Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN KINH MÔN HẢI DƯƠNG

359194557cbd9a6fda24fbdee64e7b23
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 15:53:26 | Được cập nhật: 15 tháng 5 lúc 6:54:33 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 439 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S GD VÀ ĐT NGỞ ƯƠTR NG KINH MÔNƯỜ THI TH II, NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN: TOÁN 12(Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:………………………….SBD:……………….ọ Mã thi 001ềCâu 1: [0H2-3] Cho tam giác ABC vuông cân ạA và là đi trong tam giác ằABC saocho 3MA MB MC= khi đó góc AMB ng bao nhiêu?ằA. 135° B. 90° C. 150° D. 120° .Câu 2: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, kho ng cách đi ể()1; 2; 3A- nế(): 0P z+ là:A. 2613 B. C. 1726 D. 2613 .Câu 3: [2D2-3] Tìm giá tr ph ng trình ươ()()()2 0x xa+ có nghi mệphân bi ệ1 ,x th mãn: ỏ1 22 3log 3x x+- ta có thu kho ng:ộ ảA. (); 3- B. ()3;- +¥ C. ()0;+¥ D. ()3;+¥ .Câu 4: [2D3-4] Gi hàm )f liên c, ng trên ươ¡ th mãn ỏ()0 1f= và ()()21f xxf x¢=+ .Khi đó hi ệ()()2 1T f= thu kho ngộ ảA. () 2; 3B. () 7; 9C. () 0;1D. ()9;12Câu 5: [2D1-2] Cho hàm ố3 23 1y x=- lu nào sau đây tính đi hàm làế ốđúng nh t:ấA. Hàm ng bi trên kho ng ả() 0; và ngh ch bi trên các kho ng ả(); 0- ;()2;+¥ ;B. Hàm ng bi trên kho ng ả() 0; 2;C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả() 0; và ng bi trên các kho ng ả(); 0- ;()2;+¥ ;D. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 0- và ()2;+¥ .Câu 6: [2D3-4] Cho hai ng tròn ườ()1; 5O và ()2; 3O nhau hai đi ểA sao cho AB làm ng kính ng tròn ườ ườ()2; 3O ọ() là hình ph ng gi haiẳ ượ ởđ ng tròn ngoài ng tròn n, ph ch cheo nh hình ). Quay ườ ườ ượ ẽ() quanhtr ụ1 2O ta kh tròn xoay. Tính th tích ượ ểV kh tròn xoay thành.ủ ượ ạTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 36Vp= B. 683Vp= C. 143Vp= D. 403Vp= .Câu 7: [2D4-3] ph ứz bi= a, là nguyên) th mãn ỏ()1 3i z- là th vàố ự2 1z i- =. Khi đó làA. 9. B. 8. C. 6. D. 7.Câu 8: [1D5-2] Cho ()3sinf ax= 0a> Tính ()fp¢A. ()()()23 sin .cosf ap p¢= B. ()0fp¢= .C. ()()23 sinf ap p¢= D. ()()()23 .sin cosf ap p¢= .Câu 9: [2D3-2] Cho )F là nguyên hàm hàm ố()e 2xf x= th mãn ỏ()302F= Tìm( )F x.A. ()25e2xF x= B. ()212e2xF x= .C. ()23e2xF x= D. ()21e2xF x= .Câu 10: [2D2-2] tăng dân tính theo công th ượ ướ ứ.0en rnP P= trong đó 0P là dân aố ủnăm làm tính, ốnP là dân sau năm, là tăng dân hàng năm. Bi ngỉ ằnăm 2001, dân Vi Nam là ệ78.685.800 tri và tăng dân năm đó là 1, 7%. cỏ ứtăng dân nh thì năm nào dân ta ướ ứ100 tri ng i?