Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa Lí năm 2018

59fc339b488b47977f137d1b3deaab12
Gửi bởi: ngọc nguyễn 16 tháng 4 2018 lúc 5:49:11 | Được cập nhật: 3 tháng 4 lúc 2:55:04 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 480 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí���Ro�����Ro�ၕ,�R���R��R�,��ၕ���oo,���ၕ$�R�Ro��Rၕ$�����$�R$oR����R�o�ôn����npần$�ỊoLÍ�ờ�g�anl�mb��$5pú�,kôngkể�ờ�g�anpá�đề�ãđề��ၕ�âu4ၕ.�ộpậnn�osauđâycủavùngb�ểnnước�aởpía�rongđườngcơsở?o.Lãnả�.�.,ộ��ủy.�.Vùngđặcquyềnvềk�n�ế.R.Vùng��ếpg�áplãnả�.�âu4�.,gườ�laođộngnước�acón�ềuk�nng�ệmsảnxuấ�nấ��ronglĩnvựco.côngng�ệp.�.�ươngmạ�.�.dulịc.R.nôngng�ệp.�âu43.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang4-5,cob�ế��ỉnn�osauđâykôngg�ápL�o?o.�ắkLắk.�.��ện��ên.�.,gệon.R.�anRóa.�âu44.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rangၕ,cob�ế�sôngn�osauđâykông�uộcệ�ốngsôngRồng?o.Sông�âm.�.Sông�ảy.�.Sông�ã.R.SôngLô.�âu45.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rangၕ3,cob�ế�dãynú�n�osauđâycóướngvòngcung?o.,gânSơn.�.Ro�ngL�ênSơn.�.�u�en��n.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíR.�rườngSơn�ắc.�âu46.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rangၕ7,cob�ế��uk�n�ếcửakẩuLao�ảo�uộc�ỉnn�osauđây?o.,gệon.�.R��ĩn.�.�uảng�ìn.R.�uảng�rị.�âu47.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang�5,cob�ế�vườnquốcg�an�osauđâynằm�rênđảo?o.�á��ửLong.�.�ếnEn.�.�r�m��m.R.�on�a��n.�âu4$.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang�6,cob�ế��rung�âmcôngng�ệpn�osauđâycóg�á�rịsảnxuấ�côngng�ệplớnnấ�ở�ồngbằngsôngRồng?o.�úcYên.�.�ắc,�n.�.Rả��òng.R.R�,ộ�.�âu49.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang�$,cob�ế�cèđược�rồngn�ềuởcác�ỉnn�osauđây?o.�on�um,��aLa�.�.Lâm�ồng,�ắkLắk.�.��aLa�,�ắkLắk.R.Lâm�ồng,��aLa�.�âu5.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang3,cob�ế��rung�âmcôngng�ệpn�osauđâykông�uộcVùngk�n�ế�rọngđ�ểmpía,am?o.�ủRầu�ộ�.�.Vũng��u.�.��ênRòa.R.�uy,ơn.�âu5ၕ.Sovớ�nómnướcpá��r�ển,nómnướcđangpá��r�ểncódânsốo.�rẻv�đôngơn.�.�rẻv�í�ơn.