Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 517

8d3c3009f646796076819c3e591cc5f2
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 6 2018 lúc 0:55:06 | Được cập nhật: 4 giờ trước (22:01:56) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 465 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017-2018Ả ỌMÔN: GDCDTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 517ềCâu 81: Công dân dù nào, làm ngh gì khi vi ph pháp lu ph ch trách nhi mở ệA. chính.ả B. giám sát. C. th ng.ồ ườ D. pháp lí.Câu 82: phân ph các xu và lao ng gi các ngành làự ượ ọA. thông ti .ư B. thông hàng hóa.ư C. đi ti xu t.ề D. đi ti tiêu dùng.ề ếCâu 83: Vi dùng tài chung kinh doanh khi có bàn c, th thu gi và ch ng thệ ểhi dung quy bình ng gi và ch ng trong quan hệ ệA. tài n.ả B. giám .ộ C. giao ch.ị D. nhân thân.Câu 84: Tr ng nào đây th hi tính quy bu chung pháp lu t?ườ ướ ậA. ng ch truy thông.ử B. Đăng kí hôn theo lu nh.ế ịC. lí thông tin liên ngành.ử D. ph hành chính trong giao thông.ử ạCâu 85: Chăm sóc kh nhân dân là trong nh ng dung pháp lu phát tri các lĩnh cứ ựA. xã i.ộ B. văn hóa. C. hành chính. D. công .ụCâu 86: Tuân th pháp lu là các cá nhân, ch củ không làm nh ng đi mà pháp lu tữ ậA. m.ấ B. ch nh.ỉ C. cho phép. D. yêu u.ầCâu 87: Nhà ban hành các ch ng trình kinh xã tr ti tr ng bào dân thi sướ ươ ốnghèo có đi ki phát tri xu là th hi quy bình ng gi các dân trong lĩnh cề ựA. văn hóa. B. kinh .ế C. giáo c.ụ D. chính tr .ịCâu 88: trong nh ng nghĩa ng xu t, kinh doanh làộ ườ ấA. ki ch gia tăng nhanh dân .ề B. tăng xóa đói, gi nghèo.ố ảC. quy ng tiêu dùng.ả ườ D. tuyên truy an ninh qu gia.ề ốCâu 89: Tôn tr ng ch quy và toàn lãnh th không can thi vào công vi nhauọ ủlà nguyên chính sáchộ ủA. ngo i.ố B. văn hóa. C. i.ố D. qu phòng.ốCâu 90: Tr ng nào đây th hi công dân bình ng ng quy n?ườ ướ ưở ềA. Ti các giá tr văn hóa.ế B. Ch hành quy công ng.ấ ộC. Gi gìn bí qu gia.ữ D. Gi gìn an ninh tr .ữ ựCâu 91: dung nào đây th hi tính khách quan quá trình công nghi hóa, hi iộ ướ ạhóa c?ấ ướA. ra năng su lao ng xã cao.ạ B. ti phát tri văn hóa.ạ ểC. Nâng cao ch ng ngu nhân c.ấ ượ D. Tăng ng qu phòng và an ninh.ườ ốCâu 92: Cung nh u, giá th tr ng cao giá tr hàng hóa trong xu là bi hi iỏ ườ ộdung quan hệA. giá nh ng cung u.ả ưở B. giá nh ng th hi u.ả ưở ếC. cung tác ng nhau.ầ D. cung nh ng giá .ầ ưở ảCâu 93: Vi làm nào đây th hi quy bình ng gi các dân trong lĩnh chính tr ?ệ ướ ịA. tr sinh ho ng bào dân thi .ỗ ướ ốB. Gi thu mi phí sách giáo khoa.ả ễC. Th lu n, góp ki xây ng Lu đai.ả ấD. tài chính xây ng tr ng vùng xa.ầ ườ ởCâu 94: dung nào đây ướ không thu ch năng an ninh chính tr và tr an toàn xã iộ ộc Nhà pháp quy xã ch nghĩa Vi Nam?ủ ướ ệA. Ch ng phân lu ng giao thông ch ng ùn c.ủ ắB. thu mi phí cho ng chính sách.ấ ượC. tranh xu hàng gi buôn bán hàng m.ấ ấD. Th hi cháy.ự ụCâu 95: Hành vi nào đây vi ph quy phát tri công dân?ướ Trang Mã thi 517ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨA. ch tr nh khi tu i.