Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi KSCL môn hóa THPT QG 2019 - đề số 4

6539aba733c9e412e60494fd81d22ba4
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 21 tháng 11 2018 lúc 17:16:20 | Được cập nhật: 21 tháng 5 lúc 19:13:54 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 504 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012
Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.leph

KHOÁ LUYỆN ĐỀ BẮC TRUNG NAM 2019 MÔN HOÁ HỌC
Đề CHUYÊN số 4. Thi thử online – nhận quà tri thức
(Đề thi gồm có 04 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website http://hoc24h.vn/
[Truy cập tab: Khóa Học – Khóa: ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 BẮC + TRUNG + NAM - MÔN:

Học online: Các em nên tham gia học tập theo khóa học tại Hoc24h.vn để đảm bảo chất lượng tốt nhất!
 Lưu ý: Cuối đề có đáp án đúng. Để xem lời giải chi tiết các em xem lại Website: hoc24h.vn
 Xem hướng dẫn giải chi tiết tại link sau: http://bit.ly/LuyenDeBTN2019Hoa
Họ, tên thí sinh:...........................................................................................

Số báo danh:...............................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.
Câu 1. [ID: 109481] Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?
A. C15H31COOCH3.
B. CH3COOCH2C6H5.
C. (C17H33COO)2C2H4.
D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 2. [ID: 109482] Axit amino axetic không tác dụng với chất nào sau đây?
A. HCl.
B. NaOH.
C. NaCl.
D. C2H5OH (có xúc tác).
Câu 3. [ID: 109483] Tơ nào sau đây có nguồn gốc xenlulozơ?
A. Tơ visco.
B. Tơ tằm.
C. Tơ nilon-6.
D. Tơ nitron.
Câu 4. [ID: 109484] Chất thuộc loại đisaccarit là
A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. xenlulozơ.
D. fructozơ.
Câu 5. [ID: 109485] Công thức nào sau đây là của amin bậc 2?
A. CH3CH2NH2.
B. CH3CH(NH2)CH3.
C. CH3NHCH2CH3.
D. (CH3)2NC2H5.
Câu 6. [ID: 109486] Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ
phản ứng với
A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
B. AgNO3 trong NH3, đun nóng.
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
D. kim loại Na.
Câu 7. [ID: 109487] Thủy phân este X có công thức phân tử C 4H8O2 trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu
được có chứa natri fomat. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 8. [ID: 109488] Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng.
B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic.
C. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc.
D. Axit stearic là axit no mạch hở.
Câu 9. [ID: 109489] Amin X chứa vòng benzen có công thức phân tử C 6H7N. Danh pháp nào sau dây không phải của
amin X?
A. Anilin.
B. Phenylamin.
C. Benzenamin.
D. Benzylamin.
Câu 10. [ID: 109490] Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
B. Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.
C. Metylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.
D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
Câu 11. [ID: 109491] Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức X thu được 7,04 gam CO 2 và 2,304 gam H 2O. X tác dụng
với NaOH tạo ra ancol Y, khi đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi Y cần 3 thể tích khí O2 đo ở cùng điều kiện. Công thức của
X là
A. CH3-CH2-COO-CH2-CH3. B. CH 3-COO-CH2-CH=CH2. C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. D. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
Câu 12. [ID: 109492 Đem đốt cháy hết 1,701 gam một chất hữu cơ X thu được N 2, 1,323 gam H 2O và 4,62 gam CO 2.
Công thức đơn giản của X là
A. C6H15N.
B. C7H9N.
C. C5H7N.
D. C5H9N.
Vui lòng INBOX vào link sau để nhận tài liệu từ Thầy Lê Phạm Thành

https://m.me/ThayL

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012
Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.leph
Câu 13. [ID: 109493] Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?
A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + H2O.
H SO , t 

