Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 511

6b928dd533e32b8d7afce6d615d59daf
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 6 2018 lúc 0:56:19 | Được cập nhật: 22 giờ trước (10:34:31) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 515 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 -2018Ả ỌMÔN: GDCDTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 511ềCâu 81: Sau khi hoàn thành cu cách ng dân dân ch nhân dân, ng và nhân dân ta đã ch conộ ọđ ng lên ch nghĩa xã qua ch đườ ộA. phong ki n.ế B. chi nô .ế C. quy n.ư D. ch nghĩa.ư ủCâu 82: Đi đôi chuy ch kinh ph chuy ch lao ng theo ng công nghi pớ ướ ệhóa, hi hóa phát tri nào sau đây?ệ ốA. Kinh hi i.ế B. Kinh th tr ng.ế ườ C. Kinh ch .ế D. Kinh tri th c.ế ứCâu 83: Pháp lu Vi Nam quy nh các thu khác nhau các doanh nghi trên căn nàoậ ứsau đây?A. Th gian kinh doanh.ờ B. Kh năng kinh doanh.ảC. Uy tín ng ch kinh doanh.ủ ườ D. Lĩnh và bàn kinh doanh.ự ịCâu 84: Vi xét các án kinh không ph thu vào ng vi ph là ai, gi ch gì là th hi nệ ườ ệcông dân bình ng dung nào sau đây?ẳ ộA. Trách nhi pháp lí.ệ B. pháp lí.ị ịC. Trách nhi kinh doanh.ệ D. Hoàn nh kinh doanh.ảCâu 85: Pháp lu th hi trong ng vì phát tri xã th hi ch nào sau đây?ậ ấA. Xã i.ộ B. Chính tr .ị C. Giai p.ấ D. Kinh .ếCâu 86: ch ng đi ki cho nhau phát tri là bi hi bình ng gi vàợ ợch ng trong quan hồ ệA. xã i.ộ B. tình m.ả C. nhân thân. D. văn hóa.Câu 87: Quy lu giá tr yêu ng xu ph sao cho th gian lao ng cá bi nậ ườ ảxu hàng hóa ph phù th gian lao ngấ ộA. xã thi t.ộ B. cá bi thi t.ệ C. th thi t.ậ D. cá nhân thi t.ầ ếCâu 88: Vi phân chia trách nhi pháp lý hành vi vi ph pháp lu môi tr ng trên sệ ườ ởA. đi ki n, hoàn nh vi ph m.ề B. đi ki vi ph m.ứ ạC. tính ch t, hoàn nh vi ph m.ấ D. tính ch t, vi ph m.ấ ạCâu 89: tr và đi ki thu cho ng lao ng tham gia đào nâng cao trình thu iô ườ ộdung pháp lu vơ ềA. lĩnh xã i.ự B. phát tri kinh .ể C. văn hóa xã i.ộ D. giáo đào o.ụ ạCâu 90: ng khi th ng ho ch ng nào đó có ph và xétắ ườ ườ ườ ạth ngăn ch ngay vi ng đó tr là ng trong tr ng pấ ườ ườ ườ ợA. kh p.ẩ B. tình th .ế C. ph qu tang.ạ D. đang truy nã.ịCâu 91: các đi ki qu thu cho công cu làạ ướA. nhi chính sách ngo i.ệ B. nguyên chính sách ngo i.ắ ạC. vai trò chính sách ngo i.ủ D. trí chính sách ngo i.ị ạCâu 92: Ho ng có đích làm cho các quy nh pháp lu đi vào ng, tr thành nh ng hànhạ ữvi pháp các cá nhân, ch làợ ứA. tuân th pháp lu t.ủ B. th hi pháp lu t.ự C. áp ng pháp lu t.ụ D. thi hành pháp lu t.ậCâu 93: Tr ng nào đây th hi công dân có quy th ng xuyên, su i?ườ ướ ườ ờA. Anh gi phí vì gi i.ượ B. Anh theo ngành ch máy.ọ ạC. Anh làm xét tuy c.ồ D. Anh ch c.ọ ứCâu 94: Ho ng nào sau đây th hi tín ng ng ng Vi Nam?ạ ưỡ ườ ệA. ng.ầ B. Kh th c.ấ C. n.ọ D. Xem bói.Câu 95: Quy nào sau đây không ph là quy dân ch công dân?ề ủA. Quy khi i, cáo.ề B. Quy ng .ề ửC. Quy tham gia qu lí nhà và xã i.ề ướ D. Quy kh xâm ph ch .