ừ B. Tham gia vào ng văn hóa.ờ ốC. cung thông tin pháp lu t.ượ D. Chăm sóc kh khi m.ứ ốCâu 96: Vi làm nào đây th hi pháp lu là ph ng ti nhà qu lí xã i?ệ ướ ươ ướ ộA. Đăng kí kinh doanh khi có đi ki pháp.ủ ợB. ngh xem xét quy nh quan nhà c.ề ướC. Ki tra các ho ng kinh doanh cá nhân.ể ủD. cáo nh ngăn ch hành vi vi ph pháp lu t.ố ậCâu 97: Công dân ki ngh các quan nhà xây ng và phát tri kinh xã là th hi nế ướ ệquy nềA. do ngôn lu n.ự B. tham gia qu lí nhà và xã i.ả ướ ộC. do dân ch .ự D. tham gia xây ng c.ự ướCâu 98: Con ng gi phóng kh áp c, công, có cu ng no, do, nh phúc là tườ ượ ộn dung thu cộ ộA. bi hi ch nghĩa xã i.ể B. đi ch nghĩa xã i.ặ ộC. hình th ch nghĩa xã i.ứ D. tr ng ch nghĩa xã i.ặ ộCâu 99: Hành vi nào đây ướ không th hi ho ng môi tr ng?ể ườA. Gi cho môi tr ng trong lành, ch p.ữ ườ B. ng lí và ti ki tài nguyên.ử ệC. Ph i, thi ch ng môi tr ng.ụ ượ ườ D. Khai thác, ng tài nguyên theo mình.ử ụCâu 100: Công dân khám xét ch ng khác là vi ph quy kh xâm ph vự ườ ềA. ch .ỗ B. danh tính. C. bí .ậ D. thân th .ểCâu 101: Th tr có quán cà phê. Quán di tích nh yên tĩnh nh ng cà phê pha khôngị ưngon. Quán có thái ph ni ng ngon, nh ng sinh ch o. Tuy nhiên, các chộ ủquán không tìm cách thay không gian, nâng cao trình thì khách. Quán và quán Gổ ấbi vào khâu sinh an toàn th ph m, không gian quán, ch ng ng, các đáoế ượ ộm nên thu hút nhi khách. Nh ng quán nào đây ng đúng tác ng quy lu giá tr ?ớ ướ ịA. Quán và quán X. B. Quán và quán Y. C. Quán và quán G. D. Quán và quán T.Câu 102: Công ti quy nh sa th và yêu anh ph th ng vì anh ngh vi khôngế ườ ệcó lí do khi ch ng. Quy nh công ti không vi ph quy bình ng trong lĩnhạ ẳv nào đây?ự ướA. Bình ng trong tìm ki vi làm.ẳ B. Bình ng trong vi ch lao ng.ẳ ộC. Bình ng trong th hi quy lao ng.ẳ D. Bình ng trong giao ng lao ng.ẳ ộCâu 103: ngày th hi nh khám kh nghĩa quân bàn cho cô Xắ ưm kho ti làm sai ch qu phân lo kh nh tr nghĩa quân Sau khi nh ti n,ậ ềcô ng giúp Trong quá trình khám và làm nh án cô anh phát hi và yêu cô pồ ộcho anh hai tri ng, không anh cáo Ban ch huy quân huy K. Cô ươ lo nênợđ ng ti cho nhà mình, nh ng đã quan ch năng vì thông báo thồ ượ ểs vi c. Nh ng ai đây ướ không th hi đúng trách nhi công dân chính sách qu phòng vàự ốanh ninh?A. Cô và hai con N.ố B. Anh và hai con N.ốC. Anh Đ, cô và N.ố D. Hai con N, cô và anh Đ.ẹCâu 104: Anh không ch hành nh khám kh nghĩa quân nên Ch ch ban nhân dânấ ủxã đã ph hành chính anh. Vi làm Ch ch ban xã là bi hi hình th th hi nử ệpháp lu nào đây?ậ ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. Áp ng pháp lu t.ụ ậC. Tuyên truy pháp lu t.ề D. Th hi quy ch .ự ếCâu 105: ông cho kho ti tr c, nên anh là cán xã khi giao nhi vượ ướ ượ ụgi quy tranh ch đai gi ông và ch M, đã anh và anh đi gi quy thay mình. Anh vàả ếK nh nhà ch ép ch ph kí vào gi chuy nh ng cho ông ph nh mậ ượ ởr ng thêm đi, nh ng ch không ng ý. gi và xông vào đánh ch M; đúng lúc đó anh nộ ếvà anh đã cùng anh khóa trái không cho ch ra ngoài. Nh ng ai đây vi ph quy tử ướ ấkh xâm ph thân th công dân?