2
4

B. CH3COOH + C2H5OH 
CH3COOC2H5 + H2O.

C. H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa + H2O.
D. CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O.
Câu 14. [ID: 109494] Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong
các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?
A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong môi trường NH3.
B. Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch Br2.
C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim.
D. Khử glucozơ bằng H2, xúc tác Ni, to.
Câu 15. [ID: 109495] Lượng frucozơ cần dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 80% là
A. 3,375 gam.
B. 2,7 gam.
C. 1,80 gam.
D. 1,82 gam.
Câu 16. [ID: 109496] Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A. Đun nóng chất béo lỏng với dung dịch KOH.
B. Cho chất béo lỏng tác dụng với H2 ở nhiệt độ và áp suất cao có Ni xúc tác.
C. Cô cạn chất béo lỏng bằng nhiệt độ.
D. Làm lạnh chất béo lỏng ở nhiệt độ rất thấp.
Câu 17. [ID: 109497] Tơ enang (nilon-7) thuộc loại tơ poliamit được điều chế từ quá trình trùng ngưng axit. Để sản xuất
2,54kg tơ enang với hiệu suất 80%, khối lượng axit cần là
A. 2,625kg.
B. 3,625kg.
C. 2,9kg.
D. 2,54kg.
Câu 18. [ID: 109498] Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit propionic với 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau
thu được hỗn hợp 2 este. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 este đó thu được 12,096 lít CO 2. Công thức cấu tạo của 2
ancol là
A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và CH3CH(OH)CH3.
C. C2H5OH và CH3CH2CH2OH.
D. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 19. [ID: 109499] Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 9H16O4. Khi thủy phân trong môi trường kiềm, thu được
một muối mà từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng sản xuất tơ nilon-6,6. Số công thức cấu tạo thỏa mãn là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 20. [ID: 109500] Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng
với dung dịch NaOH khi đun nóng là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 21. [ID: 109501] Có bao nhiêu chất có công thức phân tử C5H13NO2 tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng sinh ra
amin bậc 2?
A. 3.
B. 7.
C. 5.
D. 9.
Câu 22. [ID: 109502] Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,03 mol saccarozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản
ứng thủy phân là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được

A. 0,090 mol.
B. 0,095 mol.
C. 0,06 mol.
D. 0,12 mol.
Câu 23. [ID: 109503] Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,5 mol. Tính
thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X.
A. 2,40 lít.
B. 1,80 lít.
C. 0,36 lít.
D. 1,20 lít.
Câu 24. [ID: 109504] Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CHO và CH3CH2OH.
B. CH3CH2OH và CH3CHO.
C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
D. CH3CH2OH và CH2=CH2.
Vui lòng INBOX vào link sau để nhận tài liệu từ Thầy Lê Phạm Thành

https://m.me/ThayL

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012
Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.leph
Câu 25. [ID: 109505] Hỗn hợp M gồm H 2NR(COOH)x và CnH2n + 1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88
lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl.Giá trị của a là
A. 0,12 mol.
B. 0,16 mol.
C. 0,14 mol.
D. 0,1 mol.
Câu 26. [ID: 109506] Cho các polime sau: tơ nilon-6,6, polietilen, tơ olon, teflon, poli(metyl metacrylat), poli(phenolfomanđehit), tơ capron, cao su cloropren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 27. [ID: 109507] Đun nóng m gam este đơn chức X (trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng 0,16 mol
NaOH, thu được (1,25m + 2,04) gam muối. Nếu đốt cháy a mol X cần dùng 0,57 mol O 2, thu được CO 2 và H 2O. Giá trị
của a là
A. 0,09.
B. 0,06.
C. 0,12.
D. 0,03.
Câu 28. [ID: 109508] Cho các este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số
este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 29. [ID: 109509] Đun nóng 24,88 gam hỗn hợp E gồm chất X (C 2H8O2N2) và đipeptit Y(C 5H10N2O3) cần dùng 320
ml dung dịch NaOH 1M, thu được một khí Z duy nhất (có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh) và hỗn hợp T gồm hai
muối. Nếu lấy 24,88 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch chứa x gam muối. Gía trị của x là
A. 41,64 gam.
B. 37,36 gam.
C. 36,56 gam.
D. 42,76 gam.
Câu 30. [ID: 109510] Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.
(c) Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím.
(d) Trong phân tử peptit Gly–Ala–Gly có 4 nguyên tử oxi.
(e) Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic.
(f) Protein hình sợi tan trong nước tạo thành các dung dịch keo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 31. [ID: 109511] Hỗn hợp X gồm trimetylamin và đimetylamin. Hỗn hợp Y gồm glyxin và axit glutamic. Đốt cháy
hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp chứa X và Y cần dùng vừa đủ a mol O 2, sản phẩm cháy gồm CO 2, H 2O và N 2 được dẫn qua
dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,96 gam. Giá trị của a là
A. 0,76.
B. 0,78.
C. 0,82.
D. 0,84.
Câu 32. [ID: 109512] Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Chất
Thuốc thử
Hiện tượng
Y

