Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT môn toán lớp 12

b98cff696a45a44dd0588fe923996e9c
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 1 2019 lúc 5:34 | Được cập nhật: 30 tháng 4 lúc 8:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 269 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? THI TH? THPT QU?C GIA S? 37
N?M H?C 2018 - 2019
H? tn : ..........................................................?i?m Ngy 27 thng 12 n?m 2018
Cu 1: Hm s? ngh?ch bi?n trn kho?ng no sau ?y?
A. . B. . C. . D. .
Cu 2: Ti?ch phn , trong ?o? , , la? ca?c s? nguyn. Ti?nh gia? tri? cu?a bi?u th??c ? A. . B. . C. . D. .
Cu 3: T? cc ?i?m khng c ba ?i?m no th?ng hng. Ta c th? l?p ???c bao nhiu tam gic m cc ??nh c?a tam gic ???c l?y t? 5 ?i?m . A. . B. . C. . D. .
Cu 4: Trong khng gian v?i h? to? ?? , cho ba vect?: , , . Tm t?a ?? vect? . A. . B. . C. . D. .
Cu 5: Cho tch phn v?i M?nh ?? no d??i ?y ?ng?
A. B. C. D.
Cu 6: Tnh nguyn hm
A. . B. . C. . D. .
Cu 7: Tm gi tr? l?n nh?t v gi tr? nh? nh?t c?a hm s? trn ?o?n .
A.. B.. C.. D..
Cu 8: Hm s? no sau ?y ???c g?i l hm s? l?y th?a ? A. . B. . C. . D. .
Cu 9: Trong cc kh?ng ??nh d??i ?y,kh?ng ??nh no sai?
A. . B. .
C. . D. .
Cu 10: T?p h?p t?t c? cc gi tr? th?c c?a tham s? ?? ph??ng trnh c nghi?m l A. . B. . C. . D. .
Cu 11: Hm s? no sau ?y c ?? th? nh? hnh v? ?
A. . B. . C. . D. .
Cu 12: Tnh th? tch c?a kh?i l?ng tr? tam gic ??u c t?t c? cc c?nh ??u b?ng .
A. B. C. D.
Cu 13: Tm ??o hm c?a hm s? .
A. . B. . C. . D. .
Cu 14: Trong khng gian v?i h? to? ?? , cho ba vect? . Trong cc m?nh ?? sau, m?nh ?? no sai ? A. B. C. D.
Cu 15: Cho hm s? . S? nghi?m c?a ph??ng trnh l bao nhiu?
A. . B. . C. . D. 3.
Cu 16: Cho hm s? . Xc ??nh v ?? ?? th? hm s? nh?n ???ng th?ng l ti?m c?n ??ng v ???ng th?ng l ti?m c?n ngang. A. . B. . C. . D. .
Cu 17: Tm t?t c? cc gi tr? c?a tham s? ?? hm s? lun ??ng bi?n trn t?ng kho?ng xc ??nh.
A. . B. . C. . D. .
Cu 18: Tm t?t c? cc gi tr? th?c c?a tham s? ?? hm s? ??t c?c ti?u t?i ?i?m . A. . B. . C. . D. .
Cu 19: Tm ??o hm c?a hm s? . A. . B. . C. . D. .
Cu 20: : Cho l cc s? nguyn d??ng th?a mn , . N?u , th nh?n gi tr? no A. . B. . C. . D. .
Cu 21: Cho dy s? th?a mn , ??t . Tm s? nguyn d??ng l?n nh?t th?a mn . A. . B. . C. . D. .
Cu 22: Trong khng gian v?i h? to? ?? , tam gic c ,, . Tnh s? ?o c?a gc . A. 45o. B. 60o. C. 30o. D. 120o.
Cu 23: M?t l?p h?c c 30 h?c sinh g?m c c? nam v n?. Ch?n ng?u nhin 3 h?c sinh ?? tham gia ho?t ??ng c?a ?on tr??ng. Xc su?t ch?n ???c 2 nam v 1 n? l . Tnh s? h?c sinh n? c?a l?p.
A. 13. B. 14. C. 15. D. 16.
Cu 24: Cho hnh chp ??u c ?y l hnh vung c?nh , gc gi?a c?nh bn v m?t ?y b?ng . Tnh th? tch kh?i chp A. B. C. D.
Cu 25: Cho l?ng tr? ??ng c ?y l hnh thoi (khng ph?i hnh vung). Pht bi?u no sau ?y sai?
A. B?n m?t bn c?a hnh l?ng tr? ? cho l cc hnh ch? nh?t b?ng nhau.
B. Hnh l?ng tr? ? cho c m?t ph?ng ??i x?ng.
C. Trung ?i?m c?a ???ng cho l tm ??i x?ng c?a hnh l?ng tr?.
D. Th? tch kh?i l?ng tr? ? cho l
Cu 26: Bi?t r?ng l s? th?c d??ng sao cho b?t ??ng th?c ?ng v?i m?i s? th?c . M?nh ?? no sau ?y ?ng? A. . B. . C. . D. .
Cu 27: Vi?t d??i d?ng lu? th?a v?i s? m? h?u t? c?a bi?u th?c .
A. . B. . C. . D. .
Cu 28: Cho hnh chp c ?y l tam gic ??u c?nh . Hnh chi?u vung gc c?a ln trng v?i trung ?i?m c?a c?nh . Bi?t tam gic l tam gic ??u. Tnh s? ?o c?a gc gi?a v
A. B. C. D.
Cu 29: T?p gi tr? c?a hm s?
A. B. C. D.
Cu 30: ?? th? hm s? c?t ?? th? hm s? t?i hai ?i?m phn bi?t . Tnh ?? di . A. . B. . C. . D. .
Cu 31: Tm .
A. . B. . C. . D. .
Cu 32: M?t ch?t ?i?m chuy?n ??ng theo quy lu?t , s tnh theo mt, t tnh theo giy. Trong 5 giy ??u tin, hy tm t m t?i ? v?n t?c c?a chuy?n ??ng ??t gi tr? l?n nh?t?
A. . B. . C. . D. .
Cu 33: Cho . Hy tnh gi tr? c?a bi?u th?c theo .
A. . B. . C. . D. .
Cu 34: Tm gi tr? l?n nh?t c?a hm s? trn ?o?n .
A. . B. . C. . D. .
Cu 35: Tm t?t c? cc gi tr? th?c c?a tham s? sao cho ?? th? hm s? c?t ???ng th?ng t?i hai ?i?m phn bi?t v sao cho tam gic vung t?i , v?i l g?c t?a ??.
A. . B. . C. . D. .
Cu 36: ?? th? hm s? c bao nhiu ???ng ti?m c?n ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Cu 37: Hm s? l nguyn hm c?a hm s? no trong cc hm s? d??i ?y:
A. . B. . C. . D. .
Cu 38: Bi?t ???ng th?ng l ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i ?i?m . Tm cc s? th?c . A. . B. . C. . D. .
Cu 39: Tm nguyn hm .
A. B.
C. . D. .
Cu 40: M?t bi?nh ???ng ??y n???c co? da?ng hi?nh no?n (khng co? ?a?y). Ng???i ta tha? va?o ?o? m?t kh?i c?u co? ????ng ki?nh b??ng chi?u cao cu?a bi?nh n???c va? ?o ????c th? ti?ch n???c tra?n ra ngoa?i la? . Bi?t r??ng kh?i c?u ti?p xu?c v??i t?t ca? ca?c ????ng sinh cu?a hi?nh no?n va? ?u?ng m?t n??a cu?a kh?i c?u ?a? chi?m trong n???c (hi?nh d???i ?y). Ti?nh th? ti?ch n???c co?n la?i trong bi?nh. A. . B. . C. .D. .
Cu 41: Cho hm s? xc ??nh trn lin t?c trn
kho?ng v c b?ng bi?n thin nh? sau

