Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên có đáp án

c1d26851735e964d54a70ff19af1430a
Gửi bởi: vuhuyhoang 12 tháng 4 2016 lúc 5:53 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 9:40 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2728 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TR??NG THPT L H?NG PHONG

?? thi g?m c 01 trang
?? THI TH? THPT QU?C GIA
N?M H?C 2014 - 2015
Mn: Ng? v?n
Th?i gian lm bi: 180 pht, khng k? th?i gian pht ??
Cu 1. (3,0 ?i?m)
??c ?o?n th? sau v tr? l?i cu h?i :
Thn ?oi ng?i nh? thn ?ng,
M?t ng??i chn nh? m??i mong m?t ng??i.
Gi m?a l b?nh c?a gi?i,
T??ng t? l b?nh c?a ti yu nng.
(T??ng t?, Nguy?n Bnh)
1. Xc ??nh ph??ng th?c bi?u ??t chnh ???c s? d?ng trong ?o?n th?. ?o?n th? th? hi?n tm t?, tnh c?m g c?a nhn v?t tr? tnh ?
2. Phn tch hi?u qu? s? d?ng bi?n php tu t? trong hai cu th? ??u c?a ?o?n th?.
3. Nh?ng y?u t? no trong ?o?n th? th? hi?n ch?t dn gian trong th? Nguy?n Bnh ?
Cu 2. (3,0 ?i?m)
B?n ph?n v h?nh phc l c?t s?ng cho ng??i khc.
(Auguste de Comte)
Vi?t m?t bi v?n (kho?ng 600 t?) trnh by suy ngh? c?a anh (ch?) v? quan ni?m trn.
Cu 3. (4,0 ?i?m)
Phn tch gi tr? hi?n th?c v gi tr? nhn ??o c?a truy?n ng?n "V? nh?t" (Kim Ln). So snh cch k?t thc "V? nh?t" v?i cch k?t thc truy?n ng?n "Ch Pho" (Nam Cao).
-------------------- H?t ---------------------
Th sinh khng ???c s? d?ng ti li?u. Cn b? coi thi khng gi?i thch g thm.
H? v tn th sinh:????????????.; S? bo danh:??????????..
?P N THI TH? MN V?N
(?p n g?m c 2 trang)
Cu
N?i dung
?i?m
1
??c ?o?n th? sau v tr? l?i cu h?i :
Thn ?oi ng?i nh? thn ?ng,
M?t ng??i chn nh? m??i mong m?t ng??i.
Gi m?a l b?nh c?a gi?i,
T??ng t? l b?nh c?a ti yu nng.
(T??ng t?, Nguy?n Bnh)
1. Xc ??nh ph??ng th?c bi?u ??t chnh ???c s? d?ng trong ?o?n th?. ?o?n th? th? hi?n tm t?, tnh c?m g c?a nhn v?t tr? tnh ?
2. Phn tch hi?u qu? s? d?ng bi?n php tu t? trong hai cu th? ??u c?a ?o?n th?.
3. Nh?ng y?u t? no trong ?o?n th? th? hi?n ch?t dn gian trong th? Nguy?n Bnh?
3,0

- Bi?u c?m; Tm tr?ng t??ng t? - nh? nhung
- Bi?n php tu t?: Nhn ha, hon d?
- Tc d?ng:
+ Cch bi?u ??t tnh c?m kn ?o, nh? .
+ T?o ra 2 n?i nh? song hnh, chuy?n ha: ng??i nh? ng??i, thn nh? thn; bi?u ??t ???c qui lu?t tm l: khi t??ng t? th c? khng gian sinh t?n xung quanh ch? th? c?ng nhu?m n?i t??ng t?.
- Ch?t dn gian th? hi?n:
+ N?i dung: Tm tr?ng t??ng t?- ?? ti quen thu?c xu?t hi?n nhi?u trong ca dao, dn ca.
+ Hnh th?c: Th? th? l?c bt; ??a danh, ngh? thu?t nhn ha, hon d?, thnh ng?, cch ni vng, gi?ng ?i?u k? l??
1,0
0,5

0,50,5
0,5
2
B?n ph?n v h?nh phc l c?t s?ng cho ng??i khc.
(Auguste de Comte)
Vi?t m?t bi v?n (kho?ng 600 t?) trnh by suy ngh? c?a anh (ch?) v? quan ni?m trn.
3,0

- D?n d?t, nu v?n ?? ngh? lu?n.
- Gi?i thch, bnh lu?n, ch?ng minh cu ni:
+ S?ng cho ng??i khc l b?n ph?n, l trch nhi?m m m?i ng??i c?n th?c hi?n. V c s?ng cho ng??i khc, hi sinh cho ng??i khc, mang nh?ng ?i?u t?t ??p ??n cho ng??i khc? th ng??i khc c?ng s? s?ng cho mnh, ?em l?i nh?ng ?i?u t?t ??p cho mnh. (HS l?y d?n chng c? th?: cha m? yu th??ng, ch?m sc con ci; con ci yu th??ng, hi?u th?o v?i b? m??.).
+ S?ng cho ng??i khc l ni?m h?nh phc c?a m?i ng??i. V khi ?em l?i ni?m vui, ni?m h?nh phc cho ng??i khc th chnh mnh c?ng tm th?y ni?m vui v h?nh phc. (HS l?y d?n ch?ng c? th?: HS ngoan ngon, ti?n b?, thnh ??t l ni?m h?nh phc c?a th?y c?.).
+ Nh?ng t?m g??ng s?ng v ng??i khc, v c?ng ??ng (d?n ch?ng).
+ Ph phn nh?ng ng??i ch? bi?t s?ng cho ring mnh (d?n ch?ng)
- Kh?ng ??nh tnh ?ng ??n, ngh?a gio d?c c?a cu ni v rt ra bi h?c cho b?n thn.
0,5


