Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018

b3e2ef32ed56b4a2ac10220daf5ada7e
Gửi bởi: ngọc nguyễn 8 tháng 6 2018 lúc 23:29:33 | Được cập nhật: 22 tháng 9 lúc 21:09:46 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 495 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí���Ro��KỲ�HI�RUN�HỌCPHỔ�HÔN�QUỐC�IANĂM2018�R�HAMKHၕm����엘�mKHmAHỌC��H�IMôn�엘��엘�n엘p엘ầnmLỊCHSỬ�엘ờ�g�anl�mb��m50p엘ú�,k엘ôngkể�엘ờ�g�anp엘á�đềMãđềthi001Câu1.Quốcg�ađầu��ên�rên�엘ếg�ớ�p엘óng�엘�n엘côngvệ��n엘n엘ân�ạol�A.Mỹ.�.L�ên�ô.C.N엘ậ��ản.R.Ấn�ộ.Câu2.�ừnăm1952đếnnăm1973,k엘oa엘ọc-kỹ�엘uậ�v�côngng엘ệcủaN엘ậ��ảnc엘ủyếu�ập�rungv�olĩn엘vựcA.sảnxuấ�ứngdụngdândụng.�.côngng엘�ệpquốcp엘òng.C.k엘oa엘ọccơbản.R.c엘�n엘p엘ụcvũ�rụ.Câu3.Sựsápn엘ậpv�엘ợpn엘ấ�cáccông�y�엘�n엘n엘ững�ậpđo�nlớn(�ừđầun엘ữngnăm80của�엘ếkỷ��)l�b�ểu엘�ệncủaxu�엘ến�o?A.�adạng엘óa.�.�o�ncầu엘óa.C.�ap엘ương엘óa.R.N엘ấ��엘ể엘óa.Câu4.AnNamCộngsảnđảngrađờ�(8-1929)�ừsựp엘ân엘óacủaA.V�ệ�NamQuốcdânđảng.�.Hộ�V�ệ�NamCác엘mạng�엘an엘n�ên.C.�ảngLập엘�ến.R.�ânV�ệ�Các엘mạngđảng.Câu5.“N엘ậ�-P엘ápbắnn엘auv�엘�n엘độngcủac엘úng�a”(12-3-1945)l�bảnc엘ỉ�엘ịcủaA.�ổngbộV�ệ�M�n엘.�.�anC엘ấp엘�n엘�rungương�ảngCộngsản�ôngRương.C.�an�엘ườngvụ�rungương�ảngCộngsản�ôngRương.R.ỦybanK엘ở�ng엘ĩa�o�nquốc.Câu6.�rongnămđầusauCác엘mạng�엘áng�ámnăm1945,nướcV�ệ�NamRânc엘ủCộng엘òađứng�rướcn엘ữngk엘ók엘ăn,�엘ử�엘ác엘n�o?A.Nạnđó�,nạndố�,k엘ók엘ănvề���c엘ín엘,g�ặcngoạ�xâmv�nộ�p엘ản.�.K엘ố�đo�nkế�dân�ộcbịc엘�arẽsâusắc,lựclượngc엘ín엘�rịsuyyếu.C.Cácđảngp엘á��rongnướcđềucâukế�vớ�quân�rungHoaRânquốc.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíR.QuânP엘áp�rởlạ��ôngRương�엘eoquyđịn엘củaHộ�ng엘ịPố�xđam.Câu7.�엘ực엘�ệnkế엘oạc엘Nava,�ừ�엘u-đông1953�엘ựcdânP엘áp�ập�rung44��ểuđo�nquâncơđộngởđâu?A.�ây�ắc.�.�ồngbằng�ắc�ộ.C.�âyNguyên.R.Nam�ôngRương.Câu8.Năm1963,quândânm�ềnNamV�ệ�Namg��n엘�엘ắnglợ��rong�rậnA.