ệ ườA. 2018 B. 2017 C. 2015 D. 2016.Câu 11: [2D3-2] Cho ph ng có nh ng ươ và hình tr có hai đáy là hai hình tròn ti pộ ếhai di hình ph ng. ươ ọ1S là di tích ệ6 hình ph ng, ươ2Slà di tích xung quanh hình tr Hãy tính 21SS .A. 2112SS= B. 212SSp= C. 21SSp= D. 216SSp= .Câu 12: [2D3-4] Cho hàm ố3 2( (2 1) (2 2y x= Tìm các giá tr thamấ ủs hàm ố( )y x= có đi tr .ể ịA. 524m< B. 524m- C. 524m- D. 524m< .Câu 13: [2D1-3] Cho hàm ố()3 23 1y mx x= giá tr nào thì ()' 0f x- >v ọ2x>A. 12m> B. 12m<- C. 1m >. D. 0m £.Câu 14: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, cho â()2 2: 0S z+ và tặph ng ẳ(): -11 0x za+ Vi ph ng trình ph ngế ươ ẳ() P, bi ế() song song giáớc vect ơ()1; 6; 2v=r vuông góc ớ() và ti xúc ớ() S.TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 02 21 0x zx z- =éê- =ë B. 03 0x zx z+ =éê+ =ë .C. 04 27 0x zx z- =éê- =ë D. 02 21 0x zx z- =éê- =ë .Câu 15: [1D1-2] xác nh hàm ốtan 2cosxyx= là nào sau đây?ậA. D=¡ B. \\2D kppì ü= +í ýî þ¡,k΢ .C. \\ ,4 2D kp ppì ü= Îí ýî þ¡ D. \\ ,4 2D kp ppì ü= Îí ýî þ¡ .Câu 16: [2D3-3] Cho 220cos 4d ln ,sin sin 6xx bx cp= +- +ò tính ng ổS c= +A. 1S =. B. 4S =. C. 3S =. D. 0S =.Câu 17: [2H1-3] Cho hình chóp giác ề.S ABCD là trung đi ủSC ph ng ẳ() Pqua AM và song song ớBD ắSB SD N,K Tính th tích kh ố.S ANMKvà kh chóp ố.S ABCD .A. 29 B. 13 C. 12 D. 35 .Câu 18: [1D1-3] Cho ph ng trình ươ()2018 2018 2020 2020sin cos sin cosx x+ Tính ng các nghi mổ ệc ph ng trình trong kho ng ươ ả()0; 2018A. 212854pæ öç ÷è B. ()2643p C. ()2642p D. 212852pæ öç ÷è .Câu 19: [2D2-2] Nghi ph ng trình ươ2 33 3x x+ -> làA. 23x>- B. 32x >. C. 23x >. D. 23x <.Câu 20: [2H2-2] Cho di ềABCD Khi quay di đó quanh tr ụAB có bao nhiêu hình nónkhác nhau thành?ượ ạA. tộ B. Hai C. Không có hình nón nào D. Ba.Câu 21: [1H2-1] Ch nh đúng trong các nh sau đây:ọ ềA. Trong không gian hai ng th ng cheo nhau thì không có đi chungườ .B. Trong không gian ai ng th ng phân bi cùng song song ph ng thì songườ ẳsong nhauớ .C. ph ng ẳ() ch hai ng th ng cùng song song ph ng ườ ẳ() thì () Pvà()Qsong song nhauớ .D. Trong không gian ình bi di góc thì ph là góc ng nóể .Câu 22: [1H3-4] Cho hình lăng tr ng ứ.ABC C¢ có 1AB= 2AC= 3AA¢= và ·120BAC= .G ọM là các đi trên nh ượ ạBB ¢, CC¢ sao cho 3BM M¢= 2CN N¢= .Tính kho ng cách đi ểM ph ng ẳ() BN ¢.TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 138184 B. 13846 C. 316 46 D. 13846 .Câu 23: [2D4-1] Cho ph ứ2018 2017z i= Đi ểM bi di ph liên làA. ()2018; 2017M- B. ()2018; 