Quỳ tím

Quỳ chuyển sang màu đỏ

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa Ag

T, X

Nước Br2

Kết tủa trắng

Z

Cu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lam

Dung dịch HCl
Tạo dung dịch đồng nhất trong suốt
X
X, Y, Z, T lần lượt là
A. etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
B. anilin, axit glutamic, glucozơ, phenol.
C. lysin, axit glutamic, glucozơ, anilin.
D. phenol, lysin, glucozơ, anilin.
Câu 33. [ID: 109513] Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch Br2.
(b) Xenlulozơ tan được trong nước nóng.
(c) Dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím.
(d) Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.
(e) Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.
(f) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Vui lòng INBOX vào link sau để nhận tài liệu từ Thầy Lê Phạm Thành

https://m.me/ThayL

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012
Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.leph
Câu 34. [ID: 109514] X là một peptit mạch hở có công thức phân tử C 13H24N4O6. Thực hiện các phản ứng sau (theo đúng
tỉ lệ mol các chất):
(a) X + 4NaOH  X1 + H2NCH2COONa + X2 + 2H2O
(b) X1 + 3HCl  C5H10NO4Cl + 2NaCl
Nhận định nào sau đây đúng?
A. X2 tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.
B. X là một tetrapeptit.
C. X1 được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).
D. Trong dung dịch X1 làm quỳ tím hóa đỏ.
Câu 35. [ID: 109515] X, Y là hai este đều đơn chức và là đồng phân của nhau. Hóa hơi hoàn toàn 11,0 gam X thì thể tích
hơi đúng bằng thể tích của 3,5 gam N 2 (đo cùng điều kiện). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y trong môi trường
axit, thu được một axit cacboxylic Z duy nhất và hỗn hợp T chứa 2 ancol. Nhận định nào sau đây là sai?
A. X, Y, Z đều cho phản ứng tráng gương.
B. Trong phân tử X và Y hơn kém nhau một nhóm –CH3.
C. Đun nóng T với H2SO4 đặc ở 170°C thu được hỗn hợp hai anken.
D. Hai ancol trong T là đồng phân cấu tạo của nhau.
Câu 36. [ID: 109516] Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no ở điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 37. [ID: 109517] Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa
một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 1,37
mol O2, thu được 1,19 mol CO 2. Nếu thủy phân 0,3 mol X trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y chứa 2
ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Tỉ khối của Y so với He bằng 73/6. Phần trăm khối lượng
của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là
A. 10,87%.
B. 20,65%.
C. 18,12%.
D. 12,39%.
Câu 38. [ID: 109518] Hỗn hợp X chứa ba peptit mạch hở có số mol khác nhau, tổng số nguyên tử oxi bằng 12, trong đó
có hai peptit có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng 44,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa
hai muối của glyxin và valin. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,8 mol O 2, thu được Na 2CO3 và 3,08 mol hỗn hợp Z gồm
CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là
A. 6,8%.
B. 3,4%.
C. 3,0%.
D. 6,0%.
Câu 39. [ID: 109519] Hỗn hợp X chứa hai este đều no, đơn chức, mạch hở. Hỗn hợp Y chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp
thuộc dãy đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 1,27 mol O2, thu được CO2, N2 và
19,08 gam nước. Mặt khác đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 0,2
mol hỗn hợp Z gồm hai ancol có tỉ khối so với He bằng 12,9 và hỗn hợp T chứa ba muối. Phần trăm khối lượng của muối
có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là
A. 10,47%.
B. 11,64%.
C. 15,70%.
D. 17,46%.
Câu 40. [ID: 109520] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,07 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y,
tetrapeptit Z và pentapeptit T đều mạch hở cần dùng 15,288 lít khí O2. Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với dung dịch
KOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận thu được rắn E gồm hỗn hợp muối của glyxin và alanin. Đốt cháy E trong bình chứa 3,5
mol không khí. Toàn bộ khí sau phản ứng cháy sau khi được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 75,656 lít hỗn hợp khí. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong không khí O 2 chiếm 20% thể tích, còn lại là
N2. Giá trị gần nhất của m là
A. 13,90.
B. 11,40.
C. 12,60.
D. 15,20.