�ìn엘��ã(��Rịa).�.�ồng�o��(�ìn엘P엘ước).C.Ấp�ắc(Mĩ�엘o).R.�a��a(QuảngNgã�).Câu9.�rongđườnglố�đổ�mớ�đấ�nước(�ừ�엘áng12-1986),�ảngCô�gsảnV�ê�Namc엘ủ�rương�엘ực엘�ệnc엘ín엘sác엘đố�ngoaịA.엘òabìn엘,엘ữung엘�,晦엘ơp晦�ác.�.엘òabìn엘,엘ữung엘�,晦�runglập.C.엘ữung엘�,晦co��rọng엘ợp�áck�n엘�ế.R.엘òabìn엘,mởrộng엘ợp�ácvềvăn엘óa.Câu10.Các엘mạng�엘ángHa�năm1917ởnướcNgađãA.lậ�đổC엘ín엘p엘ủ�ưsảnlâm�엘ờ�.�.đưan엘ândânlaođộnglênl�mc엘ủđấ�nước.C.g�ả�p엘óngngườ�laođộngk엘ỏ�mọ�sựápbức.R.lậ�đổc엘ếđộquânc엘ủc엘uyênc엘ế.Câu11.Năm1858,l�ênquânP엘áp-�ây�anN엘amởđầucuộcc엘�ến�ran엘xâmlượcV�ệ�NamởA.H�Nộ�.�.��a�ịn엘.C.��Nẵng.R.Huế.Câu12.�엘áng6-1912,P엘an�ộ�C엘âuv�n엘ữngngườ�cùngc엘í엘ướng�엘�n엘lập�ổc엘ứcn�odướ�đây?A.V�ệ�NamQuangp엘ục엘ộ�.�.Hộ�Ruy�ân.C.Hộ�P엘ụcV�ệ�.R.V�ệ�Namng엘ĩađo�n.Câu13.Hộ�ng엘ịIan�a(2-1945)k엘ôngquyế�địn엘A.�엘�n엘lập�ổc엘ứcL�ên엘ợpquốcn엘ằmduy�rì엘òabìn엘,ann�n엘�엘ếg�ớ�.�.��êud�ệ��ậngốcc엘ủng엘ĩap엘á�xí��ức,c엘ủng엘ĩaquânp엘�ệ�N엘ậ��ản.C.�엘ỏa�엘uậnv�ệcp엘ânc엘�ap엘ạmv�ản엘엘ưởngởc엘âuÂuv�c엘âuÁ.R.đưaquân�ồngm�n엘v�o�ôngRươngg�ả�g�ápquânđộ�N엘ậ��ản.Câu14.Hộ�ng엘ị�anC엘ấp엘�n엘�rungương�ảngCộngsản�ôngRương(7-1936)xácđịn엘n엘�ệmvụ�rực��ếp,�rướcmắ�củacác엘mạngl�gì?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíA.�án엘đuổ�đếquốcP엘ápv�N엘ậ�,g��n엘c엘ín엘quyềnvề�ayn엘ândân.�.Lậ�đổác엘�엘ống�rịcủađếquốcP엘ápv��aysa�,g��n엘độclậpdân�ộc.C.C엘ốngc엘ếđộp엘ảnđộng�엘uộcđịa,c엘ốngp엘á�xí�,c엘ốngc엘�ến�ran엘.R.�án엘đổc엘ủng엘ĩađếquốcP엘ápv��aysa�,đán엘đổc엘ếđộp엘ongk�ến.Câu15.Cuôc晦c엘�ếnđấucủaquândânH�Nộ�(�ừng�y19-12-1946đếnng�y17-2-1947)đãA.đẩyquânP엘áprơ�v�o�ìn엘�엘ếp엘òngngựbịđộng.�.��êud�ệ�đượcmộ�bộp엘ậns�n엘lựccủaquânP엘áp.C.g�ả�p엘óngđượcmộ�địab�nc엘�ếnlượcquan�rọng.R.buộc�엘ựcdânP엘ápp엘ả�c엘uyểnsangđán엘lâud��.Câu16.�ừcuố��엘áng3-1954,bộđộ�c엘ủlựcV�ệ�Nam��ếncôngv�op엘ânk엘u�rung�âmcủa�ậpđo�ncứđ�ểm��ện��ênP엘ủvớ�mụcđíc엘c엘ủyếul�A.buộcP엘ápp엘ả�c엘ấpn엘ậnđ�mp엘án.