Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI THPT QG MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 212

bd55c6fd6e07309829980163038ec7eb
Gửi bởi: Võ Hoàng 1 tháng 3 2019 lúc 0:22:06 | Được cập nhật: 19 giờ trước (3:27:33) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 916 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

212-2018ềCâu 81: th t, nguyên dinh ng khoáng thi nào sau đây là nguyên iỞ ưỡ ạl ng?ượA. Môlipđen. B. Cacbon. C. t.ắ D. Bo.Câu 82: Chó ng đi ki ăn theo đàn, nh đó trâu ng có kích th n. Đâyừ ượ ướ ơlà ví quan hụ ệA. nh tranh cùng loài.ạ B. tr khác loài.ỗ ợC. nh tranh khác loài.ạ D. tr cùng loài.ỗ ợCâu 83: Trùng roi (Trichomonas) ng trong ru ti enzim phân gi xenlulôz trongố ơth ăn aứ ủm thành ng nuôi ng hai. Đây là ví quan hố ườ ệA. sinh.ộ B. tác.ợ C. kí sinh. D. ng sinh.ộCâu 84: ng nào sau đây có quá trình trao khí gi th môi tr ng th cộ ườ ượ ựhi qua da?ệA. Chim câu.ồ B. Giun t.ấ C. Cá chép. D. Châu ch u.ấCâu 85: Cho bi alen tr hoàn toàn so alen a. Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây choế ếđ con toàn cá th có ki hình n?ờ ặA. aa aa. B. Aa aa. C. Aa Aa. D. AA aa.Câu 86: Côđon nào sau đây mang tín hi thúc quá trình ch mã?ệ ịA. 5'UGA3'. B. 5'AGG3'. C. 5'AXX3'. D. 5'AGX3'.Câu 87: Trong ch phát tri sinh gi qua các ch t, nào sau đây phát sinhị ạloài ng i?ườA. Trung sinh.ạ B. sinh.ạ C. Tân sinh.ạ D. Nguyênạsinh.Câu 88: ng nào sau đây có tu hoàn ?ộ ởA. Châu ch u.ấ B. Cá chép. C. mang.ắ D. Chim câu.ồCâu 89: qu th đang tr ng thái cân ng di truy có alen là 0,4. Theo líộ ốthuy t, ki gen AA qu th này làế ểA. 0,48. B. 0,16. C. 0,40. D. 0,60.Câu 90: th ng trên n, lo bào nào sau đây đi ti quá trình thoát ướ ởlá?A. bào ch rây. B. bào mô gi u. C. bào khí kh ng. D. bào ch Câu 91:ế ỗT phôi có ki gen DdEe, ng ph ng pháp truy phôi có th ra con cóừ ươ ừki genểA. DdEe. B. DDee. C. DDEE. D. ddee.Câu 92: Theo thuy ti hóa hi i, nhân ti hóa nào sau đây có th làm cho alenế ộdù có cũng có th lo hoàn toàn kh qu th ?ợ ểA. bi n.ộ B. Giao ph không ng nhiên.ố ẫC. Ch nhiên.ọ D. Các ng nhiên.ế ẫCâu 93: phát hi hô th t, nhóm sinh đã ti hành thí nghi nh sau:ể ưDùng bình cách nhi gi ng nhau đánh th 1, 2, và 4. bình ng aệ ủm gi ng lúa: bình ch 1kg nhú m, bình ch 1kg khô, bình ch 1kgộ ứh nhú đã lu chín và bình ch 0,5kg nhú m. kín bìnhạ ỗr trong gi Bi ng các đi ki khác bình là nh nhau và phù thíồ ớnghi m. Theo lí thuy t, có bao nhiêu đoán sau đây đúng qu thí nghi m?ệ ệI. ng O2 bình gi nh nh t. II. Nhi bình cao so bìnhồ ớ2.III. ng CO2 bình và bình tăng. IV. ng CO2 bình không thayồ ởđ i.ổA. 2. B. 1. C. 4. D. 3.Câu 94: loài th t, bi ng gen quy nh tính tr ng, các alen tr là tr iộ ộhoàn toàn. Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho con có ki hình phân li theo 1?ế ệA. Ab AB B. aB ab. C. AB Ab D. Ab aB. ab aB ab ab ab ab ab abCâu 95: Khi nói đi khác nhau gi sinh thái nhân và sinh thái nhiên,ề ựphát bi nào sau đây đúng?ểA. sinh thái nhân th ng kém nh sinh thái nhiên.ệ ườ ựB. sinh thái nhân th ng có đa ng sinh cao sinh thái nhiên.ệ ườ ựC. sinh thái nhân th ng có kh năng đi ch nh cao sinh thái nhiên.ệ ườ ựD. sinh thái nhân th ng có th ăn ph sinh thái nhiên.