Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN ĐỨC THỌ HÀ TĨNH

b7fa3f917558c420191dc6191260d759
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 15:42 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 6:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 311 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S GD VÀ ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT THƯỜ THI TH 1, NĂM 2017-2018Ề ỌMÔN: TOÁN 12(Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:………………………….SBD:……………….ọ Mã thi 234ềCâu 1: [1D2-2] Trong khai tri ể()82a b- ng ch 4.a làA. 560 B. 70 C. 1120 D. 140 .Câu 2: [2H1-1] Kh tám có bao nhiêu nh?ố ỉA. B. C. 12 D. 10.Câu 3: [2D1-2] Tìm giá tr nh hàm ố33y x=- trên đo ạ[] 2.A. []0 2max 2xyÎ= B. []0 2max 1xyÎ= C. []0 2max 2xyÎ=- D. []0 2max 0xyÎ= .Câu 4: [2D -3] Cho hàm ố()y x¢= có th nh hình bên:ồ ẽTìm đi tr hàm ố()()3 2f xy= .A. B. 3. C. 5. D. .Câu 5: [2D1-2] Cho hàm ố4 22y x=- có th nh hình .ồ ẽTìm các giá tr th tham ph ng trình ươ4 22x m- có nghi ệth phân bi t.ự ệTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 0m> B. 1m< C. 1m£ D. 1m< .Câu 6: [2D2-4] Cho các th x, ớ0x³ th mãnỏ()3 1315 35x xy xyx yx y+ -++ -. là giá tr nh nh bi th cị ứ2 1T y= +. nh nào sau đây là đúng?ệ ềA. ()0 ;1mÎ B. ()1; 2mÎ C. ()2 3mÎ D. ()1; 0mÎ .Câu 7: [2H2-2] Cho hình nón có bán kính ng tròn đáy ườ2R và dài ng sinh ườ4.l=Tính di tích xung quanh ệxqS hình nón ). NA. 4xqSp= B. 8xqSp= C. 16xqSp= D. 8xqS= .Câu 8: [2H3-1] Trong không gian đớ Oxyz, cho đi ểM th mãn th cỏ ứ2OM k= +uuuur r. đi ểM là:A. ()2 ;1; 0M B. ()2 ;1M C. ()0 ;1M D. ()1; 0M .Câu 9: [1H3-2] Cho hình ph ng ươ.ABCD EFGH Góc gi vect ơAFuuur và EGuuur ngằA. o0 B. o60 C. o90 D. o30 .Câu 10: [2H2-3] ng dùng cái ca hình bán có bán kính là ườ ầ3 cm múc vàoể ướ ổtrong thùng hình tr chi cao ề3 cm và bán kính đáy ng ằ12 cm. ng sau baoỏ ườ ấnhiêu thì thùng? (Bi trong ca luôn y)ầ ướ ướ ầA. 10 n.ầ B. 20 nầ C. 24 nầ D. 12 n.ầCâu 11: [2D1-3] Cho hàm ố()y x= liên trên đo ạ[]2; ,- và có th là ng cong nhồ ườ ưtrong hình bên.ẽH ph ng trình ươ()1 2f x- có bao nhiêu nghi phân bi trên đo ạ[]2; .-A. B. 5. C. D. 3.Câu 12: [1H3-3] Cho hình chóp .S ABCD có ABCD là hình vuông nhạ2a )SA ABCD^ vàSA a=. Kho ng cách gi hai ng th ngả ườ SB và CD là:A. a. B. a. C. 2a D. 5a .Câu 13: [1H3-3] xác nh hàm ố()432y x= là:TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. {}\\ 2D=¡ B. D=¡ C. ()2;D= +¥ D. {}\\ 0D=¡ .Câu 14: [2H3-4] Trong không gian Oxyz, xét di ệABCD có các nh di nặ ệb ng nhau và ằD khác phía ớO so ớ();ABC ng th ờ, ,A là giao đi mầ ượ ểc các tr ụ, ,Ox Oy Oz và 12 5x zm ma =+ (v ớ2,m¹ -0m¹, 5m¹ ). Tìmkho ng cách ng nh tâm ngo ti di ệABCD ế.OA. 30 B. 132 C. 26 D. 262 .Câu 15: [2H3-1] Trong không gian to Oxyz, cho ph ng trình ph ngươ ẳ(): 0P z- =. Vect nào sau đây là véct pháp tuy ph ng ẳ() P.A. ()3; 4; 5n= -r B. ()4; 3; 2n= -r C. ()2; 3; 5n= -r D. () 