2017M- .C. ()2018; 2017M- D. ()2018; 2017M .Câu 24: [2D2-3] Cho các th ng ươ a, th mãn ỏ16 20 252log log log3a ba b-= Tính sỉ ốaTb=.A. 102T< B. 22 3T< C. 0T- D. 2T< .Câu 25: [2D3-3] Cho hàm )f liên trên ụ¡ và các tích phân 40(tan 4f dxp=ò và1220( )21x xdxx=+ò, tính tích phân 10( )I dx=ò .A. B. 6. C. 3. D. .Câu 26: [2D3-2] Cho hàm ố( )y x= ớ(0) (1) 1f f= Bi ng:ế ằ()()10dxe ae b¢+ +é ùë ûòTính 2017 2017Q b= .A. 20172 1Q= B. 2Q =. C. 0Q =. D. 20172 1Q= .Câu 27: [2D1-2] Giá tr nh hàm sô ủ23 31x xx- +- trên đo ạ12;2é ù-ê úë làA. 72-. B. 133-. C. D. 3-.Câu 28: [2D1-2] (d) là ti tuy hàm ố12xyx-=+ đi có hoành ng ằ3- Khi đó(d) hai tr tam giác có di tích là:ạ ệA. 1696S= B. 1216S= C. 256S= D. 496S= .Câu 29: [2D4-3] Cho hai ph ứ1 ,z th mãn ỏ1 25 5, 6z i+ Giá tr nh nh tị ấc ủ1 2z z- là:A. 52 B. 72 C. 12 D. 32 .Câu 30: [2H3-3] Trong không gian Oxyz cho các ph ng ẳ(): 0P z- ,(): 0Q z+ =. ọ() Slà có tâm thu tr hoành, ng th ờ() Sc tắ ặph ng ẳ() theo giao tuy là ng tròn có bán kính ng ườ ằ2 và () ph ngắ ẳTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/()Q theo giao tuy là ng tròn có bán kính ng ườ r. Xác nh sao cho ch có đúngỉm â() Sth yêu u.ỏ âA. 3r= B. 32r= C. 2r= D. 22r= .Câu 31: [2D1-1] ng cong ươ hình bên là th hàm trong hàm đã cho li kêồ ượ ph ng ánở ươ A, B, C, đây. hàm đó là hàm nào?ướ ốA. 22 12 4y x=- B. 33 4y -.C. 23 4y x= D. 22 12 4y x= -Câu 32: [1H2-1] Cho hình bán kính ng 5cm, hình này ng ph ng sao choắ ẳthi di thành là ng tròn ng kính ườ ườ4 cm. Tính th tích kh nón có đáy làể ốthi di và nh là tâm hình đã cho.ế âA. 19,19ml. B. 19, 21ml. C. 19,18ml. D. 19, 20ml.Câu 33: [1D1-2] Tìm các th tham sao cho hàm ố2 in 1s inxyx m- -=- ng bi nồ ếtrên kho ng ả0;2pæ öç ÷è .A. 102m- ho ặ1m> B. 12m>- .C. 12m³ D. 102m- ho 1m ³.Câu 34: [1D1-2] ng ti th hàm ườ ố221x xyx+ -=- .A. B. C. D. .Câu 35: [2D2-2] Cho hai th ịxy a= và logby x= có th nh hình Tìm kh ng nh đúng.ồ ịA. 1a< ;0 1b< B. 1a >; 1b >. C. 1a >;0 1b< D. 1a< ;1b> .TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 36: [2H2-1] Ch ra kh ng nh sai trong các kh ng nh sau.ỉ ịA. Kh lăng tr có đáy có di tích đáy là ệB ng cao lăng tr là ườ ụh khi đó th tíchểkh lăng tr là ụV Bh= .B. Di tích xung quanh nón có bán kính ng tròn đáy ườ và ng sinh ườl làS rlp=.C. có bán kính là âR thì th tích kh là â34V Rp= .D. Di tích toàn ph hình tr có bán kính ng tròn đáy ườ và chi cao tr là()2tpS rp= +.Câu 37: [2D2-2] Tìm xác nh hàm ố()2ln 2y x= .A. (); 2- B. ()(); 2;- +¥ .C. ()1;+¥ D. (](); 2;- +¥ .Câu 38: [2D1-2] Cho