Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN KIM LIÊN 2017-2018

edaf3cfdc21e5aede24b9f03eb1d3e46
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 16:24:32 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 13:02:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 449 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THI TH THPT KIM LIÊN HÀ IỀ ỘCâu 1: [1H3-2] Cho hình chóp .S ABC có 2SA BC a= ọM là trung đi aầ ượ ủAB, và SC 3MN a= Tính đo góc gi hai ng th ng ườ ẳSA và BC.A. 30° B. 150° C. 60° D. 120° .Câu 2: [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ()lim 1xf x®+¥= và ()lim 1xf x®- ¥=- Kh ng nh nào sau đây làẳ ịkh ng nh đúng?ẳ ịA. th hàm đã cho có hai ti ngang là ậ1x= và 1x=- .B. th hàm đã cho có đúng ti ngang.ồ ậC. th hàm đã cho không có ti ngang.ồ ậD. th hàm đã cho có hai ng ti ngang là ườ ậ1y= và 1y=- .Câu 3: [2D2-3] Cho hàm ố()()22 exf x= Ch nh sai?A. Hàm có ố1 đi tr .ể ịB. Hàm ng bi trên ế¡ .C. Hàm không có giá tr nh và giá tr nh nh t.ố ấD. ()51ef- .Câu 4: [2D2-3] ng cong hình bên là ườ th hàm ố2axycx b+=+ ớa là các th c.ố ựM nh nào sau đây đúng?ệ ềA. 2a= 2b= 1c=- B. 1a= 2b=- 1c= .C. 1a= 2b= 1c= D. 1a= 1b= 1c=- .Câu 5: [2H1-1] Kh đa di có hai có nh, nh, là:ố ườ ượA. 30 20 12 B. 20 12 30 C. 12 30 20 D. 20 30 12 .Câu 6: [1D -2] Cho hàm ố3 22y x=- có th ị() C. Có bao nhiêu ti tuy th ị() Csong song ng th ng ườ =.A. B. C. D. .Câu 7: [2H1-2] Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông nh ạa hình chi vuông góc ủSlên ph ng ẳ()ABCD trùng trung đi nh ạAD nh ạSB đáy gócợ ộ60°. Tính theo th tích ểV kh chóp ố.S ABCD .A. 3152a B. 3156a C. 354a D. 3156 3a .Câu 8: [2D1-2] Cho hàm ố3 22y ax b= (),a bΡ có th ị() C. Bi th ị() có đi mểc tr là ị()1; 3A Tính giá tr ủ4P b= .A. 3P= B. 2P= C. 4P= D. 1P= .Câu 9: [2D1-2] Cho hàm ố2 33xyx+=+ có th ị() và ng th ng ườ ẳ: 3d x= ng th ngườ ẳd th ị() hai đi ểA và Tìm trung đi ểI đo th ng ẳAB .A. 7;4 2Iæ ö- -ç ÷è B. 13;4 4Iæ ö- -ç ÷è C. 13;8 4I ö- -ç ÷è D. 11;4 4I ö- -ç ÷è .Câu 10: [1H3-2] Cho hình ph ng ươ.ABCD D¢ có nh ng a. là tâm hình vuôngABCD và đi ểS th mãn ỏOS OA OB OC OD OA OB OC OD¢ ¢= +uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuuur uuuur Tính dàiộđo ạOS theo a.A. 6OS a= B. 4OS a= C. OS a= D. 2OS a= .Câu 11: [2H2-1] Trong các hình đa di sau, hình nào không ti trong u?