Tm t?p h?p t?t c? cc gi tr? th?c c?a tham s? sao cho ph??ng trnh c hai nghi?m th?a mn v A. . B. . C. . D. .
Cu 42: Cho m?t c?p s? c?ng c v bi?t t?ng 100 s? h?ng ??u b?ng . Tnh
A. . B. . C. . D. .
Cu 43: Trong khng gian v?i h? to? ?? , cho tam gic c . ?? di ???ng cao c?a tam gic k? t? l: A. B. C. D. 26
Cu 44: M?t ??i l x?ng d?u c?n lm m?t ci b?n d?u hnh tr? b?ng tn c th? tch . Tm bn knh c?a ?y b?n sao cho b?n ???c lm t t?n nguyn v?t li?u nh?t.
A. . B. . C. . D. .
Cu 45: Cho th?a mn . Tnh ?
A. . B. . C. . D. .
Cu 46: Cho hm s? c ?? th? l . Tm t?t c? cc gi tr? th?c c?a tham s? m ?? c?t tr?c honh t?i ba ?i?m phn bi?t c honh ?? th?a mn ?i?u ki?n .
A. . B. . C. . D. .
Cu 47: Cho chp ?y l hnh vung c?nh . G?i l?n l??t l trung ?i?m c?a , l giao ?i?m c?a v , , . Tnh kho?ng cch gi?a hai ???ng th?ng v .
A. . B. . C. . D. .
Cu 48: Cho hnh chp tam gic c . Cc m?t bn v t?o v?i ?y m?t gc . Tnh th? tch kh?i chp . A. B. C. D.
Cu 49: Tm h? s? ch?a trong khai tri?n v?i l s? t? nhin th?a mn h? th?c . A. B. C. D.
Cu 50: Cho ph??ng trnh . Tm ?? ph??ng trnh c 1 nghi?m duy nh?t.
A. B. C. D.
--------------------------------------------
----------- H?T ----------