ả ủA. Ông Q, anh và anh X. B. Anh và ông Q.C. Anh và anh K. D. Anh K, ch và ông Q.ị Trang Mã thi 517ềCâu 106: Anh ch cho xem bài lu văn th mà cô nh cho hoàn ch nh chu oượ ảv Th dung bài lu văn hay và c, anh đã saoệ chép toàn dung bài lu văn cô Nộ ủmà không ghi rõ ngu và tên tác gi chính th mang bán cho viên Đ. Sau đó, viên tồ ựthay tên tài và ghi tên mình lên ng. Nh ng ai đây vi ph quy sáng côngổ ướ ủdân.A. Anh và viên Đ.ọ B. Ch và viên Đ.ị ọC. Ch và cô N.ị D. Anh L, ch và cô N.ịCâu 107: Anh ch mu chia tài cho các con riêng anh và tr c. y, anh đã ép bu vỉ ướ ợsau mình là ch không sinh con nh ng ch không ng ý. Hành vi anh ch đã viủ ượ ịph quy bình ng gi và ch ng trong quan nào đây?ạ ướA. Nhân thân. B. Tài n.ả C. Ph thu c.ụ D. chi u.ộ ềCâu 108: có tình anh nh ng không đáp i, nên khi nhìn th nh anh ch pố ượ ụthân thi ch N, ch khó ch u. Ch đã nh ch nh ghép nh anh tungế ồlên ng xã i. Do quá ghen khi xem nh anh đang ng ôm gái mình là N, nên anh đã rạ ủthêm và ch ng t, hành hung gây th ng tích cho anh T. ườ ươ Nh ng ai đây vi ph mữ ướ ạquy pháp lu danh nhân ph ượ công dân?ủA. Anh T, M, và G. B. Ch Đ, ch P, anh M, S, G.ị ịC. Ch và ch Đ.ị D. Ch và ch N.ị ịCâu 109: lí đã thu mua toàn qu đi trên th tr ng, khi nhi mùa đông gi sâuạ ưở ườ ảthì tăng giá lên cao bán cho ng tiêu dùng.ự ườ Trong tr ng này, hành vi lí th hi tườ ặh ch nào đây nh tranh?ạ ướ ạA. tích tr gây lo th tr ng.ầ ườ B. Tri tiêu các lí cùng kinh doanh.ệ ạC. ngư ưở bành ch ng th tr ng.ướ ườ D. Dùng th đo phi pháp, ng.ủ ươCâu 110: Nhóm doanh nghi P, M, ho ng trong lĩnh xu ng “có trí th ng lĩnh thệ ướ ịtr ng”. Nhóm doanh nghi này ra yêu các lí nh ph mua hàng ng nườ ượ ớvà không bán hàng doanh nghi khác. Doanh nghi li thuê ông các tr ng đượ ườ ểqu ng cáo, so sánh ch ng ph mình nhóm doanh nghi trên sau đó ng ph mả ượ ẩcho các em sinh. Nh ng ai đây vi ph quy bình ng trong kinh doanh?ọ ướ ẳA. Doanh nghi P, M, và các lí nh N.ệ B. Doanh nghi và các em sinh.ệ ọC. Doanh nghi P, M, H, Y.ệ D. Doanh nghi M, và ông G.ệCâu 111: Trên ng quê thì xe máy SH ch ch máy. Th anh đi qua ch đã nh anh xeườ ửcho mình. Sau ch a, ng lên yên kh ng xe và phóng đi t. Ch hô ng gi iộ ườ ạnh ng không c. đã xe nhà anh N, câu chuy và không ti ngu xe.ư ượ ủSau đó, anh làm gi xe gi bán cho bà 40 tri ng và chia cho anh 10 tri ng.ấ ượ ồNh ng ai đây ph ch trách nhi hình ?ữ ướ ựA. Anh S, ch và bà V.ị B. Anh và bà V.C. Anh và anh N. D. Anh N, anh và ch X.ịCâu 112: nh tranh và ng tiêu dùng đã quy nh ph vi ch khi kinh doanh hàngụ ườ ịmĩ ph không ch ng. Vi làm nh tranh và ng tiêu dùng th hi nẩ ượ ườ ệđ tr ng nào đây pháp lu t?ặ ướ ậA. Tính ch ch hình th c.ặ B. Tính lu nghiêm minh.ỉ ậC. Tính quy bu chung.ề D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 113: Do không làm ch khi đi khi xe máy nên anh đã va ch vào ông đang chủ ởcháu ng xe đi đi ng ng chi khi hai ông cháu ngã. Anh là ng bán vé nằ ượ ườ ườ ầđ th anh không xin ông mà còn ti ng quát tháo, li lao vào đánh anh tr ng th ng. Haiấ ươch H, đi qua li ng can ngăn hai ng nh ng không nên đã đi cho nh sát giaoị ườ ượ ảthông lí. Nh ng ai đây ph ch trách nhi hành chính?