2; 3; 4n -r.Câu 16: [2D4-1] Cho ph ứ13 2z i= 26 5z i= Tìm ph liên ph cố ứ1 26 5z z= +A. 51 40z i= B. 51 40z i= C. 48 37z i= D. 48 37z i= .Câu 17: [2H3-2] Cho tam giác ABC bi ế()2; 1; 3A- và tr ng tâm ọG tam giác có to làủ ộ()2;1; 0G. Khi đó AB AC+uuur uuur có làọ ộA. ()0;6;9 B. ()0;9; 9- C. ()0; 9;9- D. ()0;6; 9- .Câu 18: [2D3-1] Nguyên hàm hàm ố()2018f x= )xΡ là hàm nào trong các hàm iố ướđây?A. 2018( 2017.F C= )CΡ B. 2019( )2019xF C= )CΡ .C. 2019( )F C= ,( )CΡ D. 2017( 2018.F C= )CΡ .Câu 19: [2D3-1] Cho () là nguyên hàm hàm ố() x. Khi đó hi ố()()0 1F F- ngằA. ()10df xò B. ()10dF x-ò C. ()10dF x-ò D. ()10df x-ò .Câu 20: [2D2-2] ph ng trình ươ23 4.3 0x x- có hai nghi phân bi ệ1 ;x và 2x x< thìA. 22 1x x+ B. 20x x+ C. 22 1x x+ =- D. 2. 1x x= .Câu 21: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, ph ng ẳ(): 27 0P ax by cz+ qua haiđi ể()3; 2;1A ()3; 5; 2B- và vuông góc ph ng ẳ(): 0Q z+ Tính ngổS c= +.A. 12S=- B. 2S= C. 4S=- D. 2S=- .TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 22: [2H3-2] Trong không gian tr Oxyz, cho đi ểM th mãn ỏ7OM= Bi tếr ng kho ng cách ừM ế() Oxz, ()Oyz là ượ2 và Tính kho ng cách ừMđ ế() Oxy.A. 12 B. 5. C. D. 6.Câu 23: [2D4-2] Tính môđun ph th mãn: ỏ()3 2017 48 2016 .z i+ -A. 4z =. B. 2016z= C. 2017z= D. 2z =.Câu 24: [2D3-1] Cho hàm ố() liên trên ụ[] 1; 2. ọ() là hình ph ng gi các đẳ ồth hàm ố()y x= 0y =, 1x và 2x =. Công th tính di tích ủ() là côngth nào trong các công th đây?ứ ướA. ()21dS x=ò B. ()221dS x=ò C. () 21 dS =ò D. ()221dS xp=ò .Câu 25: [2D1-3] Cho hàm ố2015 2016mx myx m+ +=- là tham th c. là cácậ ợgiá tr nguyên hàm ng bi trên ng kho ng xác nh. Tính ph aể ủS.A. 2017. B. 2015. C. 2018. D. 2016.Câu 26: [2D1-1] ng cong bên là th hàm nêu đây.ườ ướ ướA. 23 1y x= B. 22 2y x=- .C. 33 1y x=- D. 23 1y x= .Câu 27: [1D3-2] Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh a, SA vuông góc iớm đáy, góc gi nh ạSD và đáy ng ằ30° dài nh ạSD ngằA. a. B. 33a C. 2a. D. 3a .Câu 28: [2D3-2] Bi ế5231d ln1 2x bx ax+ += ++ò a, là các nguyên. Tính ố2S a= .A. 1S=- B. 1S= C. 5S=- D. 2S= .Câu 29: [2D1-1] ng th ng ườ 3y là ti ngang th hàm nào sao đâyệ ?A. 31xyx+=+ B. 23 32xyx+=- C. 32xyx-=+ D. 23 22x xyx+ +=- .Câu 30: [2D1-1] Hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sau:ả ưTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Kh ng nh nào sau đây là đúng ?A. Hàm ngh ch bi trên ế{}\\ 2¡ B. Hàm ng bi trên ế(); 2- ()2;+¥ .C. Hàm ngh ch bi trên ế(); 2- ()2;+¥ D. Hàm ngh ch bi trên ế¡ .Câu 31: [1D1-3] nghi ph ng trình ươ2 2cos sin cos2x xpæ ö- +ç ÷è trên kho ngả()0; 3p làA. B. 3. C. 4.D. .Câu 32: [2D2-2] Tính hàm hàm ố()227 log 5xy x= .A. 22.7 ln 27ln xyx¢= B. 212.7 ln 7ln 5xyx¢= .C. 212.7 ln 7ln 2xyx¢= D. 22.7 ln 2'ln 5xyx= .Câu 33: [2D3-3] Cho hàm ố() liên trên ụ[] 0;1 th mãn ỏ()()2 3663 1f xx= -+ Tính()10df xò.A. B. C. 1- D. 6.Câu 34: [2D1-2] Bi th ị() hàm ố24 51x xyx- +=- có