ộ ượ ầA. Hình di n.ứ B. Hình ch nh t.ộ ậC. Hình chóp ngũ giác u.ề D. Hình chóp có đáy là hình thang vuông.Câu 12: [2D1-1] Cho hàm ố2 11xyx+=- nh nào sau đây đúng?ệ ềA. Hàm ngh ch bi trên ế();1- và ()1;+¥ B. Hàm ng bi nố ếtrên {}\\ 1¡ .C. Hàm ng bi trên ế();1- và ()1;+¥ D. Hàm ng bi trên ế()();1 1;- +¥ .Câu 13: [2D2-2] Cho ph ng trình ươ()()15 25log log 1x x+- Khi ặ()5log 1xt= ta cượph ng trình nào đây?ươ ướA. 21 0t- B. 22 0t t+ C. 22 0t- D. 22 0t t+ .Câu 14: [2D1-2] Cho hàm ố()y x= xác nh và liên trên ụ(); 0- và ()0 ;+¥ có ng bi nả ếthiên nh hình bên.ưM nh nào sau đây đúng?ệ ềx()f x¢()f x- ¥03+¥00--++¥2- ¥+¥2A. ()()3 2f f- .B. Hàm ng bi trên kho ng ả()2 ;+¥ .C. ng th ng ườ ẳ2x= là ti ng th hàm .ệ ốD. Hàm có giá tr nh nh ng ằ2 .Câu 15: [1D1-2] ọS là ng các nghi thu kho ng ả()0; 2p ph ng trình ươ3 cos 0- =x .Tính giá tr S.A. 0S =. B. 4Sp= C. 3Sp= D. 2Sp= .Câu 16: [2D2-2] Cho th ng ươa th mãn ỏa b¹ 1a¹ log 2ab= Tính3logabT ba=.A. 25T=- B. 25T =. C. 23T =. D. 23T=- .Câu 17: [2H1-2] Cho kh lăng tr ụ.ABCD D¢ có th tích ng ằ336 cm ọM là đi kìể ấthu ph ng ẳ()ABCD Tính th tích kh chóp ố.M D¢ .A. 312 cmV= B. 324 cmV= C. 316 cmV= D. 318 cmV= .Câu 18: [2H2-3] Cho di ệABCD có 4AB a= 6CD a= các nh còn có dài ộ22a Tínhbán kính ngo ti di ệABCD .A. 793aR= B. 52aR= C. 853aR= D. 3R a= .Câu 19: [1D2-2] Tìm ng không ch trong khai tri ể6212xxæ ö-ç ÷è 0x ¹.A 15 B. 240. C. 240-. D. 15-.Câu 20: [2D1-2] Tìm kho ng ng bi hàm ố3 23 1y x=- .A () 0; 3. B. ()1; 3- C. ()2; 0- D. () 0; 2.Câu 21: [2D2-2] Tìm xác nh ịD hàm ố()1233 1y x= .A. 1; ;3 3Dæ ö= +¥ç ÷ú êè B. 1; ;3 3Dæ ö= +¥ç ÷è .C. 1\\3Dì ü= ±í ýî þ¡ D. D=¡ .Câu 22: [1D2-3] có ọ30 sinh trong đó có ọ3 cán p. có bao nhiêu cách cự ử4 sinh đi đoàn tr ng sao cho trong ườ4 sinh đó có ít nh cán sọ ựl p.ớA. 23345 B. 9585 C. 12455 D. 9855 .Câu 23: [1D2-2] ch 20 th đánh ượ ừ1 20.L ng nhiên ẫ1 th đó.ẻ ộTính xác su th ghi và chia cho ượ 3.A. 0, 3. B. 0, 5. C. 0, 2. D. 0,15.Câu 24: [2D2-3] ọS là các nghi nguyên ph ng trình ươ23 102133x xx- --æ ö>ç ÷è Tìms ph ủS .A. 11 B. C. D. .Câu 25: [2D2-3] Cho 14x x-+ ()1 16 32 3x xx xab-+ -+ +=- ab là phân gi n). Tính ả.P b= .A. 10P= B. 10P=- C. 45P=- D. 45P= .Câu 26: [1D1-2] Tìm các nghi ph ng trình ươcos sin sin 0x x+ .A. 26 3x kp p= k΢ .B. 3x kp p= .C. 3x kp= 26x kp= 526x kp= k΢ .D. 3x kp p= 23x kp=- .Câu 27: [2D1-2] Cho hàm ố()4 21 3y mx= Tìm các giá tr th tham ốm đểhàm có ba đi tr .