ệ ườ ướ ựCâu 96: Khi nói quan gi các cá th trong qu th sinh t, phát bi nào sauề ểđây đúng? A. Khi ngu th ăn qu th càng dào thì nh tranh dinh ng càng gayồ ưỡg t.ắB. ng cá th trong qu th càng tăng thì nh tranh cùng loài càng gi m.ố ượ ảC. th t, nh tranh cùng loài có th hi ng th a.Ở ượ ưD. Ăn th nhau là hi ng ra ph bi các qu th ng t.ị ượ ậCâu 97: phân ADN vi khu có (A T)/(G X) 2/3. Theo lí thuy t, lộ ệnuclêôtit lo phân này làạ ửA. 60%. B. 30%. C. 20%. D. 15%.Câu 98: Khi nói vai trò bi quá trình ti hoá, phát bi nào sau đâyề ểđúng? A. bi đa có th hình thành loài i.ộ ớB. bi trúc nhi th không có nghĩa quá trình ti hoá.ộ ếC. bi cung nguyên li th cho quá trình ti hoá.ộ ếD. bi gen trong nhiên làm thay nhanh chóng alen qu th .ộ ểCâu 99: Dùng cônsixin lí có ki gen AaBb, sau đó cho phát tri thành cây hoànử ểch nh thì có th ra th có ki genỉ ượ ểA. AAAaBBbb. B. AAaaBbbb. C. AAaaBBbb. D. AaaaBBbb.Câu 100: Khi nói tiêu hóa ng t, phát bi nào sau đây đúng?ề ểA. th quá trình tiêu hóa hóa ch di ra manh tràng.Ở ởB. ng nhai i, múi kh có kh năng ti ra enzim pepsin và HCl.Ở ếC. ng i, quá trình tiêu hóa hóa ch di ra ru non.Ở ườ ộD. th c, th ăn ch tiêu hóa bào.Ở ượ ộCâu 101: Trên tro tàn núi xu hi qu xã tiên phong. Qu xã này sinh ng và phátử ốtri làm tăng và làm giàu thêm ngu dinh ng thu cho thayể ưỡ ỏth Theo th gian, sau là tr ng cây thân th o, thân và cu cùng là ng nguyên sinh.ế ừTheo lí thuy t, khi nói quá trình này, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. Đây là quá trình di th sinh thái.ễ ếII. ng nguyên sinh là qu xã nh quá trình bi này.ừ ổIII. đa ng sinh gi trong quá trình bi này.ộ ổIV. trong nh ng nguyên nhân gây ra quá trình bi này là nh tranh gay gi aộ ữcác loài trong qu xã.ầA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 102: Khi nói tu hoàn ng bình th ng, có bao nhiêu phát bi sau đâyề ườ ườ ểđúng?I. Tim co dãn ng theo chu kì là do truy tim.ự ềII. Khi tâm th co, máu vào ng ch.ấ ượ ạII. Máu trong bu ng tâm nhĩ trái nghèo ôxi máu trong bu ng tâm nhĩ ph i.ồ ảIV. Máu trong tĩnh ch ch nghèo ôxi máu trong ng ch ch .ạ ủA. 4. B. 1. C. 3. D. 2.Câu 103: Khi nói pha sáng quang th t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Quang phân li di ra trong xoang tilacôit.ướ ủIII. ph pha sáng cung cho pha là NADPH và ATP.ả ốIII. Ôxi gi phóng quá trình quang phân li c.ượ ướIV. Pha sáng chuy hóa năng ng ánh sáng thành năng ng trong ATP và NADPH.ể ượ ượA. 1. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 104: Khi nói chu trình nit trong sinh quy n, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng? ểI. Th th nit ng NO ướ và NH +.II. Trong nhiên, Nự2 có th chuy hóa thành NH nh ho ng vi khu nh nit .ờ ơIII. Trong t, NO có th chuy hóa thành Nể ể2 do ho ng vi khu ph nitrat hóa.ạ ảIV. không có ho ng các sinh tiêu th thì chu trình nit trong nhiên khôngế ựx ra.ảA. 3. B. 1. C. 4. D. 2.Câu 105: Khi nói sinh thái, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Gi sinh thái nhân sinh thái là sinh thái loài nhân sinh thái đó.ớ ốII. sinh thái loài chính là chúng.Ổ ủII. Các loài có sinh thái trùng nhau càng nhi thì nh tranh gi chúng càng gayổ ữg t.