GI?I CHI TI?T ?? 37
Cu 1. ?p n B.Ta c
B?ng bi?n thin
X
1
y'
+ 0 - 0 - 0
yDo ?, hm s? ? cho ngh?ch bi?n trn kho?ng
Cu 2.Ch?n D ..
Khi ?o? , , .V?y .
Cu 3. Ch?n A
Cu 4. Ch?n A.C
. V?y .
Cu 5. Ch?n A ??t .??i c?n , ..
.V?y ta ???c .
Cu 6: Ch?n A.
Cu 7.Ch?n D.


Cu 8: Ch?n A. Hm s? l?y th?a l hm s? c d?ng.
Cu 9: Ch?n A.
Cu 10:Ch?n B.??t . Khi ?: .
Xt hm . Hm s? lun ??ng bi?n.
. Ph??ng trnh c nghi?m: .
Cu 11. ?p n A.- ?? th? h??ng ln nn ch? c A, C th?a. - ?i qua ch? c A th?a.
Cu 12. Ch?n A


Cu 13: Ch?n A. .
Cu 14. Ch?n D
.
Cu 15. Ch?n C.Ta c . Suy ra .
Cu 16. ?p n D.Ti?m c?n ??ng .Ti?m c?n ngang
Cu 17. ?p n D. (??ng bi?n)
Cu 18. ?p n B.Xt hm s?
Ta c
l ?i?m c?c ti?u c?a hm s? f(x) khi v ch? khi

V?i ta c V?i ta c
V?y l ?i?m c?c ti?u c?a hm s? khi v ch? khi
Cu 19: Ch?n A. .
Cu 20.Ch?n A.?i?u ki?n: v.T? gi? thi?t ta c: v
??t: v?i v ??t: v?i v
Ta c: (v v )
Suy ra v do ?
Cu 21.Ch?n A.Ta c , .
??t
.
Do ? .
Cu 22. Ch?n A.Ta c ; .
V?y vung cn t?i A
Cu 23. Ch?n B. G?i s? h?c sinh n? c?a l?p l .
Suy ra s? h?c sinh nam l .Khng gian m?u l ch?n b?t k 3 h?c sinh t? 30 h?c sinh.
Suy ra s? ph?n t? c?a khng gian m?u l .
G?i l bi?n c? Ch?n ???c 2 h?c sinh nam v 1 h?c sinh n?.
? Ch?n 2 nam trong nam, c cch.
? Ch?n 1 n? trong n?, c cch.
Suy ra s? ph?n t? c?a bi?n c? l . Do ? xc su?t c?a bi?n c? l .Theo gi? thi?t, ta c
V?y s? h?c sinh n? c?a l?p l 14 h?c sinh.
Cu 24. Ch?n D. G?i SI l ???ng cao hnh chpS.ABCD,. Khi ? tam gic SIA vung cn t?i I