ề Trang Mã thi 511ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 96: tr ng nào sau đây làm nên giá tr công ng, bình ng pháp lu t?ặ ậA. Tính xác nh ch ch trúc.ị B. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứC. Tính quy bu chung.ề D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 97: Các dân gi gìn và phát huy phong c, quán, truy th ng dân mình,ộ ượ ộth hi dung quy bình ng các dân vể ềA. giáo c.ụ B. kinh .ế C. chính tr .ị D. văn hóa.Câu 98: Trong các ch năng nhà pháp quy xã ch nghĩa Vi Nam, ch năng nào là cănứ ướ ứb nh và gi vai trò quy nh?ả ịA. Ch năng an ninh chính tr .ứ B. Ch năng ch và xây ng.ứ ựC. Ch năng tr an toàn xã i.ứ D. Ch năng ch và th hi n.ứ ệCâu 99: Khi cung ho cung nh nh ng nớ ưở ếA. quy mô th tr ng.ị ườ B. thông hàng hoá.ư C. giá th tr ng.ả ườ D. ng tiêu dùng.ườCâu 100: Quy và nghĩa công dân không phân bi dân c, gi tính, tôn giáo, giàu nghèo,ề ớthành ph và là công dân bình ng vầ ềA. tôn giáo. B. dân c.ộC. thành ph và .ầ D. quy và nghĩa .ề ụCâu 101: ông ty kinh doanh hàng gi hàng kém ch ng làm nh ng ng nhân dân là bi hi nả ượ ưở ệA. ch nh tranh.ặ B. tính nh tranh.ấ ạC. nguyên nhân nh tranh.ủ D. đích nh tranh.ụ ạCâu 102: Vì mu con mình theo nên khi ng quân ph ng có gi iố ươ ọkhám nghĩa quân đã cho anh trai mình là ông kho ti lo lót. Ông đã ti nụ ềcho ông là cán quân ph ng lo ra kh danh sách trúng tuy n. Sau đó, ông đã ch oộ ươ ạông là cán kh cho Q. Vì có mâu thu ông nên ông đã báo cáo vi cộ ệv ch ch xã. Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph chính sách qu phòng và an ninh ng vàớ ườ ảNhà c?ướA. Q, ông và ông P.ố B. và và ông T.ố ẹC. Ông và ông và ông X. D. Q, ông P, ông T.ẹCâu 103: và là nhân viên công ti môi gi ng X. hai làm vi có hi quư ảvà kí nhi ng giao ch nhà khách hàng. Nh ng do không lòng giám nên đãượ ượ ốkhông nhi ch cao n. Trong tr ng này, giám đã vi ph quy bình ng trongượ ườ ẳlĩnh nào đây?ự ướA. Kinh doanh. B. Hành chính. C. Lao ng.ộ D. Dân .ựCâu 104: Gia đình anh X, ch đã có hai con gái và quy nh không sinh thêm nh ng quan ni mị ‘‘ đôngcon nhi aề ’’ nên anh ra ph và ép bu ch ng anh ph sinh thêm ng iố ườcon a. là ch anh ng tình quy nh ch ng em trai mình. Ông là hàng xómị ồsang ch bi chuy đã đăng vi lên trang cá nhân ng xã facebook. Nh ng ai đâyơ ướđã vi ph chính sách dân ?ạ ốA. Ông và ch K.ị B. anh X.ố ẻC. ch ng X, và ch K.ợ D. anh và ông N.ố ẻCâu 105: Ch và ch có mâu thu tr c, lo ch ra ki cho mình trong cu cị ướ ộh toàn công ti, nên tr đó ch đã tìm ch ch công đoàn nh ông tìm cách không cho ch phátọ ướ ịbi trong cu p. Bi chuy n, ch đã ph ánh vi trong cu p, cho ng ch nói mà khôngể ịcó ng ch ng nên anh phó ch ch công đoàn đã ti ng ch ng đu ch ra kh phòng. cằ ứxúc nh ng vì đe nên ch đành ng ng im. Nh ng ai đây th hi ướ ch aư đúng quy tề ựdo ngôn lu công dân?ậ ủA. Ông và anh H. B. Ch và ch M.ị C. Anh và ch A.ị D. Ch và ông V.