Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi lịch sử 8 học kì 1

517a7f14159abb6d19c71fa670ad48c1
Gửi bởi: ngọc nguyễn 20 tháng 9 2018 lúc 22:34:23 | Được cập nhật: 19 tháng 1 lúc 20:05:12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 498 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: CH SỊ ỬL P: 8ỚĐ 1Ề ỐTh gian: 45 phútờI. TIÊUỤ1. Ki th c.ế ứ- Nh giúp sinh ng ph ki th ch th gi và ch th gi ớhi năm 1917 1945ệ ế2. Kĩ năng.- Giúp sinh bi phân tích, đánh giá, so sánh các ki ch ng th ra nh ậxét mình các ki ch .ủ ử3. ng.ư ưở- Giáo các em thúc p, làm vi nghiêm túc, trung th cụ ựII. TH NG KI TRAỐ ƯỢ ỂH sinh kh 8ọ ốIII. HÌNH TH KI TRA.Ứ ỂT lu nự ậIV. MA TR KI TRAẬ ỂCH ĐỦ NH BI TẬ THÔNG HI UỂ NGẬ ỤT NỔGC TH PẤ CAOẤCh 1:ủ ềCác cu cách ộm ng ởchâu Âu Gi thích ượt sao cu ộchi tranh giànhếđ 13 ủthu Anh ởB Mĩ là ộcu cách ng ạt nư ảS câu:ốS đi m: câu:1ốS đi m: 2ố 20%Ch 2ủ Nh gi ữth XIX ầth XXế Tình bày c, ượ ộdung và tác ng ục cu Duy tân ộMinh Tr .ịS câu:ốS đi mố câu: 1ốs đi 4ố 40%Ch 3:ủ ềChâu Âu gi ữhai cu chi ếtranh th gi iế nh ng ượ ữnét chung châu ủÂu sau chi tranh ếth gi th nh tế ch ng minh cứ ượvì sao các ướchâu Âu nhanhạchóng ph ồđ kinh tượ ếS câu:ốS đi mố câu 1/2ốs đi 3ố câu 1/2ốs đi 1ố 40%T ng:ổ đi mể đi mể đi mể đi mể 10 đi m= ể100%V. DUNG ĐỘ ỀCâu 1. Vì sao nói cu chi tranh giành 13 thu Anh coi ượlà cu cách ng n? (2đ)Câu 2. Trình bày dung và tác ng cu Duy tân Minh Tr 1868? (4đ)Câu 3. Sau chi tranh th gi th nh tình hình các châu Âu nh th nào? Ch ng ướ ứminh sao kinh các châu Âu nhanh chóng ph nh y? ướ ượ ậ(4đ)ĐÁP ÁN 1Ề CÂU điểm- Chi tranh giành 13 thu Anh đã gi phóng nhân dânế ảB thoát kh ách đô ch nghĩa th dân.ắ 0,5- ng cho kinh phát tri n. ườ 0,5- Do đó, cu chi tranh giành này ng th cũng là cu cách ng tộ ưs n, 0,5- Có nh ng phong trào tranh giành nhi vào cu iả ưở ướ ốth XVIII th XIX 0,5CÂU Kinh :ế+ Th ng nh ti .ố 0,25+ Xoá quy ru ng giai phong ki .ỏ 0,25+Tăng ng phát tri kinh ch nghĩa nông thôn, xây ng ườ ạt ng,đ ng xá, ng… ph giao thông liên c.ầ ườ 0,75- Chính tr Ch nông nô bãi quý và lên quy n.ế ươ 0,5 Thi hành chính sách giáo bu c, chú tr ng dung khoa kinh trong ếch ng trình gi ng y, sinh tú đi ph ng Tây.ươ ươ 0,75- Quân :ự+ ch hu luy theo ki ph ng Tây ch nghĩa thay th ch ượ ươ ếđ tr ng binh Công nghi đóng tàu, xu vũ khí chú tr ng.ộ ượ 0,75 Tác ngụ+Đ cu th XIX th XX Nhât thoát kh nguy tr thành thu cế ộđ và phát tri thành công nghi ướ 0,75C 3.Ấ- các châu Âu, th ng tr và thua tr n, suy kinh (n cầ ướ ướPháp có 1,4 tri ng ch t, 1,7 tri ng ch và toàn thu cớ ườ ướ ườ ộđ a...).ị 0,5- qu gia đã ra tan qu Áo Hung và tr cộ ướĐ c.ứ 0,5- cao trào cách ng đã bùng các châu Âu, th ng tr giai nộ ướ ảb ch ng i, có kh ng ho ng tr tr ng.