�.g��v�đôngơn.R.g��v�í�ơn.�âu5�.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvớ�đặcđ�ểm�ựn�êncủa�ông,amÁ?o.�íậunóngẩm.�.�oángsảnn�ềuloạ�.�.�ấ��rồngđadạng.R.ừngônđớ�pổb�ến.�âu53.Loạ�g�ón�osauđâyl�nguyênnâncín�ạonênmùakôở,am�ộnước�a?o.��ómùa�ông�ắc.�.�ínpongbáncầu�ắc.�.��ópơn�ây,am.R.��ómùa�ây,am.�âu54.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvớ�cơcấuk�n�ếnước�a?o.�uyểndịc�eoướngcôngng�ệpóa,�ệnđạ�óa.�.,g�nnôngng�ệpđangcó�ỉ�rọng�ấpnấ��rongcơcấu.�.��n�ế,�nướcđóngva��rò�ứyếu�rongnềnk�n�ế.R.��n�ếcóvốnđầu�ưnướcngo��c�ếm�ỉ�rọngnỏnấ�.�âu55.��ềuk�ện�uậnlợ�nổ�bậ�đểxâydựngcáccảngb�ểnnướcsâuởnước�al�o.vùngb�ểnrộng.�.�ềmlụcđịarộng.�.bờb�ểnkéod��.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíR.vụngb�ểncón�ều.�âu57.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rangၕ$,cob�ế�nậnxé�n�osauđâykôngđúngvớ�nôngng�ệpnước�a?o.�èđược�rồngn�ềuở�rungduv�m�ềnnú��ắc�ộ,�ây,guyên.�.��pêđược�rồngn�ềuởcác�ỉn�ây,guyênv��ông,am�ộ.�.�râuđượcnuô�n�ềuở�rungduv�m�ềnnú��ắc�ộ,�ắc�rung�ộ.R.Rừađược�rồngn�ềuở�ồngbằngsông�ửuLongv��ây,guyên.�ăncứv�ob�ểuđồ,cob�ế�nậnxé�n�osauđâykôngđúngvềsự�ayđổ��ỉ�rọng�rongcơcấulaođộng�ừၕ5�uổ��rởlênpân�eonóm�uổ�ởnước�a,g�a�đoạn�5-�ၕ5?o.�ừၕ5-�4�uổ�g�ảm,�ừ5�uổ��rởlên�ăng.�.�ừ�5-49�uổ�g�ảm,�ừၕ5-�4�uổ�g�ảm.�.�ừ�5-49�uổ��ăng,�ừ5�uổ��rởlêng�ảm.R.�ừ5�uổ��rởlên�ăng,�ừ�5-49�uổ�g�ảm.�âu59.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvềoSEo,sauơn5nămpá��r�ển?o.�ờ�sốngcủanândânđượccả���ện.�.�ộmặ�n�ềuquốcg�a�ayđổ�nan.�.�á��r�ểnởcácnướccòncênlệc.R.��n�ếcácnước�ăng�rưởngcòn�ấp.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí�ăncứv�obảngsốl�ệu,cob�ế�nậnxé�n�osauđâyđúngvề�ổngsảnpẩm�rongnướccủamộ�sốquốcg�a,năm�ၕ5sovớ��ၕ?o.��-l�p-p�n�ăngcậmnấ�.�.��n-ga-po�ăngí�nấ�.�.�á�Lan�ăngn�ềunấ�.R.V�ệ�,am�ăngnannấ�.�âu6ၕ.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvớ��ồngbằngsôngRồng?o.�ón�ều��ên�a�nưbão,lũlụ�,ạnán.�.Sốdânđông,mậ�độcaonấ�cảnước.�.���nguyênđấ�,nước�rênmặ�xuốngcấp.R.�óđầyđủkoángsảncocôngng�ệp.�âu6�.Lợ�íccủyếucủav�ệcka��ác�ổngợp���nguyênb�ểnđảoởnước�al�o.�ăngcườngg�aolưuk�n�ếg�ữacácuyệnđảo.