ố ịA. ()[); 0;mÎ +¥ B. ()1; 0mÎ .C. (][); 0;mÎ +¥ D. ()(); 0;mÎ +¥ .Câu 28: [2H1-1] Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Bi hai ph ng ẳ()SAB và()SAD cùng vuông góc đáy. Hình chóp này có bao nhiêu ph ng ng?ớ ứA. B. C. D. .Câu 29: [1D1-3] Hàm ố2 cos sin 2y x= có bao nhiêu giá tr nguyênấ ?A. B. C. D. .Câu 30: [2D1-2] Tìm các giá tr th tham ốm giá tr nh nh hàm sể ố223x myx+ -=- trên đo ạ[]0;1 ng ằ2- .A. 1m= ho ặ12m=- B. 3m= ho ặ52m=- .C. 1m=- ho ặ32m= D. 2m= ho ặ32m=- .Câu 31: [2D2-3] Ph ng trình ươ2 2sin cos sin2 4.3x x+ có bao nhiêu nghi thu ộ[]2017; 2017- .A. 1284 B. 4034 C. 1285 D. 4035 .Câu 32: [2D2-1] Tính hàm hàm ố()3log 1y x= .A. 33 1yx¢=+ B. 13 1yx¢=+ C. () 33 ln 3yx¢=+ D. () 13 ln 3yx¢=+ .Câu 33: [1D1-2] ọ0x là nghi ng nh nh ph ng trìnhệ ươ ươ2 23 sin sin cos cos 0x x+ =. Ch kh ng nh đúng?ọ ịA. 03; 22xppæ öÎç ÷è B. 03; 2xppæ öÎç ÷è C. 0; 2xppæ öÎç ÷è D. 00; 2xpæ öÎç ÷è .Câu 34: [2D2-4] Ngân hàng BIDV Vi Nam đang áp ng hình th lãi kép lãi su t: khôngệ ấkỳ là ạ0, 2% /năm, kỳ ạ3 tháng là 4, 8% /năm. Ông ngân hàng BIDV ti tế ếki ti ban là ầ300 tri ng. không kỳ mà ông mu thu vệ ềc và lãi ng ho quá ượ305 tri ng thì ông ph ít nh ấn tháng()*nÎ¥. cùng ti ban và cũng tháng đó, ông ti ki có kỳ nỏ ạ3 tháng thì ông nh ti lãi là bao nhiêu (gi ng trong su tẽ ượ ốth gian đó lãi su ngân hàng không và ch kỳ mà rút ti thì thángờ ốd so kỳ tính theo lãi su không kỳ n)ư ượ ạA. 444.785.421 ng. B. 446.490.147 ng.ồ C. 444.711.302 ng.ồ D. 447.190.465 ng.ồCâu 35: [2H2-2] Cho tam giác ABC có ·45ABC= ·30ACB= 22AB= Quay tam giác ABCxung quanh nh ạBC ta kh tròn xoay có th tích ượ ểV ng:ằA. ()3 32Vp+= B. ()1 324Vp+= C. ()1 38Vp+= D. ()1 33Vp+= .Câu 36: [2H1-3] Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác nh a, SA vuông góc tớ ặđáy. ọM là trung đi BC. ph ng ẳ() đi qua và vuông góc SM SB,SC ượ ạE Bi ế. .14S AEF ABCV V= Tính th tích ểV kh chóp ố.S ABC .A. 32aV= B. 38aV= C. 325aV= D. 312aV= .Câu 37: [2H1-2] Cho kh di có th tích V. là th tích kh đa di có các nh là trungể ỉđi các nh kh di đã cho. Tính VV ¢.A. 23VV¢= B. 14VV¢= C. 58VV¢= D. 12VV¢= .Câu 38: [1D2-2] Vi và Nam ch Trong ván xác su Vi th ng Nam là 0, và Namth ng Vi là 0, 4. Hai ng ch khi có ng th ng, ng thua. Tính xác su haiạ ườ ườ ểb ng ch sau hai ván .