�.g��n엘�엘ếc엘ủđộng�rênc엘�ến�rường.C.p엘ân�áncaođộlựclượngquânP엘áp.R.baovây,c엘�acắ�,��êud�ệ�quânP엘áp.Câu17.�rongcuộcc엘�ến�ran엘p엘á엘oạ�m�ền�ắcV�ệ�Namlần�엘ứn엘ấ�(1965-1968),Mỹk엘ôngn엘ằm�엘ực엘�ệnâmmưuA.cứunguyc엘oc엘�ếnlược“V�ệ�Nam엘óac엘�ến�ran엘”đang�엘ấ�bạ�ởm�ềnNam.�.ngănc엘ặnnguồnc엘�v�ện�ừbênngo��v�om�ền�ắcv��ừm�ền�ắcv�om�ềnNam.C.uy엘�ếp��n엘�엘ầnv�l�mlunglayýc엘íc엘ốngMỹcủan엘ândân엘a�m�ền�ắc,Nam.R.p엘á��ềmlựck�n엘�ế,quốcp엘òngv�côngcuộcxâydựngc엘ủng엘ĩaxã엘ộ�ởm�ền�ắc.Câu18.An엘v�P엘ápp엘ả�c엘ịumộ�p엘ần�rác엘n엘�ệmvềsựbùngnổcuộcC엘�ến�ran엘�엘ếg�ớ��엘ứ엘a�(1939-1945)vìA.�엘ực엘�ệnc엘ín엘sác엘n엘ượngbộp엘á�xí�.�.�엘ực엘�ệnc엘ín엘sác엘엘òabìn엘,�runglập.C.k엘ông�엘amg�ak엘ố��ồngm�n엘c엘ốngp엘á�xí�.R.ngăncảnv�ệc�엘�n엘lậpl�ênm�n엘c엘ốngp엘á�xí�.Câu19.Sự�엘ấ�bạ�củacáck엘uyn엘엘ướng�rongp엘ong�r�oyêunướcV�ệ�Namcuố��엘ếkỷ�I�-đầu�엘ếkỷ��đặ�rayêucầubức�엘�ế�l�p엘ả�A.�엘�n엘lậpmộ�c엘ín엘đảngcủag�a�cấp��ên��ến.�.xâydựngmộ�mặ��rận�엘ốngn엘ấ�dân�ộc.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíC.�ìmraconđườngcứunướcmớ�c엘odân�ộc.R.đặ�n엘�ệmvụg�ả�p엘óngdân�ộclên엘�ngđầu.Câu20.Cuộck엘a��엘ác�엘uộcđịalần�엘ứn엘ấ�của�엘ựcdânP엘ápởV�ệ�Nam(1897-1914)dẫnđếnsựrađờ�A.g�a�cấpcôngn엘ân.�.cácg�a�cấpcôngn엘ân,�ưsảnv���ểu�ưsản.C.cácg�a�cấpcôngn엘ânv��ưsản.R.cácg�a�cấp�ưsảnv���ểu�ưsản.Câu21.�ừnửasaun엘ữngnăm70của�엘ếkỷ��,N엘ậ��ảnđưarac엘ín엘sác엘đố�ngoạ�mớ�c엘ủyếul�doA.có��ềmlựck�n엘�ế-quốcp엘òngvượ��rộ�.�.có��ềmlựck�n엘�ế-���c엘ín엘lớnmạn엘.C.Mỹcắ�g�ảmdầnsựbảo�rợvềann�n엘.R.�ácđộngcủacụcd�ệnC엘�ến�ran엘lạn엘.Câu22.Yếu�ốn�ok엘ôngdẫnđếnsựxuấ�엘�ệnxu�엘ế엘òa엘oãn�ông-�ây(đầun엘ữngnăm70của�엘ếkỷ��)?A.Sựg�a�ăngmạn엘mẽcủaxu�엘ế�o�ncầu엘óa.�.Sựcả��엘�ệnquan엘ệg�ữaL�ên�ôv�Mỹ.C.Sựbấ�lợ�do�ìn엘�rạngđố�đầug�ữa엘a�p엘e.R.Yêucầu엘ợp�ácg�ả�quyế�cácvấnđề�o�ncầu.Câu23.Lựclượngc엘ín엘�rịcóva��ròn엘ư�엘ến�ođố�vớ��엘�n엘côngcủacuộc�ổngk엘ở�ng엘ĩa�엘áng�ámnăm1945ởV�ệ�Nam?A.Lựclượngxungkíc엘�rong�ổngk엘ở�ng엘ĩa.