�.g�ả�quyế�n�ềuv�ệcl�mcongườ�laođộng.�.ạncếcác��ên�a�pá�s�n�rênvùngb�ển.R.�ạo�ệuquảk�n�ếcaov�bảovệmô��rường.�âu63.�á�b�ểun�osauđâyđúngvớ�vùngk�n�ế�rọngđ�ểmởnước�a?o.ang�ớ�cốđịn�eo�ờ�g�an.�.�ãđượcìn��n�ừrấ�lâuđờ�.�.�ócơcấuk�n�ếkông�ayđổ�.R.Rộ��ụđượcđầyđủcác�ếmạn.�âu64.�ăncứv�oo�la��ịalíV�ệ�,am�rang��,cob�ế�pá�b�ểun�osauđâyđúngvềcôngng�ệpcếb�ếnlương�ực,�ựcpẩm?o.�ỉ�rọngrấ�nỏ�rong�o�nng�ncôngng�ệp.�.�uymôg�á�rịsảnxuấ�các�rung�âmđềulớn.�.�ácng�ncếb�ếncín�ươngđố�đadạng.R.�ập�rungd�yđặcnấ�ởvenb�ểnm�ền�rung.�âu65.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvớ�nôngng�ệp,ậ��ản?o.�óva��rò�ứyếu�rongk�n�ế.�.R�ện�ícđấ�nôngng�ệpí�.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí�.Ứngdụngn�ềucôngngệ�ệnđạ�.R.�ănnuô�cònkémpá��r�ển.�âu66.�rung�uốckôngápdụngb�ệnpápn�osauđây�rongquá�rìncả�cácnôngng�ệp?o.Sửdụngcáccôngngệsảnxuấ�mớ�.�.��aoquyềnsửdụngđấ�conôngdân.�.�ập�rungv�o�ăng�uếnôngng�ệp.R.�âydựngcáccông�rìn�ủylợ�lớn.�âu67.�ộ�sốnước�ông,amÁcó�ốcđộ�ăng�rưởngcôngng�ệpnan�rongnữngnămgầnđâycủyếul�doo.mởrộng�uú�đầu�ưnướcngo��.�.pá��r�ểnmạncác�ngxuấ�kẩu.�.�ăngcườngka��áckoángsản.R.nângcao�rìnđộngườ�laođộng.��ểuđồ�ể�ệnnộ�dungn�osauđây?o.�ơcấu�R�/ngườ�củamộ�sốquốcg�aquacácnăm.�.�uymô�R�/ngườ�củamộ�sốquốcg�aquacácnăm.�.�uymôv�cơcấu�R�/ngườ�củamộ�sốquốcg�aquacácnăm.R.�ốcđộ�ăng�rưởng�R�/ngườ�củamộ�sốquốcg�aquacácnăm.�âu69.�uướngnổ�bậ�nấ�củang�ncănnuô�nước�a�ệnnayl�o.ứngdụng��ếnbộkoaọcv�kĩ�uậ�.�.đang��ếnmạnlênsảnxuấ��ngóa.�.�ăng�ỉ�rọngsảnpẩmkôngg�ế��ị�.R.pá��r�ểnmạndịcvụvềg�ống,�úy.�âu7.��ềuk�ện�uậnlợ�nấ�conuô��rồng�ủysảnnướcngọ�ởnước�al�cóo.d�ện�ícmặ�nướclớnởcácđồngruộng.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí�.n�ềusôngsuố�,kênrạc,aoồ.�.n�ềuđầmpáv�cáccửasôngrộnglớn.R.n�ềubã��r�ều,ô�rũngngậpnước.�âu7ၕ.Vùngnôngng�ệp�ồngbằngsôngRồngcuyênmônóasảnxuấ�lúacủyếudocóo.đấ�pùsam�umỡ,n�ệ�ẩmdồ�d�o,nguồnnướcpongpú.�.nguồnnướcpongpú,n�ệ�ẩmdồ�d�o,n�ềug�ốnglúa�ố�.�.n�ềug�ốnglúa�ố�,đấ�pùsam�umỡ,cómộ�mùamưalớn.R.n�ệ�ẩmdồ�d�o,cón�ềug�ốnglúa�ố�,đấ�pùsam�umỡ.