ắIV. Kích th th ăn, hình th i,... loài nên các sinh thái dinhướ ềd ng.ưỡA. 4. B. 1. C. 3. D. 2.Câu 106: loài th t, alen quy nh thân cao tr hoàn toàn so alen quy nh thânộ ịth p; alen quy nh qu ng tr hoàn toàn so alen quy nh qu chua. Cho cây thânấ ảcao, qu ng (P) th ph n, thu Fả ượ1 lo ki hình, trong đó có 21% cây thânồ ốth p, qu ng t. Bi ng không ra bi n. Theo lí thuy t, phát bi nào sau đây đúng?ấ ểA. Quá trình gi phân cây đã ra hoán gen 20%.ả ốB. F1 có đa lo ki gen ng gen.ố ặC. FỞ1 có lo ki gen cùng quy nh ki hình thân th p, qu ng t.ạ ọD. Trong ng cây thân cao, qu ng Fổ ở1 có 2/27 cây có ki gen ng 2ố ảc gen.ặCâu 107: Khi nói bi trúc nhi th có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. bi đo nhi th làm thay trình phân các gen trên nhi cộ ắth .ểIII. bi chuy đo gi nhi th không ng ng làm thay nhóm genộ ươ ổliên t.ếIII. Có th gây bi đo nh lo kh nhi th nh ng gen không mongể ữmu n.ốIV. bi đo có th làm cho hai alen gen cùng trên nhi th .ộ ểA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 108: qu th ng ph có ki gen là 0,36 AA 0,48 Aa 0,16 aa. Theo líộ ểthuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. không có tác ng các nhân ti hóa thì Fế ở1 có 60% cá th mang alen A.ố ểII. có tác ng nhân bi thì có th làm tăng đa ng di truy qu th .ế ểII. có tác ng các ng nhiên thì alen có th lo hoàn toàn kh iế ỏqu th .ầ ểIV. ch ch tác ng di nh gen thì có th làm tăng alen A.ế ốA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 109: loài ng t, tính tr ng màu do gen có alen trên nhi thộ ểth ng quy nh. Th hi phép lai gi các cá th thu loài này, thu qu sau:ườ ượ ả- Phép lai 1: Cá th lai cá th cái nâu (P), thu Fể ượ1 có ki hình phân liểtheo cá th cá th nâu cá th vàng.ỉ ắ- Phép lai 2: Cá th vàng lai cá th cái vàng (P), thu Fể ượ1 có ki hìnhểphân li theo cá th vàng cá th tr ng.ỉ ắCho bi không ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. loài này, ki hình quy nh nhi lo ki gen nh t.Ở ượ ấII. loài này, cho cá th nâu giao ph các cá th cái có ki hình khác, cóỞ ểt đa phép lai thu con toàn cá th nâu.ố ượ ắIII. F1 phép lai có ki gen phân li theo 1.ủ ệIV. Cho cá th phép lai giao ph cá th cái vàng phépể ủlai 2, có th thu con có ki hình phân li theo 1.ể ượ ệA. 1. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 110: loài th t, xét gen trên nhi th gen quy nhộ ịm tính tr ng, gen có alen và các alen tr là tr hoàn toàn. Cho hai cây cóộ ềki hình tr tính tr ng (P) giao ph nhau, thu Fể ượ1 có 1% cây mang ki uố ểhình tính tr ng. Cho bi không ra bi nh ng ra hoán gen cặ ảquá trình phát sinh giao và giao cái ng nhau. Theo lí thuy t, có baoử ếnhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. FỞ1 cây ng gen cây gen.ỉ ặII. FỞ1 có 13 lo ki gen quy nh ki hình tr trong tính tr ng.ạ ạII. hai cây có ki gen khác nhau thì đã ra hoán gen 20%.ế ốIV. FỞ1 có 13,5% cây mang ki hình tr trong tính tr ng.ố ạA. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 111: loài th t, xét gen mã hóa chu pôlipeptit trên đo không ch aộ ứtâm ng nhi th mút nhi th các gen này theo thộ ứt M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ự ểI. bi nuclêôtit gi gen làm thay trình côđon các phân tộ ửmARN phiên mã các gen N, P, Q, và T.