ị 0,75- Các châu Âu nhanh chóng tay vào công cu khôi ph kinh ng ướ ốl th ng th mìnhạ 0,5- qu trong nh ng năm 1924 1929, các châu Âu tr nh vế ướ ềchính tr ph và phát tri kinh .ị 0,75* vìạ- nh ti th ng chi tranhộ ướ ượ ườ 0,25- Giai châu Âu tăng ng bóc giai công nhân và nhân dân trong ườ 0,75n c, ng th tăng ng bóc nhân dân các thu mình.ướ ườ ướ ủĐ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: CH SỊ ỬL P: 8ỚĐ 2Ề ỐTh gian: 45 phútờI. TIÊUỤ1. Ki th c.ế ứ- Nh giúp sinh ng ph ki th ch th gi và ph ch ửth gi hi năm 1917 1945ế ế2. Kĩ năng.- Giúp sinh bi phân tích, đánh giá, so sánh các ki ch ng th ra nh ậxét mình các ki ch .ủ ử3. ng.ư ưở- Giáo các em thúc p, làm vi nghiêm túc, trung th cụ ựII. TH NG KI TRAỐ ƯỢ ỂH sinh kh 8ọ ốIII. HÌNH TH KI TRA.Ứ ỂT lu nự ậIV. MA TR KI TRAẬ ỂCH ĐỦ NH BI TẬ THÔNG HI UỂ NGẬ ỤT NGỔC TH PẤ CAOẤCh 1:ủ ềCông Xã Pari Gi thích ượt sao Công xã ạPari là nhà ượki iể Bài rút ầra sau khi Công xã th là ạgì?S câu:ốS đi m: câu: 1/2ốs đi 2ố câu: 1/2ốs đi 1ố 30%Ch 2ủ ềCác Anh, ướPháp, c, Mĩ ứcu th XIXố ỉđ th XXầ Tình bày tình ượhình Mĩ cu ướ ốth XIX th ếk XXỉS câu:ốS đi mố câu:1ốS đi m: 3ố 30%Ch 3:ủ ềChâu gi haiữcu chi ếtranh th gi iế vào ki ếth đã ểl ng niên ảbi phong ềtrào ởĐông Nam ÁS câu:ốS đi mố câu 1ốs đi 4ố 40%T ng:ổV. DUNG ĐỘ Ề.CÂU sao nói Công xã Pari là nhà ki i? Em hãy rút ra bài sau th iạ ướ ạc Công xã (3 đ)CÂU 2. Hãy trình bày tình hình Mĩ cu th XIX th XX? ướ (3đ)CÂU 3. Hãy ng niên bi phong trào dân Đông Nam (1918-1939)?ậ ở(4đ)ĐÁP ÁN 2ỀCâu 1. Công xã Pa ri là nhà ki vìướ :- ng công xã 86 bi công nhân, nông dân, trí th c, nhânộ ứdân lao ng Pa ri.ộ 0,75- ng công xã theo nguyên ph thông phi u.ộ ượ 0,5- Các chính sách công xã ph quy qu chúng nhânủ ầdân. 0,75Bài c.ọ- Cách ng vô mu giành th ng ph có ng ng lãnh oạ 0,5- Ph dùng cách ng đánh hoàn toàn thù mìnhả 0,25- Xây ng chuyên chính vô 0,25Câu 2kinh tế- năm 1870 tr đi, công nghi Mĩ đã phát tri nh, lên trí th gi i.ừ ươ 0,5- ph công nghi Mĩ luôn đôi Anh và ng 1/2 các Tây Âu i.ả ướ 0,5- Nhi công ti quy Mĩ ra nh “vua c-phe-l “vua thép” Moóc-gan,ề ơ“vua tô” Pho,...đã chi ph toàn kinh Mĩ. 0,5- Mĩ là “ch nghĩa qu nh ng công ti quy n”.ủ 0,25- Nông nghi pệ Mĩ đáp ng nhu ng th trong c, xu kh cho ươ ướ ẩth tr ng châu Âu.ị ườ 0,5Chính trị- Mĩ theo ch ng hòa, ng là ng th ng. Hai ng Dân ch và ng hòa thay nhauế ộc quy nầ 0,25- Mĩ thi hành chính sách và ngo ph cho giai n.ố 0,25- Th hi bá ch th gi iự 0,25Câu 3. đi mỗ ểTH GIANỜ KI NỰ Ệ1901- 1936 Lào có nhi cu đáu tranh tiêu bi là kh nghĩa Ông và Com maỞ ẹđam1918-1935 Cam pu chia có nhi phong trào yêu tiêu bi là phong trào do nhàỞ ướ ểs Cha Hem Chiêu ng uư ầ1930 1939 Vi Nam có phong trào cách ng 1930 -1931 nh cao là Xô vi tỞ ếNgh Tĩnh, và phong trào cách ng 1936-1939ệ ạ1927-1927 In- đô nê xi có các cu kh nghĩa Gia va và Su-ma-to-raỞ ảch ng ách bóc ng Hà Lanố ườ