hàm ố( )y x= xác nh, liên trên ụ¡ và có ng bi thiên:ả ếKh ng nh nào sauị đây là kh ng nh đúng:ẳ ịA. Hàm 0x và ti 1x =.B. Hàm có giá tr ti ng ằ2 .C. Hàm có đúng trố .D. Hàm có giá tr nh ng ằ2 và giá tr nh nh ng 3-.Câu 39: [1H3-2] Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông nh a, ()SA ABCD^ và 3SA a=G là góc gi ng th ng ườ ẳSB và ph ng ẳ()SAC khi đó th mãn hỏ ệth nào sau đây:ứA. 2cos8a= B. 2sin8a= C. 2sin4a= D. 2cos4a= .Câu 40: Cho ậ{}6, 7, 8, 9X= ọE là các nhiên khác nhau có ự2018 ch pữ ật các ậX Ch ng nhiên trong ậE tính xác su ch sấ ượ ốchia cho 3.A. 40351 113 2æ ö+ç ÷è B. 20171 113 2æ ö+ç ÷è C. 40361 113 2æ ö+ç ÷è D. 20181 113 2æ ö+ç ÷è .Câu 41: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()1;1; 1A ()1; 3; 5B- Vi ph ng trình tế ươ ặph ng trung tr đo .ABA. 0y z- B. 0y z- C. 0y z- D. 0y z- .TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 42: [2H3- Trong không gian ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ8 5:4 1x zd+ -= =- Khi đó vect chơ ỉph ng ng th ng ươ ườ ẳd có là:ọ ộA. ()4; 2;1- B. ()4; 2; 1- C. ()4; 2; 1- D. ()4; 2;1 .Câu 43: [2H3-2] Trong không gian ,Oxyzcho ng th ng ườ ẳ1 2:2 1x z- -D Tìm hình chi uếvuông góc ủD trên ph ng ẳ()Oxy .A. 010xy tz=ìï=- -íï=î B. 210x ty tz= +ìï=- +íï=î C. 210x ty tz=- +ìï= +íï=î D. 210x ty tz=- +ìï=- +íï=î .Câu 44: H3- Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác nh a, SA vuông góc ớ()ABC vàSA a=. Tính kho ng cách gi ữSC và AB .A. 2a. B. 213a. C. 217a. D. 22a.Câu 45: [1 2-3] Tìm ng không ch trong khai tri thành đa th ủ1141,x xxæ ö+ç ÷è iớ0x>.A. 525 B. 485 C. 165 D. 238 .Câu 46: [1D3-4] Cho dãy xác nh ở1 1u =, *121 12 2n nnu nn n+-æ ö= Îç ÷+ +è ø¥ Khi đó 2018ub ng:ằA. 2016201820172 13 2019u= B. 2018201820172 13 2019u .C. 2017201820182 13 2019u= D. 2017201820182 13 2019u= .Câu 47: [2 D3 hoa văn trang trí ra mi ng bìa ng hình vuông nh ng ượ ằ10cm ng cách khoet đi ph ng nhau có hình ng parabol nh hình bên. Bi ế5AB=cm, 4OH= cm. Tính di tích hoa văn đó.ệ ặA. 2160cm3 B. 2140cm3 C. 214cm3 D. 250 cm .Câu 48: [2D4-2] Cho ph th mãn: ỏ2(3 (2 4i i+ Hi ph th và ph aệ ủs ph là:TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 3. B. C. D. 0.Câu 49: [2D1-3] Cho hàm ố11xyx+=- có th ). Gi ,A là hai đi thu ). và iốx ng nhau qua giao đi hai ng ti n. ng hình vuông ườ ựAEBF Tìm di nệtích nh nh hình vuông ủAEBF .A. min8 2S= B. min4 2S= C. min8S= D. min16S= .Câu 50: [2D3-2] Cho hàm () có hàm liên trên ụ[] 2; ng th ờ()2f x= ,()3 5f= Tính()32df xx¢ò ngằA. 3- B. C. 10 D. .