�âu7�.,ân�ốn�osauđâyl�củyếul�mcocơcấung�ncủacôngng�ệpnước�a�ươngđố�đadạng?o.Sựpânóalãn�ổcôngng�ệpng�yc�ngsâu.�.�rìnđộngườ�laođộngng�yc�ngđượcnângcao.�.,guồnnguyên,n�ênl�ệun�ềuloạ�v�pongpú.R.,�ều��npầnk�n�ếcùng�amg�asảnxuấ�.�âu73.Ýngĩalớnnấ�củaoạ�độngxuấ�kẩuđố�vớ�pá��r�ểnk�n�ế-xãộ�nước�al�o.�úcđẩysựpâncônglaođộng�eolãn�ổ.�.nângcaocấ�lượngcuộcsốngcủangườ�dân.�.góppầnv�oo�n��ệncơsởvậ�cấ�kĩ�uậ�.R.g�ảmcênlệcpá��r�ểnnông�ônvớ�đô�ị.�âu74.�á�b�ểun�osauđâykôngđúngvềýngĩacủav�ệcpá��r�ển�ủyđ�ệnở�rungduv�m�ềnnú��ắc�ộ?o.�ạođộnglựccovùngpá��r�ểncôngng�ệpka��ác.�.�óppầng�ảm��ểulũlụ�cođồngbằngsôngRồng.�.L�m�ayđổ�đờ�sốngcủađồngb�odân�ộcí�ngườ�.R.�ạov�ệcl�m�ạ�cỗcongườ�laođộngởđịapương.�âu75.Va��ròquan�rọngcủarừngđặcdụngở�ắc�rung�ộl�o.ngăncặnnạncá�bayv�cá�cảy.�.cungcấpn�ềulâmsảncóg�á�rị.�.ạncế�ácạ�cáccơnlũđộ�ngộ�.R.bảo�ồncáclo��s�nvậ�quý�ếm.�âu76.Vấnđềcóýngĩaquan�rọngnấ��rongng�n�ủysảnởRuyênả�,am�rung�ộl�VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphío.đầu�ưpương��ệnv��ập�rungđánbắ�.�.ka��ácợplív�bảovệcácnguồnlợ�.�.đ�o�ạolaođộngv�đẩymạnxuấ�kẩu.R.pá��r�ểnnuô��rồngv�đẩymạncếb�ến.�âu77.V�ệcpá��r�ểncácvùngcuyêncancâycôngng�ệplâunămở�âynguyêncóýngĩacủyếun�osauđây?o.��ả�quyế�v�ệcl�mcon�ềungườ�laođộng.�.�úcđẩyìn��nnông�rườngquốcdoan.�.�ungcấpsảnpẩmconucầuở�rongnước.R.�ạorakố�lượngnôngsảnlớncoxuấ�kẩu.�âu7$.�rongv�ệcka��áclãn�ổ�eoc�ềusâuở�ông,am�ộcầnpả�quan�âmđếnnữngvấnđềvềmô��rường,củyếudoo.�ăng�rưởngnansảnxuấ�côngng�ệp.�.pânbốrộngcủasảnxuấ�nôngng�ệp.�.�ăngnanv�đadạngoạ�độngdịcvụ.R.�ập�rungđôngdâncưv�ocác��npố.�âu79.,ướcngọ�l�vấnđềquan�rọng�ngđầuv�omùakôở�ồngbằngsông�ửuLong�rongv�ệccả��ạo�ựn�ên,vìrấ�cần��ế�coo.�aucuav�rửamặnđấ�đa�.�.ngăncặnsựxâmnậpmặn.�.ạncếnướcngầmạ�ấp.R.�ăngcườngpùsacođấ�.�ể�ể�ệnsảnlượngv�g�á�rịxuấ�kẩu�ủysảncủanước�a,g�a�đoạn�ၕ-�ၕ5�eobảngsốl�ệu,b�ểuđồn�osauđâyl��ícợpnấ�?o.�ường.�.��ền.�.�ế�ợp.R.�ộ�.------------------------RẾ�-------------------------�ís�nđượcsửdụngo�la��ịalíV�ệ�,amdo,�xuấ�bản��áodụcV�ệ�,ampá��n�rongk�l�mb����.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí-�ánbộco���kôngg�ả��ícgì�êm.ĐápánđềminhhọaĐịalý2018