ạ ờA. 0,12 B. 0, 7. C. 0, 9. D. 0, 21.Câu 39: [2H1-3] Cho lăng tr tam giác ề.ABC C¢ có nh đáy ng ằa và AB BC¢ ¢^ Tính thểtích kh lăng tr đã cho.ủ ụA. 378aV= B. 36V a= C. 368aV= D. 364aV= .Câu 40: [2D1-3] Cho hàm ố22mxyx m+=+ là tham th c. ọS là các giá trậ ịnguyên tham ốm hàm ngh ch bi trên kho ng ả()0;1 Tìm ph ủS .A. B. C. D. .Câu 41: [2D1-3] th hàm ố25 12x xyx x+ +=- có bao nhiêu ng ti n?ấ ườ ậA. B. 0. C. D. .Câu 42: [2H2-3] Trên bàn có hình tr ch c, có chi cao ng ướ ướ ngầ ườkính đáyủ viên bi và kh nón ng th tinh. Bi viên bi là kh uộ ầcó ng kính ng c. Ng ta th vào viên bi và kh nón đó (ườ ướ ườ ướ ốnh hình thì th trong tràn ra ngoài. Tính th tích ng cònư ướ ượ ướl trong và ng ban qua dày th tinh).ạ ượ ướ ủA. 59 B. 23 C. 12 D. 49 .Câu 43: [2D1-3] Cho hàm ố()3 2y ax bx cx d= (), 0a aÎ ¹¡ có bảng biến thiên nhưhình vẽ sau:x- ¥01+¥y¢+0-0 +y- ¥10+¥Tìm các giá tr tham ốm ph ng trình ươ()f m= có nghi phân bi tố ệth mãn ỏ1 412x x< .A. 1m< B. 112m< C. 1m< D. 112m£ .Câu 44: [2D1-2] Cho hàm ố()4 2y ax bx c= (), 0a aÎ ¹¡ có th ị()C Bi ngế ằ()C không tr ụOx và th hàm ố()y x¢= cho hình bên. Hàm đã cho cóở ốth là hàm nào trong các hàm đây?ể ướA. 24 1y x=- B. 22 2y x= C. 22y -. D. 2114y x= .Câu 45: [2H1-3] Cho hình lăng tr ng ứ.ABC C¢ có đáy là tam giác vuông và AB BC a= ,2AA a¢=, là trung đi ủBC Tính kho ng cách ảd hai ng th ng ườ ẳAM vàB C¢.A. 22ad= B. 66ad= C. 77ad= D. 33ad= .Câu 46: [2D2-3] Tìm nguyên ng ươ th mãnỏ8 242 21 1log 2017 log 2017 log 2017 log 2017... log 20172 2nana a+ +22018log 2017log 20172aa= -, ớ0 1a< .A. 2016n= B. 2018n= C. 2017n= D. 2019n= .Câu 47: [2D1-4] Cho ,y là hai th th mãn đi ki ệ2 24 3x xy x+ Tìm giá trịl nh bi th ứ()3 23 20 39P xy x= .A. 100 B. 53 C. 55 D. .Câu 48: [2H1-4] Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình thang vuông ạA và ;12AB BC AD a= =. Bi ếSA vuông góc ph ng đáy, ẳ2SA a= Tính theo akho ng cách ảd ừB ph ng ẳ()SCD .A. 12d a= B. 14d a= C. a= D. 22d a= .Câu 49: [2D1-3] Cho hàm ố()3 2f ax bx cx d= (), 0a aÎ ¹¡ có th nh hình vồ ẽbên. nh nào sau đây đúng?ệ ềA. 0>a 0>b 0>c 0a 0>b 0=c 0a 0

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường CĐ Cơ Điện Hà Nội © 2016 - 2024 | DMCA.com Protection Status