Cu 25. Ch?n B.Hnh l?ng tr? ? cho g?m c 3 m?t ph?ng ??i x?ng l v v?i t??ng ?ng l trung ?i?m
Cu 26. Ch?n D .Ta c
.
Ta th?y .Do ?, ?ng v?i m?i s? th?c
.
Cu 27: Ch?n A..
Cu 28. Ch?n C. Do l hnh chi?u c?a ln m?t ph?ng nn
V?y l hnh chi?u c?a ln mp
Ta c:
M: . V?y tam gic vung cn t?i
Cu 29: ?p n A.H??ng d?n gi?i:Ta c.
T?p gi tr? c?a hm s? l t?p h?p cc gi tr? c?a y ?? ph??ng trnh c nghi?m
Cu 30. ?p n D.Ph??ng trnh honh ?? giao ?i?m
Khi ? t?a ?? cc giao ?i?m l: . V?y
Cu 31: Ch?n A.
Cu 32: Ch?n ?p n B..
L?p b?ng bi?n thin ta c:
D?a vo b?ng bi?n thin ta c
Cu 33: Ch?n A. .
Cu 34: Ch?n ATrn ?o?n , ta c: ; ho?c (lo?i).
Ta c: Suy ra:
Cu 35. ?p n A.Ph??ng trnh honh ?? giao ?i?m c?a (d) v
(d) c?t (C) t?i hai ?i?m phn bi?t c 2 nghi?m phn bi?t khc -1.

(d) c?t (C) t?i hai ?i?m phn bi?t .p d?ng ??nh l Viet:
Theo gi? thi?t tam gic OAB vung t?i O

Cu 36. ?p n C.Ch hm s? lun xc ??nh v?i m?i
Ta c nn ???ng th?ng l TCN suy ra l TCN.
Cu 37: Ch?n A .
Cu 38. ?p n C.Th?y r?ng l ?i?m thu?c ???ng th?ng
???ng th?ng l ti?p tuy?n c?a parbol t?i ?i?m khi v ch? khi . V?y c?p
Cu 39: Ch?n A .
Cu 40. Ch?n C.+)Ta c IS = 2R, IH = R +)Th? tch n??c trn ra l n?a th? lch m?t c?u
Th? tch cn l?i l
Cu 41. ?p n B.D?a vo b?ng bi?n thin
Cu 42: Ch?n ?p n D.G?i l cng sai c?a c?p s? ? cho
Ta c:

.
Cu 43. Ch?n C.. ?? di ???ng cao k? t? c?a tam gic l:
.
Cu 44. ?p n C.Ta c:
Di?n tch ton ph?n c?a hnh tr? l:
Khi ?: , cho
L?p b?ng bi?n thin, ta th?y di?n tch ??t gi tr? nh? nh?t khi
Cu 45. Ch?n ?p n D.Ta c

Ta c .
Cu 46. ?p n B.PT honh ??:
(*) c 2 nghi?m phn bi?t khc
Gt .

Cu 47. Ch?n B. - K?
- D? ch?ng minh ???c CN vung gc v?i DM,v:

V?y:
Ta c , M?t khc: tam gic DNC vung t?i D v DH l ???ng cao nn ta c .Ta c:
Cu 48. Ch?n C. H? , k?.
Ta c
nn ( l bn knh ???ng trn ng?ai ti?p)
Ta c
v?i
M?t khc .Tam gic vung c . V?y
Cu 49. Ch?n ?p n A.T? ph??ng trnh
V?i , ta c .
Theo khai tri?n nh? th?c Niu-t?n, ta c
S? h?ng ch?a trong khai tri?n t??ng ?ng v?i .
V?y h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n l
Cu 50: Ch?n A . ??t
Ta ???c: .Xt hm s? trn
BBT
t
0
f'(t)
+ 0 -


f(t)


0