hai đi tr ng th ng điể ườ ẳqua hai đi tr th ị() tr hoành đi ểM có hoành ộMx ngằA. 2Mx =. B. 2Mx= C. 1Mx= D. 2Mx= .Câu 35: [2D1-1] Hàm ố24 3y x= có đi ti làể ểA. 4x= B. 0x= C. 1y=- D. 2x= .Câu 36: [2D1-3] Cho hàm ố2x byax+=-()2ab¹ Bi ng và là các giá tr th mãn ti pị ếtuy th hàm đi ể()1; 2A- song song ng th ng ườ ẳ: 0d y+ .Khi đó giá tr ủ3a b- ngằA. -2. B. 4. C. 1- D. 5.Câu 37: [1D4-1] Giá tr ủ()21lim 1xx x®- ngằTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. B. C. +¥. D. .Câu 38: [1D3-2] Cho dãy ố()nu xác nh ở1 1u và 212n nu u+= *n N" ngổ2 21 1001...S u= ngằA. 1002001 B. 1001001 C. 1001002 D. 1002002 .Câu 39: [2H1-2] Cho lăng tr tam giác ụ.ABC C¢ có đáy ABC là tam giác nh ạ2 2AB a= .Bi ế8AC a¢= và đáy góc ộ45° Th tích kh đa di ệABCC B¢ ngằA. 316 63a B. 38 63a C. 316 33a D. 38 33a .Câu 40: [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()1; 2; 4A- và ()0;1; 5B iọ()P là ph ng đi qua ẳA sao cho kho ng cách ừB ế() là nh t. Khi đó, kho ngớ ảcách ph ng ẳ() ng bao nhiêu?ằA. 33d=- B. 3d= C. 13d =. D. 13d= .Câu 41: [2D2-2] Gi ph ng trình ươ()3log 211x- .A. 2113 2x= B. 3211 2x= C. 3211 2x= D. 2113 2x= .Câu 42: [1H3-4] Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân ạB BC a= nh bênạSA vuông góc đáy, ớ3SA a= ọM là trung đi ủAC Tính côtang góc gi haiữm ph ng ẳ()SBM và ()SAB .A. 32 B. C. 217 D. 77 .Câu 43: [2D3-4] Trong tr “Khi tôi ạ18 ch tr ng THPT X, Đoàn tr ng cóượ ườ ườth hi án nh tr ng bày trên pano có ng parabol nh hình Bi ngự ằĐoàn tr ng yêu các hình thi và dán lên khu hình ch nh ườ ậABCD ,ph còn trang trí hoa văn cho phù p. Chi phí dán hoa văn là ượ ợ200.000 ngồcho ộ2m ng. chi phí th nh cho vi hoàn hoa văn trên pano là bao nhiêuả ẽ(làm tròn hàng nghìn)?ếA. 900.000 ngồ B. 1.232.000 ngồ C. 902.000 ngồ D. 1.230.000 ngồ .Câu 44: [1D2-1] hoán ph làầ ửTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềABCD4 m4 mCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. !n B. 2n C. 2n D. nn .Câu 45: [1D2-3] Trong gi vua nam và ng viên. ng viên ph iộ ảch hai ván ng viên còn i. Cho bi có ng viên và cho bi vánơ ốcác ng viên ch nam ch nhau ván ch hai ng viên làậ ữ84. ván các ng viên đã ch iỏ ?A. 168 B. 156 C. 132 D. 182 .Câu 46: [2D3-3] Cho hàm ố() và () liên c, có hàm trên ạ¡ và th mãnỏ()()0 0f ¢¹ và ()()()2 exg x¢= Tính giá tr tích phân ủ()()20. dI x¢=ò ?A. 4- B. -. C. D. e- .Câu 47: [2D4-1] Xác nh ph ph ứ18 12z i= .A. 12- B. 18 C. 12 D. 12i- .Câu 48: [1D2-2] Gieo con xúc cân ng ch ấ2 n, tính xác su bi có ng ổ2l ch khi gieo xúc là ch n.