 3.+ C. 3.- D. 3- .Câu 45: Ng ta nh kính cho cái ng co ng ng cong parabol. Tính di tích kínhườ ườ ặc bi vòm ng cao ổ8m và kho ng cách gi hai chân ng là ổ8 .mA. 264.3m B. 2128.3m C. 232.3m D. 2124.3mCâu 46: ph ng chia kh bán kính ầa thành hai ph co th tích là ể7.20 Di tích thi tệ ếdi ph ng đo làệ ẳA. 2.2ap B. 23.4 apC. 289 ap. D. 27.16apCâu 47: Co bao nhiêu giá tr nguyên ng tham ươ ốm ph ng trìnhể ươ()2 24 2log log 0x m- nghi đúng ọ()2; .xÎA. 1. B. 0. C. 2. D. 3.Câu 48: Cho log 2,a=log 2019b= Tính 2018log log ... log3 2019S= theo ,a .A. .S b=- B. .S b=- C. .S b= D. .S b= +Câu 49: Cho hàm ố()y x= xác nh, co hàm và nh giá tr ng trên kho ng ươ ả(); .- ¥+¥ sệ ốgoc ti tuy đi co hoành ộ0 1x các th hàm ố()()()5,f xy yf x= là ượ1và 2- Tính ()1f ?A. ()1 2.f= B. ()11 .2f= C. ()11 .4f= D. ()1 4.f=Câu 50: Cho hàm ố()y x= co hàm liên trên ụ¡ và co th hàm ố()'y x= nh hìnhưv Xét hàm ố()()22g x= nh nào sau đây đúng?ệ êA. Hàm ố()g co đi tr .ể ịB. Hàm ố()g ngh ch bi trên kho ng ả()1; .-C. Hàm ố()g ngh ch bi trên kho ng ả()1; .- +¥D. Hàm ố()g tr a2.x=----------- ----------Ế Trang Mã thi 217ê