ịCâu 106: xúc vì em gái mình không vi ph lu công ti nh ng qu ph tứ ắđ ng ph ng. Anh đã thêm anh P, giám công ti ph ánh vi c. Sau khi ngheứ ệcâu chuy n, giám công ti đã cho tri qu lên làm vi c. Trong khi đang làm vi do có vi cệ ệđ xu nên giám đã đi ch khác. Khi qua ti ng i, anh đã dùng nh ng mi th và yêuộ ịc qu cũng ph ng ph ng nh em gái mình. Vì ép, qu đã bu ph làmầ ảtheo yêu anh X. Trong tr ng này hành vi nh ng ai cáo?ầ ườ ốA. Qu và giám công ti.ả B. Anh X, anh và anh H. Trang Mã thi 511ềC. Anh và qu Y.ả D. Anh X, qu Y, anh và anh H.ả ốCâu 107: Anh lí do mình là ch làm nhân viên ng ng th nên yêu ch ngh vi cấ ươ ệđ nhà chăm con và tr Trong tr ng này, anh đã vi ph quy bình ng gi và ch ngể ườ ồtrong quan nào sau đây?ệA. Vi làm.ệ B. Tài n.ả C. Lao ng.ộ D. Nhân thân.Câu 108: Do sang ng kinh doanh khác, anh giám công ti đã ch toán tr ngầ ưởlà ch không đóng hi cho công nhân trong th gian dài. Phát hi vi c, ch nhân viên côngị ủti đã anh trai mình là anh làm ngh do. xúc anh đã mình là anh công ti gây và đeể ốd giám T. Trong lúc hai bên tranh cãi, liên nên ông đã kh phòng làm vi tìm cáchọ ệtránh t. Nh ng ai đây ướ không ph ch trách nhi lu t?ả ậA. Anh T, ch M, ch V, anh và anh Q.ị B. Ch V, ch M, anh P, anh và ông Y.ị ịC. Ông Y, ch M, anh và anh Q.ị D. Anh P, anh Q, ông và ch V.ịCâu 109: Anh K, L, và cùng chăn nuôi trên bàn huy quy mô trang tr hàng nghìn con.ợ ạKhi giá th liên gi thì anh đã ch nh thua bán đàn ng th nhàị ượn tr chuy sang nuôi bò; anh nuôi ch ng giá lên cao; anh bán đànướ ảr nuôi ti còn anh bán đàn và tr ng chu ng. Nh ng ai đây đã ng đúngồ ướ ụquan cung u?ệ ầA. Anh và anh J. B. Anh và anh L. C. Anh và anh D. Anh và anh G.Câu 110: đi ng nhân dân xã, anh ch phi cho ng viên là ng iộ ườthân mình. Th ch còn băn khoăn, anh nhanh tay ch phi giúp ch luôn lá phi đóủ ếvào hòm phi u. Anh đã vi ph nguyên nào đây?ế ướA. Tr ti p.ự B. Gián ti p.ế C. Ph thông.ổ D. quy n.Ủ ềCâu 111: Ông không thu trong ho ng xu t, kinh doanh. Hành vi ông không th hi nự ệhình th th hi pháp lu nào sau đây?ứ ậA. Ap ng pháp lu t.ụ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 112: Ông đi xe máy ng lách, đánh võng, đèn nh sát giao thông ph hành chính.ạ ượ ạVi ph nh sát giao thông ông th hi tr ng nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. Tính xác nh ch ch dung.ị B. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứC. Tính quy bu chung.ề D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 113: Ch và ch kinh doanh văn phòng ph ch X. Hai ch cùng bán hàng không cóị ặtrong danh phép nh ng khi ki tra, cán ch năng ch ph ch D, còn ch cụ ượ ượb qua vì tr đó ch nh ng quen tên là cán giúp Nh ng ai đây vi ph iỏ ướ ườ ướ ộdung quy bình ng trong kinh doanh?ề ẳA. Ch T, D, và cán P.ị B. Ch T, và cán P.ị ộC. Ch T, và cán P.ị D. Ch D, và cán P.ị ộCâu 114: Ông nghi ng ông tr chi xe máy mìnhờ nên đã báo cho ông an xã. vào iự ờkhai ông A, ông an xã ngay ông B. Vi làm này ông an xã đã vi ph quy nạ ềA. pháp lu danh và nhân ph m.