�.Quyế�địn엘�엘ắnglợ�của�ổngk엘ở�ng엘ĩa.C.Lựclượngnòngcố��rong�ổngk엘ở�ng엘ĩa.R.Hỗ�rợlựclượngvũ�rangg��n엘c엘ín엘quyền.Câu24.C엘�ếndịc엘��êng�ớ�(�엘u-đông1950)v�c엘�ếndịc엘��ện��ênP엘ủ(1954)củaV�ệ�Namđềun엘ằmA.g�ữvững�엘ếc엘ủđộngc엘�ếnlược�rênc엘�ến�rường.�.��êud�ệ�mộ�bộp엘ậnquan�rọngs�n엘lựcđố�p엘ương.C.l�mc엘oquânP엘ápp엘ả�p엘ân�ánlựclượngđểđố�p엘ó.R.p엘ávỡâmmưubìn엘địn엘,lấnc엘�ếmcủa�엘ựcdânP엘áp.Câu25.�엘ắnglợ�n�ocủan엘ândânV�ệ�Namđãđ�v�olịc엘sử�엘ếg�ớ�n엘ưmộ�c엘�ếncôngvĩđạ�của�엘ếkỷ��,mộ�sựk�ệncó�ầmquan�rọngquốc�ế�olớnv�có�ín엘�엘ờ�đạ�sâusắc?A.Cuộck엘ángc엘�ếnc엘ống�엘ựcdânP엘áp(1945-1954).�.�rận“��ện��ênP엘ủ�rênk엘ông”(năm1972).C.Cuộck엘ángc엘�ếnc엘ốngMỹ,cứunước(1954-1975).VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíR.C엘�ếndịc엘��ện��ênP엘ủ(năm1954).Câu26.Nộ�dungn�odướ�đâyk엘ôngp엘ả�l�ýng엘ĩacủav�ệc엘o�n�엘�n엘�엘ốngn엘ấ�đấ�nướcvềmặ�n엘�nướcởV�ệ�Namsauđạ��엘ắng�uân1975?A.�ạođ�ềuk�ệnđể엘o�n�엘�n엘cuộccác엘mạngdân�ộcdânc엘ủn엘ândân.�.�ạon엘ữngđ�ềuk�ện�엘uậnlợ�đểđưacảnước��ếnlênc엘ủng엘ĩaxã엘ộ�.C.�ạođ�ềuk�ệnc엘ín엘�rịcơbảnđểp엘á�엘uysứcmạn엘�o�nd�ệncủađấ�nước.R.�ạon엘ữngk엘ảnăng�olớnđểbảovệ�ổquốcv�mởrộngquan엘ệđố�ngoạ�.Câu27.Ha�xu엘ướng�rongp엘ong�r�oyêunước�엘eok엘uyn엘엘ướngdânc엘ủ�ưsảnởV�ệ�Namđầu�엘ếkỷ��cósựk엘ácn엘auvềA.�ư�ưởng.�.mụcđíc엘.C.p엘ươngp엘áp.R.�ầnglớplãn엘đạo.Câu28.N엘ữngc엘ín엘sác엘của�r�ềuđìn엘n엘�Nguyễnv�og�ữa�엘ếkỷ�I�đãA.l�mc엘osứcmạn엘p엘òng�엘ủcủađấ�nướcbịsuyg�ảm.�.�rở�엘�n엘nguyênn엘ânsâuxađểV�ệ�Nambịxâmlược.C.l�mc엘oV�ệ�Nambịlệ�엘uộcv�ocácnướcp엘ương�ây.R.đặ�V�ệ�Namv�o�엘ếđố�đầuvớ��ấ�cảcácnước�ưbản.Câu29.Sựp엘á��r�ểnv��엘ắnglợ�củacuộcđấu�ran엘g��n엘độclậpdân�ộcởcácnướcÁ,P엘�,MỹLa��n엘sauC엘�ến�ran엘�엘ếg�ớ��엘ứ엘a�cóýng엘ĩan엘ư�엘ến�o?A.Hơn100nước�엘uộcđịav�p엘ụ�엘uộcg��n엘đượcđộclậpdân�ộc.�.L�mc엘o�엘ếkỷ���rở�엘�n엘�엘ếkỷg�ả��rừc엘ủng엘ĩa�엘ựcdân.C.Cácquốcg�ađộclập�rẻ�uổ�đạ�n엘�ều�엘�n엘�ựuvềk�n엘�ế-xã엘ộ�.R.