---------- TẾ ----------TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/ĐÁP ÁN THAM KH OẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25A B26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C DH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: [0H2-3] Cho tam giác ABC vuông cân ạA và là đi trong tam giác ABC saocho 3MA MB MC khi đó góc AMB ng bao nhiêu?ằA. 135° B. 90 °. C. 150 °. D. 120 °.H ng gi iướ ảChọn A.Gi ử(2 (1)T f= MB x=2MA xÛ 3MC x= ớ0 2x BC< .Ta có ·2 21 1cos2.1.2 4x xBAMx x+ += =·2 21 5cos4 4x xMACx x+ -= =.Có 143p=()e 2xf x= .()12 22 23 514 4x xx xæ ö+ -Þ =ç ÷è ø4 49 10 25 16x xÞ =.4 234 20 0x xÞ =225 1( )17 55 217x lxé+= >êêÛê-=êë.·2 2cos2 .AM BM ABAMBAM BM+ -Þ =2 24 12.2 .x xx x+ -=225 14xx-=25 10 20 21 :17 17æ ö- -= -ç ÷ç ÷è ø22-=.V ậ·135AMB= .Câu 2: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, kho ng cách đi ể()1; 2; 3A- nế(): 0P z+ là:A. 2613 B. C. 1726 D. 2613 .H ng gi iướ ảChọn D.Kho ng cách đi ể()1; 2; 3A- ế(): 0P z+ là:TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 31 Mã thi 001ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/()()();1 3. 4.3 98 26131 16 26A Pd+ += =+ +.Câu 3: [2D2-3] Tìm giá tr ph ng trình ươ()()()2 0x xa+ có nghi mệphân bi ệ1 ,x th mãn: ỏ1 22 3log 3x x+- ta có thu kho ng:ộ ảA. (); 3- B. ()3;- +¥ C. ()0;+¥ D. ()3;+¥ .H ng gi iướ ảChọn B.Ph ng trình: ươ()()()2 0x xa+ () 1()()2 41 02 32 3xxaæ ö+Û =ç ÷ç ÷-è ø-.()()22 4. 0x xaÛ =. () 2Đ ặ()2 3xt+ 0t> ph ng trình ươ() có nghi phân bi ệ1 ,x thì ph ng trìnhươ()2 có hai nghi phân bi ệ4 0a¢Û 3aÛ >- Khi đó:1 12 32 22 3loglogx tx t++=ìïí=ïî suy ra () Q1 22 3log log log 3t t+ +Û 123ttÛ 23t tÛ .M khác theo Viet ta có ặ1 21 24. 1t tt a+ =ìí= -î nên 1231tt=ìí=î suy ra 2a=- tho mãn.ảCâu 4: [2D3-4] Gi hàm )f liên c, ng trên ươ¡ th mãn ỏ()0 1f= và ()()21f xxf x¢=+ .Khi đó hi ệ()()2 1T f= thu kho ngộ ảA. () 2; 3B. () 7; 9C. () 0;1D. ()9;12H ng gi iướ ảChọn C.Ta có '( )d( )f xxf x=ò2d1xxxÛ+ò()()()()22d 1d12 1xf xf x+=+ò .V ậ()()()21ln ln 12f C= mà ()0 0f C= Do đó ()21f x= .Nên () 3;f ()2 2f=()()()2 0;1f fÞ .Câu 5: [2D1-2] Cho hàm ố3 23 1y x=- lu nào sau đây tính đi hàm làế ốđúng nh t:ấA. Hàm ng bi trên kho ng ả() 0; và ngh ch bi trên các kho ng ả(); 0- ;()2;+¥ ;B. Hàm ng bi trên kho ng ả() 0; 2;C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả() 0; và ng bi trên các kho ng ả(); 0- ;()2;+¥ ;D. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 0- và ()2;+¥ .TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 10 31 Mã thi 001ề