ế ướ ệA. Anh và ông L. B. Ông và anh X.C. Anh và anh X. D. Anh X, ch và ch P.ị ịCâu 114: Sau khi dung khái ni cung, T, K, H, li th lu nhau các tọ ốnh ng cung. cho ng cung trên th tr ng nhi hay ít do nh ng ng dân, thả ưở ườ ưở ượ ịhi ng tiêu dùng, giá hàng hóa. ph i: các nh ng cung là thu nh ng iế ườ ưở ườtiêu dùng, công ngh và ng ng xu t. nói: th cung nh ng ngệ ượ ườ ưở ượ Trang Mã thi 517ềng xu t, công ngh chi phí xu t. li ti ng: ng và thêm chính sáchườ ềthu Nh ng ai đây hi đúng nh ng nh ng cung?ế ướ ưở ớA. T, và H.ạ B. và P.ạ C. K, và T.ạ D. và T.ạCâu 115: X, M, và cùng 12, nh ng gia đình và nghèo nên hai quy nh đi làmọ ịcông nhân sau khi thi nghi p. Hai và làm thi vào hai tr ng có kh năng đi mố ườ ểchu khác nhau. gi và các môn nên ch thi vào tr ng đi cao. ch thi vào tr ngẩ ườ ườl đi chu th phù mình. qu và trúng tuy vào tr ng mình ch n.ấ ườ ọNh ng ai đây đã th hi quy không ch ?ữ ướ ếA. và P. B. và M. C. K, và M. D. X, và PCâu 116: ra th th ch ng trình giáo có đáp ng đòi aạ ươ ượ ủcách ng công ngh 4.0 trong bu ngo khóa tr ng. Trong tr ng này, đã th hi nạ ườ ườ ệquy do nào đây công dân?ề ướ ủA. phán quy t.ộ B. do ngôn lu n.ự ậC. Áp quan đi cá nhân.ặ D. do thông tin.ựCâu 117: thu nh yêu doanh nghi bên nh vi khai thác cát trên sông bán cho ng iụ ườtiêu dùng thì ph thu cho nhà c. Trong tr ng này, thu nh đã th hi nả ướ ườ ệph ng ng nào đây chính sách tài nguyên và môi tr ng?ươ ướ ướ ườA. Áp ng công ngh hi khai thác tài nguyên.ụ ểB. Tăng ng công tác qu lí Nhà c.ườ ướC. Khai thác, ng lí, ti ki tài nguyên.ử ệD. thi môi tr ng, thiên nhiên.ả ườ ồCâu 118: Trong Nguyên đán qua, xã tri khai công tác tr ti cho ng nghèo ăn tị ườ ếtheo quy nh trên. có mâu thu cá nhân, ông đã ng bà T, anh thu di khôngị ệđ tr đi phát nói ch ch xã dung chi ti không đúng ng. Sau đó,ượ ượông đi tho con gái đăng dung này lên ng xã i. Hành vi nh ng ai đâyự ước cáo?ầ ốA. Ch ch xã và con ông Q.ủ B. con ông Q, bà và anh S.ốC. Ch ch xã L, anh và bà T.ủ D. Ông Q, bà và anh S.Câu 119: Vì mu anh vào di quy ho ch cán xã, nên anh là ch đã anh bố ượ ỏphi cho ch ng mình nh ng anh đã ch i. Ch đã vi ph nguyên nào đây?ế ướA. Bình ng.ẳ B. phi kín.ỏ C. Tr ti p.ự D. quy n.Ủ ềCâu 120: Sau khi nghi c, quy nh kh nghi kinh doanh ph mi và ng vì đóố ươlà ngh truy th ng gia đình. không ng vì mu anh làm vi thành ph cho ng:ề ằlàm đâu, ngh nào cũng quan tr ng là mình quy tâm và sáng o, tr và giúp con. Chở ượ ịgái tìm giúp th tr ng tiêu th S, cùng làm nh ng nói: đang xin vi ườ ởch ng cao, ngh nhàn. cho ng: mình nghi ng gi nên đang các công ti đi làm.ỗ ươ ọNh ng ai đây hi đúng chính sách gi quy vi làm nhà c?ữ ướ ướA. Q, và X.ẹ B. S, và hai ch em Q.ịC. Q, ch gái và Q.ố D. Q, ch gái và S.ố ị---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 517ề