ượ ẩB. pháp lu tính ng, kho .ượ ẻC. kh xâm ph tinh th công dân.ấ ủD. kh xâm ph thân th công dân.ấ ủCâu 115: nh vi nh đã xây ng th ng lí th nh ng không cho ho ng mà th cệ ướ ướth tr ti ra con sông đó. Vi làm nh vi nh đã vi ph chính sáchả ạA. xã và ng ng.ộ B. tài nguyên và môi tr ng.ả ườC. khoa và công ngh .ọ D. và công ng.ế ộCâu 116: Giám công tố thu mua ph li ch nhân viên trong bình quy tr ti ra môiế ướ ếtr ng. Nên ngu ng nhi chì, môi tr ng mùi hôi th i, ng dân các nhườ ướ ườ ườ ệv răng mi ng, tr em ch phát tri trí tu và th ch t. Vì y, nhân dân đã ph ng cách bi uểtình tr ng công tướ khi cho ho ng công tế ng ng tr công ti ph ánh vi c, chượ ủt ch xã đã dân và thông báo công ti đã nh phép ho ng, yêu ng dân gi tánị ượ ườ ảra Sau đó, ch ch xã ch công an xã giam nh ng ng dân ti bi tình. Trongề ườ ểtr ng này, hành vi nh ng ai đã vi ph quy phát tri công dân.ườ ượ ủA. Giám công ti và ch ch xã.ố B. Giám công ti và nhân dân.ố Trang Mã thi 511ềC. Ch ch xã và công an xã.ủ D. Ch ch xã và nhân dân.ủ ịCâu 117: Anh G, K, M, cùng quán bán ph th tr X. Anh vì mu thu hút khách hàng nên đãở ốgi giá bán ng cách gi ng th và ph trong tô ph Anh th ng xuyên các ănả ượ ườ ấđ nâng cao tay ngh quán anh luôn đông khách. Anh ph ng đi thay thể ếcác lò than nên ti ki th gian, công c. Anh bán ít hàng nh ng thuê nhân viên ph cế ượ ụv Nh ng ai đây ng đúng tác ng quy lu giá tr ?ụ ướ ịA. Anh và L. B. Anh và anh K. C. Anh G, K, và M. D. Anh K, và M.Câu 118: Vô tình ki trúc ngôi nhà ông B, ch đã chép dung và cho pọ ượ ạchí ki trúc tham cu thi ki trúc thân thi môi tr ng. Vì phù ch aế ườ ủcu thi nên chí đã cho đăng mà ch đã i. Th ch báo đăng, anh làộ ượb ch đã ch hình nh trên báo sau đó chia trên ng xã i. Ông phát hi vi nênạ ệđã nh uy hi ch đòi 200 tri không kh ki ch Trong tr ng này, nh ng ai đã viờ ườ ữph quy sáng công dân?ạ ủA. Ông B, ch và chí X.ị B. chí X, anh và chạ D. C. Ch D.ị D. chí X.ạCâu 119: Th mu mà ch ng không ch anh ra quán tìm ch ng. đây, hai ng raấ ượ ườ ảcãi vã. Th y, anh ng bàn bên đã ch gi anh không bi Anh ra trong sấ ượ ựb xúc nên chuy mình là anh G. anh quay quán tìm anh lí, ch quán th cóứ ấxô xát nên đã can ngăn vô tình làm ngã vào góc bàn th ng nh Sau đó, dù ch nh ng và Gị ươ ưv đu theo đâm nhi nhát khi vong ch Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph phápẫ ườ ạlu t?ậA. Anh và anh G. B. Anh V, anh và ch quán.ủC. Anh G, ch quán và anh T.ủ D. Anh V, anh và anh T.Câu 120: Th ch hàng xóm phát hi vi mấ nh đánh hai nhân viên th ng ng, ông đã thuê anhị ươ ặK tìm cách uy hi ch M. th hi ng ông X, aể nh thêm anh cùng t, giam gi iủ ồb đói cháu nh con ch ngày. Nh ng ai đây đã xâm ph quy pháp lu vỏ ướ ượ ềtính ng và kh công dân?ạ ủA. Ông X, anh và anh H. B. Ông và anh H.C. Ông và anh K. D. Anh và anh H.---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 511ề