�óabỏác엘�엘ống�rịcủac엘ủng엘ĩa�엘ựcdânÂu-Mỹởcác�엘uộcđịa.Câu30.Sự�anrãcủac엘ếđộxã엘ộ�c엘ủng엘ĩaởL�ên�ôv�cácnước�ôngÂu�ácđộngn엘ư�엘ến�ođếnquan엘ệquốc�ế?A.�rậ��ự엘a�cựcIan�asụpđổ.�.�rậ��ựđơncựcđượcxáclập.C.�rậ��ựđacựcđược�엘�ế�lập.R.�rậ��ựn엘�ều�rung�âmrađờ�.Câu31.Sựk�ệnng�y11-9-2001ởnướcMỹc엘o�엘ấyA.n엘ânloạ�đangp엘ả�đố�mặ�vớ�mộ�nguycơv��엘ác엘�엘ứclớn.�.엘òabìn엘,엘ợp�áck엘ôngp엘ả�l�xu�엘ếc엘ủđạocủaquan엘ệquốc�ế.C.cụcd�ện엘a�cực�rongquan엘ệquốc�ếc엘ưa엘o�n�o�nc엘ấmdứ�.R.�ìn엘�rạngC엘�ến�ran엘lạn엘vẫncòn��ếpd�ễnởn엘�ềunơ�.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu32.Sựsụpđổcủac엘ếđộp엘ânb�ệ�c엘ủng�ộc(Apác�엘a�)ởNamP엘�(1993)c엘ứng�ỏA.mộ�b�ệnp엘áp�엘ống�rịcủac엘ủng엘ĩa�엘ựcdânbịxóabỏ.�.엘ệ�엘ống�엘uộcđịacủac엘ủng엘ĩa�엘ựcdâncơbảnbị�anrã.C.cuộcđấu�ran엘vì��ếnbộxã엘ộ�đã엘o�n�엘�n엘ởc엘âuP엘�.R.c엘ủng엘ĩa�엘ựcdânmớ�bắ�đầuk엘ủng엘oảngv�suyyếu.Câu33.V�ệcba�ổc엘ứccộngsảncósực엘�arẽ,sauđóđược엘ợpn엘ấ��엘�n엘�ảngCộngsảnV�ệ�Nam(đầunăm1930)đểlạ�k�n엘ng엘�ệmgìc엘ocác엘mạngV�ệ�Nam?A.�âydựngk엘ố�l�ênm�n엘côngnôngvữngc엘ắc.�.�âydựngmặ��rận�엘ốngn엘ấ�dân�ộcrộngrã�.C.Kế�엘ợp엘��엘òavấnđềdân�ộcv�vấnđềg�a�cấp.R.Luônc엘ú�rọngđấu�ran엘c엘ống�ư�ưởngcụcbộ.Câu34.Mộ��rongn엘ữngb��엘ọck�n엘ng엘�ệmrú�ra�ừ�엘ắnglợ�củaCác엘mạng�엘áng�ámnăm1945có�엘ểvậndụng�rongsựng엘�ệpxâydựngv�bảovệ�ổquốcV�ệ�Nam엘�ệnnayl�A.xâydựnglựclượngvũ�rangn엘ândânl�n엘�ệmvụ엘�ngđầu.�.�ăngcườngl�ênm�n엘c엘�ếnđấug�ữabanước�ôngRương.C.kế�엘ợpđấu�ran엘quânsựvớ�đấu�ran엘c엘ín엘�rị,ngoạ�g�ao.R.kế�엘ợpsứcmạn엘củadân�ộcvớ�sứcmạn엘của�엘ờ�đạ�.Câu35.Luậncươngc엘ín엘�rị�엘áng10-1930của�ảngCộngsản�ôngRươngk엘ôngđưangọncờdân�ộclên엘�ngđầum�nặngvềđấu�ran엘g�a�cấpl�doA.đán엘g�ác엘ưađúngk엘ảnăngc엘ốngđếquốcv�p엘ongk�ếncủa�ưsảndân�ộc.�.c엘ưaxácđịn엘đượcmâu�엘uẫnc엘ủyếu�rongxã엘ộ��ôngRương�엘uộcđịa.C.c엘ưaxácđịn엘đượcmâu�엘uẫncơbản�rongxã엘ộ��ôngRương�엘uộcđịa.R.c엘ịusực엘�p엘ố�của�ư�ưởng엘ữuk엘uyn엘�ừcácđảngcộngsản�rên�엘ếg�ớ�.Câu36.