ầ ẵA. 0, 25.B. 0, 75.C. 0, 85.D. 0, 5.Câu 49: [2H3-1] Ph ng trình có tâm ươ ầ()1; 2; 3I- bán kính 2R là:A. ()()()2 21 4.x z- B. ()()()2 21 4.x z+ =C. ()()()2 21 2.x z- D. ()()()2 21 2.x z+ =Câu 50: [2D2-3] các giá tr nguyên tham ph ng trình ươ()()33log log 0x ax- =có hai nghi th phân bi làệ ệA. B. 3. C. D. ---------- TẾ ----------TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/ĐÁP ÁN THAM KH OẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25C D26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C BH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: [1D2-2] Trong khai tri ể()82a b- ng ch 4.a làA. 560 B. 70 C. 1120 D. 140 .Hướng dẫn giảiChọn C. ng th ứ1k+ khai tri ể()82a b- là ()()8 81 82 2k kk kkt b- -+= .Theo ta có: ề8 444kkk- =ìÛ =í=î ng 4.a là ()4482 1120C- .Câu 2: [2H1-1] Kh tám có bao nhiêu nh?ố ỉA. B. C. 12 D. 10.Hướng dẫn giảiChọn B. Kh bát di có ề6 nh và ỉ12 nh.ạCâu 3: [2D1-2] Tìm giá tr nh hàm ố33y x=- trên đo ạ[] 2.A. []0 2max 2xyÎ= B. []0 2max 1xyÎ= C. []0 2max 2xyÎ=- D. []0 2max 0xyÎ= .Hướng dẫn giảiChọn A. Hàm ố33y x=- liên trên ụ¡ nên liên trên đo ạ[] 2.Ta có: 23 3y x¢=- Xét 20 0y x¢= =[][]1 21 2xxé=- ÏÛê= Îêë .Ta có: ()1 2y=- ()0 0y= và ()2 2y=- =- ậ[]0; 2max 2xyÎ= .Câu 4: [2D -3] Cho hàm ố()y x¢= có th nh hình bên:ồ ẽTOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Tìm đi tr hàm ố()()3 2f xy= .A. B. C. D. .Hướng dẫn giảiChọn D. Ta th ấ() xác nh trên ị¡ nên () xác nh trên ị¡ .Ta có: ()()()()()()().3 2f xy xé ù¢ ¢= +ë .Xét ()0 0y x¢ ¢= (do ()()3 0f x+ x" Ρ ).D vào th hàm ta th ấ()0f x¢= có nghi phân bi t. 0y ¢= có đi cể ựtr .ịCâu 5: [2D1-2] Cho hàm ố4 22y x=- có th nh hình .ồ ẽTìm các giá tr th tham ph ng trình ươ4 22x m- có nghi ệth phân bi t.ự ệA. 0m> B. 1m< C. 1m£ D. 1m< .Hướng dẫn giảiChọn B. TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 26 Mã thi 234ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S nghi ph ng trình ươ4 22x m- là giao đi th hàm ố4 22y x=- +và ng th ng ườ =. vào th hàm ta th ph ng trình ươ4 22x m- có ốnghi th phân bi khi và ch khi ỉ0 1m< .Câu 6: [2D2-4] Cho các th x, ớ0x³ th mãnỏ()3 1315 35x xy xyx yx y+ -++ -. là giá tr nh nh bi th cị ứ2 1T y= +. nh nào sau đây là đúng?ệ ềA. ()0 ;1mÎ B. ()1; 2mÎ C. ()2 3mÎ D. ()1; 0mÎ .Hướng dẫn giảiChọn A. Ta có: ()3 1315 35x xy xyx yx y+ -++ -3 15 1x xy xyx xy+ +Û -.Xét hàm ố()5 5t tf t-= có ()5 ln ln 0t tf t-¢= t" Ρ .Do đó hàm ố() ng bi trên ế¡()()3 1f xyÞ -3 1x xyÛ =- -()3 1y xÛ =- -13xyx- -Û =+ (do 0x nên 0x+ 22 13xx xx- -Û ++22 13x xx+ +=+ .Xét hàm ố()22 13x xg xx+ +=+ ớ0x³ có ()()226 503x xg xx+ +¢= >+ 0x" .Do đó: ()()103g g³ 0x" hay 12 13x y+ 0x" ậ()10 ;13m= .Câu 7: [2H2-2] Cho hình nón có bán kính ng tròn đáy ườ2R và dài ng sinh ườ4.l=Tính di tích xung quanh ệxqS hình nón ). NA. 4xqSp= B. 8xqSp= C. 16xqSp= D. 8xqS= .Hướng dẫn giảiChọn B. Ta có di tích xung quanh hình nón làệ 8S lp p= .Câu 8: [2H3-1] Trong không gian đớ Oxyz, cho đi ểM th mãn th cỏ ứ2OM k= +uuuur r. đi ểM là:A. ()2 ;1; 0M B. ()2 ;1M C. ()0 ;1M D. ()1; 0M .Hướng dẫn giảiChọn C. Vì 2OM k= +uuuur nên đi ểM là ()0; 2;1M .Câu 9: [1H3-2] Cho hình ph ng ươ.ABCD EFGH Góc gi vect ơAFuuur và EGuuur ngằA. o0 B. o60 C. o90 D. o30 .Hướng dẫn giảiChọn B. TOÁN CẮ TRUNG A. sưu tầm và biên tập Trang 10 26 Mã thi 234ề