0,50,5

0,5
0,5
0,5
3
Phn tch gi tr? hi?n th?c v gi tr? nhn ??o c?a truy?n ng?n "V? nh?t" (Kim Ln).So snh cch k?t thc "V? nh?t" v?i cch k?t thc truy?n ng?n "Ch Pho" (Nam Cao).
4,0

1. Gi?i thi?u tc gi?, tc ph?m, nu v?n ?? nghi lu?n.
2. Phn tch gi tr? hi?n th?c, gi tr? nhn ??o c?a truy?n
* Gii thch khi ni?m:
- Gi tr? hi?n th?c chnh l b?c tranh hi?n th?c ??i s?ng ???c miu t? trong tc ph?m?
- Gi tr? nhn ??o l thi ??, tnh c?m c?a nh v?n th? hi?n trong tc ph?m. Gi tr? nhn ??o ???c t?o nn b?i ni?m c?m thng su s?c v?i n?i ?au kh? c?a con ng??i, s? nng niu trn tr?ng nh?ng nt ??p trong tm h?n con ng??i, lng tin vo kh? n?ng v??n d?y c?a con ng??i?
* Gi tr? hi?n th?c trong tc ph?m "V? nh?t": Ph?n nh chn th?c b?i c?nh nng thn Vi?t Nam trong n?n ?i v thn ph?n ng??i dn ngho trong c?nh ?i. (HS l?a ch?n cc chi ti?t phn tch lm r: nh?ng xc ng??i n?m cng queo bn ???ng, nh?ng khun m?t u m, ti?ng qu? tht, ti?ng h? khc?..).
* Gi tr? nhn ??o trong tc ph?m "V? nh?t":
- Ni?m xt xa th??ng c?m ??i v?i tnh c?nh s?ng c?a ng??i dn ngho trong n?n ?i. Qua ? ln n t? co t?i c c?a b?n th?c dn pht xt (N?i dung ny HS c th? khi qut sau khi phn tch gi tr? hi?n th?c).
- Pht hi?n v kh?ng ??nh ph?m ch?t t?t ??p c?a ng??i dn ngho trong n?n ?i: Ni?m khao kht s?ng, khao kht h?nh phc; tnh yu th??ng ?m b?c l?n nhau; ni?m hi v?ng vo t??ng lai
(HS phn tch v? ??p tm h?n cc nhn v?t: Trng, b c? T?, ng??i v? nh?t).
- Cch k?t thc tc ph?m: K?t thc m? v?i hnh ?nh "?m ng??i ?i v l c? ?? ph?p ph?i trn ? S?p"- g?i xu h??ng pht tri?n theo chi?u tch c?c: nh?ng con ng??i ngho kh? b? d?n vo b??c ???ng cng s? vng ln ?i theo ng?n c? ?y (Cch m?ng) v h? s? c m?t t??ng lai t??i sng, t?t ??p?(Nh v?n ? ch? ra ???c con ???ng ?? thay ??i cu?c ??i nh?ng ng??i dn ngho)
3. So snh v?i cch k?t thc tc ph?m "Ch Pho".
- Cng vi?t v? hi?n th?c ??i s?ng c?a ng??i dn lao ??ng tr??c Cch m?ng thng Tm nh?ng cch k?t thc ? 2 tc ph?m khc nhau.
- Cch k?t thc truy?n"Ch Pho": Ch Pho ch?t. Nh? l?i nh?ng lc ?n n?m v?i h?n, Th? N? nhn nhanh xu?ng b?ng v trong ??u th? hi?n ra hnh ?nh "Ci l g?ch c? b? khng xa nh c?a v v?ng ng??i qua l?i".
+ Cch k?t thc t?o nn m?t k?t c?u vng trn cho tc ph?m g?i nhi?u suy ngh? : L?i s? c m?t Ch Pho con ra ??i - tnh tr?ng l?u manh ha, tha ha v?n cn ti?p di?n n?u khng thay ??i th?c t?i.
+ Ch Pho ch?t. ? l k?t c?c t?t y?u khi con ng??i (? th?c t?nh) b? d?n ??y ??n b??c ???ng cng bu?c ph?i l?a ch?n gi?a ci ch?t v s?ng l?u manh, tha ha.
- Cch k?t thc th? hi?n ci nhn bi quan, b? t?c tr??c hi?n th?c. Nh v?n ch?a tm ra ???c l?i thot cho s? ph?n nh?ng ng??i dn ngho.
4. L gi?i nguyn nhn t?o nn s? khc nhau trong cch k?t thc.
Do y?u t? th?i ??i nn cch nhn hi?n th?c v cch gi?i quy?t hi?n th?c c?a 2 tc gi? khc nhau (2 tc ph?m thu?c 2 th?i k v?n h?c khc nhau: Tr??c v sau cch m?ng thng Tm...; ???c vi?t theo hai ngu?n c?m h?ng khc nhau: hi?n th?c v s? thi lng m?ng?)
5. ?nh gi chung: Tc ph?m "V? nh?t" mang gi tr? hi?n th?c v nhn ??o su s?c(?.); gi tr? nhn ??o c nt m?i m? so v?i cc tc ph?m v?n h?c hi?n th?c tr??c Cch m?ng.
& L?u : HS ??t ?i?m t?i ?a trong m?i ph?n khi ??m b?o ?? 2 yu c?u n?i dung v hnh th?c - ch? vi?t, trnh by r rng, di?n ??t tri ch?y; phn tch su s?c, thuy?t ph?c, v?n c c?m xc.
0,5
0,25

0,51,0

1,0


0,25


0,5