�ừng�y6-3-1946đến�rướcng�y19-12-1946,C엘ín엘p엘ủnướcV�ệ�NamRânc엘ủCộng엘òan엘ânn엘ượngc엘o�엘ựcdânP엘ápmộ�sốquyềnlợ�vớ�nguyên�ắccaon엘ấ�l�A.�ảngCộngsảnđược엘oạ�độngcôngk엘a�.�.đảmbảoann�n엘quốcg�a.C.đảmbảosựp엘á��r�ểnlựclượngc엘ín엘�rị.R.g�ữvữngc엘ủquyềndân�ộc.Câu37.��ểmg�ốngn엘aug�ữaH�êp晦đ��엘��ơnevơnăm1954về�ôngRươngv�H�ệpđịn엘Par�năm1973vềV�ệ�Naml�A.quânđộ�nướcngo��rú�k엘ỏ�V�ệ�Nam�ừng�yký엘�ệpđịn엘.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí�.đượckýkế��rongbố�cản엘cósự엘òa엘oãng�ữacácnướclớn.C.cósự�엘amg�ađ�mp엘ánv�cùngkýkế�củacáccườngquốc.R.quyđịn엘v�ệc�ậpkế�,c엘uyểnquânv�c엘uyểng�aok엘uvực.Câu38.Né�nổ�bậ��rongng엘ệ�엘uậ�c엘ỉđạocuộc�ổng��ếncôngv�nổ�dậy�uân1975của�ảngLaođộngV�ệ�Naml�A.kế�엘ợp��ếncôngquânsựvớ�nổ�dậycủacáclựclượngvũ�rang.�.bámsá��ìn엘엘ìn엘,raquyế�địn엘c엘ín엘xác,l�n엘엘oạ�,đúng�엘ờ�cơ.C.kế�엘ợp��ếncôngv�nổ�dậy�엘ần�ốc,�áobạo,bấ�ngờ,c엘ắc�엘ắng.R.quyế�địn엘�ổngcôngkíc엘,�ạo�엘ờ�cơđể�ổngk엘ở�ng엘ĩa�엘ắnglợ�.Câu39.Nộ�dungn�op엘ảnán엘đúngv�đủ�ín엘c엘ấ�cáccuộck엘ángc엘�ếncủan엘ândânV�ệ�Namc엘ống�엘ựcdânP엘áp(1945-1954)v�đếquốcMỹxâmlược(1954-1975)?A.��ả�p엘óngv�g�ữnước.�.��ữnướcv�dựngnước.C.��ả�p엘óngdân�ộc.R.�ảovệ�ổquốc.Câu40.�엘ực��ễn30nămc엘�ến�ran엘các엘mạngV�ệ�Nam(1945-1975)c엘o�엘ấymHậup엘ươngcủac엘�ến�ran엘n엘ândânA.k엘ông�엘ểp엘ânb�ệ�rạc엘rò�vớ���ền�uyếnc엘ỉbằngyếu�ốk엘ôngg�an.�.ởp엘íasauv�p엘ânb�ệ�rạc엘rò�vớ���ền�uyếnbằngyếu�ốk엘ôngg�an.C.luônởp엘íasauv�bảođảmcungcấpsứcngườ�,sứccủac엘o��ền�uyến.R.l�đố�xứngcủa��ền�uyến,�엘ực엘�ệnn엘�ệmvục엘�v�ệnc엘o��ền�uyến.------------------------HẾ�------------------------ĐápánđềthiminhhọaTHPTQuốcgiamônLịchsửnăm20181B21B2A22D3B23B4B24B5C25C6A26AVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí7B27C8C28A9A29B10D30A11C31A12A32A13D33D14C34D15B35B16D36D17A37B18A38C19C39C20A40A