Sưu tầm và giới thiệu: Thầy Lê Phạm Thành
Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn
Vui lòng INBOX vào link sau để nhận tài liệu từ Thầy Lê Phạm Thành

https://m.me/ThayL

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012
Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.leph

KHOÁ LUYỆN ĐỀ BẮC TRUNG NAM 2019 MÔN HOÁ HỌC
Đề CHUYÊN số 4. Thi thử online – nhận quà tri thức
(Đề thi gồm có 04 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website http://hoc24h.vn/
[Truy cập tab: Khóa Học – Khóa: ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 BẮC + TRUNG + NAM - MÔN:

Học online: Các em nên tham gia học tập theo khóa học tại Hoc24h.vn để đảm bảo chất lượng tốt nhất!
 Lưu ý: Cuối đề có đáp án đúng. Để xem lời giải chi tiết các em xem lại Website: hoc24h.vn
 Xem hướng dẫn giải chi tiết tại link sau: http://bit.ly/LuyenDeBTN2019Hoa

ĐÁP ÁN
1D
11D
21C
31B

2C
12C
22A
32B

3A
13B
23B
33B

4B
14C
24B
34A

5C
15A
25A
35C

6C
16B
26C
36D

7D
17B
27B
37D

8B
18C
28B
38C

9D
19A
29A
39B

10D
20B
30D
40D

Sưu tầm và giới thiệu: Thầy Lê Phạm Thành
Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h

HỆ THỐNG CÁC KHÓA HỌC MÔN HÓA – 2019 TẠI HOC24H.V
 Khóa SUPER-1: LUYỆN THI THPT QG 2019: http://bit.ly/Super-1_2019Hoa
 Tặng FREE Khóa KHỞI ĐỘNG LUYỆN THI 2019: http://bit.ly/PreSuper-1_2019Hoa
 Khóa SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC
http://bit.ly/SuperPlus2019HoaBT
2019:

 Khóa SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HÓA HỌC 2019: http://bit.ly/SuperPlus2019

 Khóa SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019: http://bit.ly/LuyenDeHoa2019
 Khóa LUYỆN ĐỀ BẮC TRUNG NAM 2019: http://bit.ly/LuyenDeBTN2019Hoa
 Khóa SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC 2019: http://bit.ly/TongOnHoa2019

 Khóa CHINH PHỤC KIẾN THỨC HÓA HỌC 11: http://bit.ly/ChinhPhucKienThucHoa

 Khóa CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 11: http://bit.ly/ChinhPhucHoa11N

 Khóa CHINH PHỤC KIẾN THỨC HÓA HỌC 10: http://bit.ly/ChinhPhucKienThucHoa

 Khóa CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10: http://bit.ly/ChinhPhucHoa10N

Vui lòng INBOX vào link sau để nhận tài liệu từ Thầy Lê Phạm Thành

https://m.me/ThayL