ượ ừIII. ra bi chuy đo nhi th làm cho gen chuy vào trí gi aế ữgen và gen thì có th làm thay ho ng gen N.ể ủIII. ra bi đo nhi th ch gen và gen thì có th đi ki nế ệcho bi gen, nên các gen i.ộ ớIV. ra bi đi gen thì có th không làm thay thành ph các lo iế ạnuclêôtit gen này.ủA. 2. B. 3. C. 1. D. 4.Câu 112: ng i, gen quy nh nhóm máu và gen quy nh ng tóc trên nhi cỞ ườ ắth th ng và phân li p. Theo dõi di truy hai gen này dòng ng taể ườ ườv ph sau:ẽ ượ ệBi ng gen quy nh nhóm máu alen, trong đó ki gen Iế và quy nhề ịnhóm máu A, ki gen Iể BI và BI quy nh nhóm máu B, ki gen Iề quy nh nhómịmáu AB và ki gen Iể quy nh nhóm máu O; gen quy nh ng tóc có alen, alen tr làị ộtr hoàn toàn; ng mang alen quy nh tóc th ng và không phát sinh bi tộ ườ ấc nh ng ng trong ph Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ả ườ ểI. Xác nh đa ki gen ng trong ph .ị ượ ườ ệII. Ng và ng 10 có th có ki gen khác nhau.ườ ườ ểII. Xác su sinh con có nhóm máu và tóc xoăn là 17/96.ấ ặIV. Xác su sinh con có nhóm máu và tóc th ng 10 11 là 1/2.ấ ặA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 113: qu th th giao ph ng nhiên, xét gen A, a; B, b; D, d; E, eộ ặphân li p, gen quy nh tính tr ng và các alen tr là tr hoàn toàn. Cho bi tộ ếkhông ra bi nhi th các alen bi không nh ng ng vàả ưở ốkh năng sinh th bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ả ểI. A, B, D, là các alen bi thì các th bi có đa 77 lo ki gen.ế ểIII. A, B, D, là các alen bi thì các th bi gen có đa lo iế ạki gen.ểIII. A, B, d, là các alen bi thì các th bi gen có đa lo ki uế ểgen.IV. a, b, d, là các alen bi thì các th bi có đa 65 lo ki gen.ế ểA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 114: qu th th th ph n, alen quy nh thân cao tr hoàn toàn so iộ ớalen quy nh thân th p; alen quy nh hoa tr hoàn toàn so alen quy nh hoaị ịtr ng. Th xu phát (P) qu th này có thành ph ki gen là 0,2 AABb 0,2ắ ểAaBb 0,2 Aabb 0,4 aabb. Cho ng qu th không ch tác ng các nhân ti hóaằ ếkhác. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. F2 có đa lo ki gen.ố ểII. ki gen gi qua các th .ỉ ệIII. Trong ng cây thân cao, hoa Fổ ở2 có 4/65 cây có ki gen 2ố ảc gen.ặIV. FỞ3 cây có ki gen trong gen chi 3/64.ố ệA. 2. B. 1. C. 3. D. 4.Câu 115: loài th t, tính tr ng màu hoa do gen (A, và B, b) phân li pộ ậcùng quy nh; tính tr ng trúc cánh hoa do gen (D, d) quy nh. Cho hai cây (P)ị ịthu ch ng giao ph nhau, thu Fầ ượ1 Cho F1 th ph n, thu Fự ượ2 có ki hìnhểphân li theo 49,5% cây hoa cánh kép 6,75% cây hoa cánh 25,5% cây hoaỉ ơtr ng, cánh kép 18,25% cây hoa tr ng, cánh n. Bi ng không ra bi nh ng yắ ảra hoán gen trong quá trình phát sinh giao và giao cái ng nhau.ị ằTheo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. Ki gen cây có th là AABd/Bd× aabD/bDể ểII. F2 có cây hoa cánh kép trong gen chi 12%.ố ếIII. F2 có đa 10 lo ki gen quy nh ki hình hoa tr ng, cánh kép.ố ắIV. F2 có cây hoa tr ng, cánh thu ch ng chi 8,25%.ố ếA. 1. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 116: loài th t, xét gen phân li cùng tham gia vào quá trình chuy nộ ểhóa ch màu tr ng trong bào cánh hoa: alen quy nh enzim chuy hóa ch thànhấ ấs alen quy nh enzim chuy hóa ch thành xanh. Khi trong bào cóắ ếc và xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen bi và quy nhả ịcác prôtêin không có ho tính enzim. Bi ng không ra bi n. Theo lí thuy t, có baoạ ếnhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. Cho cây gen th ph ho cho cây này giao ph cây hoa tr ngị ắthì phép lai này cho con có lo ki hình.ả ểII. Cho cây hoa giao ph cây hoa xanh, có th thu con có đa lo ki uỏ ượ ểgen.III. Cho hai cây hoa có ki gen khác nhau giao ph nhau, có th thu conỏ ượ ờcó lo ki hình.ạ ểIV. Cho cây hoa vàng giao ph cây hoa tr ng, có th thu con có 50% cây hoaấ ượ ốđ .ỏA. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 117: loài th giao ph ng nhiên có nhi th ng 2n 6. Xétộ ưỡ ộ3 gen A, a; B, b; D, trên nhi th gen quy nh tính tr ng vàặ ạcác alen tr là tr hoàn toàn. Gi do bi n, trong loài đã xu hi các ng th baộ ểt ng ng các nhi th và các th ba này có ng và kh năng sinhươ ảs n. Cho bi không ra các ng bi khác. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sauả ểđây đúng? I. loài này có đa 42 lo ki gen.Ở ểIII. loài này, các cây mang ki hình tr ba tính tr ng có đa 20 lo ki gen.Ở ểIII. loài này, các th ba có đa 21 lo ki gen.Ở ểIV. loài này, các cây mang ki hình trong tính tr ng có đa 10 lo ki gen.Ở ểA. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Câu 118: Khi nói ho ng opêron Lac vi khu E. coli, có bao nhiêu phát bi sauề ểđây đúng?I. ra bi gi gen trúc thì có th làm cho prôtêin do gen này quy nh bế ịb ho t.ấ ạII. ra bi gen đi hòa làm cho gen này không phiên mã thì cácế ượgen trúc Z, Y, cũng không phiên mã.ấ ượIII. Khi prôtêin ch liên vùng hành thì các gen trúc Z, Y, không cứ ượphiên mã.IV. ra bi nuclêôtit gi gen đi hòa thì có th làm cho các genế ểc trúc Z, Y, phiên mã ngay khi môi tr ng không có lactôz .ấ ườ ơA. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Câu 119: loài ng t, xét gen cùng trên nhi th th ng; iộ ườ ỗgen quy nh tính tr ng, gen có alen và các alen tr là tr hoàn toàn. Bi ngị ằkhông ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu đoán sau đây đúng?ả ựI. Lai hai cá th nhau có th thu con toàn cá th gen.ể ượ ặII. Lai hai cá th nhau có th thu con có lo ki gen.ể ượ ểIII. Cho th gen lai th gen, thu iơ ượ ờcon có cá th ng gen chi 30%.ố ếIV. Lai hai cá th nhau có th thu con có lo ki hình ng nhau.ể ượ ằA. 1. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 120: loài ng t, xét gen cùng trên nhi th th ng theo th làộ ườ ựgen gen gen 3. Cho bi gen quy nh tính tr ng, gen có alen, cácế ềalen tr là tr hoàn toàn và không ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sauộ ểđây đúng?I. Cho các cá th mang ki hình tr trong tính tr ng lai các cá th cái mangể ểki hình trong tính tr ng thì trong loài có đa 90 phép lai.ể ốII. Loài này có đa lo ki gen ng gen.ố ặII. Cho cá th mang ki hình tr tính tr ng, gen lai cáể ớth cái mang ki hình trong tính tr ng, có th thu con có lo iể ượ ạki hình.ểIV. Cho cá th mang ki hình tr trong tính tr ng lai cá th cái mang ki uể ểhình tr trong tính tr ng, có th thu con có ki hình phân li theo 1ộ ượ ệ: 1.A. 1. B. 4. C. 3.D. 2.------------ ------------Ế